flex

FLEX(1)           General Commands Manual          FLEX(1)NAZWA
    flex - szybki generator analizatora leksykalnego

SKÅADNIA
    flex [-bcdfhilnpstvwBFILTV78+? -C[aefFmr] -ooutput -Pprefix -Sskeleton]
    [--help --version] [filename ...]

WPROWADZENIE
    PodrÄcznik ten opisuje narzÄdzie flex. Jest ono przeznaczone do
    generowania programów, dokonywujÄcych dopasowywania wzorców na
    tekÅcie. PodrÄcznik zawiera zarówno sekcje przewodnikowe jak i
    informacyjne.

      Opis
      krótki przeglÄd możliwoÅci narzÄdzia

      Proste PrzykÅady

      Format Pliku WejÅciowego

      Wzorce
      rozszerzone wyrażenia regularne używane przez flex

      Sposób Dopasowywania WejÅcia
      reguÅy okreÅlania, co dopasowano

      Akcje
      jak podawaÄ, co robiÄ po dopasowaniu wzorca

      Generowany Skaner
      szczegóÅy o skanerze, tworzonym przez fleksa; jak kontrolowaÄ ÅºródÅo
      wejÅciowe

      Warunki Startowe
        wprowadzanie do skanerów kontekstu i obsÅuga "mini-skanerów"

      Wielokrotne Bufory WejÅciowe
      jak obsÅugiwaÄ wiele źródeÅ wejÅciowych; jak skanowaÄ z ÅaÅcuchów
      zamiast z plików

      ReguÅy KoÅca Pliku
      specjalne reguÅy dopasowywane do koÅca wejÅcia

      Różne Makra
      ogóŠmakr dostÄpnych z poziomu akcji

      WartoÅci DostÄpne Użytkownikowi
      ogóŠwartoÅci dostÄpnych z poziomu akcji

      ÅÄczenie z Yacc
      ÅÄczenie skanerów flex z analizatorami yacc

      Opcje
      opcje linii poleceÅ fleksa i dyrektywa "%option"

      Kwestie wydajnoÅciowe
      jak przyspieszaÄ skanery

      Generowanie Skanerów C++
      eksperymentalna wÅaÅciwoÅÄ generowania klas skanerów C++

      NiezgodnoÅci z Lex i POSIX
      czym flex różni siÄ od standardów AT&T lex i POSIX lex

      Diagnostyka
      objaÅnienie komunikatów o bÅÄdach, generowanych przez flex (lub
      skanery)

      Pliki
      pliki używane przez flex

      Niedostatki / BÅÄdy
      znane problemy fleksa

      Zobacz Także
      pozostaÅa dokumentacja i zwiÄzane z fleksem narzÄdzia

      Autor
      informacja kontaktu z autorem


OPIS
    flex jest narzÄdziem przeznaczonym do generowania skanerów:
    programów, rozpoznajÄcych wzorce leksykalne tekstu. flex odczytuje
    podane pliki wejÅciowe (lub stdin gdy nie sÄ podane) i pobiera z nich
    opis generowanego skanera. Opis skÅada siÄ z par wyrażeÅ regularnych i
    kodu C. Pary te nazywane sÄ reguÅami. flex jako wyjÅcie generuje plik
    źródÅowy C o nazwie lex.yy.c. Definiuje on funkcjÄ yylex(). Plik
    ten musi kompilowany i konsolidowany z bibliotekÄ -lfl. Po
    uruchomieniu pliku wykonywalnego, program analizuje wejÅcie w
    poszukiwaniu wyrażeÅ regularnych. Gdy tylko takie siÄ znajdzie,
    wykonywany jest odpowiedni fragment kodu C.

PROSTE PRZYKÅADY
    Przedstawmy teraz trochÄ prostych przykÅadów aby obyÄ siÄ z używaniem
    flex. NastÄpujÄcy plik wejÅciowy flex okreÅla skaner, który za
    każdym razem gdy napotka ÅaÅcuch "username", podmieni go nazwÄ
    użytkownika:

      %%
      username  printf( "%s", getlogin() );

    DomyÅlnie tekst, którego flex nie może dopasowaÄ jest kopiowany na
    wyjÅcie. Skaner bÄdzie wiÄc kopiowaÅ swój plik wejÅciowy na wyjÅcie,
    podmieniajÄc wszelkie pojawienia "username". W tym przykÅadzie wejÅcia
    mamy tylko jednÄ reguÅÄ. Wzorcem jest "username", a akcjÄ jest
    "printf". Znaki "%%" oznaczajÄ poczÄtek reguÅ.

    Oto kolejny prosty przykÅad:

          int num_lines = 0, num_chars = 0;

      %%
      \n   ++num_lines; ++num_chars;
      .    ++num_chars;

      %%
      main()
          {
          yylex();
          printf( "# of lines = %d, # of chars = %d\n",
              num_lines, num_chars );
          }

    Ten skaner zlicza liczbÄ znaków i liczbÄ linijek swojego wejÅcia (nie
    daje żadnego wyjÅcia, nie liczÄc koÅcowego raportu). Pierwsza linia
    deklaruje dwie zmienne globalne, "num_lines" i "num_chars", które sÄ
    dostÄpne wewnÄtrz funkcji yylex() i main(), zadeklarowanej po drugim
    "%%". Mamy tu dwie reguÅy: pierwsza dopasowuje siÄ do nowej linii
    ("\n") i inkrementuje licznik linii oraz znaków; druga dopasowuje siÄ
    do dowolnego znaku innego niż nowa linia (wyrażenie regularne ".") i
    zwiÄksza licznik liczby znaków.

    A oto trochÄ bardziej skomplikowany przykÅad:

      /* skaner dla zabawkowego Pascalo-podobnego jÄzyka */

      %{
      /* potrzebujemy tego do wywoÅania atof() */
      #include <math.h>
      %}

      DIGIT  [0-9]
      ID    [a-z][a-z0-9]*

      %%

      {DIGIT}+  {
            printf( "Liczba caÅkowita: %s (%d)\n", yytext,
                atoi( yytext ) );
            }

      {DIGIT}+"."{DIGIT}*    {
            printf( "Liczba zmiennoprzecinkowa: %s (%g)\n", yytext,
                atof( yytext ) );
            }

      if|then|begin|end|procedure|function    {
            printf( "SÅowo kluczowe: %s\n", yytext );
            }

      {ID}    printf( "Identyfikator: %s\n", yytext );

      "+"|"-"|"*"|"/"  printf( "Operator: %s\n", yytext );

      "{"[^}\n]*"}"   /* zjedz jednolinijkowe komentarze */

      [ \t\n]+     /* zjedz biaÅe spacje */

      .      printf( "Nierozpoznany znak: %s\n", yytext );

      %%

      main( argc, argv )
      int argc;
      char **argv;
        {
        ++argv, --argc; /* pomiÅ nazwÄ programu */
        if ( argc > 0 )
            yyin = fopen( argv[0], "r" );
        else
            yyin = stdin;

        yylex();
        }

    SÄ to poczÄtki prostego skanera dla jÄzyka podobnego do Pascala.
    Rozróżnia poszczególne rodzaje tokenów i informuje co zobaczyÅ.

    SzczegóÅy tego przykÅadu zostanÄ wyjaÅnione w nastÄpnych sekcjach.

FORMAT PLIKU WEJÅCIOWEGO
    Plik wejÅciowy fleksa skÅada siÄ z trzech sekcji, rozdzielanych liniami
    z ÅaÅcuchem %%:

      definicje
      %%
      reguÅy
      %%
      kod użytkownika

    Sekcja definicji zawiera definicje prostych nazw, upraszczajÄcych
    później specyfikacjÄ skanera. Zawiera też deklaracje warunków
    poczÄtkowych, które objaÅniono w dalszej sekcji.

    Definicje nazw majÄ postaÄ:

      nazwa definicja

    gdzie "nazwa" jest sÅowem, rozpoczynajÄcym siÄ od litery lub
    podkreÅlenia ('_'). PozostaÅe znaki mogÄ byÄ literami, cyframi,
    podkreÅleniami lub myÅlnikami. Definicja jest pobierana od momentu
    pojawienia siÄ pierwszego znaku, który nie jest spacjÄ i który
    znajduje siÄ za nazwÄ. Definicja rozciÄga siÄ do koÅca linii. Do takiej
    definicji można siÄ nastÄpnie odwoÅywaÄ przy użyciu konwencji
    "{nazwa}", która jest automatycznie rozwijana w "(definicjÄ)". Na
    przykÅad

      DIGIT  [0-9]
      ID    [a-z][a-z0-9]*

    definiuje "DIGIT" jako wyrażenie regularne, pasujÄce do pojedynczej
    cyfry, a "ID" jako wyrażenie regularne odpowiadajÄce literze z
    doklejonymi ewentualnymi literami lub cyframi. Późniejsze
    odniesienie do

      {DIGIT}+"."{DIGIT}*

    jest równoważne

      ([0-9])+"."([0-9])*

    i dopasowuje jednÄ lub wiÄcej cyfr, po których wystÄpuje kropka i
    ewentualnie nastÄpne cyfry.

    Sekcja reguÅ wejÅcia fleksa zawiera szereg reguÅ w postaci:

      wzorzec  akcja

    Przed wzorcem nie może wystÄpiÄ wciÄcie, a akcja musi rozpoczynaÄ siÄ
    w tej samej linii.

    Dla dalszego opisu akcji patrz dalej.

    W koÅcu, sekcja kodu użytkownika jest zwyczajnie kopiowana do lex.yy.c
    (bez dokonywania w niej zmian). Jest to używane do funkcji
    pomocniczych, które woÅajÄ lub sÄ woÅane przez skaner. ObecnoÅÄ tej
    sekcji jest opcjonalna; jeÅli nie istnieje, to ostatni %% pliku
    wejÅciowego może byÄ pominiÄty.

    JeÅli w sekcjach definicji lub reguÅ znajduje siÄ jakiÅ wciÄty
    (indentowany) tekst lub tekst ujÄty w %{ i %}, to jest on kopiowany
    dosÅownie na wyjÅcie (po usuniÄciu %{}). Znaki %{} muszÄ pojawiÄ siÄ
    samodzielnie w liniach bez wciÄÄ.

    W sekcji reguÅ, tekst wciÄty lub tekst %{}, znajdujÄcy siÄ przed
    pierwszÄ reguÅÄ może sÅużyÄ deklarowaniu zmiennych lokalnych dla
    procedury skanujÄcej oraz (po deklaracjach) kodu, który ma byÄ
    wywoÅywany za każdym uruchomieniem procedury skanujÄcej. PozostaÅe
    przypadki wciÄtego tekstu lub tekstu %{} sekcji reguÅ sÄ nadal
    kopiowane na wyjÅcie, lecz ich znaczenie nie jest dokÅadnie
    zdefiniowane i mogÄ spowodowaÄ bÅÄdy kompilacji (wÅaÅciwoÅÄ ta jest
    obecna dla zgodnoÅci z POSIX; zobacz niżej inne tego typu
    wÅaÅciwoÅci).

    W sekcji definicji na wyjÅcie kopiowane sÄ również nie-wciÄte bloki
    komentarza, ujÄte miÄdzy znaki "/*" i "*/".

WZORCE
    Wzorce wejÅciowe sÄ pisane z użyciem rozszerzonego zestawu wyrażeÅ
    regularnych. SÄ to:

      x     dopasowuje znak 'x'
      .     dowolny znak poza nowÄ liniÄ
      [xyz]   "klasa znaków"; w tym przypadku wzorzec odpowiada
            zarówno 'x', 'y' jak i 'z'
      [abj-oZ]  "klasa znaków" z zakresem; odpowiada ona
            'a', 'b', dowolnej literze od 'j' do 'o' oraz 'Z'
      [^A-Z]   zanegowana "klasa znaków" tj. dowolny znak poza
            wymienionymi w klasie. W tym wypadku dowolny znak oprócz
         dużych liter
      [^A-Z\n] dowolny znak oprócz dużych liter lub nowej linii
      r*     zero lub wiÄcej r'ów, gdzie r jest wyrażeniem regularnym
      r+     jeden lub wiÄcej r'ów
      r?     zero lub jeden r (tj. "opcjonalny r")
      r{2,5}   od dwu do piÄciu r
      r{2,}   dwa lub wiÄcej r
      r{4}    dokÅadnie 4 r
      {nazwa}  rozwiniÄcie definicji "nazwa" (patrz wyżej)
      "[xyz]\"foo"
           ÅaÅcuch literalny: [xyz]"foo
      \X    JeÅli X to 'a', 'b', 'f', 'n', 'r', 't' lub 'v',
         to nastÄpuje interpretacja ANSI-C \x. W przeciwnym
         wypadku używany jest literalny 'X' (używane do cytowania
         operatorów--np. '*').
      \0    znak NUL (kod ASCII 0)
      \123   znak o wartoÅci ósemkowej 123
      \x2a   znak o wartoÅci szesnastkowej 2a
      (r)    dopasuj r; nawiasy sÄ używane do przeciÄżania priorytetów
           (patrz niżej)


      rs     wyrażenie regularne r, za którym nastÄpuje wyrażenie
         regularne s; nazywa siÄ to "ÅÄczeniem"


      r|s    r lub s


      r/s    r, lecz tylko jeÅli za nim nastÄpuje s. Tekst dopasowywany
         przez s jest zaÅÄczany do okreÅlania czy ta reguÅa miaÅa
         "najdÅuższe dopasowanie", lecz potem jest zwracany do
         wejÅcia przed wykonaniem akcji. Tak wiÄc akcja widzi tylko
         tekst dopasowany przez r. Ten rodzaj wzorca jest nazywany
         "doklejonym kontekstem". (IstniejÄ pewne kombinacje r/s,
         których flex nie potrafi wÅaÅciwie dopasowaÄ; zobacz uwagi
         w dalszej sekcji Niedostatki / BÅÄdy w okolicach
         "niebezpiecznego kontekstu doklejonego".)
      ^r     r, lecz tylko na poczÄtku linii (tj. zaraz po rozpoczÄciu
         skanowania, lub po wyskanowaniu nowej linii).
      r$     r, lecz tylko na koÅcu linii (tj. tuż przed nowÄ liniÄ).
         Równoważne "r/\n".

          Zauważ, że notacja nowej linii fleksa jest dokÅadnie tym,
          co byÅo używane jako '\n' przez kompilator C, użyty do
          kompilacji fleksa; w praktyce na niektórych systemach DOS
          musisz wyfiltrowaÄ \r lub jawnie używaÄ r/\r\n zamiast
          "r$".


      <s>r    r, lecz tylko dla warunku poczÄtkowego s (zobacz niżej
         dyskusjÄ o warunkach poczÄtkowych)
      <s1,s2,s3>r
           to samo, lecz jeÅli dowolny z warunków poczÄtkowych s1,
            s2 lub s3
      <*>r    r w dowolnym warunku poczÄtkowym, nawet wykluczajÄcym


      <<EOF>>  koniec pliku
      <s1,s2><<EOF>>
           koniec pliku w warunkach poczÄtkowych s1 lub s2

    Zauważ, że w obrÄbie klasy znaków wszystkie operatory wyrażeÅ
    regularnych tracÄ swoje znaczenie specjalne (nie liczÄc cytowania '\',
    znaków klasy '-',

    Wymienione wyżej wyrażenia regularne sÄ pogrupowane zgodnie z
    priorytetami, liczÄc od najwyższego do najniższego (z góry na dóÅ).
    Te, które zgrupowano razem majÄ jednakowy priorytet. Na przykÅad,

      foo|bar*

    jest równoważne

      (foo)|(ba(r*))

    ponieważ operator '*' ma wyższy priorytet niż ÅÄczenie, a ÅÄczenie
    ma wyższy priorytet niż alternatywa ('|'). Wzorzec ten pasuje wiÄc
    albo do ÅaÅcucha "foo" albo do "ba", po którym może nastÄpiÄ zero lub
    wiÄcej r. W celu dopasowania "foo" lub zero lub wiÄcej "bar"'ów,
    użyj:

      foo|(bar)*

    a żeby dopasowaÄ zero lub wiÄcej "foo"-lub-"bar"'ów:

      (foo|bar)*


    Poza znakami i zakresami znaków, klasy znaków mogÄ też zawieraÄ
    specjalne wyrażenia. Wyrażenia te sÄ ujmowane w ograniczniki [: i :]
    (które muszÄ dodatkowo pojawiaÄ siÄ wewnÄtrz '[' i ']' klasy znaków;
    inne elementy w klasie znaków też mogÄ siÄ pojawiÄ). PrawidÅowymi
    wyrażeniami sÄ:

      [:alnum:] [:alpha:] [:blank:]
      [:cntrl:] [:digit:] [:graph:]
      [:lower:] [:print:] [:punct:]
      [:space:] [:upper:] [:xdigit:]

    Wyrażenia te oznaczajÄ zestaw znaków, odpowiadajÄcy równoważnemu
    standardowi funkcji isXXX jÄzyka C. PrzykÅadowo [:alnum:] oznacza
    wszystkie znaki, dla których isalnum(3) zwraca prawdÄ - tj. wszelkie
    znaki alfabetyczne lub numeryczne. Niektóre systemy nie udostÄpniajÄ
    isblank(3). Flex definiuje [:blank:] jako spacjÄ lub tabulacjÄ.

