fileutils

FILEUTILS(1)       NarzÄdzia plikowe GNU 4.0l       FILEUTILS(1)NAZWA
    fileutils - opis pakietu narzÄdzi plikowych GNU

OD TÅUMACZA
    PodrÄczniki man dla narzÄdzi plikowych GNU nie sÄ już rozwijane.
    Niniejsza strona podrÄcznika powstaÅa jako tÅumaczenie, używanej przez
    twórców jako podstawowej, dokumentacji formatu info. W pliku, który
    czytasz umieszczono czÄÅÄ dokumentacji dotyczÄcÄ wspólnych cech i
    opcji programów oraz informacje, które z różnych przyczyn nie
    znalazÅy siÄ na stronach opisujÄcych poszczególne polecenia pakietu.
    SzczegóÅowe opisy samych poleceÅ znajdziesz we wÅaÅciwych, osobnych
    stronach podrÄcznika.

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może byÄ
    niedokÅadna lub niekompletna. Autorytatywnym źródÅem jest obecnie
    dokumentacja Texinfo. DostÄp do niej uzyskasz wpisujÄc w wierszu
    poleceÅ:
       pinfo fileutils
    lub
       info fileutils.

WSTÄP
    Niniejszy podrÄcznik opisuje zestaw narzÄdzi plikowych GNU w wersji
    4.01.

    PodrÄcznik ten nie jest wyczerpujÄcy: nie usiÅowano wyjaÅniÄ
    podstawowych pojÄÄ dotyczÄcych plików w sposób odpowiedni dla
    nowicjuszy. Zatem, jeÅli jesteÅ zainteresowany, wÅÄcz siÄ, proszÄ, w
    udoskonalanie go. Skorzysta na tym caÅa wspólnota GNU.

    NarzÄdzia plikowe GNU sÄ w wiÄkszoÅci zgodne ze standardem POSIX.2.

    BÅÄdy proszÄ zgÅaszaÄ, w jÄz.angielskim, do <bug-fileutils@gnu.org>.
    PamiÄtaj, by zamieÅciÄ numer wersji, architekturÄ maszyny, pliki
    wejÅciowe i inne informacje potrzebne do powielenia bÅÄdu: wprowadzane
    znaki, czego siÄ spodziewaÅeÅ, co otrzymaÅeÅ i dlaczego jest to źle.
    Pliki diff sÄ mile widziane, ale proszÄ doÅÄczyÄ również opis
    problemu, gdyż czasem ciÄżko jest wyciÄgnÄÄ wnioski.

    PodrÄcznik ten powstaÅ pierwotnie na bazie uniksowych stron man
    napisanych przez Davida MacKenzie i aktualizowanych przez Jima
    Meyeringa. AutorytatywnÄ dokumentacjÄ jest obecnie dokumentacja w
    formacie info; strony man nie sÄ już rozwijane i aktualizowane.
    Franc,ois Pinard wykonaÅ wstÄpnÄ konwersjÄ do formatu Texinfo. Karl
    Berry wykonaÅ indeksy, trochÄ reorganizacji i edycji wyników. Richard
    Stallman wniósÅ swój zwykÅy nieoceniony wglÄd w caÅoÅÄ procesu.

ZAWARTOÅÄ PAKIETU
    Obecnie pakiet narzÄdzi plikowych GNU zawiera kilkanaÅcie programów:

  Listowanie zawartoÅci katalogów
      ls     lista zawartoÅci katalogu
      dir     ls krótko
      vdir    rozgadane ls
      dircolors  ustawienie kolorów dla ls, itd.

  Podstawowe operacje
      cp     kopiuje pliki
      dd     konwertuje i kopiuje plik
      install   kopiuje pliki i ustawia atrybuty
      mv     przesuwa pliki/zmienia nazwy
      rm     usuwa pliki lub katalogi
      shred    bezpieczniejsze usuwanie plików

  Specjalne typy plików
    Niżej wymienione polecenia tworzÄ pliki specjalnych typów. (W
    szczególnoÅci `rmdir' usuwa katalogi, bÄdÄce jednym ze specjalnych
    typów plików.)

    Mimo, że uniksopodobne systemy operacyjne majÄ znacznie mniej
    specjalnych typów plików niż inne, nie wszystko może byÄ traktowane
    wyÅÄcznie jako niezróżnicowany strumieÅ bajtów "zwykÅych plików".
    Na przykÅad, podczas tworzenia lub usuwania pliku, system musi
    odnotowaÄ tÄ informacjÄ, co czyni w "katalogu" -- specjalnym rodzaju
    pliku. Można czytaÄ katalogi tak jak zwykÅe pliki, jeÅli ktoÅ jest
    ciekaw, jednak system do wykonania swojej roboty musi narzuciÄ
    strukturÄ, pewne uporzÄdkowanie bajtów takiego pliku. Dlatego jest to
    "specjalny" typ pliku.

    Oprócz katalogów, inne typy plików specjalnych obejmujÄ potoki
    nazwane (FIFO), dowiÄzania symboliczne, gniazda i tak zwane "pliki
    specjalne".
      ln     tworzy dowiÄzania (links) miÄdzy plikami
      mkdir    tworzy katalogi
      mkfifo   tworzy FIFO (potoki nazwane)
      mknod    tworzy blokowe lub znakowe pliki specjalne
      rmdir    usuwa puste katalogi

  Zmiana atrybutów pliku
    Plik to nie tylko jego zawartoÅÄ, nazwa i typ pliku (zobacz `Specjalne
    typy plików'). Plik ma także wÅaÅciciela (id użytkownika), grupÄ
    (id grupy), prawa (co może zrobiÄ z plikiem jego wÅaÅciciel, co mogÄ
    czÅonkowie grupy a co wszyscy inni), różne znaczniki czasu
    (timestamps) i inne dane. Zbiorczo, nazywamy je "atrybutami" pliku.
    Poniższe polecenia zmieniajÄ atrybuty pliku.
      chown    zmienia wÅaÅciciela i grupÄ pliku
      chgrp    zmienia grupÄ pliku
      chmod    zmienia prawa dostÄpu do pliku
      touch    zmienia znaczniki czasu pliku

  ZajÄtoÅÄ dysku
    Å»aden dysk nie pomieÅci nieskoÅczonej iloÅci danych. Poniższe
    polecenia podajÄ, jak bardzo zajÄte lub dostÄpne jest miejsce na
    dyskach. (Nie ma to nic wspólnego z tym, ile pamiÄci gÅównej, tj.
    RAM, używa dany program podczas pracy; w tym celu potrzebujemy `ps',
    `pstat' lub `swap' albo jakiegoÅ podobnego polecenia.)
      df     raport zajÄtoÅci dysku dla systemów plików
      du     szacunkowe zużycie miejsca przez plik
      sync    synchronizuje pamiÄÄ i dysk

OPCJE WSPÃLNE
    Pewne opcje dostÄpne sÄ we wszystkich opisywanych programach (naprawdÄ
    powinien je przyjmowaÄ każdy z programów GNU).

    --help WyÅwietla informacjÄ o stosowaniu programu i listÄ wszystkich
       dostÄpnych opcji, pomyÅlnie koÅczy dziaÅanie.

