fgrep

GREP(1)           General Commands Manual          GREP(1)JMÃNO
    grep, egrep, fgrep - tiskne Åádky, které odpovÃdajà zadanému vzoru

POUŽITÃ
    grep [volby] VZOR [SOUBOR...]
    grep [volby] [-e VZOR | -f SOUBOR] [SOUBOR...]

POPIS
    Grep prohledává zadaný vstup SOUBOR (nebo standardnà vstup, pokud
    nejsou zadány žádné soubory nebo je zadán soubor -) a hledá
    Åádky obsahujÃcà zadaný VZOR. Ve výchozÃm nastavenà grep vypisuje
    Åádky, které vzoru odpovÃdajÃ.

    Dostupné jsou navÃc dvÄ varianty programu - egrep a fgrep. ChovánÃ
    programu egrep je stejné jako grep -E, chovánà programu fgrep je
    stejné jako grep -F.

VOLBY
    -A POÄET, --after-context=POÄET
       Tiskni POÄET Åádků, které následujà po platném (odpovÃdajÃ‐
       cÃm) Åádku. Mezi souvislé platné výsledky vkládá Åádky
       obsahujÃcà --.

    -a, --text
       Pracuj s binárnÃm souborem jako by to byl text; ekvivalentnà k
       volbÄ --binary-files=text.

    -B POÄET, --before-context=POÄET
       Tiskni POÄET Åádků které pÅedcházejà platnému Åádku. Mezi
       souvislé platné výsledky vkládá Åádky obsahujÃcà --.

    -C POÄET, --context=POÄET
       Tiskni POÄET Åádků ke každému platnému Åádku. Mezi
       souvislé platné výsledky vkládá Åádky obsahujÃcà --.

    -b, --byte-offset
       Tiskni offset bajtu ve vstupnÃm souboru pÅed každým Åádkem
       výstupu.

    --binary-files=TYP
       Jestliže podle prvnÃch nÄkolika bajtů obsahuje soubor binárnÃ
       data, pÅedpokládej, že je typu TYP. VýchozÃm nastavenÃm TYP
       je binary a grep standardnÄ vypÃÅ¡e buÄ jednoÅádkovou zprávu,
       že binárnà soubor odpovÃdá, nebo žádnou zprávu pokud
       neodpovÃdá. Jestliže je TYP without-match, grep
       pÅedpokládá, že binárnà soubory neodpovÃdajÃ; je to stejné
       jako volba -I. Jestliže je TYP text, grep zpracovává
       binárnà soubor, jako by to byl text; stejné jako volba -a.
       Pozor: grep --binary-files=text může způsobit, že se budou
       vypisovat nesmyslné binárnà znaky, což může mÃt nepÅÃjemné
       vedlejšà úÄinky pokud je výstupem terminál a ovladaÄ
       terminálu zaÄne nÄkteré znaky interpretovat jako pÅÃkazy.

    --colour[=KDY], --color[=KDY]
       Obklopà platný ÅetÄzec znaÄkou z promÄnné prostÅedÃ
       GREP_COLOR. KDY může být `never', `always' nebo `auto'

    -c, --count
       PotlaÄ normálnà výstup; mÃsto toho napiÅ¡ poÄet odpovÃdajÃcÃch
       Åádků pro každý vstupnà soubor. S volbou -v, --invert-match
       (viz nÞe), poÄÃtej neodpovÃdajÃcà Åádky.

    -D AKCE, --devices=AKCE
       Pokud je vstupnÃm souborem zaÅÃzenÃ, FIFO nebo socket, použij
       AKCI k jeho zpracovánÃ. VýchozÃm nastavenÃm AKCE je read, to
       znamená, že zaÅÃzenà se Ätou jako by to byly bÄžné soubory.
       Jestliže AKCE je skip, zaÅÃzenà se mlÄky pÅeskoÄÃ.

    -d AKCE, --directories=AKCE
       Pokud je vstupnÃm souborem adresáÅ, použij AKCI k jeho
       zpracovánÃ. VýchozÃm nastavenÃm AKCE je read, to znamená, že
       adresáÅe se Ätou jako by to byly bÄžné soubory. Jestliže
       AKCE je skip, adresáÅe se mlÄky pÅeskoÄÃ. Jestliže AKCE je
       recurse, grep Äte rekurzivnÄ vÅ¡echny soubory v každém
       adresáÅi; je to stejné jako volba -r.

