fakeroot-tcp

fakeroot(1)           Debian manual           fakeroot(1)NAMN
    fakeroot - utför ett kommando i en miljö som fejkar root-privilegier
    för filmanipulation

SYNOPSIS
    fakeroot [-l|--lib bibliotek] [--faked fejkad-binär] [-i läsfil] [-s
    sparfil] [-u|--unknown-is-real ] [-b|--fd-base ] [-h|--help ]
    [-v|--version ] [--] [kommando]

BESKRIVNING
    fakeroot utför ett kommando i en miljö där kommandot tror sig ha
    root-privilegier för filmanipulering. Detta är användbart för att
    ge användare möjlighet att skapa arkiv (tar, ar, .deb osv) som
    innehåller filer med root-rättigheter/ägarskap. Utan fakeroot
    tvingas man att ha root-privilegier för att skapa de filer arkivet
    består av med korrekt ägarskaps- och rättighetsinformation,
    alternativt konstruera arkiven manuellt utan att använda
    arkiveringsprogrammet.

    fakeroot works by replacing the file manipulation library functions
    (chmod(2), stat(2) etc.) by ones that simulate the effect the real
    library functions would have had, had the user really been root. These
    wrapper functions are in a shared library /usr/lib/*/libfakeroot-*.so
    or similar location on your platform. The shared object is loaded
    through the LD_PRELOAD mechanism of the dynamic loader. (See ld.so(8))

    Om du planerar att bygga paket med hjälp av fakeroot, försök först
    att bygga fakeroot-paketet: âdebian/rules buildâ-stadiet har ett par
    tester (som mestadels testar efter buggar i gamla versioner av
    fakeroot). Om dessa tester misslyckas (till exempel på grund av att
    du har vissa libc5-program på ditt system) så är det troligt att du
    också kommer att misslyckas bygga andra paket, och det är möjligt
    att dessa fel blir betydligt svårare att hitta.

    Märk väl att det är bäst att inte bygga binärerna själva med
    hjälp av fakeroot. Särskilt configure och liknande program ogillar
    att systemet plötsligt beter sig annorlunda än vad de förväntar
    sig. Det är också möjligt att dessa program rensar bort vissa
    miljövariabler som fakeroot behöver.


FLAGGOR
    -l bibliotek, --lib bibliotek
       Ange ett alternativt bibliotek med ersättningsfunktioner.

    --faked binär
       Ange en alternativ binär att använda istället för faked(1).

    [--] kommando
       Det kommando som du vill att fakeroot skall utföra. Använd
       ‘--’ om kommandot har andra flaggor som kan tänkas förvirra
       fakeroots tolkning av kommandoradsflaggor.

    -s sparfil
       Spara fakeroot-miljön till sparfil vid avslut. Denna fil kan
       användas för att senare återställa miljön med -i. Men om
       denna filen skulle läcka kommer fakeroot börja bete sig på
       konstiga sätt om du inte låter bli filerna som använts inuti
       fakeroot när du är utanför miljön. Detta kan dock
       fortfarande vara användbart. Det kan till exempel användas med
       rsync(1) för att säkerhetskopiera och återställa hela
       katalogträd kompletta med användare, grupp och
       enhetsinformation utan att behöva vara root. Se
       /usr/share/doc/fakeroot/README.saving för vidare information.

    -i läsfil
       Läs in en fakeroot-miljö som tidigare sparats via -s från
       läsfil. Notera att detta inte implicit sparar filen, använd -s
       också för det beteendet. Användning av samma fil för både
       -i och -s vid samma fakeroot-körning är säkert.

    -u, --unknown-is-real
       Använd det riktiga ägarskapet för filer som inte tidigare är
       kända av fakeroot istället för att låtsas att de ägs av
       root:root.

    -b fd Ange fd-bas (endast TCP-läge). fd är det minsta
       fildeskriptornummer som används för TCP-anslutningar; detta
       kan vara viktigt för att undvika konflikter med
       fildeskriptorerna som används av program som körs under
       fakeroot.

    -h   Visa hjälp.

    -v   Visa version.


EXEMPEL
    Här är ett exempel på hur fakeroot kan användas. Notera att i den
    fejkade root-miljön så lyckas filmanipulering som kräver
    root-privilegier, trots att den egentligen inte utförs.

    $ whoami
    joost
    $ fakeroot /bin/bash
    # whoami
    root
    # mknod hda3 b 3 1
    # ls -ld hda3
    brw-r--r--  1 root   root    3,  1 Jul 2 22:58 hda3
    # chown joost:root hda3
    # ls -ld hda3
    brw-r--r--  1 joost  root    3,  1 Jul 2 22:58 hda3
    # ls -ld /
    drwxr-xr-x 20 root   root     1024 Jun 17 21:50 /
    # chown joost:users /
    # chmod a+w /
    # ls -ld /
    drwxrwxrwx 20 joost  users    1024 Jun 17 21:50 /
    # exit
    $ ls -ld /
    drwxr-xr-x 20 root   root     1024 Jun 17 21:50 //
    $ ls -ld hda3
    -rw-r--r--  1 joost  users      0 Jul 2 22:58 hda3

    Enbart de operationer som användaren joost skulle kunna ha genomfört
    som sig själv utförs på riktigt.

    fakeroot skrevs speciellt i syfte att ge användare möjlighet att
    skapa Debian GNU/Linux-paket (i deb(5) format) utan att behöva
    root-privilegier. Detta kan utföras genom kommandon såsom
    dpkg-buildpackage -rfakeroot eller debuild -rfakeroot (-rfakeroot är
    numera standard i debuild, så du behöver inte ens använda den
    parametern).