    --version
       WyÅwietla numer wersji programu i pomyÅlnie koÅczy dziaÅanie.

    Zobacz też w niektórych programach:
       Opcje kopii zapasowych: -b -S -V
       Rozmiar bloku:     BLOCK_SIZE i --block-size
       Katalog docelowy:    --target-directory

OPCJE KOPII ZAPASOWYCH
    Niektóre z programów GNU (co najmniej `cp', `install', `ln' i `mv')
    opcjonalnie tworzÄ kopie zapasowe plików przed zapisaniem ich nowych
    wersji. Opcje te sterujÄ szczegóÅami robienia kopii. SÄ one także
    krótko wzmiankowane w opisach konkretnych programów.

    -b metoda
    --backup[=metoda]
       Tworzy kopiÄ zapasowÄ każdego pliku, który inaczej byÅby
       nadpisany lub usuniÄty. Bez użycia tej opcji wersje pierwotne
       sÄ niszczone. PosÅuguje siÄ zadanÄ metodÄ do okreÅlenia typu
       kopii zapasowych, jakie majÄ byÄ wykonywane. Gdy opcja ta jest
       używana bez okreÅlenia metody, do używana jest wartoÅÄ
       zmiennej Årodowiskowej VERSION_CONTROL. A jeÅli ta zmienna nie
       jest ustawiona, to domyÅlnym typem kopii zapasowej jest
       `existing'.

       Opcja ta odpowiada zmiennej `version-control' Emacsa: używane
       sÄ te same wartoÅci dla metody tworzenia kopii. Opcje te
       rozpoznajÄ także bardziej opisowe synonimy. PrawidÅowe wartoÅci
       to (unikalne skróty sÄ dopuszczalne):

       none, off
           Nigdy nie tworzy kopii zapasowych.

       t, numbered
           Zawsze tworzy numerowane kopie zapasowe.

       nil, existing
           Tworzy numerowane kopie zapasowe plików, które już je
           majÄ, zwykÅe kopie dla reszty.

       never, simple
           Robi zawsze zwykÅe kopie zapasowe. Zauważ, proszÄ, że
           `never' nie powinno byÄ mylone z `none'.

    -S przyr_kopii
    --suffix przyr_kopii
       Dodaje przyrostek przyr_kopii do nazwy każdego pliku kopii
       zapasowej wykonanego za pomocÄ -b. JeÅli opcja ta nie zostanie
       podana, to użyta zostanie wartoÅÄ zmiennej Årodowiskowej
       SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. JeÅli ona również nie jest okreÅlona,
       to użyty zostanie domyÅlny znak `~', jak w Emacsie.

    --version-control=metoda
       Opcja ta jest przestarzaÅa i w przyszÅych wydaniach zostanie
       usuniÄta. ZostaÅa zastÄpiona przez --backup.

ROZMIAR BLOKU
    Niektóre z programów GNU (co najmniej `df', `du' i `ls') wyÅwietlajÄ
    wielkoÅci plików w "blokach". Możesz dopasowaÄ rozmiar bloku by
    uczytelniÄ rozmiary plików. Rozmiar bloku do wyÅwietlania jest
    niezależny od rozmiaru bloku jakiegokolwiek systemu plików.

    Normalnie wyÅwietlane zajÄtoÅci dysku zaokrÄglane sÄ w górÄ, iloÅÄ
    wolnego miejsca w dóÅ, a inne rozmiary do najbliższego bloku, z
    poÅówkami zaokrÄglanymi do liczb parzystych.

    DomyÅlny rozmiar bloku wybierany jest przez sprawdzenie kolejno
    poniższych zmiennych Årodowiska; pierwsza, która jest ustawiona
    okreÅla rozmiar bloku.

    DF_BLOCK_SIZE
       OkreÅla domyÅlny rozmiar bloku dla polecenia `df'. Podobnie,
       DU_BLOCK_SIZE okreÅla wielkoÅÄ domyÅlnÄ dla `du', zaÅ
       LS_BLOCK_SIZE' dla `ls'.

    BLOCK_SIZE
       OkreÅla domyÅlny rozmiar bloku dla wszystkich trzech poleceÅ,
       jeÅli nie sÄ ustawione wymienione wyżej zmienne specyficzne dla
       poszczególnych poleceÅ.

    POSIXLY_CORRECT
       Jeżeli nie jest ustawiona ani zmienna polecenie_BLOCK_SIZE ani
       też BLOCK_SIZE, ale ta zmienna jest ustawiona, to domyÅlnÄ
       wartoÅciÄ bloku jest 512.

    JeÅli nie jest ustawiona żadna z powyższych zmiennych Årodowiskowych,
    to obecnie domyÅlny rozmiar bloku wynosi 1024 bajty, lecz liczba ta
    może w przyszÅoÅci siÄ zmieniÄ.

    Rozmiaru bloku może opisywaÄ dodatnia liczba caÅkowita, okreÅlajÄca
    liczbÄ bajtów bloku, bÄdź jeden z napisów human-readable lub si,
    wybierajÄcy format w postaci czytelnej dla czÅowieka.

    W przypadku formatów czytelnych dla czÅowieka wyÅwietlane rozmiary
    koÅczone sÄ literÄ przyrostka potÄgi, jak `M' dla megabajtów.
    BLOCK_SIZE=human-readable posÅuguje siÄ potÄgami 1024; `M' oznacza
    1,048,576 bajtów. BLOCK_SIZE=si jest podobne, ale używa potÄg 1000;
    `M' oznacza tu 1,000,000 bajtów. (SI, MiÄdzynarodowy System
    Jednostek, definiuje wymienione przyrostki kolejnych potÄg liczby
    1000.)

    CaÅkowity rozmiar bloku może byÄ zakoÅczony literÄ okreÅlajÄcÄ
    wielokrotnoÅÄ tego rozmiaru. Przy użyciu tej notacji, litery
    rozmiarów normalnie oznaczajÄ potÄgi 1024, i może po nich wystÄpiÄ
    opcjonalna litera `B' dla oznaczenia "bajtów"; ale jeżeli po literze
    rozmiaru wystÄpuje `D' ("bajty dziesiÄtnie"), oznacza to potÄgi 1000.
    Na przykÅad, `BLOCK_SIZE=4MB' jest równoważne `BLOCK_SIZE=4194304', a
    `BLOCK_SIZE=4MD' jest równoważne `BLOCK_SIZE=4000000'.

    Zdefiniowane sÄ poniższe litery. Bardzo wielkie rozmiary, jak `1Y'
    mogÄ byÄ odrzucone przez twój komputer z powodu ograniczeÅ jego
    arytmetyki.

    k   kilo: 2^10 = 1024 dla `human-readable' lub 10^3 = 1000 dla `si'.

    M   Mega: 2^20 = 1,048,576 lub 10^6 = 1,000,000.

    G   Giga: 2^30 = 1,073,741,824 lub 10^9 = 1,000,000,000.

    T   Tera: 2^40 = 1,099,511,627,776 lub 10^12 = 1,000,000,000,000.

