fgrep

GREP(1)           General Commands Manual          GREP(1)NAZWA
    grep, egrep, fgrep - wypisz linie pasujÄce do wzorca

SKÅADNIA
    grep [opcje] wzorzec [plik...]
    grep [opcje] [-e wzorzec | -f plik] [plik...]

OPIS
    grep przeszukuje wskazane pliki wejÅciowe (lub standardowe wejÅcie
    jeÅli nie podano żadnych lub podano nazwÄ pliku '-'), szukajÄc linii
    zawierajÄcych coÅ pasujÄcego do podanego wzorca. DomyÅlnie, grep
    wypisuje pasujÄce linie.

    Dodatkowo dostÄpne sÄ dwa programy wariantowe egrep i fgrep. Egrep
    jest tym samym, co grep -E. Fgrep jest tym samym, co grep -F.

OPCJE
    -A num, --after-context=num
       Wypisuje po pasujÄcych liniach num linii nastÄpujÄcego
       kontekstu.

    -a, --text
       Przetwarza plik binarny tak, jakby byÅ on tekstowy; jest to
       równoważnik opcji --binary-fnums=text.

    -B num, --before-context=num
       Wypisuje przed pasujÄcymi liniami num linii poprzedzajÄcego
       kontekstu.

    -C [num], -num, --context[=num]
       Wypisuje num linii (domyÅlnie 2) kontekstu w wyjÅciu.

    -b, --byte-offset
       Wypisuje przed każdÄ liniÄ wyjÅcia jej offset bajtowy w pliku
       wejÅciowym.

    --binary-files=typ
       JeÅli pierwszych kilka bajtów pliku wskazuje, że zawiera on
       dane binarne, to zakÅadane jest, że jest to plik typu typ.
       DomyÅlnym typem jest binarny (binary), a grep normalnie albo
       wypisuje jednolinijkowy komunikat mówiÄcy o dopasowaniu pliku
       binarnego, albo nie wypisuje komunikatu, gdy nie znaleziono
       dopasowania. Jeżeli typem jest without-match (bez
       dopasowania), to grep zakÅada, że ten plik binarny nie pasuje;
       jest to równoważne dziaÅaniu opcji -I. JeÅli typem jest text,
       to grep przetwarza plik binarny tak, jakby byÅ on tekstowy; jest
       to równoważne opcji -a. Ostrzeżenie: Może siÄ zdarzyÄ, że
       wypisane przez grep --binary-files=text Åmiecie binarne dadzÄ
       przykre skutki uboczne jeżeli wyjÅciem bÄdzie terminal a jego
       sterownik zinterpretuje niektóre z nich jako swoje polecenia.

    -c, --count
       WyÅÄcza normalne wyjÅcie; zamiast niego dla każdego pliku
       wejÅciowego wypisuje liczbÄ pasujÄcych linii. Z opcjÄ -v,
       --invert-match (patrz niżej), liczy linie niepasujÄce.

    -d akcja, --directories=akcja
       JeÅli plik wejÅciowy jest katalogiem, stosuje to jego
       przetworzenia akcjÄ. DomyÅlnÄ akcjÄ jest read, co znaczy, że
       katalogi sÄ czytane dokÅadnie tak samo, jakby byÅy zwykÅymi
       plikami. JeÅli wartoÅciÄ akcji jest skip, to katalogi sÄ
       milczÄco pomijane. JeÅli wartoÅciÄ akcji jest recurse, to grep
       czyta wszystkie pliki pod każdym katalogiem, rekurencyjnie;
       jest to równoważne opcji -r.

    -E, --extended-regexp
       Interpretuje wzorzec jako rozszerzone wyrażenie regularne
       (patrz niżej).

    -e wzorzec, --regexp=wzorzec
       Używa wzorca jako wzorca; użyteczne do ochronienia wzorów
       zaczynajÄcych siÄ od -.

