expr

EXPR(1)          NarzÄdzia powÅokowe GNU 2.0         EXPR(1)NAZWA
    expr - wykonaj wyrażenia

SKÅADNIA
    expr wyrażenie...
    expr [--help] [--version]

OPIS
    Ta strona podrÄcznika man opisuje polecenie expr w wersji GNU.

    expr wykonuje obliczenie i zapisuje rezultat na standardowe wyjÅcie.
    Każdy żeton wyrażenia musi byÄ oddzielnym argumentem. Operandy mogÄ
    byÄ liczbami lub ciÄgami znaków. ÅaÅcuchów znaków nie cytuje siÄ dla
    expr, choÄ możesz byÄ zmuszonym do tego, by ochroniÄ je przed powÅokÄ
    (znaki i ÅaÅcuchy o specjalnym znaczeniu dla powÅoki, np. spacja).
    expr rzutuje wszystko znajdujÄce siÄ po stronie operandowej na integer
    lub ÅaÅcuch, zależnie od rodzaju operacji.

    Operatory mogÄ byÄ podawane jako symbole wrostkowe lub kluczowe sÅowa
    przedrostkowe. Do grupowania można w zwykÅy sposób korzystaÄ z
    nawiasów. (nawiasy muszÄ byÄ jednak cytowane, by ochroniÄ je przed
    rozwiniÄciem przez powÅokÄ).

OPERACJE
    Operatory (w kolejnoÅci rosnÄcego priorytetu) to:

  Wyrażenia ÅaÅcuchowe
    expr obsÅuguje dopasowywanie wzorców i inne operatory ÅaÅcuchowe.
    MajÄ one niższy priorytet niż operatory numeryczne czy relacyjne (w
    nastÄpnych sekcjach).

    ÅaÅcuch : regex
       Dokonuje porównania wzorców. Argumenty sÄ rzutowane na
       ÅaÅcuchy, a drugi jest uważany za (podstawowe, a la GNU `grep')
       wyrażenie regularne, poprzedzone niejawnym `^'. NastÄpnie
       pierwszy argument jest dopasowywany do tego wyrażenia
       regularnego. JeÅli porównanie jest pomyÅlne a wyrażenie
       regularne korzysta z `\(' i `\)', to wyrażenie : zwraca czÄÅÄ
       ÅaÅcucha dopasowanÄ tym podwyrażeniem. W przeciwnym zwracana
       jest liczba dopasowanych znaków.

       JeÅli porównanie zawiedzie, operator `:' zwraca ÅaÅcuch pusty
       jeÅli w wyrażeniu regularnym użyto `\(' i `\)' lub zero w
       przeciwnym wypadku.

       Tylko pierwsza para nawiasów `\(' i `\)' jest istotna dla
       zwracanej wartoÅci. Dodatkowe majÄ znaczenie tylko przy
       grupowaniu operatorów wyrażenie regularnego.

       W wyrażeniu regularnym znaki `\+', `\?' i `\|' sÄ operatorami
       dopasowujÄcymi odpowiednio jedno lub wiÄcej, zero lub jedno
       wystÄpienie lub alternatywy rozÅÄczne. PochodzÄce z SunOS i inne
       implementacje expr traktujÄ je jak zwykÅe znaki. POSIX dopuszcza
       oba zachowania.

    match ÅaÅcuch regex
       Alternatywny sposóba porównywania wzorców. Jest to identyczne
       z `ÅaÅcuch : regex'.

    substr ÅaÅcuch pozycja dÅugoÅÄ
       Zwraca ÅaÅcuch bÄdÄcy czÄÅciÄ ÅaÅcucha, zaczynajÄcÄ siÄ na
       pozycji i o dÅugoÅci najwyżej dÅugoÅÄ. JeÅli pozycja lub
       dÅugoÅÄ jest niedodatnie lub nienumeryczne, zwracany jest
       ÅaÅcuch pusty.

    index ÅaÅcuch klasa-znakowa
       Zwraca pierwszÄ pozycjÄ w ÅaÅcuchu gdzie znaleÅºÄ można
       pierwszy znak z klasy-znakowej. JeÅli nie znaleziono żadnego
       znaku z klasy-znakowej, zwraca 0.

    length ÅaÅcuch
       Zwraca dÅugoÅÄ ÅaÅcucha.

    quote token
       Interpretuje token jako ÅaÅcuch, nawet jeÅli jest on sÅowem
       kluczowym, jak match lub operatorem jak `/'. Umożliwia to
       testowanie `expr length quote "$x"' lub `expr quote "$x" :
       '.*/\(.\)'' i otrzymanie prawidÅowego wyniku nawet jeÅli
       wartoÅciÄ $X bÄdzie, na przykÅad, `/' czy `index'. Ten operator
       jest rozszerzeniem GNU. Jest wyÅÄczany, jeÅli ustawiona jest
       zmienna Årodowiska POSIXLY_CORRECT.

