finger

JMÃNO
   finger — program vyhledávajÃcà informace o uživateli

POUŽITÃ
   finger [-lmsp] [user ...] [user@host ...]

POPIS
   finger zobrazuje informace o uživatelÃch systému.

   Jeho volby jsou:

   -s  Finger zobrazuje o uživateli pÅihlaÅ¡ovacà jméno, skuteÄné
      jméno, jméno terminálu a stav záznamu (``*'' za jménem
      terminálu když je zakázán zápis), Äas zahálenà (idle time),
      Äas pÅihlášenÃ, umÃstÄnà a telefonnà ÄÃslo kanceláÅe.

      Jestliže je uživatel pÅipojen ménÄ než 6 mÄsÃců, je Äas
      pÅihlášenà zobrazen jako mÄsÃce, dny, hodiny a minuty, v opaÄném
      pÅÃpadÄ je zobrazen rok a chybà hodiny a minuty.

      Neznámá zaÅÃzenà stejnÄ jako neexistujÃcà Äas zahálenà nebo Äas
      pÅihlášenà jsou zobrazeny jako hvÄzdiÄka.

   -l  Výstup má mnohoÅádkový formát a obsahuje vÅ¡echny informace
      popsané pro volbu -s spolu s domovským adresáÅem uživatele,
      soukromé telefonnà ÄÃslo, pÅihlaÅ¡ovacà shell, stav poÅ¡ty a
      obsahy souborů “.plan”, “.project”, “.pgpkey” a “.forward” z
      domovského adresáÅe uživatele.

      JedenáctimÃstná telefonnà ÄÃsla jsou vypisována jako ``+N-NNN-
      NNN-NNNN''. ÄÃsla urÄená deseti nebo sedmi ÄÃslicemi jsou
      vypisována jako pÅÃsluÅ¡ná Äást tohoto ÅetÄzce. ÄÃsla urÄená
      pÄti ÄÃslicemi jsou vypisována jako ``xN-NNNN''. ÄÃsla urÄená
      ÄtyÅmi ÄÃslicemi jsou vypisována jako ``xNNNN''.

      Jestliže je zakázán zápis na zaÅÃzenÃ, hláška ``(messages
      off)'' je pÅipojena k Åádce obsahujÃcà jméno tohoto zaÅÃzenÃ.
      PÅi použità volby -l je zobrazen jeden záznam na uživatele;
      jestliže je uživatel pÅihlášen vÃcekrát, informace o
      terminálu se pro každé pÅihlášenà opakuje.

      Stav poÅ¡ty je zobrazován jako ``No Mail.'', jestliže nenÃ
      žádná pošta, ``Mail last read DDD MMM ## HH:MM YYYY (TZ)'',
      jestliže se uživatel dÃval do schránky s poÅ¡tou a novou poÅ¡tu
      si pÅeÄetl a nebo ``New mail received ...'', `` Unread since ...'',
      jestliže pÅiÅ¡la nová zpráva.

   -p  ZabraÅuje volbÄ -l ve fingeru v zobrazovánà obsahu souborů
      “.plan”, “.project” a “.pgpkey”.

   -m  Zabránit setÅÃdÄnà uživatelských jmen. Uživatel je obyÄejnÄ
      pÅihlaÅ¡ovacà jméno, avÅ¡ak tÅÃdÄnà je provádÄno s reálnými
      jmény uživatelů, pokud nepoužijete volbu -m. PÅi srovnávánÃ
      jmen provádÄném ve fingeru je brán ohled na velká a malá pÃ‐
      smena.

   Jestliže nejsou specifikovány žádné volby, ale jsou zadány
   parametry finger standardnÄ zobrazà výstup jako s volbou -l, jsou-li
   zadány parametry, pak jako s volbou -s. VÅ¡imnÄte si že urÄité Äásti
   mohou být vynechány, jestliže informace nenà dostupná.

   Jestliže nejsou specifikovány žádné argumenty, finger bude vypÃÅ¡e
   každého uživatele právÄ pÅihlášeného do systému.

   Finger se použÃvá pro vyhledávánà uživatelů pÅipojených na
   vzdáleném systému. Pro urÄenà uživatele použÃvá formát
   “user@host”, nebo “@host”, kde standardnà výstupnà formát je v prvnÃm
   pÅÃpadÄ styl -l a ve druhém potom styl -s. Pro vzdálený systém
   může být použita pouze volba -l.

   Pokud je standardnà výstup socket, finger bude vysÃlat znak návratu
   vozÃku (CR, resp. ^M) pÅed každým znakem pÅechodu na nový Åádek (LF,
   resp. ^J). To platà pro zpracovánà požadavků vzdáleného fingera
   programem fingerd(8).

SOUBORY
   ~/.nofinger   Jestliže finger najde tento soubor v domovském
           adresáÅi uživatele, bude fingeru, který pocházà mimo
           tento poÄÃtaÄ, zapÃrat existenci tohoto uživatele. Aby
           to fungovalo, musà být démon fingerd(8) schopný ÄÃst
           soubor .nofinger. To vÄtÅ¡inou znamená, že domovský
           adresáŠobsahujÃcà tento soubor musà mÃt nastaven bit
           other-users-execute (o+x). Viz pÅÃkaz chmod(1). Pokud
           chcete tuto vlastnost použÃvat pro zajiÅ¡tÄnà vÄtÅ¡Ãho
           soukromÃ, otestujte ji pro jistotu nejprve pomocà pÅÃ‐
           kazu ``finger @localhost'' pÅed tÃm, než se na ni
           spolehnete.

   ~/.plan

   ~/.project

   ~/.pgpkey    Tyto soubory jsou vypsány pÅi použità dlouhého
           formátu. Soubor .project je limitován na jednu Åádku
           (pozn.pÅekl: to zÅejmÄ nenà pravda); soubor .plan může
           být jakkoliv dlouhý.

DALÅ Ã INFORMACE
   chfn(1), passwd(1), w(1), who(1)

HISTORIE
   PÅÃkaz finger se objevil ve verzi 3.0BSD.