    -F, --fixed-strings
       Interpretuje wzorzec jako listÄ ÅaÅcuchów o staÅej dÅugoÅci,
       oddzielonych znakami nowej linii, które należy dopasowaÄ
       każdy z osobna.

    -f plik, --file=plik
       Pobiera wzorce z plik, po jednym z każdej linii. Plik pusty
       zawiera zero wzorców, nie pasujÄc do niczego.

    -G, --basic-regexp
       Interpretuje wzorzec jako podstawowe wyrażenie regularne
       (zobacz niżej). Jest to zachowanie domyÅlne.

    -H, --with-filename
       Dla każdego dopasowania wypisuje nazwÄ pliku.

    -h, --no-filename
       -h, --no-filename WyÅÄcza poprzedzanie wyników nazwami plików
       podczas przeszukiwania wielu plików.

    --help Wypisuje krótki tekst pomocy.

    -I   Przetwarza plik binarny tak, jakby nie zawieraÅ on pasujÄcych
       danych; jest to równoważne opcji --binary-files=without-match.

    -i, --ignore-case
       Ignoruje rozróżnienia w wielkoÅci liter we wzorcu oraz w
       plikach wejÅciowych.

    -L, --files-without-match
       WyÅÄcza normalne wyjÅcie; zamiast niego wypisuje nazwÄ każdego
       pliku, z którego normalnie nie wypisano by żadnego wyjÅcia.
       Przeszukiwanie zakoÅczy siÄ na pierwszej pasujÄcej linii.

    -l, --files-with-matches
       WyÅÄcza normalne wyjÅcie; zamiast niego wypisuje nazwÄ każdego
       pliku, z którego normalnie wypisano by jakieÅ wyjÅcie.
       Przeszukiwanie zakoÅczy siÄ na pierwszej pasujÄcej linii.

    --mmap JeÅli to możliwe, do odczytu wejÅcia korzysta z funkcji
       systemowej mmap(2) zamiast domyÅlnej read(2). W pewnych
       sytuacjach --mmap daje lepszÄ wydajnoÅÄ. Może jednak spowodowaÄ
       niezdefiniowane zachowanie (ÅÄcznie ze zrzutem rdzenia) jeÅli
       podczas dziaÅania grep plik wejÅciowy siÄ skurczy lub wystÄpi
       bÅÄd wejÅcia/wyjÅcia.

    -n, --line-number
       Poprzedza każdÄ liniÄ wyjÅcia numerem linii z odpowiedniego
       pliku wejÅciowego.

    -q, --quiet, --silent
       Po cichu; wyÅÄcza normalne wyjÅcie. Przeszukiwanie zakoÅczy siÄ
       na pierwszej pasujÄcej linii. Zobacz także poniżej opcje -s
       lub --no-messages.

    -r, --recursive
       Czyta wszystkie pliki pod każdym katalogiem, rekurencyjnie;
       jest to równoważne opcji -d recurse.

    -s, --no-messages
       WyÅÄcza komunikaty bÅÄdów o plikach nieistniejÄcych lub nie do
       odczytania. Uwaga o przenoÅnoÅci: w przeciwieÅstwie do GNU
       grep, tradycyjny grep nie byÅ zgodny z POSIX.2, gdyż brakowaÅo
       mu opcji -q a opcja -s zachowywaÅa siÄ jak opcja -q z GNU grep.
       Skrypty powÅoki, które majÄ byÄ przenoÅne na tradycyjny grep
       powinny unikaÄ zarówno -q, jak i -s i zamiast tego
       przekierowywaÄ wyjÅcie do /dev/null.

