find

FIND(1)           General Commands Manual          FIND(1)NAZWA
    find - szuka plików w hierarchii katalogowej

SKÅADNIA
    find [Åcieżka...] [wyrażenie]

OPIS
    Ta strona podrÄcznika man opisuje wersjÄ GNU programu find. find
    przeszukuje drzewo katalogowe, zakorzenione w każdej z podanych nazw
    plików. Wykonuje przy tym podane wyrażenie od lewej do prawej,
    zgodnie z zasadami priorytetów (zobacz sekcjÄ OPERATORY), aż do
    ustalenia wyniku (lewa strona jest faÅszywa dla operacji and, a
    prawdziwa dla or), co powoduje przejÅcie do nastÄpnej nazwy pliku.

    Pierwszy argument, rozpoczynajÄcy siÄ od `-', `(', `)', `,' lub `!'
    jest uważany za poczÄtek wyrażenia; wszelkie argumenty przed nim sÄ
    Åcieżkami przeszukiwania, a wszystkie argumenty po nim sÄ resztÄ
    wyrażenia. JeÅli nie podano Åcieżek, używany jest katalog bieżÄcy.
    JeÅli nie podano wyrażenia, używane jest wyrażenie `-print'.

    find koÅczy dziaÅanie ze statusem 0 tylko gdy wszystkie pliki zostanÄ
    poprawnie przetworzone. W przeciwnym wypadku status jest wiÄkszy od
    zera.

WYRAŻENIA
    Wyrażenie jest zÅożone z opcji (które tyczÄ siÄ raczej ogólnego
    dziaÅania, niż przetwarzania konkretnego pliku i zawsze zwracajÄ
    prawdÄ), testów (które sprawdzajÄ wartoÅÄ prawdy lub faÅszu) i akcji
    (które majÄ efekty uboczne i zwracajÄ wartoÅÄ prawdziwÄ lub faÅszywÄ);
    wszystkie te elementy sÄ rozdzielone operatorami. -and jest domyÅlnym
    operatorem, przyjmowanym w przypadku pominiÄcia go w jawnym zapisie.
    JeÅli wyrażenie nie zawiera innych akcji niż -prune, to na wszystkich
    plikach, dla których jest ono prawdziwe, wykonywany jest -print.

  OPCJE
    Wszystkie opcje zawsze zwracajÄ prawdÄ. Zawsze dziaÅajÄ, tzn. nie sÄ
    przetwarzane jedynie gdy osiÄgniÄta zostanie ich pozycja w wyrażeniu.
    Dlatego, dla jasnoÅci najlepiej umiejscawiaÄ je na poczÄtku wyrażenia.

    -daystart
       Mierzy czasy (dla -amin, -atime, -cmin, -ctime, -mmin, and
       -mtime) od dziÅ, a nie od 24 godzin temu.

    -depth Przetwarza zawartoÅÄ każdego katalogu przed samym katalogiem
       jako takim.

    -follow
       RozwikÅuje dowiÄzania symboliczne. Wymusza -noleaf.

    -help, --help
       Wypisuje sposób użycia find z wiersza poleceÅ i koÅczy pracÄ
       programu.

    -maxdepth gÅÄbokoÅÄ
       Schodzi maksymalnie gÅÄbokoÅÄ (nieujemna liczba caÅkowita)
       poziomów katalogów od argumentów wiersza poleceÅ. `-maxdepth
       0' oznacza, by testy i akcje stosowaÄ tylko do argumentów
       wiersza poleceÅ.

    -mindepth lgÅÄbokoÅÄ
       Nie stosuje testów lub akcji w poziomach niższych niż
       gÅÄbokoÅÄ (nieujemna liczba caÅkowita). `-mindepth 1' oznacza
       przetwarzanie wszystkich plików poza argumentami wiersza
       poleceÅ.

    -mount Nie zagÅÄbia siÄ w katalogi na innych systemach plików. Jest to
       alternatywna nazwa dla -xdev, stworzona dla zgodnoÅci z innymi
       wersjami find.