    Na przykÅad nastÄpujÄce klasy sÄ sobie równoważne:

      [[:alnum:]]
      [[:alpha:][:digit:]
      [[:alpha:]0-9]
      [a-zA-Z0-9]

    JeÅli twój skaner jest niewrażliwy na wielkoÅÄ znaków (flaga (flaga
    -i), to [:upper:] i [:lower:] sÄ równoważne [:alpha:].

    TrochÄ uwag o wzorcach:

    -   Zanegowana klasa znaków, taka jak wyżej wymienione przykÅadowe
       "[^A-Z]" bÄdzie pasowaÄ do nowej linii, chyba że "\n" (lub
       równoważna sekwencja specjalna) jest jednym z jawnie obecnych
       w klasie znaków (np. "[^A-Z\n]"). Odbiega to od sposobu
       traktowania zanegowanych klas znaków przez inne narzÄdzia
       operujÄce na wyrażeniach regularnych, lecz niestety
       niespójnoÅÄ jest ugruntowana historycznie. Dopasowywanie nowej
       linii oznacza, że wzorzec w rodzaju [^"]* może dopasowaÄ siÄ
       do caÅego wejÅcia, chyba że istnieje w nim drugi cudzysÅów.

    -   ReguÅa może mieÄ najwyżej jednÄ instancjÄ dowiÄzanego
       kontekstu (operatory siÄ tylko na poczÄtku wzorca i dodatkowo,
       podobnie jak '/' i '$', nie mogÄ byÄ grupowane w nawiasy. Znak
       '^', który nie pojawia siÄ na poczÄtku reguÅy, lub '$', nie
       znajdujÄcy siÄ na koÅcu traci swoje specjalne znaczenie.

       NastÄpujÄce wzorce sÄ niedozwolone:

         foo/bar$
         <sc1>foo<sc2>bar

       Zauważ, że pierwszy z nich może byÄ zapisany jako
       "foo/bar\n".

       NastÄpujÄce wzorce powodujÄ, że '$' lub '^' sÄ traktowane jak
       zwykÅe znaki:

         foo|(bar$)
         foo|^bar

       JeÅli oczekiwanÄ wartoÅciÄ jest "foo" lub "bar-z-nowÄ-liniÄ", to
       użyÄ można nastÄpujÄcego wzorca (akcja specjalna | jest
       wyjaÅniona niżej):

         foo   |
         bar$   /* tu rozpoczyna siÄ akcja */

       Podobna sztuczka powinna zadziaÅaÄ dla dopasowywania foo lub
       bar-na-poczÄtku-linii.

JAK DOPASOWYWANE JEST WEJÅCIE
    Po uruchomieniu skanera, analizuje on swoje wejÅcie w poszukiwaniu
    ÅaÅcuchów odpowiadajÄcych któremuÅ z jego wzorców. JeÅli znajdzie
    wiÄcej niż jeden pasujÄcy wzorzec, wybiera ten, który pasuje do
    najwiÄkszej iloÅci tekstu (w reguÅach z dowiÄzanym kontekstem oznacza
    to też dÅugoÅÄ czÄÅci dowiÄzanej, mimo faktu, że zostanie ona
    zwrócona na wejÅcie. JeÅli znajdzie dwa lub wiÄcej dopasowaÅ o tej
    samej dÅugoÅci, to wybierana jest pierwsza reguÅa.

    Po okreÅleniu dopasowania, tekst dopasowania (zwany dalej tokenem) jest
    udostÄpniany we wskaźnikowej zmiennej globalnej yytext, a jego dÅugoÅÄ
    w globalnej zmiennej caÅkowitej yyleng. Wykonywana jest też
    odpowiadajÄca wzorcowi akcja (szczegóÅowy opis akcji jest dalej), a
    nastÄpnie pozostaÅa czÄÅÄ wejÅcia jest dopasowywana do kolejnego
    wzorca.

    JeÅli dopasowanie nie zostanie znalezione, wykonana zostanie reguÅa
    domyÅlna: nastÄpny znak wejÅcia jest uważany za dopasowany i kopiowany
    na stdout. Tak wiÄc najprostszym poprawnym plikiem wejÅciowym fleksa
    jest:

      %%

    Generuje to skaner, który po prostu kopiuje swoje wejÅcie (jeden znak
    naraz) na wyjÅcie.

    Zauważ, że yytext może byÄ definiowane na dwa sposoby: jako
    wskaźnik do znaków lub jako tablica znaków. Używanie konkretnej
    definicji można kontrolowaÄ, wÅÄczajÄc do pliku wejÅciowego w
    pierwszej sekcji specjalne dyrektywy %pointer lub %array. DomyÅlnie
    używana jest dyrektywa %pointer, chyba że używa siÄ opcji -l
    zgodnoÅci z leksem i wtedy yytext staje siÄ tablicÄ. KorzyÅciÄ z
    używania %pointer jest zwiÄkszenie szybkoÅci skanowania i
    zlikwidowanie przepeÅnieÅ bufora przy dopasowywaniu dużych tokenów
    (chyba że zabraknie pamiÄci dynamicznej). WadÄ jest ograniczenie
    sposobu modyfikowania przez akcje zmiennej yytext (zobacz nastÄpnÄ
    sekcjÄ) i to, że wywoÅania funkcji unput() niszczÄ aktualnÄ zawartoÅÄ
    yytext, co może przyprawiaÄ o ból gÅowy podczas portowania skanerów
    miÄdzy różnymi wersjami lex.

    ZaletÄ %array jest możliwoÅÄ modyfikowania yytext i to, że woÅanie
    unput() nie niszczy yytext. Poza tym, istniejÄce programy lex czasami
    zewnÄtrznie zaglÄdajÄ do yytext przy użyciu deklaracji w postaci:
      extern char yytext[];
    Definicja ta jest bÅÄdna przy użyciu z %pointer, lecz prawidÅowa dla
    %array.

    %array definiuje yytext jako tablicÄ YYLMAX znaków, co domyÅlnie jest
    doÅÄ duÅ¼Ä wartoÅciÄ. Możesz zmieniaÄ rozmiar przez proste
    #definiowanie YYLMAX na innÄ wartoÅÄ w pierwszej sekcji wejÅciowego
    pliku fleksa. Jak wspomniano wyżej, dla %pointer yytext wzrasta
    dynamicznie, by przechowywaÄ duże tokeny. Chociaż oznacza to, że
    skaner %pointer może zbieraÄ duże tokeny (jak np. caÅe bloki
    komentarzy), to zakop sobie w pamiÄci, że za każdym razem gdy skaner
    zmienia rozmiar yytext to musi również reskanowaÄ caÅy token od
    poczÄtku, wiÄc może siÄ to okazaÄ powolne. yytext w chwili obecnej
    nie zwiÄksza dynamicznie rozmiaru jeÅli wywoÅanie unput() powoduje
    wepchniÄcie z powrotem zbyt dużego bloku tekstu. Zamiast tego pojawia
    siÄ bÅÄd wykonania.

    Zauważ też, że postaci %array nie można używaÄ z klasami skanerów
    C++ (zobacz opcjÄ c++ poniżej).

AKCJE
    Każdy wzorzec reguÅy ma odpowiadajÄcÄ mu akcjÄ, która może byÄ
    dowolnÄ instrukcjÄ jÄzyka C. Wzorzec koÅczy siÄ na pierwszym
    niecytowanym znaku biaÅej spacji; reszta linijki jest akcjÄ. JeÅli
    akcja jest pusta, to token wejÅciowy jest zwyczajnie odrzucany. Na
    przykÅad oto program, kasujÄcy wszystkie pojawienia ÅaÅcucha "wytnij
    mnie":

      %%
      "wytnij mnie"

    (Wszystkie pozostaÅe znaki wejÅcia zostanÄ skopiowane na wyjÅcie, gdyż
    dopasujÄ siÄ do reguÅy domyÅlnej.)

    Oto program, który kompresuje wielokrotne spacje i tabulacje do
    pojedynczej spacji. Program wycina też wszystkie biaÅe spacje z koÅca
    linii:

      %%
      [ \t]+    putchar( ' ' );
      [ \t]+$    /* ignoruj ten token */


    JeÅli akcja zawiera znak '{', to rozciÄga siÄ ona aż do zamykajÄcego
    '}', nawet na przestrzeni wielu linii. flex ma pewne wiadomoÅci o
    ÅaÅcuchach C i komentarzach, wiÄc nie zostanie ogÅupione przez klamry,
    które mogÄ siÄ w nich znajdowaÄ. Poza tym dozwolone sÄ też akcje,
    które zaczynajÄ siÄ od %{ i zawierajÄ tekst akcji aż do nastÄpnego %}
    (niezależnie od zwyczajnych klamer wewnÄtrz akcji).

    Akcja skÅadajÄca siÄ wyÅÄcznie z pionowej kreski ('|') oznacza "taka
    sama, jak akcja nastÄpnej reguÅy". Dla zobrazowania patrz niżej.

    Akcje mogÄ zawieraÄ kod C, wÅÄczajÄc w to instrukcje return,
    przeznaczone do zwracania wartoÅci do procedury, która wywoÅaÅa
    yylex(). Przy każdym wywoÅaniu yylex() kontynuuje przetwarzanie
    tokenów od miejsca, w którym ostatnio przerwaÅ aż do osiÄgniÄcia
    koÅca pliku lub wywoÅania return.

    Akcje mogÄ spokojnie modyfikowaÄ zmiennÄ yytext; nie mogÄ jej jednak
    wydÅużaÄ (dodawanie znaków do jej koÅca nadpisze dalsze znaki
    strumienia wejÅciowego). Odmiennie jest natomiast przy używaniu %array
    (patrz wyżej); wtedy yytext można spokojnie modyfikowaÄ w dowolny
    sposób.

    Podobnie do powyższej zmiennej, można spokojnie modyfikowaÄ yyleng,
    lecz należy uważaÄ by nie robiÄ tego jeÅli akcja używa yymore()
    (patrz niżej).

    Istnieje wiele dyrektyw specjalnych, które można zawrzeÄ w akcji:

    -   ECHO kopiuje wejÅcie yytext na wyjÅcie skanera.

    -   BEGIN z doklejonÄ nazwÄ warunku poczÄtkowego umieszcza skaner w
       odpowiednim warunku poczÄtkowym (patrz niżej).

    -   REJECT Kieruje skaner na dziaÅanie w "drugiej najlepszej"
       regule, która zostaÅa dopasowana do wzorca wejÅciowego (lub
       prefiksu wejÅcia). ReguÅa jest wybierana wedÅug zasad opisanych
       w "Jak dopasowywane jest wejÅcie", po czym nastÄpuje odpowiednie
       ustawienie yytext oraz yyleng. Może to byÄ albo ta reguÅa,
       która dopasowaÅa siÄ do takiej samej iloÅci tekstu, jak
       poprzednia, lecz wystÄpiÅa później w pliku wejÅciowym fleksa,
       albo taka, która dopasowaÅa siÄ do mniejszej iloÅci tekstu. Na
       przykÅad, nastÄpujÄcy przykÅad bÄdzie liczyÅ sÅowa wejÅciowe i
       woÅaÅ funkcjÄ special() dla każdego "frob":

             int word_count = 0;
         %%

         frob    special(); REJECT;
         [^ \t\n]+  ++word_count;

       Bez dyrektywy REJECT, sÅowa "frob" wejÅcia nie byÅyby zliczane
       jako sÅowa, gdyż skaner normalnie wykonuje tylko jednÄ akcjÄ na
       token. Dozwolonych jest wiele komend REJECT, z których każda
       wyszukuje najbardziej pasujÄcego nastÄpcÄ. Na przykÅad poniższy
       skaner skanujÄc token "abcd" zapisze na wyjÅciu "abcdabcaba":

         %%
         a    |
         ab    |
         abc   |
         abcd   ECHO; REJECT;
         .|\n   /* zjedz nietrafione znaki */

       (Pierwsze trzy reguÅy majÄ wspólnÄ akcjÄ z czwartÄ, gdyż
       używajÄ akcji specjalnej '|'.) REJECT jest doÅÄ kosztownÄ
       wÅaÅciwoÅciÄ jeÅli chodzi o wydajnoÅÄ skanera; jeÅli jest
       używane w którejŠz akcji skanera, to spowolni wszystkie
       dopasowania skanera. Co wiÄcej, REJECT nie może byÄ używany z
       opcjami -Cf i -CF (zobacz niżej).

       Zauważ też, że, w przeciwieÅstwie do innych akcji
       specjalnych, REJECT jest odgaÅÄzieniem; kod akcji wystÄpujÄcy
       bezpoÅrednio po nim nie zostanie wykonany.

    -   yymore() mówi skanerowi, że przy nastÄpnym dopasowaniu reguÅy,
       odpowiadajÄcy token powinien byÄ doklejony do bieżÄcej wartoÅci
       yytext. Na przykÅad, przy wejÅciu "mega-kludge", poniższy
       przykÅad na wyjÅciu wypisze "mega-mega-kludge":

         %%
         mega-  ECHO; yymore();
         kludge  ECHO;

       Pierwsze "mega-" jest dopasowane i wydrukowane na wyjÅcie.
       NastÄpnie dopasowane jest "kludge", lecz poprzednie "mega-"
       wciÄż znajduje siÄ na poczÄtku yytext i komenda ECHO dla
       "kludge" wydrukuje w rzeczywistoÅci "mega-kludge".

    Dwie uwagi na temat yymore(). Po pierwsze, yymore() zależy od
    wartoÅci yyleng, odzwierciedlajÄcej rozmiar bieżÄcego tokenu. Zatem
    jeÅli używasz yymore(), nie modyfikuj tej zmiennej. Po drugie,
    obecnoÅÄ yymore() w akcji skanera wpÅywa na pewne pogorszenie
    wydajnoÅci w szybkoÅci dokonywania przez skaner dopasowaÅ.

    -   yyless(n) zwraca wszystkie poza pierwszymi n znakami bieżÄcego
       tokenu z powrotem do strumienia wejÅciowego, skÄd zostanÄ one
       powtórnie przeskanowane przy dopasowywaniu nastÄpnego wzorca.
       yytext i yyleng sÄ odpowiednio dostrajane (tj. yyleng bÄdzie
       teraz równe n). Na przykÅad, przy wejÅciu "foobar",
       nastÄpujÄcy kod wypisze "foobarbar":

         %%
         foobar  ECHO; yyless(3);
         [a-z]+  ECHO;

       Podanie yyless argumentu zerowego powoduje reskanowanie caÅego
       obecnego ÅaÅcucha wejÅciowego. O ile nie zmienisz sposobu
       kolejnego przetwarzania przez skaner wejÅcia (przy użyciu np.
       BEGIN), spowoduje to nieskoÅczonÄ pÄtlÄ.

    ZwrÃ³Ä uwagÄ, że yyless jest makrem i może byÄ używane tylko z pliku
    wejÅciowego fleksa, a nie z innych plików źródÅowych.

    -   unput(c) wstawia znak c z powrotem do strumienia wejÅciowego.
       BÄdzie to nastÄpny skanowany znak. Poniższa akcja pobierze
       bieżÄcy token i spowoduje, że zostanie reskanowany po ujÄciu w
       nawiasy.

