factor

FACTOR(1)             ç¨æ¶å½ä»¤             FACTOR(1)å稱
    factor - æ±è³ªå æ¸å解

æ¦è¿°
    factor [æ¸]...
    factor é¸é

æè¿°
    æå°åæ¸å表ä¸çæ¯ä¸åæ´æ¸ç質å æ¸å解ãå¦ææ²ææå®åæ¸ï¼åå¾æ¨æºè¼¸å¥è®åã

    --help 顯示æ¤å¹«å©ä¿¡æ¯ä¸¦éåº

    --version
       顯示çæ¬ä¿¡æ¯ä¸¦éåº

ä½è
    ç± Paul Rubin, Torbjorn Granlund å Niels Moller 編寫ã

å ±åé¯èª¤
    GNU coreutils çå¨ç·å¹«å©ï¼ <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    è«å <https://translationproject.org/team/zh_CN.html> å ±åç¿»è¯é¯èª¤ã

çæ¬
    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU
    GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    This is free software: you are free to change and redistribute it.
    There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

åè¦
    å®æ´ææªè«è¦ï¼ <https://www.gnu.org/software/coreutils/factor>
    æèå¨æ¬å°ä½¿ç¨ï¼ info '(coreutils) factor invocation'

è·
    æ¬é é¢ä¸æçç±ä¸æ man æåé è¨åæä¾ã
    ä¸æ man æåé è¨åï¼https://github.com/man-pages-zh/manpages-zhGNU coreutils 8.32        2020å¹´ä¸æ             FACTOR(1)