false

FALSE(1)              ç¨æ¶å½ä»¤             FALSE(1)å稱
    false - ï¼å¤±æå°ï¼ä»éº¼é½ä¸å

æ¦è¿°
    false [忽ç¥å½ä»¤è¡åæ¸]
    false é¸é

æè¿°
    以表示失æççæå¼éåºã

    --help 顯示æ¤å¹«å©ä¿¡æ¯ä¸¦éåº

    --version
       顯示çæ¬ä¿¡æ¯ä¸¦éåº

    注æï¼æ¨ç shell å¯è½å§ç½®äºèªå·±ç false
    ç¨åºçæ¬ï¼å®æè¦èéè£ææåçç¸æçæ¬ãè«æ¥é±æ¨ç shell ææªç²ç¥å®ææ¯æçé¸é ã

ä½è
    ç± Jim Meyering 編寫ã

å ±åé¯èª¤
    GNU coreutils çå¨ç·å¹«å©ï¼ <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    è«å <http://translationproject.org/team/zh_CN.html> å ±å false çç¿»è‐
    ¯é¯èª¤ã

çæ¬
    Copyright © 2017 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU
    GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    This is free software: you are free to change and redistribute it.
    There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

åè¦
    å®æ´ææªè«è¦ï¼ <http://www.gnu.org/software/coreutils/false>
    æèå¨æ¬å°ä½¿ç¨ï¼ info '(coreutils) false invocation'

è·
    æ¬é é¢ä¸æçç±ä¸æ man æåé è¨åæä¾ã
    ä¸æ man æåé è¨åï¼https://github.com/man-pages-zh/manpages-zhGNU coreutils 8.28        2017å¹´10æ             FALSE(1)