         {
         int i;
         /* Kopiuj yytext, gdyż unput() niszczy jego zawartoÅÄ */
         char *yycopy = strdup( yytext );
         unput( ')' );
         for ( i = yyleng - 1; i >= 0; --i )
           unput( yycopy[i] );
         unput( '(' );
         free( yycopy );
         }

       ZwrÃ³Ä uwagÄ, że skoro każdy unput() wstawia dany znak na
       poczÄtek strumienia, to wstawianie znaków musi odbywaÄ siÄ
       tyÅem-na-przód.

    Ważnym potencjalnym problemem używania unput() jest fakt, że jeÅli
    używasz dyrektywy %pointer (domyÅlne), wywoÅanie unput() niszczy
    zawartoÅÄ yytext, poczynajÄc od znaku najbardziej z prawej, idÄc w lewo
    za każdym wywoÅaniem. JeÅli potrzebujesz zachowaÄ wartoÅÄ yytext po
    użyciu tej funkcji, (jak w powyższym przykÅadzie), musisz skopiowaÄ
    jej zawartoÅÄ gdzie indziej lub zbudowaÄ skaner z użyciem %array.

    Na koniec, zauważ też, że nie możesz wstawiaÄ tak znaków EOF. Nie
    można tÄ metodÄ zaznaczaÄ koÅca pliku w strumieniu.

    -   input() odczytuje nastÄpny znak ze strumienia wejÅciowego. Na
       przykÅad, poniższe jest jednym ze sposobów pożerania
       komentarzy jÄzyka C:

         %%
         "/*"    {
               register int c;

               for ( ; ; )
                 {
                 while ( (c = input()) != '*' &&
                     c != EOF )
                   ;  /* zeżryj tekst komentarza */

                 if ( c == '*' )
                   {
                   while ( (c = input()) == '*' )
                     ;
                   if ( c == '/' )
                     break;  /* znalazÅem koniec */
                   }

                 if ( c == EOF )
                   {
                   error( "EOF w komentarzu" );
                   break;
                   }
                 }
               }

       (Zauważ, że jeÅli skaner jest skompilowany z użyciem C++, to
       input() nazywa siÄ yyinput(). Jest tak w celu zapobieżenia
       zderzeniu nazwy ze strumieniem C++ poprzez nazwÄ input.)

    -   YY_FLUSH_BUFFER wypróżnia wewnÄtrzny bufor skanera. Przy
       nastÄpnym razie gdy skaner bÄdzie dopasowywaÅ siÄ do tokenu,
       najpierw napeÅni na nowo bufor z użyciem YY_INPUT (zobacz
       niżej Generowany Skaner). Akcja ta jest szczególnym
       przypadkiem bardziej ogólnej funkcji yy_flush_buffer(),
       opisanej niżej w sekcji Wielokrotne Bufory WejÅciowe.

    -   yyterminate() może byÄ używane zamiast instrukcji return
       akcji. KoÅczy dziaÅanie skanera i zwraca 0 do wywoÅujÄcego
       skaner, wskazujÄc, że "wszystko zrobione". DomyÅlnie,
       yyterminate() jest wywoÅywane również po napotkaniu koÅca
       pliku. Jest to makro i może byÄ redefiniowane.

GENEROWANY SKANER
    Wynikiem dziaÅania fleksa jest plik lex.yy.c, zawierajÄcy procedurÄ
    skanujÄcÄ yylex() oraz zestaw tablic, używanych przez niego do
    dopasowywania tokenów i parÄ procedur i makr. DomyÅlnie yylex() jest
    deklarowany jako

      int yylex()
        {
        ... tu różne definicje i akcje ...
        }

    (JeÅli twoje Årodowisko obsÅuguje prototypy funkcji, to bÄdzie to "int
    yylex( void )".) DefinicjÄ tÄ można zmieniÄ definiujÄc makro
    "YY_DECL". Na przykÅad

      #define YY_DECL float lexscan( a, b ) float a, b;

    informuje fleksa, by nadaÄ procedurze skanujÄcej nazwÄ lexscan i że
    procedura ta ma zwracaÄ typ float i pobieraÄ dwa argumenty (też typu
    float). ZwrÃ³Ä uwagÄ, że jeÅli podajesz argumenty procedurze
    skanujÄcej, używajÄc deklaracji w niezaprototypowanym stylu K&R,
    musisz zakoÅczyÄ definicjÄ Årednikiem (;).

    Przy każdym wywoÅaniu yylex(), nastÄpuje skanowanie tokenów z
    globalnego pliku wejÅciowego yyin (który domyÅlnie wskazuje na stdin).
    Wczytywanie trwa aż do osiÄgniÄcia koÅca pliku, lub aż do napotkania
    w którejŠz akcji instrukcji return.

    JeÅli skaner osiÄga koniec pliku, to kolejne wywoÅania sÄ
    niezdefiniowane. Sposobem na skorygowanie tego jest przekierowanie
    yyin na nowy plik wejÅciowy (w tym wypadku skanowanie nastÄpuje z
    nowego pliku) lub wywoÅanie yyrestart(). yyrestart() pobiera jeden
    argument: wskaźnik FILE * (który może byÄ nil, jeÅli ustawiÅeÅ
    YY_INPUT na skanowanie ze źródÅa innego niż yyin), i inicjalizuje
    yyin na poczÄtek tego pliku. W zasadzie nie ma różnicy miÄdzy zwykÅym
    przypisaniem yyin do nowego pliku i użyciem yyrestart(); Procedura ta
    jest dostÄpna z uwagi na kompatybilnoÅÄ z poprzednimi wersjami flex, a
    także dlatego, że może byÄ używana do przeÅÄczania plików
    wejÅciowych w Årodku skanowania. Może byÄ też używana do porzucania
    bieżÄcego bufora wejÅciowego poprzez wywoÅanie z argumentem yyin;
    lepszym rozwiÄzaniem jest jednak użycie YY_FLUSH_BUFFER (patrz
    wyżej). Zauważ, że yyrestart() nie resetuje warunku poczÄtkowego na
    INITIAL (zobacz niżej Warunki PoczÄtkowe).

    JeÅli yylex() koÅczy skanowanie z powodu wywoÅania instrukcji return w
    jednej z akcji, skaner może byÄ woÅany ponownie i wznowi dziaÅanie
    tam, gdzie skoÅczyÅ.

    DomyÅlnie (i dla celów wydajnoÅci) skaner zamiast pojedynczych getc()
    wykonuje odczyty blokowe z yyin. Sposób pobierania wejÅcia może byÄ
    kontrolowany przez definiowanie makra YY_INPUT. Sekwencja wywoÅujÄca
    YY_INPUT to "YY_INPUT(buf,wynik,max_rozmiar)". Jej wynikiem jest
    umieszczenie co najwyżej max_rozmiar znaków w tablicy znakowej buf i
    zwrócenie w zmiennej caÅkowitej wynik albo liczby wczytanych znaków
    albo staÅej YY_NULL (0 w systemach uniksowych), okreÅlajÄcej EOF.
    DomyÅlnie, YY_INPUT czyta z globalnego wskaźnika "yyin".

    PrzykÅadowa definicja YY_INPUT (w sekcji definicji pliku wejÅciowego):

      %{
      #define YY_INPUT(buf,wynik,max_rozmiar) \
        { \
        int c = getchar(); \
        wynik = (c == EOF) ? YY_NULL : (buf[0] = c, 1); \
        }
      %}

    Definicja ta zmieni przetwarzanie wejÅcia tak, by naraz pojawiaÅ siÄ
    tylko jeden znak.

    W momencie, gdy skaner uzyska od YY_INPUT warunek koÅca pliku, to woÅa
    funkcjÄ yywrap(). JeÅli yywrap() zwróci zero, to zakÅada, że funkcja
    poszÅa dalej i skonfigurowaÅa yyin do wskazywania na nowy plik, a
    skanowanie trwa dalej. JeÅli zwróci wartoÅÄ niezerowÄ, skaner koÅczy
    dziaÅanie, zwracajÄc 0 do funkcji wywoÅujÄcej. Zauważ, że w każdym
    przypadku warunek poczÄtkowy pozostaje niezmieniony; nie przechodzi on
    w INITIAL.

    JeÅli nie chcesz podawaÄ wÅasnej wersji yywrap(), to musisz albo użyÄ
    opcji %option noyywrap (wtedy skaner zachowuje siÄ, jakby yywrap()
    zwracaÅo 1), albo konsolidowaÄ z -lfl, uzyskujÄc tak domyÅlnÄ wersjÄ
    funkcji, zawsze zwracajÄcej 1.

    Do skanowania z buforów pamiÄciowych (a nie z plików) przeznaczone sÄ
    trzy procedury: yy_scan_string(), yy_scan_bytes() oraz
    yy_scan_buffer(). Zobacz niżej dyskusjÄ w sekcji Wielokrotne Bufory
    WejÅciowe.

    Swoje wyjÅcie ECHO skaner zapisuje do globalnego strumienia yyout
    (domyÅlnie stdout), który można przedefiniowaÄ dziÄki zwykÅemu
    przypisaniu tej zmiennej do innego wskaźnika FILE.

WARUNKI POCZÄTKOWE
    flex daje mechanizm warunkowej aktywacji reguÅ. ReguÅy rozpoczynajÄce
    siÄ od "<sc>" wÅÄczÄ siÄ tylko jeÅli skaner znajduje siÄ w warunku
    poczÄtkowym "sc". Na przykÅad,

      <STRING>[^"]*    { /* zjedz ciaÅo ÅaÅcucha ... */
            ...
            }

    bÄdzie aktywne tylko jeÅli skaner jest w warunku poczÄtkowym "STRING",
    a

      <INITIAL,STRING,QUOTE>\.    { /* obsÅuż cytowanie ... */
            ...
            }

    bÄdzie aktywne tylko jeÅli obecnym warunkiem poczÄtkowym jest albo
    "INITIAL", albo "STRING" albo "QUOTE".

    Warunki poczÄtkowe sÄ deklarowane w sekcji definicji wejÅcia przy
    użyciu niewciÄtych linii, zaczynajÄcych siÄ od %s lub %x, za którymi
    nastÄpuje lista nazw. Pierwsza postaÄ deklaruje wÅÄczajÄce warunki
    poczÄtkowe, a druga wykluczajÄce. Warunek poczÄtkowy wÅÄcza siÄ przy
    użyciu akcji BEGIN. ReguÅy używajÄce danego warunku poczÄtkowego
    bÄdÄ aktywne aż do wywoÅania nastÄpnej akcji BEGIN. JeÅli warunek
    poczÄtkowy jest wÅÄczajÄcy , to reguÅy bez warunków poczÄtkowych bÄdÄ
    również aktywne. JeÅli jest wykluczajÄcy, to wykonywane bÄdÄ tylko
    reguÅy odpowiadajÄce warunkowi poczÄtkowemu. Zestaw reguÅ opierajÄcych
    siÄ na tym samym wykluczajÄcym warunku poczÄtkowym, opisuje skaner,
    który jest niezależny od wszelkich innych reguÅ wejÅcia fleksa. Z
    uwagi na to, warunki wykluczajÄce uÅatwiajÄ tworzenie "mini-skanerów",
    które skanujÄ czÄÅci wejÅcia, odmienne syntaktycznie od reszty (np.
    komentarze).

    W rozróżnieniu warunków wÅÄczajÄcych i wykluczajÄcych istnieje
    wciÄż pewna niejasnoÅÄ: oto przykÅad, ilustrujÄcy ich powiÄzanie.
    Zestaw reguÅ:

      %s przyklad
      %%

      <przyklad>foo rob_cos();

      bar      cos_innego();

    jest równoważny

      %x przyklad
      %%

      <przyklad>foo  rob_cos();

      <INITIAL,przyklad>bar  cos_innego();

    Bez użycia kwalifikatora <INITIAL,przyklad>, wzorzec bar w drugim
    przykÅadzie nie byÅby aktywny (tj. nie dopasowaÅby siÄ) w warunku
    poczÄtkowym przyklad. JeÅli użylibyÅmy do kwalifikowania bar tylko
    <przyklad>, to byÅoby aktywny tylko w warunku poczÄtkowym przyklad, ale
    nie w INITIAL, podczas gdy w pierwszym przykÅadzie jest aktywny w
    obydwu, gdyż warunek poczÄtkowy przyklad jest w nim wÅÄczajÄcy (%s).

    Zauważ też, że specjalny specyfikator <*> pasuje do dowolnego
    warunku poczÄtkowego. Tak wiÄc, powyższe można zapisaÄ również
    nastÄpujÄco:

      %x przyklad
      %%

      <przyklad>foo  rob_cos();

      <*>bar  cos_innego();


    ReguÅa domyÅlna (wykonywania ECHO na każdym niedopasowanym znaku)
    pozostaje aktywna w warunkach poczÄtkowych. Jest to w sumie
    równoważne:

      <*>.|\n   ECHO;


    BEGIN(0) zwraca do stanu oryginalnego, w którym aktywne sÄ tylko
    reguÅy bez warunku poczÄtkowego. Stan ten jest oznaczany jako warunek
    poczÄtkowy "INITIAL", wiÄc można go ustawiÄ również poprzez
    BEGIN(INITIAL). (Nawiasy wokóŠnazwy warunku poczÄtkowego nie sÄ
    wymagane, lecz sÄ w dobrym tonie.)

    Akcje BEGIN mogÄ byÄ podawane jako kod wciÄty na poczÄtku sekcji reguÅ.
    Na przykÅad, nastÄpujÄcy kod spowoduje, że skaner wejdzie w warunek
    poczÄtkowy "SPECIAL" za każdym razem, gdy wywoÅane zostanie yylex() a
    zmienna globalna enter_special bÄdzie ustawiona na prawdÄ:

          int enter_special;

      %x SPECIAL
      %%
          if ( enter_special )
            BEGIN(SPECIAL);

      <SPECIAL>blahblahblah
      ...i kolejne ruguÅy...


    Dla zilustrowania wykorzystania warunków poczÄtkowych, oto skaner,
    który daje dwie różne interpretacje ÅaÅcucha "123.456". DomyÅlnie
    bÄdzie traktowaÅ go jako 3 elementy, liczbÄ caÅkowitÄ 123, kropkÄ i
    liczbÄ caÅkowitÄ "456". JeÅli jednak ÅaÅcuch zostanie poprzedzony
    liniÄ z napisem "expect-floats", to bÄdzie go traktowaÅ jako pojedynczy
    element zmiennoprzecinkowy (123.456).

      %{
      #include <math.h>
      %}
      %s expect

      %%
      expect-floats    BEGIN(expect);

      <expect>[0-9]+"."[0-9]+   {
            printf( "znalazÅem zmiennoprzecinkowÄ, = %f\n",
                atof( yytext ) );
            }
      <expect>\n      {
            /* jest to koniec linii, wiÄc
            * potrzebujemy kolejnego "expect-number"
            * przed rozpoznawaniem dalszych liczb
            */
            BEGIN(INITIAL);
            }

      [0-9]+   {
            printf( "znalazÅem caÅkowitÄ, = %d\n",
                atoi( yytext ) );
            }

      "."     printf( "znalazÅem kropkÄ\n" );

    Oto skaner, który rozpoznaje komentarze C podczas zliczania linii.

      %x comment
      %%
          int line_num = 1;

      "/*"     BEGIN(comment);

      <comment>[^*\n]*    /* zjedz wszystko, co nie jest '*'   */
      <comment>"*"+[^*/\n]*  /* zjedz '*'-ki, po których nie ma '/' */
      <comment>\n       ++line_num;
      <comment>"*"+"/"    BEGIN(INITIAL);

    Skaner ten może mieÄ problemy z dopasowaniem maksymalnej iloÅci tekstu
    w każdej z reguÅ. Ogólnie, przy pisaniu szybkich skanerów, próbuj
    dopasowywaÄ w każdej regule tyle, ile siÄ da.

    Zauważ, że nazwy warunków poczÄtkowych sÄ tak naprawdÄ wartoÅciami
    caÅkowitymi i mogÄ byÄ tak przechowywane. Tak wiÄc powyższe można
    rozwinÄÄ w nastÄpujÄcym stylu:

      %x comment foo
      %%
          int line_num = 1;
          int comment_caller;

      "/*"     {
            comment_caller = INITIAL;
            BEGIN(comment);
            }

      ...