SÃKERHETSASPEKTER
    fakeroot är ett vanligt program utan setuid. Det ger inte användaren
    några extra privilegier, och minskar inte systemets säkerhet.

FILER
    /usr/lib/*/libfakeroot-*.so The shared library containing the wrapper
    functions.

MILJÃ
    FAKEROOTKEY
       Den nyckel som används för att kommunicera med
       fakeroot-demonen. Varje program som startats med korrekt
       LD_PRELOAD och en FAKEROOTKEY för en körande demon kommer
       automatiskt att ansluta till den demonen, och kommer att ha
       samma fejkade syn på filsystemets ägarskap och rättigheter
       (givet att demonen och programmet som ansluter till den startats
       av samma användare).

    LD_LIBRARY_PATH

    LD_PRELOAD
       Fakeroot är implementerat av ersättning av systemanrop. Detta
       åstadkoms genom att ställa in
       LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/fakeroot och
       LD_PRELOAD=libfakeroot.so.0. Det biblioteket läses in innan
       systemets C-bibliotek, och därför kan de flesta
       biblioteksfunktioner genskjutas av det. Om du behöver ställa
       in antingen LD_LIBRARY_PATH eller LD_PRELOAD inifrån en
       fakeroot-miljö bör den ställas in relativt till de givna
       sökvägarna, d.v.s. LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/foo/bar/


BEGRÃNSNINGAR
    Biblioteksversioner
       Varje kommando som utförs inom fakeroot måste vara länkat mot
       samma version av libc som fakeroot självt.

    open()/create()
       fakeroot innehåller inga ersättningsfunktioner för open(),
       create(), osv. Så om användaren joost antingen utför

       touch foo
       fakeroot
       ls -al foo

       eller omvänt,

       fakeroot
       touch foo
       ls -al foo

       så kan fakeroot inte på något sätt känna till att i det
       första fallet så borde ägaren för filen foo vara joost men i
       det senare fallet root. När det gäller Debian-paket, så är
       det alltid ok att ge alla âokändaâ filer uid=gid=0. Den
       korrekta lösningen på det här problemet är att även ha en
       ersättningsfunktion för open() och create(), men det skapar
       andra problem, såsom paketet libtricks visar exempel på. Det
       paketet har ersättningar för betydligt fler funktioner, och
       försökte att göra betydligt mer än fakeroot . Det visade sig
       att en smärre uppgradering av libc (från en version där
       funktionen stat() inte använde sig av open() till en version
       där stat() ibland använde sig av open()), orsakade
       oförklarliga krascher (dvs, stat() i libc6 anropade
       ersättningsfunktionen för open(), som senare anropade libc6
       version av stat(), osv).

    GNU configure (och liknande program)
       fakeroot ändrar i praktiken hur systemet beter sig. Program som
       försöker känna av systemets beteende (exempelvis GNU
       configure) kan bli förvirrade av detta (och även om de inte
       blir det så kan fakeroot bli förvirrat). Därför är det inte
       rekommenderat att utföra âconfigureâ inifrÃ¥n fakeroot. DÃ¥
       configure bör anropas av âdebian/rules buildâ, sÃ¥ borde
       âdpkg-buildpackage -rfakerootâ ta hand om detta pÃ¥ ett korrekt
       sätt.

BUGGAR
    fakeroot har ingen ersättningsfunktion för open(). Detta i sig
    självt är inget fel, men om ett program utför open("fil", O_WRONLY,
    000), försöker skriva till filen âfilâ, stänger den, och sedan
    försöker att läsa filen, så misslyckas detta då filen kommer att
    ha rättigheterna 000. Felet består i att om en process med
    root-privilegier försöker sig på det samma, så kommer anropet till
    open() att lyckas, eftersom filrättigheter inte kontrolleras alls för
    root. Jag valde att inte skriva ersättningsfunktioner för open(),
    eftersom open() används av många andra funktioner i libc (även de
    som har ersättningsfunktioner), vilket ger upphov till
    cirkelreferenser eller potential för cirkelreferenser ifall
    implementationen av vissa funktioner i libc förändras).

LICENS
    fakeroot distribueras under GNU General Public License. (GPL 2.0 eller
    senare).

FÃRFATTARE
    joost witteveen
       <joostje@debian.org>

    Clint Adams
       <clint@debian.org>

    Timo Savola

ÃVERSÃTTNING
    David Weinehall <tao@kernel.org>

MANUALSIDA
    till större delen skriven av J.H.M. Dassen <jdassen@wi.LeidenUniv.nl>
    med ett flertal ändringar/tillägg av joost och Clint.

SE ÃVEN
    faked(1) dpkg-buildpackage(1), debuild(1)
    /usr/share/doc/fakeroot/DEBUG
Debian Project         5 October 2014           fakeroot(1)