    -noleaf
       Zakazuje optymalizacji wykonywanej przez zakÅadanie, że
       katalogi zawierajÄ o dwa mniej podkatalogi niż ich licznik
       twardych dowiÄzaÅ. Opcja ta jest wymagana podczas przeszukiwania
       systemów plików, które nie używajÄ uniksowej konwencji
       wiÄzania katalogów, takich jak systemy plików CD-ROM, MS-DOS
       czy wolumenów AFS. Każdy katalog w normalnym systemie
       uniksowym zawiera przynajmniej dwa twarde dowiÄzania: jego nazwÄ
       i `.'. Dodatkowo, jego podkatalogi mogÄ mieÄ dowiÄzania `..'.
       Gdy find testuje katalog po zbadaniu funkcjÄ stat o 2 mniej
       podkatalogów niż licznik dowiÄzaÅ, wie, że reszta wpisów
       jest niekatalogowa. JeÅli testowane majÄ byÄ tylko nazwy
       plików, to nie ma potrzeby ich sprawdzaÄ; daje to znaczÄce
       przyspieszenie.

    -version, --version
       Wypisuje wersjÄ i koÅczy pracÄ.

    -xdev Nie zagÅÄbia siÄ w katalogi na innych systemach plików.

  TESTY
    WartoÅci numeryczne mogÄ byÄ podawane jako

    +n   dla wiÄkszych niż n,

    -n   dla mniejszych niż n,

    n   dla równych n.

    -amin n
       DostÄp do pliku nastÄpiÅ ostatnio n minut temu.

    -anewer plik
       Do pliku ostatnio dostano siÄ wczeÅniej niż plik zostaÅ
       zmodyfikowany. -anewer podlega -follow tylko jeÅli -follow
       pojawia siÄ w linii komend przed -anewer.

    -atime n
       Do pliku dostano siÄ po raz ostatni n*24 godzin temu.

    -cmin n
       Status pliku zostaÅ zmieniony n minut temu.

    -cnewer plik
       Status pliku byÅ ostatnio zmieniony wczeÅniej niż zmodyfikowano
       plik. -cnewer podlega -follow tylko jeÅli -follow pojawia siÄ w
       linii komend przed -cnewer.

    -ctime n
       Status pliku zmieniÅ siÄ ostatnio n*24 godzin temu.

    -empty Plik jest pusty i jest albo plikiem regularnym, albo katalogiem.

    -false Zawsze faÅszywe.

    -fstype typ
       Plik jest na systemie plików o typie typ. PrawidÅowe typy
       systemów plików różniÄ siÄ na różnych wersjach Uniksa; ich
       niekompletna lista, która jest przyjmowana w czÄÅci systemów
       to: ufs, 4.2, 4.3, nfs, tmp, mfs, S51K, S52K. Aby zobaczyÄ typy
       twoich systemów plików, użyj -printf z dyrektywÄ %F.

    -gid n Numeryczny GID pliku to n.

    -group nazwag
       Plik należy do grupy nazwag (numeryczny GID jest dopuszczalny).

    -ilname pattern
       Podobne do -lname, lecz dopasowania sÄ niewrażliwe na rozmiar
       liter.

    -iname pattern
       Podobne do -name, lecz dopasowanie jest niewrażliwe na rozmiar
       liter. Na przykÅad wzorce `fo*' i `F??' dopasujÄ siÄ do nazw
       `Foo', `FOO', `foo', `fOo', itd.

    -inum n
       Plik ma numer iwÄzÅa n.

    -ipath wzorzec
       Podobne do -path, lecz dopasowanie jest niewrażliwe na rozmiar
       liter.

    -iregex wzorzec
       Podobne do -regex, lecz dopasowanie jest niewrazliwe na rozmiar
       liter.

    -links n
       Plik ma n dowiÄzaÅ.

    -lname wzorzec
       Plik jest dowiÄzaniem symbolicznym, którego zawartoÅÄ odpowiada
       wzorcowi powÅoki wzorzec. Metaznaki nie traktujÄ specjalnie `/'
       i `.'.

    -mmin n
       Dane pliku byÅy ostatnio modyfikowane n minut temu.

    -mtime n
       Dane pliku byÅy ostatnio modyfikowane n*24 godzin temu.

    -name wzorzec
       Podstawa nazwy pliku (z usuniÄtÄ ÅcieżkÄ i poprzedzajÄcymi
       katalogami) odpowiada wzorcowi powÅoki wzorzec. Metaznaki (`*',
       `?', `[]') nie odpowiadajÄ `.' na poczÄtku nazwy pliku. Aby
       zignorowaÄ katalogi i pliki im podlegÅe, użyj -prune; zobacz
       przykÅad w opisie -path.

    -newer plik
       Plik zostaÅ zmodyfikowany wczeÅniej niż plik. -newer podlega
       -follow tylko jeÅli -follow znajduje siÄ w linii komend przed
       -newer.

