false

FALSE(1)              ç¨æ·å½ä»¤             FALSE(1)å称
    false - ï¼å¤±è´¥å°ï¼ä»ä¹é½ä¸å

æ¦è¿°
    false [忽ç¥å½ä»¤è¡åæ°]
    false é项

æè¿°
    以表示失败çç¶æå¼éåºã

    --help æ¾ç¤ºæ¤å¸®å©ä¿¡æ¯å¹¶éåº

    --version
       æ¾ç¤ºçæ¬ä¿¡æ¯å¹¶éåº

    注æï¼æ¨ç shell å¯è½åç½®äºèªå·±ç false
    ç¨åºçæ¬ï¼å®ä¼è¦çè¿éææåçç¸åºçæ¬ã请æ¥éæ¨ç shell ææ¡£è·ç¥å®ææ¯æçé项ã

ä½è
    ç± Jim Meyering ç¼åã

æ¥åé误
    GNU coreutils çå¨çº¿å¸®å©ï¼ <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    请å <http://translationproject.org/team/zh_CN.html> æ¥å false
    çç¿»è¯é误ã

çæ
    Copyright © 2017 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU
    GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    This is free software: you are free to change and redistribute it.
    There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

åè§
    å®æ´æ档请è§ï¼ <http://www.gnu.org/software/coreutils/false>
    æèå¨æ¬å°ä½¿ç¨ï¼ info '(coreutils) false invocation'

è·
    æ¬é¡µé¢ä¸æçç±ä¸æ man æå页计åæä¾ã
    ä¸æ man æå页计åï¼https://github.com/man-pages-zh/manpages-zhGNU coreutils 8.28        2017å¹´10æ             FALSE(1)