    -E, --extended-regexp
       Považuj VÃRAZ za rozÅ¡ÃÅený regulárnà výraz (viz nÞe).

    -e VÃRAZ, --regexp=VÃRAZ
       Jako vzor použij VÃRAZ; užiteÄné pro zachovánà vzorů zaÄÃ‐
       najÃcÃch -.

    -F, --fixed-strings
       Považuj VÃRAZ za seznam pevných ÅetÄzců oddÄlených znaky
       konce Åádku, ze kterých může odpovÃdat kterýkoliv. -P,
       --perl-regexp Považuj VÃRAZ za regulárnà výraz Perlu.

    -f SOUBOR, --file=SOUBOR
       NaÄte vzory ze souboru SOUBOR, na každém Åádku jeden.
       Prázdný soubor obsahuje nula vzorů a tedy neodpovÃdá niÄemu.

    -G, --basic-regexp
       Považuj VÃRAZ za základnà regulárnà výraz (viz nÞe). Toto
       je výchozà nastavenÃ.

    -H, --with-filename
       Tiskni jméno souboru pro každou shodu.

    -h, --no-filename
       PotlaÄ vkládánà jmen souborů do výstupu pÅi prohledávánÃ
       vÃce souborů.

    --help Vytiskni struÄnou nápovÄdu.

    -I   Zpracuj binárnà soubor jako by neobsahoval shody; to je stejné
       jako volba --binary-files=without-match.

    -i, --ignore-case
       NerozliÅ¡uj velká a malá pÃsmena ve VÃRAZU ani ve vstupnÃch
       souborech.

    -L, --files-without-match
       PotlaÄ normálnà výstup; mÃsto toho tiskni jméno každého
       souboru, ze kterého by se jinak žádný výstup netiskl.
       Prohledávánà skonÄà s prvnà shodou.

    -l, --files-with-matches
       PotlaÄ normálnà výstup; mÃsto toho tiskni jméno každého
       souboru, ze kterého by se jinak tiskl nÄjaký výstup.
       Prohledávánà skonÄà s prvnà shodou.

    -m POÄET, --max-count=POÄET
       PÅestaÅ ÄÃst soubor po dosaženà POÄTU odpovÃdajÃcÃch Åádků.
       Je-li vstupem standardnà vstup z obyÄejného souboru, a je
       vytiÅ¡tÄno POÄET odpovÃdajÃcÃch Åádků, grep zajistÃ, že
       standardnà vstup bude pÅed ukonÄenÃm nastaven právÄ po
       poslednÃm odpovÃdajÃcÃm Åádku, bez ohledu na pÅÃtomnost
       následujÃcÃch Åádků kontextu. Tak je možné, aby volajÃcÃ
       proces hledánà obnovil. Když grep po dosaženà POÄTU odpovÃ‐
       dajÃcÃch Åádků zastavÃ, vypÃÅ¡e Åádky kontextu, které
       následujÃ. Pokud je zároveÅ použita volba -c nebo --count,
       program grep nevypÃÅ¡e vÃce shod než je POÄET. Pokud je
       zároveŠpoužita volba -v nebo --invert-match program, grep
       skonÄà po vypsánà POÄTU neodpovÃdajÃcÃch Åádků.

    --mmap Pokud je to možné, použij systémové volánà mmap(2) ke
       Ätenà vstupnÃch dat, mÃsto výchozÃho read(2). V nÄkterých
       pÅÃpadech může --mmap zlepÅ¡it výkon. Na druhou stranu --mmap
       může způsobit nedefinované chovánà (vÄetnÄ core dump),
       jestliže se vstupnà soubor za bÄhu programu grep zmenÅ¡Ã nebo
       pokud nastane chyba vstupu/výstupu.

    -n, --line-number
       PÅed každý Åádek výstupu pÅidej jeho ÄÃslo v pÅÃsluÅ¡ném
       vstupnÃm souboru.

    -o, --only-matching
       Vypisuj jen tu Äást odpovÃdajÃcÃho Åádku, která je odpovÃdá
       VZORU.

    --label=LABEL
       Zobrazuj vstup pocházejÃcà ze standardnÃho vstupu jakoby
       pocházel ze souboru LABEL. To je zvláštÄ užiteÄné pro
       nástroje jako je zgrep, napÅ. gzip -cd foo.gz |grep
       --label=foo nÄco

    --line-buffering
       Použij line buffering, může negativnÄ ovlivnit výkon.