      <foo>"/*"  {
            comment_caller = foo;
            BEGIN(comment);
            }

      <comment>[^*\n]*    /* zjedz wszystko co nie jest '*'  */
      <comment>"*"+[^*/\n]*  /* zjedz '*', po których nie ma '/' */
      <comment>\n       ++line_num;
      <comment>"*"+"/"    BEGIN(comment_caller);

    Co wiÄcej, możesz mieÄ dostÄp do bieżÄcego warunku poczÄtkowego
    poprzez makro YY_START (o wartoÅci caÅkowitej). Na przykÅad, powyższe
    przypisania do comment_caller można by zapisaÄ jako

      comment_caller = YY_START;

    Flex jako alias do YY_START daje YYSTATE (gdyż jest to nazwa, używana
    przez AT&T lex).

    Zauważ, że warunki poczÄtkowe nie majÄ wÅasnej przestrzeni nazw; %s i
    %x-y deklarujÄ nazwy podobnie jak #define.

    Na deser, oto przykÅad dopasowywania cytowanych w stylu C napisów przy
    użyciu wykluczajÄcych warunków poczÄtkowych, wÅÄcznie z rozwijanymi
    sekwencjami specjalnymi (lecz bez sprawdzania czy ÅaÅcuch nie jest za
    dÅugi):

      %x str

      %%
          char string_buf[MAX_STR_CONST];
          char *string_buf_ptr;


      \"   string_buf_ptr = string_buf; BEGIN(str);

      <str>\"    { /* zobaczyÅem zamykajÄcy cytat - gotowe */
          BEGIN(INITIAL);
          *string_buf_ptr = '\0';
          /* zwrÃ³Ä typ i wartoÅÄ tokenu staÅej ÅaÅcuchowej do
          * analizatora
          */
          }

      <str>\n    {
          /* bÅÄd - niezakoÅczona staÅa ÅaÅcuchowa */
          /* generuj komunikat o bÅÄdzie */
          }

      <str>\\[0-7]{1,3} {
          /* ósemkowa sekwencja specjalna */
          int result;

          (void) sscanf( yytext + 1, "%o", &result );

          if ( result > 0xff )
              /* bÅÄd, staÅa poza zakresem */

          *string_buf_ptr++ = result;
          }

      <str>\\[0-9]+ {
          /* generuj bÅÄd - zÅa sekwencja specjalna; coÅ jak
          * '\48' lub '\0777777'
          */
          }

      <str>\\n *string_buf_ptr++ = '\n';
      <str>\\t *string_buf_ptr++ = '\t';
      <str>\\r *string_buf_ptr++ = '\r';
      <str>\\b *string_buf_ptr++ = '\b';
      <str>\\f *string_buf_ptr++ = '\f';

      <str>\\(.|\n) *string_buf_ptr++ = yytext[1];

      <str>[^\\\n\"]+    {
          char *yptr = yytext;

          while ( *yptr )
              *string_buf_ptr++ = *yptr++;
          }


    CzÄsto, np. w niektórych przykÅadach powyżej można skoÅczyÄ piszÄc
    grupÄ reguÅ, rozpoczynajÄcych siÄ od tych samych warunków
    poczÄtkowych. Flex uÅatwia caÅoÅÄ wprowadzajÄc pojÄcie zakresu warunku
    poczÄtkowego. Zakres rozpoczyna siÄ od:

      <SCs>{

    gdzie SCs jest listÄ jednego lub wiÄcej warunków poczÄtkowych.
    WewnÄtrz zakresu warunku poczÄtkowego każda reguÅa dostaje
    automatycznie przedrostek <SCs> aż do napotkania '}', który odpowiada
    startowemu '{'. W ten sposób na przykÅad

      <ESC>{
        "\\n"  return '\n';
        "\\r"  return '\r';
        "\\f"  return '\f';
        "\\0"  return '\0';
      }

    jest równoważne:

      <ESC>"\\n" return '\n';
      <ESC>"\\r" return '\r';
      <ESC>"\\f" return '\f';
      <ESC>"\\0" return '\0';

    Zakresy warunków poczÄtkowych mogÄ byÄ zagnieżdżane.

    Do obsÅugi stosów warunków poczÄtkowych sÄ przeznaczone trzy
    procedury:

    void yy_push_state(int new_state)
       wrzuca bieżÄcy warunek poczÄtkowy na stos warunków
       poczÄtkowych i przeÅÄcza siÄ w stan new_state, zupeÅnie jak po
       użyciu BEGIN new_state (pamiÄtaj, że nazwy warunków
       poczÄtkowych sÄ również liczbami caÅkowitymi).

    void yy_pop_state()
       zdejmuje wartoÅÄ ze stosu i przeÅÄcza siÄ na niÄ przez BEGIN.

    int yy_top_state()
       zwraca wierzchoÅek stosu bez zmiany zawartoÅci stosu.

    Stos warunków poczÄtkowych roÅnie dynamicznie i nie ma żadnych
    wbudowanych ograniczeÅ. Po wyczerpaniu pamiÄci, wykonywanie programu
    jest przerywane.

    Aby korzystaÄ ze stosów warunków poczÄtkowych, skaner musi zawieraÄ
    dyrektywÄ %option stack (zobacz niżej rozdziaÅ Opcje).

WIELOKROTNE BUFORY WEJÅCIOWE
    Niektóre skanery (te, obsÅugujÄce pliki doÅÄczane "include") wymagajÄ
    odczytu z wielu strumieni wejÅciowych. Ponieważ skanery flex wykonujÄ
    sporo buforowania, nie można jednoznacznie zdecydowaÄ skÄd bÄdzie
    wykonywany nastÄpny odczyt przez proste napisanie YY_INPUT, które jest
    wrażliwe na kontekst skanowania. YY_INPUT wywoÅywane jest tylko gdy
    skaner osiÄga koniec swojego bufora, który może byÄ daleko po
    wyskanowaniu instrukcji takiej jak "include", wymagajÄcej przeÅÄczenia
    źródÅa wejÅcia.

    Aby zaÅatwiÄ niektóre z tych problemów, flex daje mechanizm tworzenia
    i przeÅÄczania miÄdzy wielokrotnymi buforami wejÅciowymi. Bufor
    wejÅciowy jest tworzony z użyciem funkcji

      YY_BUFFER_STATE yy_create_buffer( FILE *file, int size )

    która pobiera wskaźnik FILE i rozmiar size, a nastÄpnie tworzy bufor
    zwiÄzany z danym plikiem, którego wielkoÅÄ (w znakach) jest okreÅlona
    parametrem rozmiaru. (w razie wÄtpliwoÅci użyj YY_BUF_SIZE jako
    rozmiaru). Funkcja zwraca uchwyt YY_BUFFER_STATE, który może byÄ
    potem przekazywany do innych procedur (zobacz niżej). Typ
    YY_BUFFER_STATE jest wskaźnikiem do struktury struct yy_buffer_state
    wiÄc można bezpiecznie inicjalizowaÄ zmienne YY_BUFFER_STATE na
    ((YY_BUFFER_STATE) 0) i odnosiÄ siÄ do struktury w celu poprawnego
    zadeklarowania buforów wejÅciowych w plikach źródÅowych innych niż
    ten od twojego skanera. Zauważ, że wskaźnik FILE w wywoÅaniu
    yy_create_buffer jest używany tylko jako wartoÅÄ yyin widzianego przez
    YY_INPUT; jeÅli redefiniujesz YY_INPUT tak, żeby nie używaÅo yyin, to
    możesz spokojnie przekazaÄ tu zerowy wskaźnik FILE. Zadany bufor do
    skanowania wybiera siÄ za pomocÄ:

      void yy_switch_to_buffer( YY_BUFFER_STATE new_buffer )

    co przeÅÄcza bufor wejÅciowy skanera tak, że kolejne tokeny bÄdÄ
    pochodziÅy z bufora new_buffer. Zauważ, że yy_switch_to_buffer()
    może byÄ używane przez yywrap() do zestawiania różnych rzeczy we
    wznowionym skanowaniu zamiast otwierania nowego pliku i ustawiania na
    nim yyin. Zauważ też, że przeÅÄczanie źródeÅ wejÅciowych przez
    yy_switch_to_buffer() lub yywrap() nie zmienia warunku poczÄtkowego.

      void yy_delete_buffer( YY_BUFFER_STATE buffer )

    używane jest do odzyskania miejsca zwiÄzanego z buforem ( buffer może
    byÄ wartoÅciÄ nil, ale wtedy funkcja ta nic nie robi.) Można też
    czyÅciÄ bieżÄcÄ zawartoÅÄ bufora, stosujÄc:

      void yy_flush_buffer( YY_BUFFER_STATE buffer )

    Funkcja ta niszczy zawartoÅÄ bufora, wiÄc przy nastÄpnej próbie
    dopasowania tokenu z bufora, skaner najpierw wypeÅni bufor na nowo
    używajÄc YY_INPUT.

    yy_new_buffer() jest synonimem yy_create_buffer(), udostÄpnionym dla
    zgodnoÅci z C++ narzÄdziami new i delete, sÅużÄcymi do tworzenia i
    niszczenia obiektów dynamicznych.

    Na koniec makro YY_CURRENT_BUFFER zwraca uchwyt YY_BUFFER_STATE do
    bieżÄcego bufora.

    A oto przykÅad używania tych wÅaÅciwoÅci w skanerze, rozwijajÄcym
    pliki zaÅÄczane (wÅaÅciwoÅÄ <<EOF>> jest opisywana niżej):

      /* stan "incl" jest używany do wybierania nazwy zaÅÄczanego pliku
      */
      %x incl

      %{
      #define MAX_INCLUDE_DEPTH 10
      YY_BUFFER_STATE include_stack[MAX_INCLUDE_DEPTH];
      int include_stack_ptr = 0;
      %}

      %%
      include       BEGIN(incl);

      [a-z]+       ECHO;
      [^a-z\n]*\n?    ECHO;

      <incl>[ \t]*   /* zjedz biaÅÄ spacjÄ */
      <incl>[^ \t\n]+  { /* mam nazwÄ pliku zaÅÄcznika */
          if ( include_stack_ptr >= MAX_INCLUDE_DEPTH )
            {
            fprintf( stderr, "Zbyt zagnieżdżone zaÅÄczniki" );
            exit( 1 );
            }

          include_stack[include_stack_ptr++] =
            YY_CURRENT_BUFFER;

          yyin = fopen( yytext, "r" );

          if ( ! yyin )
            error( ... );

          yy_switch_to_buffer(
            yy_create_buffer( yyin, YY_BUF_SIZE ) );

          BEGIN(INITIAL);
          }

      <<EOF>> {
          if ( --include_stack_ptr < 0 )
            {
            yyterminate();
            }

          else
            {
            yy_delete_buffer( YY_CURRENT_BUFFER );
            yy_switch_to_buffer(
              include_stack[include_stack_ptr] );
            }
          }

    Do zestawiania buforów wejÅciowych dla skanowania ÅaÅcuchów z pamiÄci
    zamiast plików istniejÄ trzy procedury. Każda z nich tworzy nowy
    bufor wejÅciowy do skanowania ÅaÅcucha i zwraca odpowiadajÄcy uchwyt
    YY_BUFFER_STATE (który powinieneÅ skasowaÄ stosujÄc yy_delete_buffer()
    po zakoÅczeniu dziaÅania). PrzeÅÄczajÄ one też przetwarzanie na nowy
    bufor przy użyciu yy_switch_to_buffer(), wiÄc nastÄpne wywoÅanie
    yylex() rozpocznie skanowanie ÅaÅcucha.

    yy_scan_string(const char *str)
       skanuje ÅaÅcuch zakoÅczony zerem.

    yy_scan_bytes(const char *bytes, int len)
       skanuje len bajtów (dopuszczalne zera w Årodku) poczÄwszy od
       pozycji bytes.

    Zauważ, że obydwie funkcje tworzÄ i skanujÄ kopie oryginalnych
    danych. (Jest to pożÄdane, gdyż yylex() modyfikuje zawartoÅÄ
    skanowanego bufora.) Kopiowania można uniknÄÄ, stosujÄc:

    yy_scan_buffer(char *base, yy_size_t size)
       które skanuje bufor na miejscu, zaczynajÄc od base, a w
       dÅugoÅci size bajtów, z których dwa bajty muszÄ byÄ znakami
       YY_END_OF_BUFFER_CHAR (ASCII NUL). Ostatnie dwa bajty nie sÄ
       skanowane; tak wiÄc skanowanie przebiega od base[0] do
       base[size-2] wÅÄcznie.

       JeÅli nie ustawisz odpowiednio base to yy_scan_buffer() zwraca
       wskaźnik nil zamiast tworzyÄ nowy bufor wejÅciowy.

       Typ yy_size_t jest typem caÅkowitym, na który rzutuje siÄ
       wyrażenie caÅkowite, okreÅlajÄce rozmiar bufora.

REGUÅY END-OF-FILE
    Specjalna reguÅa "<<EOF>>" okreÅla akcje, które należy wykonaÄ po
    osiÄgniÄciu koÅca pliku i gdy yywrap() zwraca zero (tj. wskazuje brak
    dalszych plików do przetworzenia). Akcja musi siÄ zakoÅczyÄ zrobieniem
    jednej z czterech rzeczy:

    -   przypisaniem yyin do nowego pliku wejÅciowego (w poprzednich
       wersjach fleksa po dokonaniu przypisania należaÅo wywoÅaÄ
       specjalnÄ akcjÄ YY_NEW_FILE; nie jest to już wymagane);

    -   wywoÅaniem instrukcji return;

    -   wywoÅaniem specjalnej akcji yyterminate();

    -   przeÅÄczeniem na nowy bufor za pomocÄ yy_switch_to_buffer().

    ReguÅy <<EOF>> nie mogÄ byÄ używane z innymi wzorcami; mogÄ one byÄ
    kwalifikowane jedynie listÄ warunków poczÄtkowych. JeÅli podana jest
    niekwalifikowana reguÅa <<EOF>>, to dotyczy ona wszystkich warunków
    poczÄtkowych, które nie majÄ jeszcze akcji <<EOF>>. Aby podaÄ reguÅÄ
    <<EOF>> tylko dla poczÄtkowego warunku poczÄtkowego użyj

      <INITIAL><<EOF>>


    Te reguÅy przydatne sÄ do Åapania rzeczy takich, jak niezamkniÄte
    cytaty. PrzykÅad:

      %x quote
      %%

      ...inne reguÅy cytatowe...

      <quote><<EOF>>  {
          error( "nie zamkniÄty cytat" );
          yyterminate();
          }
      <<EOF>> {
          if ( *++filelist )
            yyin = fopen( *filelist, "r" );
          else
            yyterminate();
          }


RÃÅ»NE MAKRA
    Można zdefiniowaÄ makro YY_USER_ACTION, które sÅuży do podania akcji
    wykonywanej zawsze przed akcjÄ dopasowanej reguÅy. Na przykÅad może
    byÄ #definiowane do wywoÅywania procedury konwertujÄcej yytext na maÅe
    litery. Gdy wywoÅywane jest YY_USER_ACTION, zmienna yy_act okreÅla
    numer dopasowanej reguÅy (reguÅy sÄ numerowane od 1). ZaÅóżmy, że
    chcesz wyprofilowaÄ jak czÄsto jest używana każda z reguÅ.
    RozwiÄzaniem jest nastÄpujÄcy kawaÅek kodu:

      #define YY_USER_ACTION ++ctr[yy_act]

    gdzie ctr jest tablicÄ przechowujÄcÄ zawartoÅÄ różnych reguÅ.
    Zauważ, że makro YY_NUM_RULES daje ogólnÄ liczbÄ reguÅ (ÅÄcznie z
    reguÅÄ domyÅlnÄ, nawet jeÅli używasz -s), wiÄc poprawnÄ deklaracjÄ ctr
    jest:

      int ctr[YY_NUM_RULES];


    Makro YY_USER_INIT sÅuży do podania akcji, która bÄdzie wykonywana
    zawsze przed pierwszym skanem (i przed wewnÄtrznymi inicjalizacjami
    skanera). Na przykÅad można to wykorzystaÄ do woÅania procedury
    czytajÄcej tablice danych lub otwierajÄcej plik raportowy.

