expr

EXPR(1)           Uživatelské pÅÃkazy           EXPR(1)JMÃNO
    expr - vyhodnotà výraz

POUŽITÃ
    expr VÃRAZ
    expr VOLBA

POPIS
    --bignum
       vždy použije aritmetikus libovolnou pÅesnostÃ

    --no-bignum
       vždy použije aritmetiku se stálou pÅesnostÃ

    --help vypÃÅ¡e tuto nápovÄdu a skonÄÃ

    --version
       vypÃÅ¡e ÄÃslo verze a skonÄÃ

    PÅÃkaz expr vyhodnotà VÃRAZ a vypÃÅ¡e výsledek na standardnà výstup.
    Prázdný Åádek nÞe oddÄluje skupiny podle zvyÅ¡ujÃcà se priority.
    VÃRAZ může být:

    ARG1 | ARG2
       Pokud prvnà argument nenà ani prázdný ÅetÄzec (null) ani 0, je
       výsledkem prvnà argument, jinak je výsledkem druhý argument.

    ARG1 & ARG2
       Jestliže ani jeden argument nenà ani prázdný ÅetÄzec (null)
       ani 0, je výsledkem prvnà argument, jinak je výsledkem 0.

    ARG1 < ARG2
       ARG1 je menšà než ARG2

    ARG1 <= ARG2
       ARG1 je menšà nebo roven ARG2

    ARG1 = ARG2
       ARG1 je roven ARG2

    ARG1 != ARG2
       ARG1 nenà roven ARG2

    ARG1 >= ARG2
       ARG1 je vÄtÅ¡Ã než nebo roven ARG2

    ARG1 > ARG2
       ARG1 je vÄtÅ¡Ã než ARG2

    ARG1 + ARG2
       aritmetický souÄet ARG1 a ARG2

    ARG1 - ARG2
       aritmetický rozdÃl ARG1 a ARG2

    ARG1 * ARG2
       aritmetický násobek ARG1 a ARG2

    ARG1 / ARG2
       aritmetický podÃl ARG1 a ARG2

    ARG1 % ARG2
       zbytek po celoÄÃselném dÄlenà ARG1 argumentem ARG2

    ÅETÄZEC : REGEXP
       Porovnánà ÅetÄzce s regulárnà výrazem.

    match ÅETÄZEC REGEXP
       stejné jako ÅETÄZEC : REGEXP

    substr ÅETÄZEC POZICE DÃLKA
       podÅetÄzec zadaného ÅETÄZCE, POZICE se poÄÃtá od 1

    index ÅETÄZEC SEZNAM-ZNAKÅ®
       prvnà pozice v ÅETÄZCI, na které je nÄkterý ze znaků
       uvedených v SEZNAMU-ZNAKŮ, jestliže nenà nalezen žádný
       znak, vrátà 0.

    length ÅETÄZEC
       délka ÅETÄZCE

    + SLOVO
       interpretuje SLOVO (token) jako ÅetÄzec, i když se jedná o

       klÃÄové slovo jako `match' nebo operátor jako `/'

    ( VÃRAZ )
       hodnota VÃRAZU

    Escapovánà nebo uvozenà ÅetÄzců může být nezbytné, aby speciálnÃ
    znaky v ÅetÄzcÃch neinterpretoval shell. Pokud jsou oba argumenty ÄÃ‐
    sla, je porovnánà aritmetické, jinak abecednÃ. PÅi porovnánÃ
    ÅetÄzce s regulárnà výrazem jestliže je Äást druhého operandu
    uzavÅena mezi \( a \), bude výsledkem ta Äást prvnÃho ÅetÄzce, která
    vyhovovala Äásti regulárnÃho výrazu mezi \( a \) nebo prázdný
    ÅetÄzec (null); Jestliže \( a \) nebyly použity, vracà poÄet
    vyhovujÃcÃch znaků nebo 0.

    Návratová hodnota je 0, pokud VÃRAZ nenà ani prázdný ÅetÄzec (null)
    ani 0; 1 v pÅÃpadÄ, že VÃRAZ je prázdný ÅetÄzec (null) nebo 0; a 3
    pokud doÅ¡lo k chybÄ.

AUTOR
    Napsal Mike Parker a James Youngman.

HLÃÅ ENÃ CHYB
    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novÄjÅ¡Ã <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavenÃ: můžete jej mÄnit a Å¡ÃÅit. Je
    zcela BEZ ZÃRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALÅ Ã INFORMACE
    Ãplná dokumentace pro expr je udržována jako Texinfo manuál. Pokud
    jsou správnÄ nainstalovány programy info a expr, mÄl by pÅÃkaz

       info coreutils 'expr invocation'

    zpÅÃstupnit kompletnà manuál.GNU coreutils 7.0         ÅÃjen 2008              EXPR(1)