    -q, --quiet, --silent
       TiÅ¡e; potlaÄ normálnà výstup. Prohledávánà skonÄà s prvnÃ
       shodou, s návratovou hodnotou nula, i když byla detekována
       nÄjaká chyba. Viz také volba -s nebo --no-messages uvedená
       dále.

    -R, -r, --recursive
       RekurzivnÄ naÄti vÅ¡echny soubory v každém adresáÅi; to je
       stejné jako volba -d recurse.

     --include=VZOR
       RekurzivnÄ procházej adresáÅe, prohledávej pouze soubory
       odpovÃdajÃcà VZORU.

     --exclude=VZOR
       RekurzivnÄ procházej adresáÅe, pÅeskoÄ soubory odpovÃdajÃcÃ
       VZORU.

    -s, --no-messages
       PotlaÄ chybové hlášky o neexistujÃcÃch nebo neÄitelných
       souborech. Poznámka o pÅenositelnosti: na rozdÃl od GNU grepu,
       tradiÄnà grep neodpovÃdal specifikaci POSIX.2, protože nemÄl
       volbu -q a jeho volba -s se chovala jako volba -q GNU grepu.
       Shellové skripty které majà být pÅenositelné na tradiÄnÃ
       grep, by se mÄly voleb -q a -s vyvarovat a pÅesmÄrovat mÃsto
       toho výstup do /dev/null.

    -U, --binary
       Pracuj se soubory jako s binárnÃmi. NormálnÄ typ souboru pod
       MS-DOS a MS-Windows urÄuje grep tak, že se podÃvá na prvnÃch
       32KB dat pÅeÄtených ze souboru. Když grep rozhodne, že soubor
       je textový, vynechá z původnÃho obsahu znaky CR (aby
       nepÅestaly správnÄ fungovat regulárnà výrazy obsahujÃcà ^ a $
       ). UvedenÃm volby -U se toto pravidlo ruÅ¡Ã a vÅ¡echny soubory
       se pÅedajà porovnávacÃmu mechanismu doslovnÄ. Pokud obsahuje
       soubor text s páry CR/LF na koncÃch Åádků, způsobà to, že
       nÄkteré regulárnà výrazy pÅestanou fungovat. Tato volba nemá
       žádný úÄinek na platformách jiných než MS-DOS a
       MS-Windows.

    -u, --unix-byte-offsets
       Hlásit offsety jako v Unixu. Tento pÅepÃnaÄ zajistÃ, že grep
       bude tisknout offsety bajtů jako by soubor byl textový soubor
       v Unixu, tedy bez znaků CR. To znamená, že výsledky grep
       budou stejné jako v systému Unix. Tato volba nemá žádný
       efekt bez souÄasného použità volby -b; také nemá efekt na
       platformách jiných než MS-DOS a MS-Windows.

    -V, --version
       Vytiskni verzi programu grep na chybový výstup. Verze by mÄla
       být uvedena ve vÅ¡ech hlášenÃch chyb (viz nÞe).

    -v, --invert-match
       PÅevraÅ¥ význam shody - vyberou se Åádky, které vzoru
       neodpovÃdajÃ.

    -w, --word-regexp
       Vyber jen Åádky ve kterých se shoduje celé samostatné slovo.
       OdpovÃdajÃcà ÅetÄzec musà být buÄ na zaÄátku Åádku nebo mÃt
       pÅed sebou znak který se nebere jako souÄást slova. PodobnÄ
       musà ÅetÄzec být buÄ na konci Åádku nebo za nÃm musÃ
       následovat znak který se nebere jako souÄást slova. Znaky
       které se považujà za Äásti slov jsou pÃsmena, ÄÃslice a
       podtržÃtko.

    -x, --line-regexp
       Vyber jen shody zahrnujÃcà celý Åádek.

    -y   Zastaralá alternativa pro -i.