    P   Peta: 2^50 = 1,125,899,906,842,624 lub 10^15 =
       1,000,000,000,000,000.

    E   Exa: 2^60 = 1,152,921,504,606,846,976 lub 10^18 =
       1,000,000,000,000,000,000.

    Z   Zetta: 2^70 = 1,180,591,620,717,411,303,424 lub 10^21 =
       1,000,000,000,000,000,000,000.

    Y   Yotta: 2^80 = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 lub 10^24 =
       1,000,000,000,000,000,000,000,000.

       DomyÅlne rozmiary bloków mogÄ byÄ unieważniane przez jawne
       użycie opcji --block-size=rozmiar. Opcja -k lub -kilobytes
       jest równoważna --block-size=1k, co jest ustawieniem
       domyÅlnym, chyba że ustawiono zmiennÄ ÅrodowiskowÄ
       POSIXLY_CORRECT. Opcja -h lub --human-readable jest
       równoważna --block-size=human-readable. Opcja -H lub -si jest
       równoważna --block-size=si.

KATALOG DOCELOWY
    Niektóre programy GNU (co najmniej `cp', `install', `ln' i `mv')
    pozwalajÄ na okreÅlenie katalogu docelowego przez tÄ opcjÄ:

    --target-directory=KATALOG
       OkreÅla KATALOG docelowy.

       Interfejs wiÄkszoÅci programów przewiduje, że po przetworzeniu
       opcji i skoÅczonej liczby (może byÄ to zero) argumentów
       staÅopozycyjnych, pozostaÅa lista argumentów powinna byÄ albo
       pusta albo byÄ listÄ pozycji (zwykle plików), które bÄdÄ
       identycznie traktowane. Program xargs(1) zaprojektowano do pracy
       z takÄ konwencjÄ.

       Polecenia z rodziny mv sÄ niezwyczajne przez to, że pobierajÄ
       zmiennÄ liczbÄ argumentów, specjalnie traktujÄc ostatni z nich
       (czyli katalog docelowy). Powoduje to, że wykonanie
       niektórych operacji nie jest banalne, np., "przesuŠwszystkie
       pliki stÄd do ../d/", gdyż `mv * ../d/' może wyczerpaÄ
       przestrzeÅ argumentów [bÄdzie ich zbyt wiele na możliwoÅÄ
       rozwiniÄcia znaku `*' przez powÅokÄ]. Z kolei `ls | xargs ...'
       nie daje czystego sposobu na okreÅlenie dodatkowego, koÅcowego
       argumentu dla każdego wywoÅania odpowiedniego polecenia. (Da
       siÄ to zrobiÄ przez polecenie powÅoki, ale wymaga to wiÄcej
       ludzkiej pracy i wysiÅku umysÅowego niż powinno.)

       Opcja --target-directory pozwala programom cp, install, ln i mv
       na wygodne użytkowanie z xargs. Na przykÅad, można przesunÄÄ
       pliki z bieżÄcego katalogu do równolegÅego katalogu `d' w ten
       sposób (jednak, nie przesuwa to plików o nazwach
       rozpoczynajÄcych siÄ `.')

         ls | xargs mv --target-directory=../d

       KorzystajÄc z programu find w wersji GNU, można przesunÄÄ
       wszystkie pliki takim poleceniem:

         find . -mindepth 1 -maxdepth 1 \
           | xargs mv --target-directory=../d

       Zawiedzie ono jednak, jeżeli w bieżÄcym katalogu nie ma
       żadnych plików lub któryÅ z plików ma nazwÄ zawierajÄcÄ znak
       nowej linii. Poniższy przykÅad usuwa te ograniczenia i wymaga
       równoczeÅnie GNU find i GNU xargs:

         find . -mindepth 1 -maxdepth 1 -print0 \
           | xargs --null --no-run-if-empty  \
               mv --target-directory=../d


PRAWA PLIKU
    Każdy z plików posiada zestaw "praw dostÄpu" kontrolujÄcych rodzaje
    dostÄpu, jakie majÄ do niego użytkownicy. Prawa dla pliku sÄ również
    nazywane jego "trybem dostÄpu". MogÄ byÄ przedstawiane w formie
    symbolicznej lub jako liczba ósemkowa.

  Struktura praw pliku
    IstniejÄ trzy rodzaje praw, jakie w stosunku do pliku może posiadaÄ
    użytkownik:

      1. prawo do odczytu pliku. Dla katalogów oznacza ono prawo do
       przeglÄdania (listowania) zawartoÅci danego katalogu.

      2. prawo do zapisu (zmiany) pliku. Dla katalogów oznacza ono prawo
       do tworzenia i usuwania plików w danym katalogu.

      3. prawo do wykonywania pliku (uruchomienia go jako programu). Dla
       katalogów oznacza ono prawo dostÄpu do plików w danym
       katalogu.

    IstniejÄ trzy kategorie użytkowników, którzy mogÄ mieÄ różne prawa
    do wykonywania dowolnej z powyższych czynnoÅci dla pliku:

      1. wÅaÅciciel pliku

      2. inni użytkownicy należÄcy do grupy pliku

      3. wszyscy inni użytkownicy systemu

    WÅaÅciciel i grupa przypisywane sÄ plikom podczas ich tworzenia. Zwykle
    wÅaÅcicielem jest bieżÄcy użytkownik, a grupÄ jest grupa katalogu, w
    którym znajduje siÄ plik, ale może byÄ różnie w zależnoÅci od
    systemu operacyjnego, systemu plików, w którym jest tworzony plik i
    sposobu jego tworzenia. Możesz zmieniÄ wÅaÅciciela i grupÄ pliku przy
    pomocy poleceÅ chown i chgrp.

    Oprócz wymienionych powyżej trzech zestawów trzech uprawnieŠprawa
    pliku zawierajÄ trzy specjalne skÅadniki, dziaÅajÄce jedynie w
    odniesieniu do plików wykonywalnych (programów) oraz, na niektórych
    systemach, katalogów:

      1. podczas wykonywania ustaw efektywny identyfikator użytkownika
       procesu na identyfikator wÅaÅciciela pliku (zwany bitem
       "setuid", od "set user id"). Nie dziaÅa na katalogach.

      2. podczas wykonywania ustaw efektywny identyfikator grupy procesu
       na identyfikator grupy pliku (zwany bitem "setgid", od "set
       group id"). Na niektórych systemach, zastosowany do katalogu
       ustawia dla plików w nim tworzonych grupÄ danego katalogu, bez
       wzglÄdu na grupÄ użytkownika, który je tworzy.

      3. zachowaj tekst programu na urzÄdzeniu buforujÄcym (swap), tak by
       ÅadowaÅ siÄ szybciej przy uruchomieniu (zwany "sticky bit",
       "bitem lepkim" lub "bitem ochrony"). Na niektórych systemach,
       zastosowany do katalogu zabrania użytkownikom usuwania w nim
       innych plików poza wÅasnymi; nazywane jest to ustawianiem
       katalogu "tylko-do-dodawania" ("append-only").

