finger

NAZWA
   finger — program do sprawdzania informacji o użytkowniku

SKÅADNIA
   finger [-lmsp] [użytkownik ...] [użytkownik@host ...]

OPIS
   finger wyÅwietla informacje o użytkownikach danego systemu.

   Dozwolone opcje to:

   -s  finger podaje nazwÄ użytkownika (login name), imiÄ i nazwisko,
      nazwÄ terminalu i informuje, czy jest możliwoÅÄ pisania do niego
      ("*" po nazwie terminalu oznacza, że nie można do niego pisaÄ),
      czas "bezczynnoÅci", czas zalogowania siÄ, adres i telefon biura.

      Czas logowania wyÅwietlany jest w nastÄpujÄcym formacie: miesiÄc,
      dzieÅ, godzina i minuty. JeÅli czas ten jest wiÄkszy niż szeÅÄ
      miesiÄcy, to wyÅwietlany jest rok, a nie czas co do godziny i
      minuty.

      Nieznane urzÄdzenia oraz niedajÄce siÄ okreÅliÄ czasy zalogowania
      siÄ i bezczynnoÅci pokazywane sÄ jako gwiazdki.

   -l  Po podaniu tej opcji finger wyÅwietla peÅnÄ informacjÄ, pokazanÄ w
      kilku liniach, okreÅlonÄ przez opcjÄ -s plus dodatkowo katalog
      domowy użytkownika, telefon domowy, powÅokÄ logowania, informacjÄ
      o jego poczcie i zawartoÅÄ plików “.plan”, “.project”, “.pgpkey”
      oraz “.forward” z katalogu domowego użytkownika.

      Numery telefonów podane jako jedenastocyfrowe liczby sÄ
      wyÅwietlane w formacie "+N-NNN-NNN-NNNN". Numery podane jako
      dziesiÄcio- lub siedmiocyfrowe liczby sÄ wyÅwietlane jako
      odpowiedni podÅaÅcuch. Numery piÄciocyfrowe sÄ wyÅwietlane w
      formacie "xN-NNNN". Numery czterocyfrowe sÄ wyÅwietlane w formacie
      "xNNNN".

      JeÅli prawo pisania do urzÄdzenia jest wyÅÄczone, wtedy tekst
      "(messages off)" jest doÅÄczany do linii zawierajÄcej nazwÄ
      urzÄdzenia. JeÅli wÅÄczono opcjÄ -l, to wyÅwietlany jest jeden wpis
      na użytkownika; jeÅli użytkownik jest zalogowany wiele razy, to
      informacja o terminalu jest powtórzona raz dla każdego logowania.

      Informacja o braku poczty zasygnalizowana jest tekstem "No Mail.",
      JeÅli użytkownik sprawdziÅ swojÄ pocztÄ zanim przyszÅa nowa,
      wyÅwietlany jest tekst "Mail last read DDD MMM ## HH:MM YYYY (TZ)"
      lub "New mail received ...", "Unread since ...", jeÅli użytkownik
      ma nowÄ pocztÄ.

   -p  WyÅÄcza w opcji -l programu finger wyÅwietlanie zawartoÅci plików
      “.plan”, “.project” i “.pgpkey-m  WyÅÄcza wyszukiwanie nazw użytkowników. Nazwa użytkownika
      podawana jako argument programu finger jest zazwyczaj nazwÄ
      użytkownika w systemie; jednakże, finger wyszukuje tego ciÄgu
      także w prawdziwej nazwie użytkownika, chyba że zostanie podana
      opcja -m. Nie sÄ rozróżniane duże i maÅe litery w nazwach
      wyszukiwanych przez finger.

   JeÅli nie ma podanych żadnych opcji, finger standardowo wyÅwietla
   informacjÄ w stylu opcji -l, jeÅli nazwa użytkownika lub systemu zostaÅa
   podana, format informacji odpowiada opcji -s. JeÅli któraÅ z informacji
   nie jest dostÄpna, niektórych pól może brakowaÄ.

   JeÅli nie zostaÅy podane żadne argumenty, finger wypisze informacjÄ dla
   każdego użytkownika zalogowanego w danej chwili w systemie.

   finger może byÄ wykorzystany do wyszukiwania użytkowników na odlegÅym
   systemie. Zamiast pojedynczej nazwy użytkownika użytkownik podajemy
   “użytkownik@host” lub “@host”, gdzie informacja w pierwszym przypadku
   standardowo wyÅwietlana jest w formacie opcji -l a w drugim w formacie
   opcji -s. Opcja -l jest jedynÄ opcjÄ jaka może byÄ przekazana odlegÅemu
   systemowi.

   JeÅli standardowe wyjÅcie jest gniazdem, to finger wypisze znak powrotu
   karetki (^M) przed każdym znakiem koÅca linii (^J). Jest to potrzebne w
   celu przetwarzania zdalnych żÄdaÅ finger uruchomionych przez fingerd(8).

PLIKI
   ~/.nofinger   JeÅli finger znajdzie plik o takiej nazwie w katalogu
           domowym użytkownika i jeÅli żÄdanie pochodzi spoza
           lokalnego komputera, to finger zaprzeczy istnieniu tego
           użytkownika. Aby to dziaÅaÅo, program finger
           uruchomiony przez fingerd(8) musi widzieÄ plik
           .nofinger. Oznacza to, że katalog domowy musi mieÄ
           ustawione prawo odczytu dla wszystkich użytkowników
           (o+x), patrz chmod(1). JeÅli chce siÄ użyÄ tej
           wÅaÅciwoÅci w celu ochrony prywatnoÅci, to na wszelki
           wypadek prosimy o wczeÅniejsze sprawdzenie poleceniem
           "finger @localhost", czy dziaÅa poprawnie.

   ~/.plan

   ~/.project

   ~/.pgpkey    Powyższe pliki sÄ wyÅwietlane jako czÄÅÄ odpowiedzi na
           żÄdania w dÅugim formacie (tj. gdy przekazano opcjÄ
           -l). Plik .plan może mieÄ dowolnÄ dÅugoÅÄ.

ZOBACZ TAKŻE
   chfn(1), passwd(1), w(1), who(1)

HISTORIA
   Polecenie finger pojawiÅo siÄ po raz pierwszy w BSD 3.0.

TÅUMACZENIE
   Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
   Marcin Mazurek (PTM) <mazek@capella.ae.poznan.pl> i Robert Luberda
   <robert@debian.org>.
   Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
   zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
   pl/. Jest zgodne z wersjÄ 0.17 oryginaÅu.