    -Z, --null
       Vytiskni nulový bajt (znak ASCII NUL) mÃsto znaku, který
       normálnÄ následuje po jménech souborů. NapÅÃklad grep -lZ
       pÃÅ¡e nulový bajt po každém názvu souboru mÃsto obvyklého
       znaku konce Åádku. Tato volba zajistà jednoznaÄnost výstupu i
       v pÅÃpadÄ, že názvy souborů obsahujà neobvyklé znaky jako
       znaky konce Åádku. Tuto volbu lze použÃt pro pÅÃkazy jako find
       -print0, perl -0, sort -z a xargs -0, ke zpracovánÃ
       libovolných jmen souborů vÄetnÄ tÄch, které obsahujà znaky
       konce Åádku.

REGULÃRNÃ VÃRAZY
    Regulárnà výraz je vzor, který popisuje množinu ÅetÄzců.
    Regulárnà výrazy se pÃÅ¡Ã (podobnÄ jako aritmetické výrazy) pomocÃ
    různých operátorů, které dávajà dohromady menšà výrazy.

    Grep zná dvÄ různé verze syntaxe pro regulárnà výrazy: “základnÔ
    a “rozÅ¡ÃÅené.” Pro GNU grep nenà v tÄchto dvou verzÃch žádný
    rozdÃl co se týÄe funkÄnosti. V jiných implementacÃch jsou základnÃ
    regulárnà výrazy slabÅ¡Ã. NásledujÃcà popis platà pro rozÅ¡ÃÅené
    regulárnà výrazy; rozdÃly pro základnà regulárnà výrazy jsou
    uvedeny na konci.

    ZákladnÃm stavebnÃm kamenem jsou regulárnà výrazy, které odpovÃdajÃ
    jedinému znaku. VÄtÅ¡ina znaků, vÄetnÄ vÅ¡ech pÃsmen a ÄÃslic, jsou
    samy o sobÄ regulárnÃmi výrazy, které se shodujà samy se sebou.
    Kterýkoli metaznak se zvláštnÃm významem může být uveden ve
    svém původnÃm významu tak, že se pÅed nÄj napÃÅ¡e zpÄtné lomÃtko.

    Seznam znaků v [ a ] odpovÃdá jakémukoli jednotlivému znaku ze
    seznamu; když je prvnÃm znakem seznamu stÅÃÅ¡ka ^, potom seznam
    odpovÃdá jakémukoli znaku který v seznamu nenÃ. NapÅÃklad
    regulárnà výraz [0123456789] odpovÃdá jedné libovolné ÄÃslici.

    Rozsah znaků lze specifikovat prvnÃm a poslednÃm znakem, oddÄlenými
    pomlÄkou. OdpovÃdá jednomu znaku, který je mezi uvedenými dvÄma
    znaky vÄetnÄ, za použità Åazenà a znakové sady podle locale. NapÅ.
    ve výchozÃm locale C je [a-d] ekvivalentnà zápisu [abcd]. V mnoha
    locale jsou znaky tÅÃdÄny slovnÃkovÄ a typicky v nich [a-d] nenÃ
    ekvivalentnà [abcd]; může být napÅ. ekvivalentnà [aBbCcDd]. Pro
    použità tradiÄnà interpretace tÄchto výrazů je možné použÃt C
    locale nastavenÃm promÄnné prostÅedà LC_ALL na hodnotu C.

    Jsou také pÅednastaveny nÄkteré skupiny znaků: [:alnum:], [:alpha:],
    [:cntrl:], [:digit:], [:graph:], [:lower:], [:print:], [:punct:],
    [:space:], [:upper:] a [:xdigit:] jsou postupnÄ pÃsmena a ÄÃslice, pÃ‐
    smena, kontrolnà znaky, ÄÃslice, obrázkové znaky, malá pÃsmena,
    tisknutelné znaky, interpunkÄnà znaménka, mezery, velká pÃsmena a
    ÄÃslice Å¡estnáctkové soustavy. NapÅÃklad [[:alnum:]] je stejné
    jako [0-9A-Za-z], až na to, že druhý vzor závisà na C locale
    kódovánà znaků ASCII, zatÃmco prvnà je nezávislý na locale i
    znakové sadÄ (závorky v názvech skupin jsou souÄástà jejich
    symbolických jmen a musà být uvedené uvnitÅ závorek uzavÃrajÃcÃch
    seznam). VÄtÅ¡ina metaznaků ztrácà v seznamech svůj zvláštnÃ
    význam. K pÅidánà znaku ] do seznamu staÄà uvést ho jako prvnÃ.
    PodobnÄ znak ^ staÄà uvést na jiném než prvnÃm mÃstÄ. KoneÄnÄ znak -
    se uvede jako poslednÃ.