  Tryby symboliczne
    "Tryby symboliczne" pokazujÄ zmiany praw do plików jako operacje na
    jednoznakowych symbolach. PozwalajÄ na zmianÄ wszystkich lub wybranych
    czÄÅci praw plików, opcjonalnie w oparciu o ich uprzednie wartoÅci i
    byÄ może również o aktualne ustawienie umask (zobacz Umask i
    ochrona). Formatem trybów symbolicznych jest:

       [ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]

    Poniższe sekcje opisujÄ operatory i inne szczegóÅy dotyczÄce trybów
    symbolicznych.

  Ustawianie praw dostÄpu
    Podstawowymi operacjami symbolicznymi na prawach pliku sÄ dodawanie,
    usuwanie i ustawianie prawa, jakie majÄ pewni użytkownicy do czytania,
    zapisu i wykonywania pliku. Operacje te majÄ nastÄpujÄcy format:

       użytkownicy operacja prawa

    Spacje pomiÄdzy powyższymi trzema czÄÅciami pokazano wyÅÄcznie dla
    czytelnoÅci; tryby symboliczne nie mogÄ zawieraÄ spacji.

    CzÄÅÄ użytkownicy mówi, jakim użytkownikom zmieniany jest dostÄp do
    pliku. SkÅada siÄ z jednej lub wiÄcej liter (może też byÄ pusta;
    zobacz `Umask i ochrona', gdzie znajdziesz opis, co wówczas siÄ
    dzieje). Kiedy podano wiÄcej niż jednÄ z tych liter, ich kolejnoÅÄ
    nie ma znaczenia.

      u   (user) użytkownik, który jest wÅaÅcicielem pliku

      g   (group) inni użytkownicy należÄcy do grupy pliku

      o   (other) inni użytkownicy systemu;

      a   (all) wszyscy użytkownicy; to samo co ugo.

    CzÄÅÄ operacja mówi, jak zmieniÄ zadanym użytkownikom prawa dostÄpu
    do pliku, i jest jednym z nastÄpujÄcych symboli:

      +   dodaje prawa do dowolnych praw pliku, jakie majÄ już
         użytkownicy. NastÄpuje uzupeÅnienie już posiadanych praw o
         podane.

      -   usuwa prawa spoÅród dowolnych praw pliku, jakie majÄ już
         użytkownicy.

      =   ustawia podane prawa jako jedyne prawa pliku, jakie powinni
         mieÄ do niego użytkownicy. Usuwa ewentualne uprzednie
         prawa.

    CzÄÅÄ prawa mówi, jaki rodzaj dostÄpu do pliku powinien zostaÄ
    zmieniony; jest to zero lub wiÄcej poniższych liter. tak jak w
    przypadku czÄÅci użytkownicy, kolejnoÅÄ liter, jeÅli jest wiÄcej niż
    jedna, nie ma znaczenia. PominiÄcie czÄÅci prawa przydatne jest tylko z
    operacjÄ `=', gdzie nie daje ona użytkownikom żadnego dostÄpu do
    pliku.

      r   prawo do odczytu (read) pliku

      w   prawo do zapisu (write) pliku

      x   prawo do wykonywania (execution) pliku

    Na przykÅad, aby odebraÄ każdemu prawo do odczytu i zapisu pliku, ale
    nie do jego wykonywania, posÅuż siÄ:
      a=rw
    UsuniÄcie prawa zapisu dla wszystkich użytkowników innych niż
    wÅaÅciciel pliku można zrealizowaÄ przez:
      go-w
    Powyższe polecenie nie zmieni dostÄpu, jaki ma do pliku jego
    wÅaÅciciel, nie nie ma też wpÅywu na to, czy inni użytkownicy mogÄ
    czytaÄ bÄdź wykonywaÄ plik.

    ChcÄc nie daÄ nikomu poza wÅaÅcicielem pliku żadnych praw do niego,
    możesz posÅużyÄ siÄ podanym poniżej trybem. Inni użytkownicy mogÄ
    nadal usunÄÄ plik, jeżeli majÄ prawo zapisu w katalogu, w którym siÄ
    on znajduje.
      go=
    Innym sposobem okreÅlenia tego samego jest:
      og-rxw

  Kopiowanie istniejÄcych praw
    Możesz ustaliÄ prawa pliku w oparciu o jego prawa już istniejÄce. By
    to zrobiÄ wystarczy zamiast używania `r', `w' czy `x' po operatorze
    użyÄ liter `u', `g' lub `o'. Na przykÅad tryb
      o+g
    dodaje prawa dla użytkowników, którzy naleÅ¼Ä do grupy pliku do
    praw, jakie posiadajÄ inni użytkownicy pliku. Zatem, jeÅli plik
    poczÄtkowo miaÅ tryb 644 (`rw-rw-r--'), to powyższe dopisanie zmieni
    mu tryb na 666 (`rw-rw-rw-'). Jeżeli tryb poczÄtkowo miaÅ tryb 741
    (`rwxr----x'), to nastÄpi zmiana na tryb 745 (`rwxr--r-x'). Operacje
    `-' i `=' dziaÅajÄ analogicznie.

  Zmiana praw specjalnych
    Oprócz zmiany praw odczytu, zapisu i wykonywania pliku, możesz
    zmieniÄ także jego prawa specjalne. W podsekcji `Struktura praw
    pliku' znajdziesz ich krótki opis.

    W celu zmiany prawa pliku ustawiajÄcego identyfikator użytkownika przy
    wykonaniu posÅuż siÄ literÄ u w czÄÅci użytkownicy trybu
    symbolicznego oraz s w czÄÅci prawa.

    W celu zmiany prawa pliku ustawiajÄcego identyfikator grupy przy
    wykonaniu posÅuż siÄ literÄ g w czÄÅci użytkownicy trybu
    symbolicznego oraz s w czÄÅci prawa.

    W celu zmiany prawa pliku decydujÄcego o pozostawieniu tekstu programu
    na urzÄdzeniu wymiany (swap), posÅuż siÄ literÄ o w czÄÅci
    użytkownicy trybu symbolicznego oraz t w czÄÅci prawa.

    Na przykÅad, chcÄc dodaÄ prawo ustawiania ID użytkownika dla programu,
    możesz użyÄ trybu
      u+s
    UsunÄÄ mu zarówno prawo ustawiania ID użytkownika jak i grupy,
    możesz trybem:
      ug-s
    Użycie trybu
      o+t
    spowoduje z kolei zachowanie programu na urzÄdzeniu wymiany.

    PamiÄtaj, że prawa specjalne dziaÅajÄ tylko w odniesieniu do plików
    wykonywalnych, plus, na niektórych systemach, katalogach (w tym
    przypadku majÄ inne znaczenie; patrz `Struktura praw pliku'). Użycie
    `a' w czÄÅci użytkownicy trybu symbolicznego nie powoduje zmian praw
    specjalnych; zatem,
      a+s
    nic nie robi. Musisz użyÄ jawnie `u', `g' lub `o' by zmieniÄ prawa
    specjalne. Również kombinacje `u+t', `g+t' i `o+s' nic nie robiÄ.