    Makro yy_set_interactive(is_interactive) może byÄ używane do
    sterowania czy bieżÄcy bufor jest uważany za interaktywny. Bufor
    interaktywny jest przetwarzany wolniej, lecz musi byÄ używany gdy
    wejÅcie rzeczywiÅcie jest interaktywne. Zapobiega to problemom
    zwiÄzanym z oczekiwaniem na wypeÅnienie buforów (zobacz niżej
    dyskusjÄ flagi -I). WartoÅÄ niezerowa w wywoÅaniu makra zaznacza bufor
    jako interaktywny, a zero to wyÅÄcza. Zauważ, że użycie tego makra
    przesÅania %option always-interactiv lub %option never-interactive
    (zobacz niżej Opcje). Przed rozpoczÄciem skanowania bufora, który
    jest (lub nie jest) interaktywny, należy wywoÅaÄ funkcjÄ
    yy_set_interactive().

    Makro yy_set_bol(at_bol) może byÄ wykorzystywane do sterowania czy
    bieżÄcy kontekst skanujÄcy bufora dla nastÄpnego dopasowania tokena
    jest dokonywany jak gdyby od poczÄtku linii. Niezerowa wartoÅÄ
    argumentu powoduje, że reguÅy zakotwiczone w '^' stajÄ siÄ aktywne, a
    wartoÅÄ zerowa je dezaktywuje.

    Makro YY_AT_BOL() zwraca prawdÄ jeÅli nastÄpny token skanowany z
    bieżÄcego bufora bÄdzie miaÅ aktywne reguÅy '^'. W przeciwnym wypadku
    zwraca faÅsz.

    W niektórych generowanych skanerach akcje sÄ zebrane wszystkie w jednÄ
    wielkÄ instrukcjÄ switch i sÄ rozdzielone makrem YY_BREAK, które
    można redefiniowaÄ. DomyÅlnie jest to po prostu "break".
    Redefiniowanie YY_BREAK umożliwia użytkownikom C++ zadeklarowanie, by
    makro nie robiÅo niczego (uważajÄc przy tym szczególnie, by każda
    reguÅa koÅczyÅa siÄ instrukcjÄ "break" lub "return"!). Można tak
    zapobiec cierpieniom spowodowanym ostrzeżeniami o tym, że przez
    zakoÅczenie akcji reguÅy instrukcjÄ return, YY_BREAK jest nieosiÄgalne.

WARTOÅCI DOSTÄPNE DLA UÅ»YTKOWNIKA
    Sekcja ta zestawia różne wartoÅci dostÄpne dla użytkownika w akcjach
    reguÅowych.

    -   char *yytext zawiera bieżÄcy tekst tokenu. Może byÄ
       modyfikowany, lecz nie może byÄ wydÅużany (nie można doklejaÄ
       dodatkowych znaków na koÅcu).

       JeÅli w pierwszej sekcji opisu skanera pojawi siÄ dyrektywa
       specjalna %array to yytext zostanie zadeklarowane jako
       charyytext[YYLMAX], gdzie YYLMAX jest makrodefinicjÄ, którÄ
       można przedefiniowaÄ w pierwszej sekcji (wartoÅÄ domyÅlna to
       ogólnie 8KB). Używanie %array daje wolniejsze skanery, lecz
       wartoÅÄ yytext staje siÄ odporna na wywoÅania input() i unput(),
       które potencjalnie niszczÄ jego wartoÅÄ kiedy yytext jest
       wskaźnikiem znakowym. PrzeciwnÄ dyrektywÄ do %array jest
       %pointer, która jest dyrektywÄ domyÅlnÄ.

       Dyrektywy %array nie można używaÄ do generowania klas skanera
       C++ (flaga -+).

    -   int yyleng przechowuje dÅugoÅÄ bieżÄcego tokenu.

    -   FILE *yyin jest plikiem, z którego flex domyÅlnie odczytuje
       wejÅcie. Może byÄ redefiniowany, lecz taki zabieg ma sens tylko
       nim rozpocznie siÄ skanowanie lub po napotkaniu EOF. Zmienianie
       tej wartoÅci w Årodku skanowania może daÄ nieoczekiwane
       rezultaty spowodowane buforowaniem wejÅcia. Zamiast tego użyj
       wtedy yyrestart(). Po zakoÅczeniu skanowania przez napotkanie
       koÅca pliku, można przypisaÄ wartoÅÄ yyin do nowego pliku
       wejÅciowego i wywoÅaÄ ponownie skaner by dokoÅczyÅ skanowanie.

    -   void yyrestart( FILE *new_file ) może byÄ woÅane do wskazywania
       yyin na nowy plik wejÅciowy. PrzeÅÄczenie na nowy plik jest
       natychmiastowe (wszelkie poprzednio buforowane wejÅcie jest
       tracone). Zauważ, że woÅanie yyrestart() z argumentem yyin
       porzuca bieżÄcy bufor wejÅciowy i kontynuuje skanowanie tego
       samego pliku wejÅciowego.

    -   FILE *yyout jest plikiem, do którego kierowane jest wyjÅcie
       akcji ECHO. Użytkownik może mu przypisaÄ innÄ wartoÅÄ.

    -   YY_CURRENT_BUFFER zwraca uchwyt YY_BUFFER_STATE do bieżÄcego
       bufora.

    -   YY_START zwraca wartoÅÄ caÅkowitÄ, odpowiadajÄcÄ bieżÄcemu
       warunkowi poczÄtkowemu. WartoÅci tej można używaÄ dalej z
       BEGIN do powrotu do tego warunku.

ÅÄCZENIE Z YACC
    Jednym z podstawowych zastosowaÅ fleksa jest wspóÅtowarzyszenie
    generatorowi analizatorów yacc. Analizatory skÅadni yacc oczekujÄ
    wywoÅania procedury o nazwie yylex() celem znalezienia kolejnego tokenu
    wejÅciowego. Procedura powinna zwróciÄ typ nastÄpnego tokenu oraz
    wstawiÄ zwiÄzanÄ z nim wartoÅÄ do globalnej zmiennej yylval. Aby
    używaÄ fleksa z yaccem, należy yaccowi przekazaÄ opcjÄ -d, co każe
    mu generowaÄ plik y.tab.h zawierajÄcy definicje wszystkich
    %tokenów(%tokens) pojawiajÄcych siÄ w wejÅciu yacc. Plik ten jest
    nastÄpnie zaÅÄczany do skanera fleksowego. Na przykÅad jeÅli jednym z
    tokenów jest "TOK_NUMBER", to czÄÅÄ skanera może wyglÄdaÄ tak:

      %{
      #include "y.tab.h"
      %}

      %%

      [0-9]+    yylval = atoi( yytext ); return TOK_NUMBER;


OPCJE
    flex ma nastÄpujÄce opcje:

    -b   Generuje informacje zapasowe do lex.backup. Oto lista stanów
       skanera, które wymagajÄ kopii zapasowych oraz znaki wejÅciowe
       dla których to zachodzi. DodajÄc reguÅy można usunÄÄ stany
       zapasowe. JeÅli wyeliminowane zostanÄ wszystkie stany zapasowe,
       a użyte bÄdzie -Cf lub -CF, wygenerowany skaner bÄdzie dziaÅaÅ
       szybciej (zobacz flagÄ -p). OpcjÄ to powinni siÄ martwiÄ
       jedynie użytkownicy wyciskajÄcy ostatnie poty ze swoich
       skanerów. (Zobacz sekcjÄ o Rozważaniach nad WydajnoÅciÄ.)

    -c   nieużywana i niezalecana opcja dla zgodnoÅci z POSIX-em.

    -d   powoduje, że generowany skaner dziaÅa w trybie debug. Za
       każdym razem po rozpoznaniu wzorca, gdy globalna zmienna
       yy_flex_debug jest niezerowa (co jest domyÅlne), skaner zapisze
       na stderr liniÄ w postaci:

         --accepting rule at line 53 ("dopasowany tekst")

       Numer linii odnosi siÄ do poÅożenia reguÅy w pliku definiujÄcym
       skaner (tj. w pliku, potraktowanym fleksem). Komunikaty sÄ
       również generowane gdy skaner robi kopie zapasowe, przyjmuje
       domyÅlnÄ reguÅÄ, dochodzi do koÅca bufora (lub napotyka NUL; w
       tym momencie obydwa [zdarzenia] wyglÄdajÄ jednakowo z punktu
       widzenia skanera) lub osiÄga koniec pliku.

    -f   okreÅla szybki skaner. Nie dokonywana jest kompresja tabel i
       pomijane jest stdio. W efekcie kod jest duży, lecz szybki.
       Opcja ta jest równoważna -Cfr (zobacz niżej).

    -h   generuje zestawienie "pomocy" opcji fleksa na stdout i koÅczy
       dziaÅanie. -? i --help sÄ równoważnikami -h.

    -i   nakazuje fleksowi generowania skanera niewrażliwego na wielkoÅÄ
       znaków. WielkoÅÄ liter we wzorcach zostanie zignorowany, a
       tokeny wejÅcia bÄdÄ dopasowywane niezależnie od wielkoÅci.
       Dopasowany tekst znajdujÄcy siÄ w yytext bÄdzie miaÅ zachowanÄ
       oryginalnÄ wielkoÅÄ liter.

    -l   wÅÄcza maksymalnÄ zgodnoÅÄ z oryginalnÄ implementacjÄ leksa z
       AT&T. Zauważ, że nie oznacza to peÅnej zgodnoÅci. Użycie tej
       opcji kosztuje sporo wydajnoÅci i eliminuje z użycia opcje
       -+,-f,-F,-Cf lub -CF. Dla szczegóÅów o zapewnianej zgodnoÅci,
       zobacz niżej sekcjÄ o niezgodnoÅciach miÄdzy Leksem i POSIX-em.
       Opcja ta powoduje też z#definiowanie nazwy YY_FLEX_LEX_COMPAT w
       generowanym skanerze.

    -n   kolejna ignorowana opcja dodana dla zgodnoÅci z POSIX-em.

    -p   generuje raport o wydajnoÅci na stderr. Raport skÅada siÄ z
       komentarzy o wÅaÅciwoÅciach pliku wejÅciowego fleksa, wiÄc
       powoduje znacznÄ utratÄ wydajnoÅci skanera. JeÅli podasz tÄ
       flagÄ dwukrotnie, uzyskasz też komentarze o wÅaÅciwoÅciach,
       które doprowadziÅy do drugorzÄdnych utrat wydajnoÅci.

       Zauważ, że użycie REJECT, %option yylineno, i zmiennego
       wiszÄcego kontekstu (variable trailing context) (zobacz niżej
       sekcjÄ o Niedostatkach / BÅÄdach) powoduje znacznÄ utratÄ
       wydajnoÅci; używanie yymore(), operatora ^ i flagi -I powoduje
       pomniejsze utraty wydajnoÅci.

    -s   powoduje, że domyÅlna reguÅa (powodujÄca echo niedopasowanego
       wejÅcia skanera na stdout) nie jest wykonywana. JeÅli skaner
       napotka wejÅcie, którego nie może dopasowaÄ do reguÅ, przerywa
       dziaÅanie z bÅÄdem. Opcja ta jest przydatna do znajdowania dziur
       w zbiorze reguÅ skanera.

    -t   nakazuje fleksowi zapisanie wygenerowanego skanera na
       standardowe wyjÅcie zamiast do pliku lex.yy.c.

    -v   nakazuje fleksowi pisanie na stderr zestawienia statystyk
       dotyczÄcych generowanego skanera. WiÄkszoÅÄ statystyk jest
       pozbawiona znaczenia dla typowego użytkownika, lecz pierwsza z
       linijek wskazuje wersjÄ fleksa (to samo co zgÅasza opcja -V), a
       nastÄpna linia flagi użyte do generowania skanera, z domyÅlnymi
       wÅÄcznie.

    -w   powstrzymuje komunikaty o ostrzeżeniach.

    -B   nakazuje fleksowi generowanie skanera wsadowego, czyli
       odwrotnoÅÄ skanerów interaktywnych, generowanych przez -I
       (zobacz niżej). Ogólnie, opcji -B używa siÄ majÄc pewnoÅÄ,
       że skaner nigdy nie bÄdzie używany interaktywnie i chcÄc
       wycisnÄÄ jeszcze troszeczkÄ wiÄcej wydajnoÅci. JeÅli chcesz
       zyskaÄ wiÄcej wydajnoÅci, powinieneÅ użyÄ opcji -Cf lub -CF
       (opisanych niżej), które wÅÄczajÄ -B i tak automatycznie.

    -F   mówi, że należy użyÄ reprezentacji tablicy szybkiego skanera
       (i stdio ma byÄ pominiÄte). Reprezentacja ta jest mniej wiÄcej
       tak szybka jak reprezentacja peÅnej tablicy (-f), i dla
       niektórych zestawów wzorców bÄdzie znacznie mniejsza (a dla
       innych wiÄksza). Ogólnie, jeÅli wzorzec zawiera zarówno "sÅowa
       kluczowe" jak i ÅapiÄcÄ-wszystko reguÅÄ "identyfikatora", tak
       jak poniższy zestaw:

         "case"  return TOK_CASE;
         "switch" return TOK_SWITCH;
         ...
         "default" return TOK_DEFAULT;
         [a-z]+  return TOK_ID;

       to lepiej użyÄ reprezentacji peÅnej tablicy. JeÅli obecna jest
       tylko reguÅa "identyfikatora" i używasz potem hasza lub
       podobnej rzeczy do wykrywania sÅów kluczowych, to lepiej użyÄ
       opcji -F.

       Opcja ta odpowiada -CFr (zobacz niżej). Nie można jej używaÄ
       z -+.

    -I   nakazuje fleksowi generowanie skanera interaktywnego. Skaner
       interaktywny patrzy naprzód do wyboru dopasowania jedynie jeÅli
       musi. Okazuje siÄ, że patrzenie o jeden dodatkowy znak dalej,
       nawet jeÅli skaner ma już doÅÄ do dopasowania tokenu jest
       trochÄ szybsze niż wersja minimalna. Lecz skanery patrzÄce
       naprzód dajÄ dziadowskÄ wydajnoÅÄ interaktywnÄ; na przykÅad gdy
       użytkownik wpisze nowÄ liniÄ, to nie jest ona rozpoznawana jako
       token nowej linii dopóki nie wprowadzony zostanie nastÄpny
       token, co oznacza czÄsto wpisanie caÅej kolejnej linii.

       Skanery fleksa sÄ domyÅlnie interaktywne, chyba że użyjesz
       opcji kompresji tablicy -Cf lub -CF (zobacz niżej). Jest tak
       dlatego, że jeÅli oczekujesz wysokiej wydajnoÅci, to powinieneÅ
       użyÄ jednej z tych opcji, a jeÅli tego nie zrobiÅeÅ, flex
       zakÅada, że jesteÅ gotów poÅwiÄciÄ trochÄ wydajnoÅci na rzecz
       intuicyjnego zachowania interaktywnego. Zauważ też, że nie
       możesz użyÄ -I w poÅÄczeniu z -Cf lub -CF. Z tej przyczyny
       opcja ta nie jest w rzeczywistoÅci wymagana; jest domyÅlnie
       wÅÄczona dla tych przypadków, dla których jest dopuszczalna.

       OpcjÄ -B możesz wymusiÄ by skaner nie byÅ interaktywny (zobacz
       powyżej).

    -L   nakazuje fleksowi nie generowaÄ dyrektyw #line. Bez tej opcji
       flex przyprawia generowany skaner dyrektywami #line, wiÄc
       komunikaty o bÅÄdach w akcjach bÄdÄ poprawnie poÅożone wzglÄdem
       oryginalnego pliku wejÅciowego fleksa (jeÅli bÅÄdy wynikajÄ z
       kodu w pliku wejÅciowym) lub [wzglÄdem] lex.yy.c (jeÅli bÅÄdy sÄ
       winÄ fleksa -- powinieneÅ zgÅosiÄ takie bÅÄdy pod adres e-mail
       podany poniżej.)

    -T   powoduje, że flex dziaÅa w trybie Åledzenia. BÄdzie generowaÅ
       na stderr wiele komunikatów o postaci wejÅcia i wynikajÄcych
       zeÅ niedeterministycznych i deterministycznych automatach
       skoÅczonych. Opcja ta jest używana zwykle w opiece nad fleksem.

    -V   drukuje numer wersji na stdout i koÅczy dziaÅanie. --version
       jest synonimem -V.