    TeÄka . odpovÃdá jednomu libovolnému znaku. Znak \w je synonymem pro
    [[:alnum:]] a \W je synonymem pro [^[:alnum]].

    StÅÃÅ¡ka ^ a znak dolaru $ jsou metaznaky, které odpovÃdajÃ
    prázdnému ÅetÄzci na zaÄátku, resp. na konci Åádku. Symboly \< a
    \> oznaÄujà prázdné ÅetÄzce na zaÄátku, resp. na konci slova.
    Symbol \b odpovÃdá prázdnému ÅetÄzci na hranici slova a \B odpovÃdá
    prázdnému ÅetÄzci který nenà na hranici slova.

    Regulárnà výraz může mÃt za sebou jeden z opakovacÃch operátorů:
    ?   PÅedcházejÃcà položka je volitelná a obsažená nejvýše
       jednou (tj. jednou nebo ani jednou).
    *   PÅedcházejÃcà položka je volitelná a obsažená v libovolném
       poÄtu (tj. nula- nebo vÃcekrát).
    +   PÅedcházejÃcà položka je obsažena jednou nebo vÃcekrát.
    {n}  PÅedcházejÃcà položka je obsažena právÄ n krát.
    {n,}  PÅedcházejÃcà položka je obsažena n nebo vÃcekrát.
    {n,m} PÅedcházejÃcà položka je obsažena alespoÅ n krát, ale ne vÃ‐
       ce než m krát.

    Dva regulárnà výrazy se dajà pÅÃmo spojit; výsledný regulárnÃ
    výraz odpovÃdá libovolnému ÅetÄzci vzniklému spojenÃm dvou jiných,
    které odpovÃdajà původnÃm dvÄma regulárnÃm výrazům.

    Dva regulárnà výrazy lze složit pevným operátorem |; výsledný
    regulárnà výraz odpovÃdá ÅetÄzci, který se shoduje s kterýmkoliv z
    uvedených regulárnÃch výrazů.

    Opakovánà má pÅednost pÅed spojenÃm, které má zase pÅednost pÅed
    stÅÃdánÃm. Celý podvýraz staÄà uzavÅÃt do závorek aby se tato
    pÅednost zruÅ¡ila.

    ZpÄtný odkaz \n, kde n je ÄÃslice, odpovÃdá podÅetÄzci, který byl
    pÅedtÃm porovnáván a vyhodnocen jako shodný s n-tým podvýrazem
    oddÄleným závorkami od zbytku regulárnÃho výrazu.

    V základnÃch regulárnÃch výrazech ztrácejà metaznaky ?, +, {, |, (,
    a ) své zvláštnà významy; mÃsto nich se dajà použÃt verze se
    zpÄtným lomÃtkem \?, \+, \{, \|, \(, a \).

    TradiÄnà egrep nepodporoval metaznak { a nÄkteré implementace egrep
    mÃsto toho podporovaly \{. PÅenositelné skripty by tedy nemÄly { ve
    vzorech pro egrep použÃvat a mÃsto toho k porovnánà se znakem {
    použÃvat seznam s jediným znakem [{].

    GNU egrep se snažà tradiÄnà způsob použità podporovat tak, že {
    nebere jako metaznak, pokud by mÄl být zaÄátkem chybné specifikace
    rozsahu. NapÅÃklad pÅÃkaz egrep '{1' hledá dvouznakový ÅetÄzec {1
    mÃsto toho, aby hlásil chybu syntaxe v regulárnÃm výrazu. POSIX.2
    dovoluje toto chovánà jako rozÅ¡ÃÅenÃ, ale pÅenositelné skripty by na
    nÄj nemÄly spoléhat.

PROMÄNNÃ PROSTÅEDÃ
    Hovánà grepu je ovlivnÄno následujÃcÃmi promÄnnými prostÅedÃ:

    Locale LC_foo je urÄeno prozkoumánÃm promÄnných prostÅedà LC_ALL,
    LC_foo, LANG, v uvedeném poÅadÃ. Prvnà z nich, která je nastavená,
    urÄà locale. NapÅÃklad pokud nenà nastavena LC_ALL, ale LC_MESSAGES je
    nastavena na pt_BR, je pro LC_MESSAGES locale použita brazilská
    portugalština. C locale je použito pouze tehdy, když nenà nastavena
    žádná z tÄchto promÄnných prostÅedà nebo pokud nenà nainstalován
    katalog locale nebo pokud byl grep zkompilován bez podpory národnÃch
    jazyků (NLS).