    Operator `=' niezbyt siÄ przydaje przy prawach specjalnych; na
    przykÅad, tryb:
      o=t
    spowoduje zachowanie pliku na urzÄdzeniu wymiany, ale równoczeÅnie
    usunie wszystkie prawa odczytu, zapisu i wykonania, które mogli mieÄ
    wczeÅniej użytkownicy nie należÄcy do grupy pliku.

  Warunkowa wykonywalnoÅÄ
    Istnieje jeszcze jeden specjalny typ praw symbolicznych; jeÅli użyjesz
    X zamiast x, to prawo wykonywania jest zmieniane tylko wtedy, gdy plik
    ma już prawo wykonywania lub jest to katalog. Zmienia on prawa
    wykonywania dla katalogów nawet, jeÅli uprzednio nie miaÅy ustawionego
    żadnego prawa wykonywania.

    Na przykÅad, ten tryb:
      a+X
    daje wszystkim użytkownikom prawo wykonywania plików (lub
    przeszukiwania katalogów) jeÅli ktoÅ już wczeÅniej je posiadaÅ.

  Dokonywanie wielu zmian
    Format trybów symbolicznych jest faktycznie bardziej zÅożony, niż
    opisano to powyżej (zobacz `Ustawianie praw dostÄpu'). Umożliwia on
    dwa sposoby dokonywania wielu zmian w prawach plików.

    Sposób pierwszy polega na wielokrotnym okreÅleniu czÄÅci operacja i
    prawo po czÄÅci użytkownicy trybu symbolicznego.

    Na przykÅad, tryb:
      og+rX-w
    daje użytkownikom innym niż wÅaÅciciel pliku prawo odczytu oraz,
    jeÅli jest to katalog lub ktoÅ już ma prawo wykonywania tego pliku,
    daje im prawo wykonywania; równoczeÅnie odbiera im prawo zapisu tego
    pliku. Nie ma to wpÅywu na prawa, jakie posiada do niego wÅaÅciciel
    pliku. Powyższy tryb jest równoważnikiem dwu trybów:
      og+rX
      og-w

    Drugi sposób dokonywania wielu zmian polega na okreÅleniu wiÄcej niż
    jednego prostego trybu symbolicznego, oddzielonego od poprzedniego
    przecinkiem. Na przykÅad, ten tryb:
      a+r,go-w
    nadaje każdemu prawo do odczytu pliku i usuwa prawo zapisu wszystkim
    użytkownikom oprócz jego wÅaÅciciela. Inny przykÅad:
      u=rwx,g=rx,o=
    ustawia wprost wszystkie nie-specjalne prawa pliku. (Nie daje
    użytkownikom spoza grupy w ogóle żadnych praw do pliku.)

    Opisane dwie metody mogÄ byÄ ze sobÄ ÅÄczone. Ten tryb
      a+r,g+x-w
    daje wszystkim użytkownikom prawo odczytu pliku, użytkownikom
    należÄcym do grupy pliku również prawo jego wykonywania, ale bez
    prawa zapisu. Powyższy tryb można zapisaÄ na kilka różnych
    sposobów; innym sposobem jest:
      u+r,g+rx,o+r,g-w


  Umask i ochrona
    JeÅli w trybie symbolicznym pominiÄto czÄÅÄ okreÅlajÄcÄ użytkowników,
    to domyÅlnie jest ona przyjmowana za `a' (dotyczy wszystkich
    użytkowników), z wyjÄtkiem tego, że prawa ustawione w zmiennej
    systemowej umask nie sÄ zmieniane. WartoÅÄ umask można zmieniÄ
    posÅugujÄc siÄ poleceniem umask. WartoÅÄ domyÅlna tej zmiennej jest
    różna dla różnych systemów.

    PominiÄcie czÄÅci użytkownicy trybu symbolicznego nie jest na ogóÅ
    użyteczne przy operacjach innych niż `+'. Przydaje siÄ przy `+',
    gdyż pozwala na użycie `umask' jako Åatwo dostosowywalnej ochrony
    przeciw rozdawaniu wiÄkszych praw do plików niż faktycznie
    zamierzasz.

    Na przykÅad, jeÅli `umask' ma wartoÅÄ 2, co usuwa prawa zapisu dla
    użytkowników nie należÄcych do grupy pliku, to tryb:
      +w
    dodaje prawo zapisu do pliku jego wÅaÅcicielowi i innym użytkownikom
    należÄcym do grupy pliku, ale nie pozostaÅym użytkownikom. Inaczej
    jest w przypadku trybu:
      a+w
    ignoruje on `umask' i daje prawo zapisu do pliku wszystkim
    użytkownikom.

  Tryby liczbowe
    Prawa pliku sÄ wewnÄtrznie zapisywane jako liczby caÅkowite. Zamiast
    podawaÄ tryb symbolicznie, możesz podaÄ liczbÄ Ã³semkowÄ (o podstawie
    ukÅadu równej 8), odpowiadajÄcÄ wewnÄtrznej reprezentacji nowego
    trybu. Liczba ta jest zawsze interpretowana jako ósemkowa; nie musisz
    dodawaÄ wiodÄcego 0, tak jak w C. Tryb 0055 jest tym samym, co tryb 55.

    Tryb liczbowy jest zwykle krótszy w zapisie niż odpowiadajÄcy mu tryb
    symboliczny, ale jego ograniczeniem jest to, że nie możesz przy jego
    okreÅlaniu korzystaÄ z poprzednich praw pliku; możesz jedynie ustawiaÄ
    je bezwzglÄdnie.

    Na wiÄkszoÅci systemów prawa nadane użytkownikowi, innym
    użytkownikom grupy pliku i pozostaÅym użytkownikom spoza grupy sÄ
    przechowywane jako trójki bitów, każda przedstawiana przez jednÄ
    cyfrÄ Ã³semkowÄ. UkÅad bitów, poczynajÄc od najmniejszej wartoÅci,
    pokazano poniżej:

    WartoÅÄ trybu OdpowiadajÄce mu prawo

           Pozostali użytkownicy spoza grupy pliku:
        1   wykonanie (x)
        2   zapis (w)
        4   odczyt (r)

           Inni użytkownicy należÄcy do grupy pliku:
       10   wykonanie (x)
       20   zapis (w)
       40   odczyt (r)

           WÅaÅciciel pliku:
       100   wykonanie (x)
       200   zapis (w)
       400   odczyt (r)

           Prawa specjalne:
      1000   zachowaj obraz na urzÄdzeniu wymiany
      2000   ustaw ID grupy przy wykonaniu
      4000   ustaw ID użytkownika przy wykonaniu

    Na przykÅad, tryb liczbowy 4755 odpowiada trybowi symbolicznemu
    `u=rwxs,go=rx', zaÅ tryb 664 trybowi `ug=rw,o=r'. Numeryczny tryb 0
    odpowiada symbolicznemu `ugo='.

FORMATY WPROWADZANIA DATY
    Ta sekcja opisuje tekstowe postaci daty akceptowane przez programy GNU.
    SÄ to ÅaÅcuchy znakowe, które możesz, jako użytkownik, podaÄ jako
    argumenty różnych programów. Nie jest tu opisany interfejs C
    (poprzez funkcjÄ getdate).