    ChcÄc, by expr interpretowaÅ sÅowa kluczowe jako ÅaÅcuchy należy użyÄ
    operatora quote.

  Wyrażenia numeryczne
    expr obsÅuguje zwyczajowe operatory numeryczne, w kolejnoÅci rosnÄcego
    priorytetu. Operatory ÅaÅcuchowe (poprzednia sekcja) majÄ niższy
    priorytet, zaÅ ÅÄczniki (connectives) (nastÄpna sekcja) wyższy.

    +, -  Dodawanie i odejmowanie. Obydwa argumenty sÄ rzutowane na
       liczby. JeÅli to niemożliwe, pojawia siÄ bÅÄd.

    *, /, %
       Mnożenie, dzielenie, reszta z dzielenia. Obydwa argumenty sÄ
       rzutowane na liczby. JeÅli to niemożliwe, pojawia siÄ bÅÄd.

  Relacje
    expr obsÅuguje zwyczajowe ÅÄczniki i relacje logiczne. MajÄ one wyższy
    priorytet niż operatory ÅaÅcuchowe lub numeryczne, opisane w
    poprzednich sekcjach. Oto ich lista, poczynajÄc od operatorów o
    najmniejszym priorytecie.

    |   Zwraca swój pierwszy argument w wypadku gdy jest niezerowy i
       niepusty, lub drugi w przeciwnym wypadku. Jest to zwykÅa
       operacja `or'.

    &   Zwraca swój pierwszy argument w wypadku gdy żaden z
       argumentów nie jest zerowy ani pusty. W przeciwnym wypadku
       zwraca zero.

    <, <=, =, ==, !=, >=, >
       Porównuje argumenty i zwraca 1 jeÅli relacja jest prawdziwa lub
       zero w przeciwnym wypadku. (== jest synonimem =.) expr próbuje
       rzutowaÄ obydwa argumenty na liczby i dokonaÄ porównania
       numerycznego; jeÅli to zawiedzie, próbuje porównania
       leksykalnego.

    Nawiasy sÄ używane zazwyczaj do grupowania. SÅowa kluczowe nie mogÄ
    byÄ używane jako napisy.

  OPCJE
    Gdy uruchomi siÄ GNU expr z jednym argumentem, rozpoznawane sÄ
    nastÄpujÄce opcje:

    --help WyÅwietla informacjÄ o stosowaniu programu i dostÄpnych opcjach,
       koÅczy pracÄ.

    --version
       WyÅwietla numer wersji programu i koÅczy pracÄ.

PRZYKÅADY
    Kilka przykÅadów, ÅÄcznie z cytowaniem metaznaków powÅoki:

    Dodanie 1 do zmiennej powÅokowej, w powÅoce zgodnej z powÅokÄ Bourne'a:
    a:

        a=`expr $a + 1`

    Poniższe polecenie może zostaÄ użyte do wydrukowania niekatalogowej
    czÄÅci nazwy pliku, przechowywanej w zmiennej a (czÄÅÄ ta nie powinna
    zawieraÄ `/'):

        expr $a : '.*/\(^.*\)' '^|' $a

    Zauważ cytowane metaznaki powÅoki.

    PrzykÅad pokazujÄcy, że `\+' jest operatorem:

        expr aaa : 'a\+'
        => 3

    Nieco innych:

        expr abc : 'a\(.\)c'
        => b
        expr index abcdef cz
        => 3
        expr index index a
        error--> expr: syntax error
        expr index quote index a
        => 0

KOD ZAKOÅCZENIA
    expr zwraca nastÄpujÄcy kod zakoÅczenia:

    0   jeÅli wyrażenie nie jest ani null, ani 0.

    1   jeÅli wyrażenie jest null lub 0,

    2   dla nieprawidÅowych wyrażeÅ.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    BÅÄdy proszÄ zgÅaszaÄ, w jÄz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    dc(1), test(1), sh-utils(1).

OD TÅUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzÄdzi
    powÅokowych GNU wersji 2.0.maj 2000               FSF               EXPR(1)