false

FALSE(1)          Polecenia użytkownika          FALSE(1)NAZWA
    false - nie robi niczego, zwraca bÅÄd

SKÅADNIA
    false [ignorowane argumenty wiersza poleceÅ]
    false OPCJA

OPIS
    KoÅczy siÄ ze statusem zakoÅczenia oznaczajÄcym niepowodzenie.

    --help wyÅwietla ten tekst i koÅczy pracÄ

    --version
       wyÅwietla informacje o wersji i koÅczy dziaÅanie

    UWAGA: aktualnie używana powÅoka może posiadaÄ swojÄ wersjÄ false,
    która z reguÅy przesÅania wersjÄ opisanÄ w niniejszym podrÄczniku.
    ProszÄ zapoznaÄ siÄ z dokumentacjÄ używanej powÅoki, aby dowiedzieÄ
    siÄ szczegóÅów o obsÅugiwanych opcjach. Aby wywoÅaÄ opisanÄ tu
    wersjÄ, można użyÄ polecenia env tzn. env false ....

AUTOR
    Napisane przez Jima Meyeringa.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    Strona internetowa z pomocÄ GNU coreutils:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    ZgÅoszenia bÅÄdów w tÅumaczeniu false proszÄ wysyÅaÄ na adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU
    GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniaÄ i rozpowszechniaÄ. Nie
    ma Å»ADNEJ GWARANCJI, w granicach okreÅlonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    PeÅna dokumentacja na stronie:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/false>
    lub lokalnie, za pomocÄ info '(coreutils) false invocation'

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 8.25 oryginaÅu.GNU coreutils 8.25        styczeÅ 2016             FALSE(1)