    -U, --binary
       Traktuje plik jako binarny. DomyÅlnie, w DOS-ie i MS Windows,
       grep zgaduje typ pliku spoglÄdajÄc na zawartoÅÄ pierwszych 32 kB
       przeczytanych z pliku. JeÅli zdecyduje, że plik jest tekstowy,
       udziera znaki CR z oryginalnej zawartoÅci pliku (po to żeby
       wyrażenia regularne z ^ i $ dziaÅaÅy poprawnie). Podanie -U
       wyÅÄcza to zgadywanie, powodujÄc, że wszystkie pliki sÄ czytane
       i przekazywane mechanizmowi dopasowywujÄcemu dosÅownie; jeÅli
       plik jest plikiem tekstowym z parami CR/LF na koÅcu linii,
       spowoduje to, że niektóre wyrażenia regularne nie zadziaÅajÄ.
       Opcja ta nie dziaÅa na platformach innych niż MS-DOS i MS
       Windows.

    -u, --unix-byte-offsets
       Raportuje offsety bajtowe w stylu Unixowym. PrzeÅÄcznik ten
       powoduje, że grep raportuje offsety bajtowe tak, jakby plik byÅ
       plikiem tekstowym typu Uniksowego, tj. z udartymi znakami CR.
       Da to rezultaty identyczne jak uruchomienie grepa na maszynie
       Uniksowej. Opcja ta nie wywoÅuje żadnego efektu, chyba że
       użyto także opcji -b; nie dziaÅa na platformach innych niż
       MS-DOS i MS Windows.

    -V, --version
       Wypisuje numer wersji grepa na standardowe wyjÅcie bÅÄdów. Ãw
       numer wersji powinno siÄ zaÅÄczaÄ we wszystkich zgÅoszeniach
       bÅÄdów (patrz niżej).

    -v, --invert-match
       Odwraca sens dopasowania, wybiera linie niepasujÄce.

    -w, --word-regexp
       Wybiera tylko te linie, w których dopasowania wzorca tworzÄ
       caÅe sÅowa. Przeprowadzany test polega na tym, że dopasowywany
       podciÄg musi albo znajdowaÄ siÄ na poczÄtku linii, albo byÄ
       poprzedzony znakiem nie tworzÄcym sÅowa. Podobnie, musi albo
       znajdowaÄ siÄ na koÅcu linii, albo musi nastÄpowaÄ po nim znak
       nie tworzÄcy sÅowa. Znakami tworzÄcymi sÅowa sÄ litery, cyfry i
       znak podkreÅlenia.

    -x, --line-regexp
       Wybiera tylko te dopasowania, które dokÅadnie pasujÄ do caÅej
       linii.

    -y   PrzestarzaÅy synonim -i.

    -Z, --null
       Zamiast znaku, który normalnie wystÄpuje po nazwie pliku
       wypisuje bajt zerowy ( ASCII NUL). Na przykÅad, grep -lZ
       wypisuje po nazwie pliku bajt zerowy, zamiast, jak zwykle, znaku
       nowej linii. Opcja ta powoduje, że wyjÅcie jest jednoznaczne,
       nawet przy nazwach plików zawierajÄcych niecodzienne znaki, jak
       znak nowej linii. Może byÄ wykorzystywana z poleceniami typu:
       find -print0, perl -0, sort -z czy xargs -0, umożliwiajÄc
       przetwarzanie plików o dowolych nazwach, nawet zawierajÄcych
       znaki nowej linii.

WYRAŻENIA REGULARNE
    Wyrażenie regularne to wzorzec opisujÄcy zbiór ÅaÅcuchów.
    Wyrażenia regularne sÄ zbudowane analogicznie do wyrażeÅ
    arytmetycznych, przez zastosowanie do poÅÄczenia mniejszych wyrażeÅ
    rozmaitych operatorów.

    grep rozumie dwie różne wersje skÅadni wyrażeÅ regularnych:
    "podstawowÄ" i "rozszerzonÄ". W GNU.B grep obie te skÅadnie przy
    użyciu nie różniÄ siÄ zakresem dostÄpnych możliwoÅci. W innych
    implementacjach podstawowe wyrażenia regularne sÄ mniej rozbudowane.
    Poniższy opis stosuje siÄ do rozszerzonych wyrażeÅ regularnych;
    różnice w stosunku do wyrażeÅ podstawowych podsumowano na koÅcu.