    -nouser
       Do numerycznego UID pliku nie pasuje żaden użytkownik.

    -nogroup
       Do numerycznego GID pliku nie pasuje żadna grupa.

    -path wzorzec
       Nazwa pliku odpowiada wzorcowi powÅoki wzorzec. Metaznaki nie
       traktujÄ specjalnie `/' lub `.'; tak wiÄc na przykÅad,
            find . -path './sr*sc'
       wypisze wpis katalogowy o nazwie './src/misc' (jeÅli taki
       istnieje). Aby zignorowaÄ caÅe drzewo katalogowe, użyj -prune.
       Na przykÅad, aby pominÄÄ katalog `src/emacs' i wszystkie jego
       pliki oraz wypisaÄ nazwy innych znalezionych plików, użyj:
            find . -path './src/emacs' -prune -o -print

    -perm prawa
       Bity praw pliku sÄ dokÅadnie równe prawom (ósemkowym lub
       symbolicznym). Prawa symboliczne używajÄ 0 jako punktu wyjÅcia.

    -perm -prawa
       wszystkie bity prawa sÄ ustawione dla pliku.

    -perm +prawa
       KtóryŠz bitów praw jest ustawiony dla pliku.

    -regex wzorzec
       Nazwa pliku odpowiada wyrażeniu regularnemu wzorzec.
       Dopasowanie stosuje siÄ do caÅej Åcieżki, nie dla
       przeszukiwanej. Na przykÅad, aby dopasowaÄ plik o nazwie
       `./fubar3', możesz użyÄ wyrażenia regularnego `.*bar' lub
       `.*b.*3'.

    -size n[bckw]
       Plik zajmuje n jednostek miejsca. Jednostki to domyÅlnie
       512-bajtowe bloki. JeÅli doklejona jest litera `c', jest to n
       bajtów, jeÅli `k', kilobajtów, jeÅli `w', dwubajtówych sÅów.
       Rozmiar nie wlicza niebezpoÅrednich bloków, lecz liczy bloki w
       plikach `sparse', które w rzeczywistoÅci nie sÄ zajÄte.

    -true Zawsze prawda.

    -type c
       Plik jest typu c:

       b   blokowy (buforowany) plik specjalny

       c   znakowy (niebuforowany) plik specjalny

       d   katalog

       p   ÅÄcze nazwane (FIFO)

       f   zwykÅy plik

       l   dowiÄzanie symboliczne

       s   gniazdo

    -uid n Numeryczny UID pliku to n.

    -used n
       Do pliku ostatnio dostano siÄ n dni po zmianie jego statusu.

    -user unazwa
       WÅaÅcicielem pliku jest użytkownik unazwa (numeryczny UID jest
       tu dozwolony).

    -xtype c
       Jest to to samo co -type, chyba że plik jest dowiÄzaniem
       symbolicznym. Dla dowiÄzaÅ symbolicznych: jeÅli nie podano
       -follow, jest prawdziwe gdy plik jest dowiÄzaniem do pliku typu
       c; jeÅli podano -follow, jest prawdziwe, jeÅli c to `l'. Innymi
       sÅowy, dla dowiÄzaÅ symbolicznych -xtype sprawdza typ pliku,
       którego nie sprawdza -type.

  AKCJE
    -exec polecenie ;
       Wykonuje polecenie; prawdziwe jeÅli zwrócony zostaÅ status 0.
       Wszelkie nastÄpne argumenty find sÄ brane za argumenty
       polecenia, aż nie zostanie napotkany argument, skÅadajÄcy siÄ z
       `;'. ÅaÅcuch `{}' jest podmieniany na obecnie przetwarzanÄ nazwÄ
       pliku. Obydwie te konstrukcje byÄ może bÄdÄ wymagaÅy
       wycytowania (znakiem `\') aby uchroniÄ je przed rozwiniÄciem
       przez powÅokÄ. Polecenie jest wykonywane w katalogu startowym.

    -fls plik
       Prawdziwe; podobne do -ls, lecz zapisuje do pliku jak -fprint.

    -fprint plik
       Prawdziwe; wypisuje peÅnÄ nazwÄ pliku do pliku. JeÅli plik nie
       istnieje, zostanie utworzony; jeÅli istnieje, zostanie obciÄty.
       Nazwy plików ``/dev/stdout'' i ``/dev/stderr'' sÄ traktowane
       osobno; odnoszÄ siÄ one odpowiednio do standardowego wyjÅcia i
       standardowego wyjÅcia bÅÄdów.