    -7   nakazuje fleksowi generowanie skanera 7-bitowego, tj. takiego
       który może rozpoznawaÄ w swoim wejÅciu tylko znaki 7-bitowe.
       ZaletÄ używania -7 jest to, że tablice skanera bÄdÄ o poÅowÄ
       mniejsze niż wygenerowane opcjÄ -8 (zobacz niżej). WadÄ jest
       to, że skanery takie czÄsto siÄ zawieszajÄ lub zaÅamujÄ jeÅli
       na ich wejÅciu znajdzie siÄ znak 8-bitowy.

       Zauważ jednak, że jeÅli generujesz skaner z użyciem opcji
       kompresji tablic -Cf lub -CF, to użycie -7 zachowa jedynie
       niewielki rozmiar przestrzeni tablic, a spowoduje, że skaner
       bÄdzie znaczÄco mniej przenoÅny. DomyÅlnym zachowaniem fleksa
       jest generowanie skanerów 8-bitowych, chyba że użyto opcji
       -Cf lub -CF, i wtedy flex generuje domyÅlnie skaner 7-bitowy,
       chyba że twoja maszyna zawsze byÅa skonfigurowana na
       generowanie skanerów 8-bitowych (co czÄsto siÄ zdarza poza
       USA). To, czy flex wygenerowaŠskaner 7 czy 8 bitowy, można
       okreÅliÄ, sprawdzajÄc zestawienie flag w wyjÅciu -v, co opisano
       wyżej.

       Zauważ, że jeÅli używasz -Cfe lub -CFe, flex wciÄż domyÅlnie
       generuje skaner 8-bitowy, gdyż po kompresji peÅne tablice
       8-bitowe nie sÄ wiele wiÄksze od 7-bitowych.

    -8   nakazuje fleksowi generowanie skanera 8-bitowego, tj. takiego,
       który rozpoznaje znaki 8-bitowe. Flaga ta jest wymagana jedynie
       dla skanerów wygenerowanych z użyciem -Cf lub -CF, gdyż w
       innych wypadkach jest ona przyjmowana jako domyÅlna.

    -+   okreÅla, że chcesz by fleks wygenerowaÅ klasÄ skanera w C++.
       Zobacz sekcjÄ o generowaniu skanerów C++.

    -C[aefFmr]
       steruje poziomem kompresji tablic, balansujÄc miÄdzy maÅymi a
       szybkimi skanerami.

       -Ca ("wyrównaj") nakazuje fleksowi poÅwiÄciÄ rozmiar tablic w
       wygenerowanych skanerach na rzecz szybkoÅci, gdyż elementy
       tablic mogÄ byÄ lepiej wyrównane pod kÄtem dostÄpu do pamiÄci i
       obliczeÅ. Na niektórych architekturach RISC pobieranie i
       operowanie na dÅugich sÅowach jest efektywniejsze niż na
       mniejszych jednostkach, takich jak krótkie sÅowa. Opcja ta
       może podwoiÄ rozmiar tablic używanych przez twój skaner.

       -Ce Nakazuje fleksowi budowanie klas równoważnoÅci, tj.
       zestawów znaków o identycznych wÅaÅciwoÅciach leksykalnych
       (np. jeÅli jedynym wystÄpieniem cyfr w pliku wejÅciowym fleksa
       jest klasa znaków "[0-9]", to cyfry z przedziaÅy od 0 do 9
       zostanÄ wstawione do tej samej klasy równoważnoÅci. Klasy
       takie zwykle znacznie redukujÄ ostateczne rozmiary
       tablic/obiektów (zwykle 2-5 razy) i sÄ caÅkiem tanie od strony
       wydajnoÅciowej (jedno podglÄdniÄcie w tablicy na skanowany
       znak).

       -Cf okreÅla, że należy generowaÄ peÅne tablice skanera - flex
       nie ma ich kompresowaÄ poprzez branie korzyÅci z podobnych
       funkcji przejÅÄ dla różnych stanów.

       -CF okreÅla, że należy użyÄ alternatywnej, szybkiej
       reprezentacji skanera (opisanej pod flagÄ -F). Opcja ta nie
       może byÄ używana z -+.

       -Cm nakazuje fleksowi budowanie klas meta-równoważnoÅci,
       które sÄ zbiorami klas równoważnoÅci (lub znaków, jeÅli
       klasy równoważnoÅci nie sÄ używane), które sÄ czÄsto
       używane wspólnie. Klasy takie sÄ czÄsto dobrÄ rzeczÄ podczas
       używania skompresowanych tablic, lecz majÄ one już umiarkowany
       wpÅyw na wydajnoÅÄ (dwa lub jeden test "if" i jedno
       podglÄdniÄcie tablicy na skanowany znak).

       -Cr powoduje, że generowany skaner omija użycie standardowej
       biblioteki I/O dla wejÅcia. Zamiast woÅaÄ fread() lub getc(),
       skaner bÄdzie używaÄ wywoÅania systemowego read(), zyskujÄc tak
       trochÄ na wydajnoÅci (w skali zależnej od systemu). W
       rzeczywistoÅci jest to bez znaczenia, chyba że używasz też
       -Cf lub -CF. Wykorzystanie -Cr może też spowodowaÄ dziwne
       zachowanie jeÅli np. odczytasz z yyin z pomocÄ stdio przed
       wywoÅaniem skanera (skaner pominie tekst pozostawiony przez
       twoje odczyty w buforze wejÅciowym stdio).

       -Cr nie dziaÅa jeÅli zdefiniujesz YY_INPUT (zobacz wyżej
       Generowany Skaner).

       Samotne -C okreÅla, że tablice skanera powinny byÄ
       kompresowane, lecz nie należy używaÄ klas równoważnoÅci i
       klas metarównoważnoÅci.

       Opcje -Cf lub -CF i -Cm nie majÄ sensu razem - nie ma sytuacji
       dla klas metarównoważnoÅci jeÅli tablica nie jest
       kompresowana. Poza tym opcje można swobodnie ÅÄczyÄ.

       DomyÅlnym ustawieniem jest -Cem, które okreÅla, że flex
       powinien generowaÄ klasy równoważnoÅci i metarównoważnoÅci.
       Ustawienie to daje najwyższy stopieŠkompresji tablic. Kosztem
       wiÄkszych tablic można uzyskaÄ szybciej wykonujÄce siÄ skanery.
       NastÄpujÄce zestawienie jest mniej wiÄcej prawdziwe:

         najwolniejsze i najmniejsze
            -Cem
            -Cm
            -Ce
            -C
            -C{f,F}e
            -C{f,F}
            -C{f,F}a
         najszybsze i najwiÄksze

       Zauważ, że skanery z najmniejszymi tablicami sÄ zwykle
       najszybciej generowane i kompilowane, wiÄc podczas prac
       rozwojowych prawdopodobnie najchÄtniej użyjesz domyÅlnej,
       maksymalnej kompresji.

       -Cfe jest czÄsto dobrym kompromisem miÄdzy szybkoÅciÄ a
       rozmiarem dla skanerów gotowych do wdrożenia (production
       scanners).

    -ooutput
       nakazuje fleksowi zapisanie skanera do pliku output zamiast do
       lex.yy.c. JeÅli poÅÄczysz -o z opcjÄ -t, to skaner jest
       zapisywany na stdout, lecz jego dyrektywy #line (zobacz wyżej
       opcjÄ -L), odnoszÄ siÄ do pliku output.

    -Pprefiks
       zmienia domyÅlny przedrostek yy używany przez fleksa dla
       wszystkich zmiennych i funkcji globalnych na prefiks. Na
       przykÅad -Pfoo zmienia nazwÄ yytext na footext. Zmienia to też
       nazwÄ domyÅlnego pliku wyjÅciowego z lex.yy.c na lex.foo.c. A
       oto wszystkie nazwy, których dotyczy takie zachowanie:

         yy_create_buffer
         yy_delete_buffer
         yy_flex_debug
         yy_init_buffer
         yy_flush_buffer
         yy_load_buffer_state
         yy_switch_to_buffer
         yyin
         yyleng
         yylex
         yylineno
         yyout
         yyrestart
         yytext
         yywrap

       (JeÅli używasz skanera C++, to dotyczyÄ to bÄdzie tylko yywrap
       i yyFlexLexer.) WewnÄtrz samego skanera można wciÄż używaÄ
       jednej i drugiej konwencji nazywania; jednak z zewnÄtrz
       dozwolone sÄ tylko nazwy zmodyfikowane.

       Opcja ta umożliwia Åatwe ÅÄczenie w caÅoÅÄ różnych programów
       fleksa w jeden plik wykonywalny. Zauważ jednak, że używanie
       tej opcji zmienia też nazwÄ yywrap(), wiÄc musisz teraz albo
       udostÄpniÄ wÅasnÄ wersjÄ tej procedury dla swojego skanera, albo
       użyÄ %option noyywrap, gdyż konsolidacja z -lfl nie daje już
       funkcji domyÅlnej.

    -Sskeleton_file
       przesÅania domyÅlny plik szkieletowy, na podstawie którego flex
       buduje swoje skanery. Nie bÄdziesz używaÄ tej opcji, chyba że
       zajmujesz siÄ rozwojem fleksa.

    flex daje też mechanizm kontrolowania opcji z samej specyfikacji
    skanera, zamiast linii poleceÅ. DziaÅa to przez wÅÄczanie dyrektyw
    %option w pierwszej sekcji specyfikacji skanera. W jednej dyrektywie
    %option można podawaÄ wiele opcji, a w samej pierwszej sekcji pliku
    wejÅciowego fleksa można używaÄ wielu dyrektyw.

    WiÄkszoÅÄ opcji jest podawana po prostu jako nazwy, poprzedzone
    opcjonalnie sÅowem "no" (bez biaÅych spacji w Årodku), które neguje
    ich znaczenie. CzÄÅÄ jest równoważna flagom fleksa lub ich negacjom:

      7bit      -7
      8bit      -8
      align      -Ca
      backup     -b
      batch      -B
      c++       -+

      caseful lub
      case-sensitive przeciwne do -i (domyÅlne)

      case-insensitive lub
      caseless    -i

      debug      -d
      default     przeciwne do -s
      ecs       -Ce
      fast      -F
      full      -f
      interactive   -I
      lex-compat   -l
      meta-ecs    -Cm
      perf-report   -p
      read      -Cr
      stdout     -t
      verbose     -v
      warn      przeciwne do -w
              (dla -w użyj "%option nowarn")

      array      równoważne "%array"
      pointer     równoważne "%pointer" (domyÅlne)

    Niektóre %opcje dajÄ wÅaÅciwoÅci niedostÄpne gdzie indziej:

    always-interactive
       nakazuje fleksowi generowanie skanera, który zawsze uważa
       swoje wejÅcie za "interaktywne". Normalnie przy każdym pliku
       wejÅciowym skaner woÅa isatty() do okreÅlenia czy wejÅcie
       skanera jest interaktywne i powinno byÄ czytane po znaku. Po
       użyciu tej opcji wywoÅanie takie nie jest robione.

    main  nakazuje fleksowi udostÄpniÄ domyÅlny program main() dla
       skanera, który po prostu woÅa yylex(). Opcja ta implikuje
       noyywrap (zobacz niżej).

    never-interactive
       nakazuje fleksowi generowanie skanera, który zawsze uważa
       swoje wejÅcie za "nieinteraktywne" (znów, nie jest woÅane
       isatty()). Opcja ta jest przeciwna do always-interactive.

    stack wÅÄcza używanie stosów warunków poczÄtkowych (zobacz wyżej
       Warunki PoczÄtkowe).

    stdinit
       jeÅli jest ustawione (np. %option stdinit) to zachodzi
       inicjalizacja yyin i yyout na stdin i stdout, zamiast domyÅlnych
       nil. Niektóre istniejÄce programy lex zaleÅ¼Ä od tego
       zachowania, nawet jeÅli nie jest ono zgodne z ANSI C, które nie
       wymagajÄ staÅych czasu kompilacji stdin i stdout.

    yylineno
       nakazuje fleksowi generowanie skanera, który przechowuje liczbÄ
       obecnie odczytanych linii w zmiennej globalnej yylineno. Opcja
       ta jest wymuszana przez %option lex-compat.

    yywrap jeÅli nie jest ustawione (np. %option noyywrap), to skaner nie
       woÅa yywrap() na koÅcu pliku, lecz po prostu przyjmuje, że nie
       ma już plików do skanowania (dopóki użytkownik nie wskaże
       yyin na nowy plik i nie wywoÅa yylex() ponownie).

    flex skanuje akcje reguÅ w celu okreÅlenia czy używasz wÅaÅciwoÅci
    REJECT lub yymore(). Opcje reject i yymore mogÄ przesÅoniÄ jego
    decyzjÄ na takÄ, jakÄ ustawisz przy użyciu opcji, zarówno ustawiajÄc
    je (np. %option reject) do wskazania, że wÅaÅciwoÅÄ jest rzeczywiÅcie
    używana, lub wyÅÄczajÄc je, wskazujÄc, że wÅaÅciwoÅÄ nie jest
    używana (np. %option noyymore).

    Trzy opcje pobierajÄ wartoÅci ÅaÅcuchowe, offsetowane znakiem '=':

      %option outfile="ABC"

    jest równoważne -oABC, a

      %option prefix="XYZ"

    jest równoważne -PXYZ. Poza tym,

      %option yyclass="foo"

    dotyczy tylko skanerów C++ (opcja -+). Mówi to fleksowi, że foo
    jest wyprowadzone jako podklasa yyFlexLexer, wiÄc flex bÄdzie
    umieszczaÅ twoje akcje w funkcji skÅadowej foo::yylex() zamiast w
    yyFlexLexer::yylex(). Powoduje to też generowanie funkcji skÅadowej
    yyFlexLexer::yylex(), emitujÄcej po wywoÅaniu bÅÄd dziaÅania (przez
    wywoÅanie yyFlexLexer::LexerError()). Dla dalszych informacji zobacz
    też niżej Generowanie Skanerów C++.

    IstniejÄ opcje dla purystów, nie chcÄcych widzieÄ w swoich skanerach
    niepotrzebnych procedur. Każda z nastÄpujÄcych opcji (np. (np.,
    %option nounput), powoduje, że dana procedura nie pojawia siÄ w
    wygenerowanym skanerze:

      input, unput
      yy_push_state, yy_pop_state, yy_top_state
      yy_scan_buffer, yy_scan_bytes, yy_scan_string

    (chociaż yy_push_state() i podobne i tak nie pojawiÄ siÄ dopóki nie
    użyjesz %optionstack).

ROZWAÅ»ANIA NAD WYDAJNOÅCIÄ
    Podstawowym zadaniem przy projektowaniu fleksa byÅo zapewnienie, że
    bÄdzie generowaÅ wydajne skanery. ZostaÅ zoptymalizowany do dobrej
    wspóÅpracy z wielkimi zestawami reguÅ. Poza omawianymi już wpÅywami
    opcji kompresji -C, istnieje jeszcze kilka akcji/opcji wpÅywajÄcych na
    wydajnoÅÄ. SÄ to, od najkosztowniejszej do najmniej kosztownej:

      REJECT
      %option yylineno
      arbitralny wiszÄcy kontekst

      zestawy wzorców, wymagajÄce cofania
      %array
      %option interactive
      %option always-interactive

      '^' operator rozpoczÄcia linii
      yymore()

    z których pierwsze trzy sÄ bardzo kosztowne, a ostatnie dwa w miarÄ
    tanie. Zauważ też, że unput() jest implementowane jako wywoÅanie
    procedurowe, które prawdopodobnie wykonuje sporo pracy, podczas gdy
    yyless() jest tanim makrem; wiÄc jeÅli wstawiasz z powrotem nadmiarowy
    wyskanowany tekst, użyj yyless().

    REJECT powinno byÄ unikane za wszelkÄ cenÄ z punktu widzenia
    wydajnoÅci. Jest to szczególnie kosztowna opcja.