    Fundamentalnymi "cegieÅkami" sÄ wyrażenia regularne pasujÄce do
    pojedynczego znaku. WiÄkszoÅÄ znaków, w tym wszystkie litery i cyfry,
    to wyrażenia regularne pasujÄce do samych siebie. Każdy metaznak
    majÄcy specjalne znaczenie może byÄ cytowany przez poprzedzenie go
    odwrotnym ukoÅnikiem.

    Lista znaków zawarta miÄdzy [ a ] pasuje do każdego pojedynczego
    znaku na tej liÅcie; jeÅli pierwszym znakiem listy jest daszek ^,
    pasuje wtedy ona do każdego znaku nie znajdujÄcego siÄ na liÅcie. Dla
    przykÅadu, wyrażenie regularne [0123456789] pasuje do każdej
    pojedynczej cyfry. Zakres znaków ASCII podaÄ można okreÅlajÄc znak
    pierwszy i ostatni, oddzielone myÅlnikiem. I na koniec: predefiniowano
    pewne nazwane klasy znaków. Ich nazwy mówiÄ same za siebie, i sÄ to:
    [:alnum:], [:alpha:], [:cntrl:], [:digit:], [:graph:], [:lower:],
    [:print:], [:punct:], [:space:], [:upper:] oraz [:xdigit:]. Na
    przykÅad [[:alnum:]] oznacza [0-9A-Za-z], z tym wyjÄtkiem, że ta druga
    forma zależy od kodowania znaków ASCII i ustawieŠregionalnych POSIX
    (locale), podczas gdy pierwsza jest przenoÅna. (Zauważ, że nawiasy
    kwadratowe w nazwach klas sÄ czÄÅciÄ nazw symbolicznych i muszÄ byÄ
    umieszczone dodatkowo, oprócz pary nawiasów ograniczajÄcej samÄ
    listÄ). WiÄkszoÅÄ metaznaków traci swoje szczególne znaczenie
    wewnÄtrz list. Aby umieÅciÄ tam dosÅowny ], umieÅÄ go jako pierwszy na
    liÅcie. Podobnie, aby umieÅciÄ dosÅowny ^, umieÅÄ go gdziekolwiek poza
    pierwszym miejscem. W koÅcu, aby umieÅciÄ dosÅowny -, umieÅÄ go na
    ostatku.

    Kropka . pasuje do każdego pojedynczego znaku. Symbol \w to synonim
    [[:alnum:]] a \W to synonim [^[:alnum]].

    Daszek ^ oraz znak dolara $ sÄ metaznakami, które pasujÄ odpowiednio
    do ÅaÅcucha pustego na poczÄtku i na koÅcu linii. Symbole \< oraz \>
    pasujÄ odpowiednio do ÅaÅcucha pustego na poczÄtku i na koÅcu sÅowa.
    Symbol \b pasuje do ÅaÅcucha pustego na krawÄdzi sÅowa, zaÅ \B pasuje
    do pustego ÅaÅcucha zakÅadajÄc, że nie jest on na krawÄdzi sÅowa.

    Po wyrażeniu regularnym może nastÄpowaÄ jeden z kilku operatorów
    powtórzenia:
    ?   PoprzedzajÄcy element jest opcjonalny i pasuje nie wiÄcej niż
       raz.
    *   PoprzedzajÄcy element bÄdzie dopasowany zero lub wiÄcej razy.
    +   PoprzedzajÄcy element bÄdzie dopasowany jeden lub wiÄcej razy.
    {n}  PoprzedzajÄcy element pasuje dokÅadnie n razy.
    {n,}  PoprzedzajÄcy element pasuje n lub wiÄcej razy.
    {,m}  PoprzedzajÄcy element jest opcjonalny i pasuje co najwyżej m
       razy.
    {n,m} PoprzedzajÄcy element pasuje co najmniej n razy, ale nie wiÄcej
       niż m razy.