    -fprint0 plik
       Prawdziwe; podobne do -print0, lecz zapisuje do pliku, podobnie
       jak -fprint.

    -fprintf plik format
       Prawdziwe; podobne do -printf, lecz zapisuje do pliku, podobnie
       jak -fprint.

    -ok polecenie ;
       Podobne do -exec, lecz pyta wpierw użytkownika (na standardowym
       wejÅciu); jeÅli odpowiedź nie rozpoczyna siÄ od `y' lub `Y',
       nie uruchamia polecenia i zwraca faÅsz.

    -print Prawdziwe; wypisuje peÅnÄ nazwÄ pliku na standardowe wyjÅcie. Za
       nazwÄ daje nowÄ liniÄ.

    -print0
       Prawdziwe; wypisje peÅnÄ nazwÄ pliku na standardowe wyjÅcie. Za
       nazwÄ daje znak null. Umożliwia to poprawne wyÅwietlenie
       plików, zawierajÄcych w nazwach znaki nowej linii w programach,
       przetwarzajÄcych wyjÅcie finda.

    -printf format
       Prawdziwe; wypisuje format na standardowe wyjÅcie, interpretujÄc
       sekwencje specjalne `\' i dyrektywy `%'. SzerokoÅci pól i
       precyzje mogÄ byÄ podawane dokÅadnie jak w printf(3) z C. W
       przeciwieÅstwie do -print, -printf nie dodaje nowej linii do
       koÅca ÅaÅcucha. Sekwencje specjalne i dyrektywy to:

       \a   Dzwonek.

       \b   Backspace.

       \c   Wstrzymuje wtypisywanie tego formatu i natychmiast
           wymiata wyjÅcie.

       \f   Form feed.

       \n   Nowa linia.

       \r   Powrót karetki.

       \t   Tabulacja pozioma.

       \v   Tabulacja pionowa.

       \\   Literalny lewy ukoÅnik (`\').

       `\', za którym nastÄpuje dowolny inny znak, jest traktowany jak
       zwykÅy znak, wiÄc sÄ wypisywane obydwa.

       %%   Literalny znak procenta.

       %a   Ostatni czas dostÄpu do pliku w formacie zwracanym przez
           funkcjÄ ctime(3).

       %Ak  Ostatni czas dostÄpu do pliku, w formacie okreslonym
           przez k, którym może byÄ `@', lub dyrektywa dla funkcji
           C strftime(3). Możliwe wartoÅci k sÄ wymienione niżej;
           niektóre z nich mogÄ nie byÄ dostÄpne na wszystkich
           systemach z powodu różnic w strftime(3) miÄdzy
           systemami.

           @   Sekundy od 1 stycznia, 1970, 00:00 GMT.

           Pola czasowe:

           H   godzina (00..23)

           I   godzina (01..12)

           k   godzina ( 0..23)

           l   godzina ( 1..12)

           M   minuta (00..59)

           p   localowe AM lub PM

           r   czas, 12-godzinny (gg:mm:ss [AP]M)

           S   sekunda (00..61)

           T   czas, 24-godzinny (gg:mm:ss)

           X   lokalna reprezentacja czasu (G:M:S)

           Z   strefa czasowa (np. EDT), lub nic jeÅli nie da siÄ
              jej okreÅliÄ

           Pola daty:

           a   lokalny skrót nazwy tygodnia (Sun..Sat)

           A   lokalna peÅna nazwa tygodnia, zmiennej dÅugoÅci
              (Sunday..Saturday)

           b   lokalna skrócona nazwa miesiÄca (Jan..Dec)

           B   lokalna peÅna nazwa miesiÄca, zmiennej dÅugoÅci
              (January..December)

           c   lokalna data i czas (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)

           d   dzieÅ miesiÄca (01..31)

           D   data (mm/dd/rr)

           h   to samo co b

           j   dzieÅ roku (001..366)

           m   miesiÄc (01..12)

           U   numer tygodnia w roku, z niedzielÄ liczonÄ jako
              pierwszy dzieÅ tygodnia (00..53)

           w   dzieÅ tygodnia (0..6)

           W   numer tygodnia w roku, liczÄc z poniedziaÅkiem,
              jako pierwszym dniem tygodnia (00..53)

           x   lokalna reprezentacja daty (mm/dd/rr)

           y   ostatnie dwie cyfry roku (00..99)

           Y   rok (1970...)