    Mimo, że opisywana skÅadnia daty umożliwia przedstawienie dowolnej
    daty od roku zerowego naszej ery, to liczby caÅkowite komputera nie sÄ
    wystarczajÄco duże dla takich (wzglÄdnie) dÅugich okresów czasu.
    NajwczeÅniejszÄ datÄ jaka jest dozwolona semantycznie w systemach
    uniksowych jest póÅnoc 1 stycznia 1970 czasu uniwersalnego (UTC).

  Ogólna skÅadnia daty
    "Data" jest ÅaÅcuchem znakowym (może byÄ pusty) zawierajÄcym wiele
    elementów rozdzielonych biaÅymi znakami. BiaÅy znak może byÄ
    pominiÄty jeÅli nie spowoduje to niejednoznacznoÅci. Pusty ÅaÅcuch
    oznacza poczÄtek dzisiejszego dnia (tj.póÅnoc). KolejnoÅÄ elementów
    jest nieistotna. ÅaÅcuch daty może zawieraÄ wiele różnych odmian
    elementów:
      * datÄ kalendarzowÄ
      * czas dnia (godzinÄ)
      * strefÄ czasowÄ
      * dzieÅ tygodnia
      * element wzglÄdny
      * czyste liczby
    Opiszemy poniżej po kolei każdy z typów elementu daty.

    W wiÄkszoÅci kontekstów kilka liczb może byÄ zapisanych sÅownie.
    Najbardziej przydaje siÄ to do okreÅlania elementów dnia tygodnia lub
    elementów wzglÄdnych (patrz poniżej). Oto lista: `first' (pierwszy)
    dla 1, `next' (nastÄpny) dla 2, `third' (trzeci) dla 3, `fourth'
    (czwarty) dla 4, `fifth' dla 5, `sixth' dla 6, `seventh' dla 7,
    `eighth' dla 8, `ninth' dla 9, `tenth' dla 10, `eleventh' dla 11 i
    `twelfth' dla 12. Również, `last' (ostatni) oznaczajÄcy dokÅadnie
    -1.

    Kiedy w ten sposób zapisywany jest miesiÄc, wciÄż traktowany jest
    tak, jakby zostaŠzapisany liczbowo, zamiast potraktowania w sposób "w
    peÅni zgodny z wymowÄ"; zmienia to dozwolone ÅaÅcuchy.

    WielkoÅÄ liter w datach jest caÅkowicie ignorowana. PomiÄdzy nawiasami
    okrÄgÅymi można umieszczaÄ komentarze, póki zawarte nawiasy sÄ
    poprawnie zagnieżdżone. MyÅlniki, po których nie wystÄpujÄ cyfry sÄ
    obecnie ignorowane. WiodÄce zera w liczbach sÄ ignorowane.

  Zapis daty kalendarzowej
    "Zapis daty kalendarzowej" okreÅla dzieÅ roku. Podawany jest rozmaicie,
    w zależnoÅci od tego, czy miesiÄc okreÅlono liczbowo czy sÅownie.
    Wszystkie te ÅaÅcuchy okreÅlajÄ tÄ samÄ datÄ kalendarzowÄ:
      1970-09-17      # ISO 8601.
      70-9-17       # zaÅóż 19xx dla 69 do 99, 20xx dla 00 do 68.
      70-09-17       # wiodÄce zera sÄ ignorowane.
      9/17/72       # powszechny zapis amerykaÅski.
      24 September 1972
      24 Sept 72      # wrzesieŠ(September) ma specjalny skrót.
      24 Sep 72      # zawsze dozwolone trzyliterowe skróty.
      Sep 24, 1972
      24-sep-72
      24sep72
    Można też ominÄÄ rok. W takim przypadku, używany jest ostatnio
    okreÅlony rok, lub rok bieżÄcy, jeÅli nie okreÅlono żadnego. Na
    przykÅad:
      9/17
      sep 17
    A oto reguÅy...

    Dla miesiÄcy podanych liczbowo dozwolony jest format liczbowy ISO 8601
    postaci `ROK-MIESIÄC-DZIEÅ', gdzie ROK jest dowolnÄ liczbÄ caÅkowitÄ,
    MIESIÄC jest liczbÄ od 01 do 12, zaÅ DZIEÅ jest liczbÄ od 01 do 31.
    JeÅli liczba jest mniejsza niż dziesiÄÄ to musi byÄ zapisana z zerem
    wiodÄcym. Jeżeli ROK jest wynosi 68 lub mniej, to dodawane jest do
    niego 2000; w przeciwnym razie, jeÅli ROK jest mniejszy od 100, to jest
    do niego dodawane 1900. Akceptowana jest konstrukcja postaci
    `MIESIÄC/DZIEÅ/ROK', popularna w Stanach Zjednoczonych. Również
    `MIESIÄC/DZIEÅ', z pominiÄciem roku.

    MiesiÄce sÅownie mogÄ byÄ zapisane w peÅnej formie: `January'
    (styczeÅ), `February' (luty), `March' (marzec), `April' (kwiecieÅ),
    `May' (maj), `June' (czerwiec), `July' (lipiec), `August' (sierpieÅ),
    `September' (wrzesieÅ), `October' (październik), `November' (listopad)
    lub `December' (grudzieÅ). SÅowne okreÅlenia miesiÄcy mogÄ byÄ skracane
    do pierwszych trzech liter, z możliwym dodaniem kropki koÅczÄcej
    skrót. Dozwolony jest również zapis `Sept' zamiast `September'.

    Przy sÅownym zapisie miesiÄcy data kalendarzowa może byÄ podana na
    jeden z poniższych sposobów:
      DZIEÅ MIESIÄC ROK
      DZIEÅ MIESIÄC
      MIESIÄC DZIEÅ ROK
      DZIEÅ-MIESIÄC-ROK
    Albo, pomijajÄc rok:
      MIESIÄC DZIEÅ

  Zapis czasu (godziny)
    "Zapis czasu" w ÅaÅcuchach daty okreÅla czas (godzinÄ) zadanego dnia.
    Oto kilka przykÅadów, oznaczajÄcych tÄ samÄ godzinÄ:
      20:02:0
      20:02
      8:02pm
      20:02-0500   # w strefie EST (Eastern US Standard Time)
    Ogólniej, czas może zostaÄ podany jako `GODZINA:MINUTA:SEKUNDA',
    gdzie GODZINA jest liczbÄ od 0 do 23, MINUTA liczbÄ od 0 do 59, zaÅ
    SEKUNDA liczbÄ od 0 do 59. CzÅon `:SEKUNDA' można pominÄÄ, jest on
    wówczas przyjmowany jako zero.

    JeÅli po okreÅleniu czasu wystÄpuje `am' lub `pm' (lub `a.m.' czy
    `p.m.'), to GODZINA ograniczona jest do zakresu od 1 do 12 a `:MINUTA'
    może byÄ pominiÄta (przyjmowana za zero). `am' wskazuje na pierwszÄ
    poÅowÄ dnia, `pm' na drugÄ poÅowÄ. W tej notacji, godzina 12 poprzedza
    godzinÄ 1: póÅnoc jest zapisywana jako `12am', zaÅ poÅudnie jako
    `12pm'.