    Dwa wyrażenia regularne można ze sobÄ zÅÄczyÄ (skonkatenowaÄ); do
    wynikowego wyrażenia regularnego pasuje każdy ciÄg utworzony przez
    zÅÄczenie dowolnych dwóch ciÄgów, które odpowiednio pasujÄ do
    zÅÄczonych podwyrażeÅ.

    Dwa wyrażenia regularne można poÅÄczyÄ operatorem infiksowym
    (wrostkowym) |; do wynikowego wyrażenia regularnego pasuje dowolny
    ciÄg pasujÄcy do jednego bÄdź do drugiego z podwyrażeÅ.

    Powtarzanie ma priorytet nad ÅÄczeniem, które z kolei bierze górÄ nad
    alternatywÄ. CaÅe wyrażenie regularne można ujÄÄ w nawiasy, celem
    unieważnienia tych reguŠpriorytetowych.

    Wsteczne odniesienie \n, gdzie n jest pojedynczÄ cyfrÄ, dopasowuje
    podciÄg poprzednio dopasowany n-tym ujÄtym w nawiasy podwyrażeniem
    wyrażenia regularnego.

    W podstawowych wyrażeniach regularnych metaznaki ?, +, {, |, ( oraz )
    tracÄ swoje szczególne znaczenie; zamiast nich należy użyÄ wersji z
    odwrotnym ukoÅnikiem: \?, \+, \{, \|, \( oraz \).

    Tradycyjny egrep nie traktuje { jako metaznaku. Niektóre implementacje
    udostÄpniajÄ zamiast niego \{, wiÄc przenoÅne skrypty powinny unikaÄ {
    we wzorcach egrep, a do dopasowywania dosÅownego znaku { stosowaÄ [{].

    GNU egrep usiÅuje obsÅugiwaÄ tradycyjny sposób użycia zakÅadajÄc, że
    { nie posiada szczególnego znaczenia jeÅli byÅby on poczÄtkiem
    nieprawidÅowego okreÅlenia liczby powtórzeÅ. Na przykÅad, polecenie
    powÅoki egrep '{1' szuka dwuznakowego ÅaÅcucha {1, zamiast zgÅaszaÄ
    bÅÄd skÅadni w wyrażeniu regularnym. POSIX.2 pozwala na takie
    zachowanie jako rozszerzenie standardu, ale przenoÅne skrypty powinny
    go unikaÄ.

ZMIENNE ÅRODOWISKA
    GREP_OPTIONS
       Ta zmienna okreÅla domyÅlne opcje, jakie zostanÄ umieszczone
       przed wszystkimi opcjami podanymi wprost. Na przykÅad, jeÅli
       GREP_OPTIONS jest równe '--binary-files=without-match
       --directories=skip', to grep zachowa siÄ tak, jakby podano
       --binary-files=without-match i --directories=skip przed
       ewentualnymi jawnymi opcjami. OkreÅlenia opcji oddziela siÄ
       biaÅymi znakami. Odwrotny ukoÅnik cytuje nastÄpny znak, zatem
       można go wykorzystaÄ do podania opcji zawierajÄcej biaÅy znak
       lub odwrotny ukoÅnik.

    LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG
       Te zmienne podajÄ ustawienie regionalne (locale) LC_MESSAGES,
       okreÅlajÄce jÄzyk, jakiego grep ma użyÄ w komunikatach.
       Ustawienie locale jest okreÅlane przez pierwszÄ z tych
       zmiennych, która ma nadanÄ wartoÅÄ. JeÅli nie istnieje żadna
       z nich, to stosowana jest amerykaÅska odmiana angielskiego.
       Dzieje siÄ tak również w przypadku, gdy nie zainstalowano
       katalogu z komunikatami lub jeÅli grep nie zostaÅ skompilowany z
       obsÅugÄ jÄzyków narodowych (NLS).