    Pozbycie siÄ cofania jest trudne i może czÄsto prowadziÄ do bÅÄdów w
    skomplikowanych skanerach. W praktyce zaczyna siÄ od użycia flagi -b
    do wygenerowania pliku lex.backup. Na przykÅad dla wejÅcia

      %%
      foo    return TOK_KEYWORD;
      foobar   return TOK_KEYWORD;

    plik ten wyglÄda tak:

      State #6 is non-accepting -
      associated rule line numbers:
         2    3
      out-transitions: [ o ]
      jam-transitions: EOF [ \001-n p-\177 ]

      State #8 is non-accepting -
      associated rule line numbers:
         3
      out-transitions: [ a ]
      jam-transitions: EOF [ \001-` b-\177 ]

      State #9 is non-accepting -
      associated rule line numbers:
         3
      out-transitions: [ r ]
      jam-transitions: EOF [ \001-q s-\177 ]

      Compressed tables always back up.

    Pierwszych kilka linii mówi, że istnieje stan skanera, w którym
    może on przyjÄÄ 'o', lecz nie może przyjÄÄ innego znaku i że w tym
    stanie aktualnie skanowany tekst nie pasuje do żadnej reguÅy. Stan ten
    pojawia siÄ podczas próby dopasowania reguÅ z linijek 2 i 3 pliku
    wejÅciowego. JeÅli skaner jest w tym stanie i odczyta cokolwiek innego
    niż 'o', to bÄdzie musiaÅ siÄ cofnÄÄ i okreÅliÄ, która reguÅa pasuje.
    Po chwili skrobania siÄ w gÅowÄ można zauważyÄ, że musi to byÄ stan,
    gdy skaner zobaczyÅ "fo". W tej sytuacji otrzymanie czegokolwiek innego
    niż 'o' spowoduje cofniÄcie do prostego dopasowania 'f' (reguÅa
    domyÅlna).

    Komentarz odnoÅnie stanu #8 mówi, że istnieje problem przy skanowaniu
    "foob". RzeczywiÅcie, jeÅli pojawi siÄ dowolny znak inny niż 'a', to
    skaner bÄdzie musiaÅ siÄ cofnÄÄ do przyjmowania "foo". Podobnie sprawa
    ma siÄ ze stanem #9, mówiÄcym o "fooba", po którym nie nastÄpuje 'r'.

    Ostatni komentarz przypomina nam, że usuwanie cofania nie ma sensu
    jeÅli nie używamy -Cf lub -CF, gdyż nie daje to żadnego zysku
    wydajnoÅci na skanerach kompresowanych.

    Sposobem usuwania cofania jest dodawanie reguÅ dla "bÅÄdów":

      %%
      foo     return TOK_KEYWORD;
      foobar   return TOK_KEYWORD;

      fooba    |
      foob    |
      fo     {
            /* faÅszywy alarm, nie jest to sÅowo kluczowe */
            return TOK_ID;
            }


    Eliminowanie cofania można przeprowadziÄ również przy użyciu reguÅy
    "Åap-wszystko":

      %%
      foo     return TOK_KEYWORD;
      foobar   return TOK_KEYWORD;

      [a-z]+   return TOK_ID;

    Jest to, tam gdzie można je zastosowaÄ, najlepsze rozwiÄzanie.

    Komunikaty cofania czÄsto ukÅadajÄ siÄ w kaskady. W skomplikowanych
    zbiorach reguÅ można dostaÄ setki komunikatów. Mimo to, jeÅli można
    je zdeszyfrowaÄ, to ich usuwanie wymaga tylko tuzina reguÅ (Åatwo siÄ
    jednak pomyliÄ i spowodowaÄ, że reguÅa obsÅugi bÅÄdu bÄdzie pasowaÄ do
    prawidÅowego tokena. Możliwe, że przyszÅe implementacje fleksa bÄdÄ
    automatycznie zajmowaÅy siÄ usuwaniem cofania).

    Ważne jest pamiÄtanie, że korzyÅci z eliminacji tego problemu
    zyskujesz dopiero po zlikwidowaniu każdej instancji cofania.
    Pozostawienie choÄ jednej oznacza, że nie zyskujesz niczego.

    Zmienny wiszÄcy kontekst (gdzie zarówno prowadzÄca jak i koÅczÄca
    czÄÅÄ nie majÄ ustalonej dÅugoÅci) wprowadza utratÄ wydajnoÅci
    zbliżonÄ do REJECT (tzn. znacznÄ). Dlatego gdy tylko można, to zapisz
    takÄ reguÅÄ:

      %%
      mouse|rat/(cat|dog)  run();

    jako:

      %%
      mouse/cat|dog     run();
      rat/cat|dog      run();

    lub jako

      %%
      mouse|rat/cat     run();
      mouse|rat/dog     run();

    zwrÃ³Ä uwagÄ, że specjalna akcja '|' nie powoduje żadnych
    oszczÄdnoÅci, a wrÄcz może pogorszyÄ sprawÄ (zobacz niżej Niedostatki
    / BÅÄdy).

    Innym obszarem, gdzie użytkownik może zwiÄkszaÄ wydajnoÅÄ skanera
    jest to, że im dÅuższe sÄ dopasowywane tokeny, tym szybciej dziaÅa
    skaner. Jest tak dlatego, że przetwarzanie dÅugich tokenów wiÄkszoÅci
    znaków wejÅciowych zachodzi w wewnÄtrznej (krótkiej) pÄtli skanujÄcej
    i rzadko musi przechodziÄ przez dodatkowÄ pracÄ zwiÄzanÄ z ustawianiem
    Årodowiska skanujÄcego (np. yytext) dla akcji. Przypomnij sobie skaner
    komentarzy C:

      %x comment
      %%
          int line_num = 1;

      "/*"     BEGIN(comment);

      <comment>[^*\n]*
      <comment>"*"+[^*/\n]*
      <comment>\n       ++line_num;
      <comment>"*"+"/"    BEGIN(INITIAL);

    Można to przyspieszyÄ nastÄpujÄco:

      %x comment
      %%
          int line_num = 1;

      "/*"     BEGIN(comment);

      <comment>[^*\n]*
      <comment>[^*\n]*\n   ++line_num;
      <comment>"*"+[^*/\n]*
      <comment>"*"+[^*/\n]*\n ++line_num;
      <comment>"*"+"/"    BEGIN(INITIAL);

    Teraz zamiast sytuacji, gdzie nowa linia wymaga przetwarzania nastÄpnej
    akcji, rozpoznawanie nowych linii jest "rozrzucone" na inne reguÅy.
    Umożliwia to zachowanie jak najdÅuższego dopasowania. Zauważ, że
    dodawanie reguÅ nie spowalnia skanera! Jego szybkoÅÄ jest niezależna
    od liczby reguÅ i (w porównaniu do rozważaÅ z poczÄtku sekcji) ich
    stopnia skomplikowania (z zastrzeżeniem do operatorów takich jak '*'
    i '|').

    Ostateczny przykÅad przyspieszania skanera: zaÅóżmy, że chcesz
    skanowaÄ plik zawierajÄcy identyfikatory i sÅowa kluczowe w liczbie
    jednego na liniÄ, bez żadnych obcych znaków i chcesz rozpoznawaÄ
    wszystkie sÅowa kluczowe. Naturalnym odruchem poczÄtkowym jest:

      %%
      asm   |
      auto   |
      break  |
      ... etc ...
      volatile |
      while  /* to jest sÅowo kluczowe */

      .|\n   /* a to nie... */

    Aby wyeliminowaÄ Åledzenie wstecz, wprowadź reguÅÄ Åap-wszystko:

      %%
      asm   |
      auto   |
      break  |
      ... etc ...
      volatile |
      while  /* to sÅowo kluczowe */

      [a-z]+  |
      .|\n   /* a to nie... */

    Obecnie, jeÅli mamy zagwarantowane, że mamy dokÅadnie jedno sÅowo w
    linii, możemy zredukowaÄ caÅkowitÄ liczbÄ dopasowaÅ o poÅowÄ przez
    wÅÄczanie w rozpoznawanie tokenów Åapanie nowych linii.

      %%
      asm\n  |
      auto\n  |
      break\n |
      ... etc ...
      volatile\n |
      while\n /* to sÅowo kluczowe */

      [a-z]+\n |
      .|\n   /* a to nie... */

    Trzeba byÄ tu ostrożnym, gdyż wÅaÅnie wprowadziliÅmy do skanera
    cofanie. W szczególnoÅci, jeÅli my wiemy, że w wejÅciu nie bÄdzie
    nigdy znaków innych niż litery i nowe linie, to flex nie może tego
    wiedzieÄ i bÄdzie planowaÅ ewentualnoÅÄ cofania podczas skanowania
    tokenu w rodzaju "auto", po którym nie nastÄpi nowa linia lub litera.
    W poprzednim wypadku nastÄpiÅoby po prostu dopasowanie reguÅy "auto",
    lecz teraz nie ma "auto", ale "auto\n". Aby wyeliminowaÄ możliwoÅÄ
    cofania, możemy albo zduplikowaÄ wszystkie reguÅy bez koÅcowych nowych
    linii albo, jeÅli nie spodziewamy siÄ takiego wejÅcia i nie [interesuje
    nas] jego klasyfikacja, możemy wprowadziÄ reguÅÄ Åap-wszystko, która
    nie zawiera nowej linii.

      %%
      asm\n  |
      auto\n  |
      break\n |
      ... etc ...
      volatile\n |
      while\n /* to sÅowo kluczowe */

      [a-z]+\n |
      [a-z]+  |
      .|\n   /* a to nie... */

    Po kompilacji z -Cf, jest to prawie tak szybkie, jak tylko możliwe dla
    fleksa dla tego problemu.

    Ostatnia uwaga: flex jest wolny przy dopasowywaniu NUL-ów,
    szczególnie jeÅli token zawiera ich wiele. Najlepiej pisaÄ reguÅy,
    dopasowujÄce krótkie fragmenty takich tekstów.

    Kolejna ostatnia uwaga o wydajnoÅci: jak wspomniano wyżej w sekcji Jak
    Dopasowywane jest WejÅcie, dynamiczne zmiany rozmiarów yytext do
    przyjmowania dużych tokenów jest powolne, gdyż obecnie wymaga by
    taki token byÅ reskanowany od poczÄtku. Tak wiÄc jeÅli wydajnoÅÄ jest
    istotna, to powinieneÅ dopasowywaÄ "duże" fragmenty tekstu, lecz nie
    "olbrzymie". GranicÄ miÄdzy tymi pojÄciami jest okoÅo 8K
    znaków/token.

GENEROWANIE SKANERÃW C++
    flex daje dwie drogi tworzenia skanerów przeznaczonych dla C++.
    PierwszÄ z nich jest proste skompilowanie fleksowego skanera
    kompilatorem C++ zamiast kompilatora C. Nie powinieneÅ napotkaÄ
    żadnych bÅÄdów kompilacji (jeÅli siÄ pojawiÄ, to zgÅoÅ to pod adres
    wskazany niżej, w sekcji o autorze). Możesz wówczas w akcjach swoich
    reguÅ używaÄ kodu C++ zamiast C. Zauważ, że domyÅlnym źródÅem dla
    skanera pozostaje yyin, a domyÅlnym echem jest wciÄż yyout. Obydwa
    urzÄdzenia sÄ zmiennymi FILE *, a nie strumieniami C++.

    Można też użyÄ fleksa do generowania klasy skanera C++. SÅuży do
    tego opcja -+ (lub, równoważnie %option c++), co jest przyjmowane
    automatycznie jeÅli nazwa pliku wykonywalnego fleksa koÅczy siÄ plusem,
    jak np. flex++. Przy użyciu tej opcji, flex generuje skaner do pliku
    lex.yy.cc zamiast lex.yy.c. Generowany skaner zawiera plik nagÅówkowy
    FlexLexer.h, który definiuje interfejsy do dwóch klas C++.

    Pierwsza klasa, FlexLexer, daje abstrakcyjnÄ klasÄ bazowÄ, definiujÄcÄ
    ogólny interfejs klasy skanera. Daje nastÄpujÄce funkcje skÅadowe:

    const char* YYText()
       zwraca tekst ostatnio dopasowanego tokenu, równoważnik yytext.

    int YYLeng()
       zwraca dÅugoÅÄ ostatnio dopasowanego tokenu, równoważnik
       yyleng.

    int lineno() const
       zwraca numer aktualnej linii wejÅciowej (zobacz %option
       yylineno), lub 1 jeÅli %option yylineno nie zostaÅo użyte.

    void set_debug( int flag )
       ustawia flagÄ debuggujÄcÄ dla skanera, równoważnik przypisania
       do yy_flex_debug (zobacz wyżej sekcjÄ o opcjach). Zauważ, że
       aby wÅÄczaÄ w skanerze informacje diagnostyczne, musisz
       skompilowaÄ go z użyciem %option debug.

    int debug() const
       zwraca bieżÄce ustawienie flagi debuggujÄcej.

    UdostÄpniane sÄ też funkcje skÅadowe równoważne
    yy_switch_to_buffer(), yy_create_buffer() (chociaż pierwszym
    argumentem jest wskaźnik istream*, a nie FILE*), yy_flush_buffer(),
    yy_delete_buffer() i yyrestart() (i znowu, pierwszym argumentem jest
    wskaźnik istream*).

    KolejnÄ klasÄ zdefiniowanÄ w FlexLexer.h jest yyFlexLexer, który jest
    klasÄ pochodnÄ FlexLexer. Zaiwera nastÄpujÄce dodatkowe funkcje
    skÅadowe:

    yyFlexLexer( istream* arg_yyin = 0, ostream* arg_yyout = 0 )
       buduje obiekt yyFlexLexer stosujÄc podane strumienie jako
       wejÅcie i wyjÅcie. JeÅli nie zostanÄ podane, to strumienie bÄdÄ
       odpowiadaÅy odpowiednio cin i cout.

    virtual int yylex()
       odgrywa tÄ samÄ rolÄ co yylex() dla normalnych skanerów fleksa:
       skanuje strumieÅ wejÅciowy, konsumuje tokeny aż akcja reguÅy
       nie zwróci wartoÅci. JeÅli z yyFlexLexer wyprowadzisz podklasÄ
       S i zechcesz dostaÄ siÄ do funkcji i zmiennych skÅadowych S z
       wnÄtrza yylex(), to musisz użyÄ %option yyclass="S" by
       poinformowaÄ fleksa, że bÄdziesz używaÄ podklasy zamiast
       yyFlexLexer. W tym wypadku zamiast generowaÄ
       yyFlexLexer::yylex(), flex generuje S::yylex() (oraz generuje
       prosty yyFlexLexer::yylex(), który woÅa
       yyFlexLexer::LexerError() po wywoÅaniu).

    virtual void switch_streams(istream* new_in = 0,
       ostream* new_out = 0) przypisuje yyin do new_in (jeÅli jest nie-
       nil) oraz yyout do new_out (ditto), kasujÄc poprzedni bufor
       wejÅciowy jeÅli przypisywana jest nowa wartoÅÄ yyin .

    int yylex( istream* new_in, ostream* new_out = 0 )
       najpierw przeÅÄcza strumienie wejÅciowe poprzez switch_streams(
       new_in, new_out ), a nastÄpnie zwraca wartoÅÄ yylex().

    Poza tym, yyFlexLexer definiuje nastÄpujÄce chronione (protected)
    funkcje wirtualne, które można przedefiniowaÄ w klasach pochodnych,
    by dostosowaÄ skaner:

    virtual int LexerInput( char* buf, int max_size )
       odczytuje maksymalnie max_size znaków do buf i zwraca liczbÄ
       odczytanych znaków. Aby wskazaÄ koniec wejÅcia zwracane jest 0
       znaków. Zauważ, że skanery "interaktywne" (zobacz flagi -B
       oraz -I) definiujÄ makro YY_INTERACTIVE. JeÅli redefiniujesz
       LexerInput() i potrzebujesz braÄ różne akcje, zależnie od
       tego czy skaner skanuje źródÅo interaktywne czy nie, to
       możesz sprawdzaÄ obecnoÅÄ tej nazwy poprzez #ifdef.

    virtual void LexerOutput( const char* buf, int size )
       zapisuje size znaków z bufora buf który, o ile jest zakoÅczony
       zerem, może zawieraÄ też "wewnÄtrzne" zera jeÅli reguÅy
       skanera mogÄ ÅapaÄ tekst z wewnÄtrznymi zerami.

    virtual void LexerError( const char* msg )
       zgÅasza komunikat bÅÄdu krytycznego. DomyÅlna wersja tej funkcji
       zapisuje komunikat do strumienia cerr i koÅczy dziaÅanie
       programu.