    Po zapisie czasu może również wystÄpiÄ okreÅlenie korekty z uwagi na
    strefÄ czasowÄ. Jest ono wyrażane jako `ZGGMM', gdzie Z jest znakiem
    `+' lub `-', GG jest liczbÄ godzin różnicy dla strefy a MM liczbÄ
    minut. Podanie w ten sposób strefy czasowej wymusza interpretacjÄ
    podanego czasu wzglÄdem czasu uniwersalnego (UTC - Coordinated
    Universal Time), unieważniajÄc wczeÅniejsze okreÅlenia strefy czasowej
    czy lokalnej strefy czasowej. CzÄÅÄ opisujÄca MINUTY w okreÅleniu czasu
    nie może byÄ pomijana, jeÅli używana jest korekta z uwagi na strefÄ
    czasowÄ. Jest to jedyny sposób okreÅlania korekty strefy czasowej o
    uÅamkowe czÄÅci godziny.

    Można podaÄ korektÄ `am'/`pm' albo korektÄ z uwagi na strefÄ czasowÄ,
    ale nie obie jednoczeÅnie.

  Strefa czasowa
    Element typu "strefa czasowa" okreÅla miÄdzynarodowÄ strefÄ czasowÄ,
    wskazywanÄ przez niewielki zestaw liter. SÄ one obsÅugiwane w celu
    zachowania wstecznej zgodnoÅci. Ich używanie nie jest jednakże
    zalecane, gdyż praktycznie sÄ one dwuznaczne: na przykÅad, skrót
    `EST' posiada inne znaczenie w Australii, a inne w Stanach
    Zjednoczonych. Zawarte w nim kropki sÄ ignorowane. Wojskowe miana
    stref czasowych używajÄ pojedynczych liter. Obecnie jako pozycje typu
    strefa czasowa mogÄ byÄ przedstawiane wyÅÄcznie strefy o przesuniÄciu o
    caÅkowitÄ liczbÄ godzin. W poprzedniej sekcji znajdziesz opis
    precyzyjniejszego sterowania korektÄ z uwagi na strefÄ czasowÄ.

    Poniżej podano wiele stref czasowych (z wyÅÄczeniem stref "czasów
    letnich"), uporzÄdkowanych wedÅug przesuniÄcia w czasie (parametr
    GODZINA strefy).

    -1200 `Y' wojskowo.

    -1100 `X' wojskowo.

    -1000 `W' wojskowo.

    -0900 `V' wojskowo.

    -0800 `PST' dla amerykaÅskiej strefy Pacific Standard, zaÅ `U'
       wojskowo.

    -0700 `MST' dla amerykaÅskiej strefy Mountain Standard, zaÅ `T'
       wojskowo.

    -0600 `CST' dla amerykaÅskiej strefy Central Standard, zaÅ `S'
       wojskowo.

    -0500 `EST' dla amerykaÅskiej strefy Eastern Standard, zaÅ `R'
       wojskowo.

    -0400 `AST' dla amerykaÅskiej strefy Atlantic Standard, zaÅ `Q'
       wojskowo.

    -0300 `P' wojskowo.

    -0200 `O' wojskowo.

    -0100 `N' wojskowo.

    +0000 `GMT' dla Åredniego czasu Greenwich (Greenwich Mean), `UT' dla
       czasu uniwersalnego, `UTC' dla Coordinated Universal, `WET' dla
       czasu zachodnioeuropejskiego (Western European), zaÅ `Z' dla ISO
       8601 i zapisu wojskowego.

    +0100 `A' wojskowo, `CET' dla czasu Årodkowoeuropejskiego (Central
       European), `MET' dla Midden Europesche Tijd (holenderski), and
       `MEZ' dla Mittel-Europa"ische Zeit (Niemcy).

    +0200 `B' wojskowo, zaÅ `EET' dla wschodnioeuropejskiego (Eastern
       European).

    +0300 `C' wojskowo.

    +0400 `D' wojskowo.

    +0500 `E' wojskowo.

    +0600 `F' wojskowo.

    +0700 `G' wojskowo.

    +0800 `H' wojskowo.

    +0900 `I' wojskowo, zaÅ `JST' dla strefy japoÅskiej (Japan Standard).

    +1000 `GST' dla amerykaÅskiej strefy Guam (Guam Standard), zaÅ `K'
       wojskowo.

    +1100 `L' wojskowo.

    +1200 `M' wojskowo, zaÅ `NZST' dla strefy nowozelandzkiej (New Zealand
       Standard).

    Istnieje wiele stref czasowych wynikajÄcych z oszczÄdzania ÅwiatÅa
    dziennego ("czas letni", strefy DST - daylight-saving time). Również
    umieszczajÄc po okreÅleniu strefy zwykÅej ÅaÅcuch `DTS' jako odrÄbne
    sÅowo (tj. oddzielone biaÅymi znakami), można podaÄ odpowiedniÄ strefÄ
    czasowÄ oszczÄdzania energii.

    -0700 `PDT' dla amerykaÅskiej strefy Pacific Daylight.

    -0600 `MDT' dla amerykaÅskiej strefy dla Mountain Daylight.

    -0500 `CDT' dla amerykaÅskiej strefy Central Daylight.

    -0400 `EDT' dla amerykaÅskiej strefy Eastern Daylight.

    -0300 `ADT' dla amerykaÅskiej strefy Atlantic Daylight.

    +0100 `BST' dla brytyjskiego czasu letniego (British Summer) oraz
       `WEST' dla zachodnioeuropejskiego czasu letniego (Western
       European Summer).

    +0200 `CEST' dla Årodkowoeuropejskiego czasu letniego (Central
       European Summer), `MEST' dla Midden Europesche S. Tijd
       (holenderski) oraz `MESZ' dla Mittel-Europa"ische Sommerzeit
       (Niemcy).

    +1300 `NZDT' dla nowozelandzkiego czasu New Zealand Daylight.

  DzieÅ tygodnia
    BezpoÅrednie powoÅanie siÄ na dzieÅ tygodnia bÄdzie wystÄpowaÄ po dacie
    (tylko jeÅli to konieczne) w celu okreÅlenia takiego dnia tygodnia w
    przyszÅoÅci.

    Dni tygodnia mogÄ byÄ pisane w postaci peÅnej: `Sunday' (niedziela),
    `Monday' (poniedziaÅek), `Tuesday' (wtorek), `Wednesday' (Åroda),
    `Thursday' (czwartek), `Friday' (piÄtek) lub `Saturday' (sobota).
    Można je skracaÄ do pierwszych trzech liter, opcjonalnie zakoÅczonych
    kropkÄ. Dozwolone sÄ także specjalne skróty `Tues' dla wtorku
    (Tuesday), `Wednes' dla Årody (Wednesday) oraz `Thur' lub `Thurs' dla
    czwartku (Thursday).

    DzieÅ tygodnia może byÄ poprzedzony liczbÄ, by wyraziÄ przesuniÄcie w
    czasie o danÄ liczbÄ tygodni. Najlepiej używany jest w wyrażeniach
    takich jak `third monday' (trzeci poniedziaÅek). W tym kontekÅcie
    dopuszczalne sÄ również `last DZIEÅ' lub `next DZIEÅ'; przesuwajÄ one
    o tydzieŠwstecz lub w przód w stosunku do dnia reprezentowanego przez
    DZIEÅ.