    LC_ALL, LC_CTYPE, LANG
       Te zmienne podajÄ ustawienie regionalne (locale) LC_CTYPE
       okreÅlajÄce typ znaków, np. które z nich sÄ biaÅymi znakami.
       Ustawienie locale jest okreÅlane przez pierwszÄ z tych
       zmiennych, która ma nadanÄ wartoÅÄ. JeÅli nie istnieje żadna
       z nich, to stosowane jest ustawienie POSIX. Dzieje siÄ tak
       również w przypadku, gdy nie zainstalowano katalogu z
       komunikatami lub jeÅli grep nie zostaÅ skompilowany z obsÅugÄ
       jÄzyków narodowych (NLS).

    POSIXLY_CORRECT
       JeÅli jest ustawiona, to grep zachowuje siÄ zgodnie z
       wymaganiami POSIX.2; w przeciwnym razie grep zachowuje siÄ
       bardziej jak inne programy GNU. POSIX.2 żÄda, by opcje, które
       wystÄpujÄ po nazwach plików byÅy traktowane jak nazwy plików.
       DomyÅlnie zaÅ, opcje takie sÄ przesuwane na poczÄtek listy
       argumentów i traktowane jak opcje. Ponadto, POSIX.2 wymaga, by
       nierozpoznane opcje byÅy zgÅaszane jako "nielegalne"
       ("illegal"), ale ponieważ tak naprawdÄ nie naruszajÄ one prawa,
       domyÅlnie zgÅaszane sÄ jako "nieprawidÅowe" ("invalid").
       POSIXLY_CORRECT wyÅÄcza także _N_GNU_nonoption_argv_flags_,
       opisane poniżej.

    _N_GNU_nonoption_argv_flags_
       (Tu N jest numerycznym identyfikatorem procesu grepa). JeÅli i-
       tym znakiem wartoÅci tej zmiennej Årodowiska jest 1, to i-ty
       argument przekazany do grep nie jest uważany za opcjÄ, nawet
       jeÅli na niÄ wyglÄda. PowÅoka może umieÅciÄ tÄ zmiennÄ w
       Årodowisku dla każdego polecenia, jakie uruchamia, podajÄc,
       które argumenty sÄ wynikiem rozwiniÄcia nazw plików i stÄd nie
       powinny byÄ traktowane jako opcje. Zachowanie to jest dostÄpne
       tylko z bibliotekÄ GNU C i tylko wtedy gdy nie ustawiono
       POSIXLY_CORRECT.

DIAGNOSTYKA
    Normalnie status zakoÅczenia równa siÄ 0 jeÅli znaleziono dopasowania,
    a 1 jeÅli nie znaleziono żadnych. Opcja -v odwraca sens statusu
    zakoÅczenia. Status zakoÅczenia równa siÄ 2 jeÅli wystÄpiÅy bÅÄdy
    skÅadniowe we wzorcu, niedostÄpne pliki wejÅciowe lub inne bÅÄdy
    systemowe.

BÅÄDY
    ZgÅoszenia bÅÄdów wysyÅaj, proszÄ, do bug-gnu-utils@gnu.org. Upewnij
    siÄ, że gdzieÅ w polu tematu ("Subject:") umieÅciÅeÅ sÅowo "grep".

    Duże liczniki powtórzeÅ w konstrukcji {m,n} mogÄ spowodowaÄ, że grep
    zużyje mnóstwo pamiÄci. Oprócz tego, pewne inne niejasne wyrażenia
    regularne wymagajÄ czasu i przestrzeni rosnÄcej wykÅadniczo i mogÄ
    spowodowaÄ, że grepowi zabraknie pamiÄci.

    Wsteczne odwoÅania sÄ bardzo powolne i mogÄ wymagaÄ czasu rosnÄcego
    wykÅadniczo.Projekt GNU            2001/01/17              GREP(1)