       %b   Rozmiar pliku w 512-bajtowych blokach (zaokrÄglanych w
           górÄ).

       %c   Ostatni czas zmiany statusu pliku, w formacie zwróconym
           przez funkcjÄ ctime(3) z C.

       %Ck  Ostatni czas zmiany statusu pliku w formacie okreÅlonym
           przez k, w taki sam sposób, jak dla %A.

       %d   GÅÄbokoÅÄ pliku w drzewie katalogowym; 0 oznacza plik w
           argumencie wiersza poleceÅ.

       %f   Nazwa pliku z usuniÄtymi poczÄtkowymi katalogami (tylko
           ostatni element nazwy).

       %F   Rodzaj systemu plików, na którym znajduje siÄ plik;
           wartoÅÄ ta może byÄ używana do -fstype.

       %g   Nazwa grupy pliku lub numeryczny GID jeÅli grupa nie ma
           nazwy.

       %G   Numeryczny GID pliku.

       %h   PoczÄtkowe katalogi nazwy pliku (wszystko poza ostatnim
           elementem).

       %H   Argument wiersza poleceÅ, pod którym plik zostaÅ
           znaleziony.

       %i   Numer iwÄzÅa pliku (dziesiÄtnie).

       %k   Rozmiar pliku w 1K blokach (zaokrÄglane w górÄ).

       %l   Obiekt dowiÄzania symbolicznego (pusty ÅaÅcuch, jeÅli
           plik nie jest dowiÄzaniem symbolicznym).

       %m   Prawa pliku (ósemkowo).

       %n   Liczba twardych dowiÄzaÅ do pliku.

       %p   Nazwa pliku.

       %P   Nazwa pliku z usuniÄtÄ z poczÄtku nazwÄ argumentu wiersza
           poleceÅ, dla którego jÄ znaleziono.

       %s   Rozmiar pliku w bajtach.

       %t   Ostatni czas modyfikacji pliku w formacie zwróconym
           przez funkcjÄ ctime(3) z C.

       %Tk  Ostatni czas modyfikacji pliku, w formacie okreÅlonym
           przez k, podobnie jak dla %A.

       %u   Nazwa użytkownika pliku, lub numeryczny UID, jeÅli
           użytkownik nie ma nazwy.

       %U   Numeryczny UID pliku.

       Znak `%', za którym nastÄpuje dowolny inny znak jest usuwany
       (lecz drugi znak jest drukowany).

    -prune JeÅli nie podano -depth, prawdziwe; program nie wchodzi w gÅÄb
       bieżÄcego katalogu.
       JeÅli podano -depth, faÅszywe; bez rezultatu.

    -ls  Prawdziwe; listuje plik bieżÄcy w formacie `ls ils' na
       standardowe wyjÅcie. Liczniki bloków sÄ 1K blokami, chyba że
       ustawiono zmiennÄ ÅrodowiskowÄ POSIXLY_CORRECT, kiedy używane
       bÄdÄ 512-bajtowe bloki.

  OPERATORY
    Wymienione w malejÄcym priorytecie:

    ( wyraż )
       Wymusza pierwszeÅstwo.

    ! wyraż
       Prawdziwe jeÅli wyraż jest faÅszywe

    -not wyraż
       To samo co ! wyraż.

    wyraż1 wyraż2
       And (jawny); wyraż2 nie jest analizowany jesli wyraż1 jest
       faÅszywe.

    wyraż1 -a wyraż2
       To samo, co wyraż1 wyraż2.

    wyraż1 -and wyraż2
       To samo, co wyraż1 wyraż2.

    wyraż1 -o wyraż2
       Or; wyraż2 nie jest analizowane jeÅli wyraż1 jest prawdziwe.

    wyraż1 -or wyraż2
       To samo, co wyraż1 -o wyraż2.

    wyraż1 , wyraż2
       Lista; zarówno wyraż1 jak i wyraż2 zawsze sÄ analizowane.
       WartoÅÄ wyraż1 jest niszczona; wartoÅÄ listy jest wartoÅciÄ
       wyraż2.

ZOBACZ TAKŻE
    locate(1L), locatedb(5L), updatedb(1L), xargs(1L) Znajdowanie plików
    (on-line w Info, lub w postaci wydrukowanej)                                    FIND(1)