    Przecinek nastÄpujÄcy po okreÅleniu dnia tygodnia jest jest ignorowany.

  Elementy wzglÄdne w ÅaÅcuchach dat
    "Elementy wzglÄdne" wskazujÄ na datÄ przesuniÄta wzglÄdem danej (lub
    daty bieżÄcej, jeÅli nie podano innej) w przód i wstecz. Efekty
    elementów wzglÄdnych sumujÄ siÄ. Oto kilka przykÅadów:
      1 year    # 1 rok
      1 year ago  # 1 roku temu
      3 years    # 3 lata
      2 days    # 2 dni
    JednostkÄ przemieszczenia w czasie można wybraÄ przy pomocy ÅaÅcucha
    year lub month dla przesuniÄcia odpowiednio o caÅe lata lub miesiÄce.
    SÄ to jednostki doÅÄ rozmyte, gdyż lata i miesiÄce nie majÄ jednakowej
    dÅugoÅci. Precyzyjniejszymi jednostkami sÄ fortnight, czyli okres 14
    dni, week (tydzieÅ) majÄcy 7 dni, day (dzieÅ) majÄcy 24 godziny, hour
    (godzina) o 60 minutach, minute (minuta) lub min o 60 sekundach i
    second (sekunda) lub sec o dÅugoÅci jednej sekundy. Przyrostek s,
    oznaczajÄcy w jÄzyku angielskim liczbÄ mnogÄ, doÅÄczony do tych
    jednostek jest akceptowany i ignorowany.

    Jednostka czasu może zostaÄ poprzedzona mnożnikiem, podanym jako
    liczba (może byÄ ze znakiem). Liczby bez znaku traktowane sÄ jako
    liczby dodatnie ze znakiem. Brak liczby oznacza mnożnik 1. NastÄpujÄce
    po elemencie wzglÄdnym sÅowo ago (..temu) jest równoważne
    poprzedzeniu jednostki dodatkowym mnożnikiem o wartoÅci -1.

    ÅaÅcuch znaków tommorow (jutro) ma wartoÅÄ jednego dnia w przyszÅoÅci
    (równoważne day), ÅaÅcuch yesterday (wczoraj) ma wartoÅÄ jednego dnia
    w przeszÅoÅci (równoważny day ago, dzieÅ temu).

    ÅaÅcuchy now (teraz) lub today (dziÅ) sÄ jednostkami wzglÄdnymi
    odpowiadajÄcymi zerowemu przesuniÄciu w czasie; biorÄ siÄ one z tego,
    że przesuniÄcie w czasie o wartoÅci zerowej reprezentuje bieżÄcy
    czas, jeÅli nie zostanie to zmienione przez poprzedzajÄce elementy.
    ÅaÅcuchów okreÅlajÄcych bieżÄcy czas można użyÄ do uwydatnienia
    innych elementów, jak w `12:00 today' (12:00 dziÅ). ÅaÅcuch this (ten)
    ma również znaczenie przesuniÄcia w czasie o zerowej wartoÅci, ale
    używany jest raczej w ÅaÅcuchach daty jak `this thursday' (ten
    czwartek).

    Gdy element wzglÄdny powoduje, że data wynikowa przekracza granicÄ
    miÄdzy DST (np.czasem letnim, zobacz podsekcja `Strefa czasowa') a
    czasem zwykÅym (nie-DST), lub odwrotnie, godzina jest korygowana
    stosownie do czasu lokalnego.

  Czyste liczby w ÅaÅcuchach daty
    DokÅadna interpretacja czystej liczby dziesiÄtnej zależy od kontekstu
    w ÅaÅcuchu znakowym okreÅlajÄcym datÄ.

    Jeżeli liczba dziesiÄtna ma postaÄ RRRRMMDD i nie pojawia siÄ przez
    niÄ Å¼aden inny element daty kalendarzowej (patrz `Zapis daty
    kalendarzowej'), to RRRR odczytywane jest jako rok, MM jako numer
    miesiÄca a DD jako dzieÅ miesiÄca opisywanej daty.

    Jeżeli liczba dziesiÄtna ma postaÄ GGMM i w ÅaÅcuchu daty nie pojawia
    siÄ przed niÄ Å¼aden inny element okreÅlajÄcy czas, to GG jest
    odczytywane jako godzina a MM jako minuty godziny opisywanego czasu
    dnia. MM może byÄ też pominiÄte.

    JeÅli po lewej stronie liczby pojawia siÄ zarówno data kalendarzowa
    jak i czas, ale nie ma elementu wzglÄdnego, to liczba unieważnia
    wczeÅniej okreÅlony rok.

  Autorzy `getdate'
    `getdate' zostaÅo pierwotnie zaimplementowane przez Stevena M. Bellovin
    (<smb@research.att.com>) podczas pobytu w Chapel Hillwhile na
    University of North Carolina. Kod zostaŠpóźniej nieco zmodyfikowany
    przez kilku ludzi na Usenecie, a nastÄpnie gruntownie zmieniony przez
    Richa $alz (<rsalz@bbn.com>) i Jima Berets (<jberets@bbn.com>) w
    sierpniu 1990. Rozmaite wersje dla systemu GNU zrobiÅ David MacKenzie,
    Jim Meyering i inni.

    RozdziaÅ ten zostaÅ pierwotnie utworzony przez Franc,oisa Pinard
    (<pinard@iro.umontreal.ca>) z kodu źródÅowego `getdate.y', a
    nastÄpnie poprawiony przez K. Berry (<kb@cs.umb.edu>).


ZOBACZ TAKŻE
    ls(1)   lista zawartoÅci katalogu

    dir(1)  ls krótko

    vdir(1)  rozgadane ls

    dircolors(1)
         ustawienie kolorów dla ls

    cp(1)   kopiuje pliki

    dd(1)   konwertuje i kopiuje pliki

    install(1)
         kopiuje pliki i nadaje atrybuty

    mv(1)   przesuwa pliki/zmienia nazwy

    rm(1)   usuwa pliki lub katalogi

    shred(1) bezpieczniejsze usuwanie plików

    ln(1)   tworzy dowiÄzania (links) miÄdzy plikami

    mkdir(1) tworzy katalogi

    mkfifo(1) tworzy FIFO (potoki nazwane)

    mknod(1) tworzy blokowe lub znakowe pliki specjalne.

    rmdir(1) usuwa puste katalogi

    chown(1) zmienia wÅaÅciciela i grupÄ pliku

    chgrp(1) zmienia grupÄ pliku

    chmod(1) zmienia prawa dostÄpu do pliku

    touch(1) zmienia znaczniki czasu pliku

    df(1)   raport zajÄtoÅci dysku dla systemów plików

    du(1)   szacunkowe zużycie miejsca przez plik

    sync(1)  synchronizuje pamiÄÄ i dysk

grudzieÅ 1999             FSF             FILEUTILS(1)