    GREP_OPTIONS
       Tato promÄnná nastavuje výchozà volby, které se pÅidajà na
       zaÄátek dalÅ¡Ãch dodateÄných voleb. NapÅÃklad kdyby
       GREP_OPTIONS bylo '--binary-files=without-match
       --directories=skip', grep by se choval, jako kdyby volby
       --binary-files=without-match a --directories=skip byly uvedené
       pÅed ostatnÃmi dodateÄnými volbami. Nastavenà voleb jsou
       oddÄlená bÃlými znaky (napÅ. mezerami nebo tabulátory).
       ZpÄtné lomÃtko escapuje znaky, takže jej lze použÃt pro volbu
       obsahujÃcà bÃlé znaky nebo zpÄtná lomÃtka.

    GREP_COLOR
       UrÄuje znaÄku pro zvýrazÅovánÃ.

    LC_ALL, LC_COLLATE, LANG
       Tyto promÄnné nastavujà locale LC_COLLATE, které urÄuje ÅazenÃ
       použÃvané pÅi interpretaci výrazů s rozsahy jako [a-z].

    LC_ALL, LC_CTYPE, LANG
       Tyto promÄnné nastavujà locale LC_CTYPE, které urÄuje typy
       znaků, napÅ. které znaky jsou bÃlé znaky.

    LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG
       Tyto promÄnné nastavujà locale LC_MESSAGES urÄujÃcà jazyk,
       kterým bude grep tisknout hlášenÃ. Výchozà C locale použÃ‐
       vá americkou angliÄtinu.

    POSIXLY_CORRECT
       Pokud je nastaveno, grep se chová podle požadavků POSIX.2;
       jinak se grep chová vÃce jako ostatnà programy GNU. POSIX.2
       vyžaduje, aby volby následujÃcà za jmény souborů byly brány
       už jen jako jména souborů; normálnÄ se takové volby
       pÅesunou na zaÄátek seznamu parametrů a berou se jako volby.
       POSIX.2 dále vyžaduje aby se neznámé volby pokládaly za
       “ilegálnÔ, ale protože nejsou tak úplnÄ protizákonné,
       normálnÄ se prohlásà za “invalidnÔ. POSIXLY_CORRECT také
       rušà _N_GNU_nonoption_argv_flags_ popsané dále.

    _N_GNU_nonoption_argv_flags_
       (Zde N je ÄÃslo procesu grep). Jestliže hodnota i-tého znaku
       této promÄnné je 1, neber i-tý parametr grep jako volbu, i
       kdyby to vypadalo, že to volba je. Shell může dát tuto
       promÄnnou do prostÅedà pro každý pÅÃkaz který spouÅ¡tÃ, aby
       urÄil, které parametry jsou výsledkem rozvinutà jmen souborů
       "žolÃkovými" znaky (* a ?) a nemajà být brány jako volby.
       Toho chovánà je možné jen s knihovnou GNU C a jen když nenÃ
       nastaveno POSIXLY_CORRECT.

NÃVRATOVÃ HODNOTY
    NormálnÄ je výstupnà hodnota 0, když jsou nalezeny shody nebo 1
    když žádné nalezeny nejsou. Výstupnà hodnota je 2, pokud došlo k
    chybÄ, ledaže byla použita volba -q nebo --quiet nebo --silent a byla
    nalezena odpovÃdajÃcà Åádka.

CHYBY
    Hlášenà o chybách posÃlejte na bug-grep@gnu.org (anglicky).

    Velké poÄty opakovánà v konstrukci {m,n} můžou vést k tomu, že
    grep použije dost pamÄti. NavÃc nÄkteré jiné neobvyklé regulárnÃ
    výrazy majà exponenciálnà nároky na Äas a prostor a mohou způsobit,
    že grep spotÅebuje vÅ¡echnu pamÄÅ¥.

    ZpÄtné odkazy jsou velmi pomalé a doba jejich zpracovánà může
    růst exponenciálnÄ.
Projekt GNU            2002/01/22              GREP(1)