    Zauważ, że obiekt yyFlexLexer zawiera swój peÅny stan skanowania.
    Tak wiÄc można używaÄ takich obiektów do tworzenia wielobieżnych
    (reentrant) skanerów. Możesz używaÄ wielu instancji tej samej klasy
    yyFlexLexer, jak również możesz w jednym programie ÅÄczyÄ wiele klas
    skanerów w caÅoÅÄ, używajÄc opisanej wyżej opcji -P .

    Dla skanerów C++ nie jest dostÄpna wÅaÅciwoÅÄ %array, trzeba wiÄc
    używaÄ %pointer (tj. wartoÅci domyÅlnej).

    Oto przykÅad prostego skanera C++:

        // PrzykÅad użycia klasy skanera C++

      %{
      int mylineno = 0;
      %}

      string \"[^\n"]+\"

      ws   [ \t]+

      alpha  [A-Za-z]
      dig   [0-9]
      name  ({alpha}|{dig}|\$)({alpha}|{dig}|[_.\-/$])*
      num1  [-+]?{dig}+\.?([eE][-+]?{dig}+)?
      num2  [-+]?{dig}*\.{dig}+([eE][-+]?{dig}+)?
      number {num1}|{num2}

      %%

      {ws}  /* pomiÅ spacje i tabulacje */

      "/*"  {
          int c;

          while((c = yyinput()) != 0)
            {
            if(c == '\n')
              ++mylineno;

            else if(c == '*')
              {
              if((c = yyinput()) == '/')
                break;
              else
                unput(c);
              }
            }
          }

      {number} cout << "number " << YYText() << '\n';

      \n    mylineno++;

      {name}  cout << "name " << YYText() << '\n';

      {string} cout << "string " << YYText() << '\n';

      %%

      int main( int /* argc */, char** /* argv */ )
        {
        FlexLexer* lexer = new yyFlexLexer;
        while(lexer->yylex() != 0)
          ;
        return 0;
        }
    JeÅli chcesz tworzyÄ wiele (różnych) klas leksera, powinieneÅ użyÄ
    flagi -P (lub opcji prefiks=) do zmiany nazwy każdego yyFlexLexer na
    inny xxFlexLexer. NastÄpnie możesz zaÅÄczaÄ <FlexLexer.h> do swoich
    innych źródeÅ, raz na klasÄ leksera, zmieniajÄc najpierw nazwÄ
    yyFlexLexer w nastÄpujÄcy sposób:

      #undef yyFlexLexer
      #define yyFlexLexer xxFlexLexer
      #include <FlexLexer.h>

      #undef yyFlexLexer
      #define yyFlexLexer zzFlexLexer
      #include <FlexLexer.h>

    o ile (na przykÅad) użyjesz opcji %option prefix="xx" dla jednego ze
    swoich skanerów, a %option prefix="zz" dla drugiego.

    WAÅ»NE: obecna postaÄ klasy skanujÄcej jest eksperymentalna i może
    zmieniaÄ siÄ miÄdzy gÅównymi wydaniami.

NIEZGODNOÅCI Z LEX I POSIX
    flex jest przeróbkÄ narzÄdzia lex z AT&T Unix (jednakże obie te
    implementacje nie majÄ wspólnego kodu). Posiada pewne rozszerzenia i
    niezgodnoÅci, które sÄ istotne dla tych, którzy chcÄ pisaÄ skanery
    dziaÅajÄce z oboma. Flex jest w peÅni zgodny ze specyfikacjÄ POSIX lex
    poza szczegóÅem, że gdy używa %pointer (domyÅlne), to wywoÅanie
    unput() niszczy zawartoÅÄ yytext, co jest niezgodne ze specyfikacjÄ
    POSIX.

    W sekcji tej omówimy wszystkie znane obszary niezgodnoÅci fleksa z
    AT&T lex i specyfikacjÄ POSIX.

    fleksowa opcja -l wÅÄcza maksymalnÄ zgodnoÅÄ z oryginalnym AT&T lex,
    okupujÄc to jednak znacznymi stratami wydajnoÅci generowanego skanera.
    Niżej zaznaczymy, które niezgodnoÅci można pokonaÄ używajÄc opcji
    -l.

    flex jest w peÅni zgodny z leksem poza nastÄpujÄcymi wyjÄtkami:

    -   Nieudokumentowana zmienna wewnÄtrzna skanera lex o nazwie
       yylineno nie jest obsÅugiwana bez -l lub %option yylineno.

       yylineno powinno byÄ obsÅugiwane na poziomie buforowym, a nie na
       skanerowym (pojedyncza zmienna globalna).

       yylineno nie jest czÄÅciÄ specyfikacji POSIX.

    -   Procedura input() nie jest redefiniowalna chociaż może byÄ
       woÅana do czytania znaków nastÄpujÄcym po tym, co dopasowano do
       reguÅy. JeÅli input() napotka koniec pliku, to wykonywane jest
       normalne przetwarzanie yywrap(). ``Prawdziwy'' koniec pliku
       jest sygnalizowany przez input() zwróceniem wartoÅci EOF.

       WejÅcie jest natomiast sterowane przez definiowanie makra
       YY_INPUT.

       Ograniczenie fleksa, że input() nie może byÄ redefiniowany
       jest zgodne ze specyfikacjÄ POSIX, która po prostu nie okreÅla
       innego żadnego sposobu sterowania wejÅciem skanera niż poprzez
       dokonanie poczÄtkowego przypisania do yyin.

    -   Procedura unput() nie jest redefiniowalna. Ograniczenie to jest
       zgodne z POSIX.

    -   Skanery fleksa nie sÄ tak wielobieżne (reentrant) jak skanery
       lex. W szczególnoÅci, jeÅli masz interaktywny skaner i obsÅugÄ
       przerwaÅ, która robi dÅugi skok ze skanera, a skaner jest
       nastÄpnie woÅany ponownie, to możesz uzyskaÄ nastÄpujÄcy
       komunikat:

         fatal flex scanner internal error--end of buffer missed

       Aby wejÅÄ na nowo do skanera, użyj najpierw

         yyrestart( yyin );

       Zauważ, że wywoÅanie to wyrzuci wszelkie buforowane wejÅcie;
       zwykle jednak nie jest to problem przy skanerach interaktywnych.

       Zauważ też, że klasy skanerów C++ wielobieżne
       (reentrant), wiÄc używajÄc opcji C++ powinieneÅ ich używaÄ.
       Zobacz sekcjÄ o generowaniu skanerów C++.

    -   output() nie jest obsÅugiwany. WyjÅcie makra ECHO jest
       wykonywane do wskaźnika plikowego yyout (domyÅlnie stdout).

       output() nie jest czÄÅciÄ specyfikacji POSIX.

    -   lex nie obsÅuguje wykluczajÄcych warunków poczÄtkowych (%x),
       choÄ znajdujÄ siÄ one w specyfikacji POSIX.

    -   Przy rozwijaniu definicji, flex ujmuje je w nawiasy. W leksie,
       nastÄpujÄce:

         NAME  [A-Z][A-Z0-9]*
         %%
         foo{NAME}?   printf( "ZnalazÅem\n" );
         %%

       nie dopasuje siÄ do ÅaÅcucha "foo", gdyż makro jest rozwijane
       tak, że reguÅa odpowiada "foo[A-Z][A-Z0-9]*?", a pierwszeÅstwo
       jest takie, że '?' jest wiÄzany z "[A-Z0-9]*". We fleksie
       reguÅa zostaÅaby rozwiniÄta do "foo([A-Z][A-Z0-9]*)?" i ÅaÅcuch
       "foo" zostaÅby dopasowany.

       Zauważ, że jeÅli definicja rozpoczyna siÄ od ^ lub koÅczy siÄ
       na $ to nie jest rozwijana w nawiasach, aby umożliwiÄ tym
       operatorom pojawienie siÄ w definicjach bez utraty ich
       znaczenia. Ale operatory <s>, / i <<EOF>> nie mogÄ byÄ używane
       w definicji fleksa.

       Używanie -l skutkuje leksowym zachowaniem braku nawiasów
       wokóŠdefinicji.

       POSIX nakazuje ujmowanie definicji w nawiasy.

    -   Niektóre implementacje leksa umożliwiajÄ rozpoczynanie akcji
       reguÅ w osobnej linii jeÅli wzorzec reguÅy ma doklejonÄ biaÅÄ
       spacjÄ:

         %%
         foo|bar<tu spacja>
          { foobar_action(); }

       flex nie obsÅuguje tej wÅaÅciwoÅci.

    -   Leksowe %r (generuj skaner Ratfor) nie jest obsÅugiwane. Nie
       jest czÄÅciÄ specyfikacji POSIX.

    -   Po wywoÅaniu unput(), yytext jest niezdefiniowane aż do
       dopasowania nastÄpnego tokenu, chyba że skaner używa %array.
       Inaczej ma siÄ sprawa z leksem lub specyfikacjÄ POSIX. Opcja -l
       zaÅatwia tÄ niezgodnoÅÄ.

    -   PierwszeÅstwo operatora {} (zakresu numerycznego) jest inne.
       lex interpretuje "abc{1,3}" jako "dopasuj 1, 2 lub 3 pojawienia
       'abc'", a flex interpretuje to jako "dopasuj 'ab' z doklejonym
       jednym, dwoma lub trzema znakami 'c'". Interpretacja fleksowa
       jest zgodna ze specyfikacjÄ POSIX.

    -   PierwszeÅstwo operatora ^ jest inne. lex interpretuje
       "^foo|bar" jako "dopasuj albo 'foo' z poczÄtku linii albo 'bar'
       gdziekolwiek", podczas gdy flex rozumie to jako "dopasuj 'foo'
       lub 'bar' jeÅli pojawiÄ siÄ na poczÄtku linii". To drugie jest
       zgodne ze specyfikacjÄ POSIX.

    -   Specjalne deklaracje rozmiaru-tablicy, takie jak %a, obsÅugiwane
       przez lex nie sÄ wymagane przez skanery fleksa; flex je
       ignoruje.

    -   Nazwa FLEX_SCANNER jest #definiowana, wiÄc skanery mogÄ byÄ
       pisane z przeznaczeniem do użycia z fleksem lub leksem.
       Skanery zawierajÄ również YY_FLEX_MAJOR_VERSION i
       YY_FLEX_MINOR_VERSION wskazujÄc na wersjÄ fleksa, która
       wygenerowaÅa skaner (na przykÅad dla wydania 2.5 definiowane sÄ
       odpowiednio liczby 2 i 5).

    NastÄpujÄce wÅaÅciwoÅci fleksa nie sÄ zawarte w specyfikacjach lex ani
    POSIX:

      Skanery C++
      %option
      zakresy warunków poczÄtkowych
      stosy warunków poczÄtkowych
      skanery interaktywne/nieinteraktywne
      yy_scan_string() i koledzy
      yyterminate()
      yy_set_interactive()
      yy_set_bol()
      YY_AT_BOL()
      <<EOF>>
      <*>
      YY_DECL
      YY_START
      YY_USER_ACTION
      YY_USER_INIT
      dyrektywy #line
      %{} wokóŠakcji
      wiele akcji w linii

    plus prawie wszystkie flagi fleksa. Ostatnia wÅaÅciwoÅÄ listy odnosi
    siÄ do faktu, że we fleksie można wstawiaÄ wiele akcji do jednej
    linii, rozdzielajÄc je Årednikami, podczas gdy w leksie, nastÄpujÄca
    instrukcja

      foo  handle_foo(); ++num_foos_seen;

    jest (raczej niespodziewanie) obcinana do

      foo  handle_foo();

    flex nie obcina akcji. Akcje które nie sÄ objÄte klamrami koÅczÄ siÄ
    zwyczajnie na koÅcu linii.

DIAGNOSTYKA
    warning, rule cannot be matched (ostrzeżenie, reguÅa nie może byÄ
    dopasowana) wskazuje, że podana reguÅa nie może byÄ dopasowana gdyż
    wystÄpuje za innymi reguÅami, które zawsze dopasujÄ jej tekst. Na
    przykÅad nastÄpujÄce foo nie może byÄ dopasowane, gdyż pojawia siÄ po
    regule Åap-wszystko:

      [a-z]+  got_identifier();
      foo    got_foo();

    Użycie w skanerze REJECT powstrzyma to ostrzeżenie.

    warning, -s option given but default rule can be matched (ostrzeżenie,
    podano opcjÄ -s, lecz dopasowana może byÄ reguÅa domyÅlna) oznacza,
    że możliwe jest (przypuszczalnie tylko w konkretnym warunku
    poczÄtkowym), że reguÅa domyÅlna (dopasowania dowolnego znaku) jest
    jedynÄ, która dopasuje siÄ do konkretnego wejÅcia. Ponieważ podano
    -s, zakÅada siÄ, że nie jest to celowe.

    reject_used_but_not_detected undefined lub yymore_used_but_not_detected
    undefined (niezdefiniowana fraza pierwsza lub druga) - te bÅÄdy
    pojawiajÄ siÄ podczas kompilacji. WskazujÄ one, że skaner używa
    REJECT lub yymore(), lecz flex nie poinformowaÅ o tym fakcie. Znaczy
    to, że flex przeskanowaŠpierwsze dwie sekcji w poszukiwaniu
    pojawienia siÄ tych akcji, ale ich nie znalazÅ, bo jakoÅ je przemyciÅeÅ
    (np. przez plik #include). Użyj %option reject lub %option yymore do
    wskazania fleksowi, że naprawdÄ używasz tych wÅaÅciwoÅci.

    flex scanner jammed - skaner skompilowany z -s napotkaÅ ÅaÅcuch
    wejÅciowy, który nie zostaÅ dopasowany do żadnej z jego reguÅ. BÅÄd
    ten może siÄ pojawiÄ też z powodu problemów wewnÄtrznych.

    token too large, exceeds YYLMAX (token zbyt duży, przekracza YYLMAX) -
    twój skaner używa %array a jedna z jego reguÅ dopasowaÅa siÄ do
    ÅaÅcucha dÅuższego niż staÅa YYLMAX (domyÅlnie 8K). Możesz zwiÄkszyÄ
    tÄ wartoÅÄ zwiÄkszajÄc #definicjÄ staÅej YYLMAX w sekcji definicji
    swojego wejÅcia fleksa.

    scanner requires -8 flag to use the character 'x' (skaner wymaga flagi
    -8 do używania znaku 'x') - specyfikacja twojego skanera zawiera
    rozpoznawanie znaku 8-bitowego 'x', a nie podana zostaÅa flaga -8, w
    wyniku czego skaner użyŠ7-bit z powodu wykorzystania opcji kompresji
    tablic -Cf lub -CF. Dla szczegóÅów zobacz dyskusjÄ flagi -7.

    flex scanner push-back overflow - użyÅeÅ unput() do wepchniÄcia z
    powrotem tak dÅugiego tekstu, że bufor skanera nie potrafiÅ
    przetrzymaÄ wepchniÄtego tekstu i bieżÄcego tokena w yytext. Idealny
    skaner powinien dynamicznie zmieniÄ rozmiar bufora, lecz obecnie tak
    siÄ nie dzieje.

    input buffer overflow, can't enlarge buffer because scanner uses REJECT
    (przekroczenie bufora wejÅciowego nie może powiÄkszyÄ bufora gdyż
    skaner używa REJECT) - skaner pracowaŠnad dopasowaniem bardzo dużego
    tokenu i potrzebowaÅ rozszerzyÄ bufor wejÅciowy. Nie dziaÅa to ze
    skanerami, używajÄcymi REJECT.

    fatal flex scanner internal error--end of buffer missed (krytyczny bÅÄd
    wewnÄtrzny skanera flex -- rozminiÄto siÄ z koÅcem bufora) - Może siÄ
    to pojawiÄ w skanerze, który jest uruchomiony po dÅugim skoku z ramki
    aktywacji skanera. Przed powrotem do skanera użyj:

      yyrestart( yyin );

    albo, jak wspomniano wyżej, przeÅÄcz siÄ na używanie skanerów C++.

    too many start conditions in <> construct! (zbyt wiele warunków
    poczÄtkowych w konstrukcji <>) - w konstrukcji <> pojawiÅo siÄ wiÄcej
    warunków poczÄtkowych niż istnieje w rzeczywistoÅci (wiÄc
    przynajmniej jeden z nich pojawiÅ siÄ dwukrotnie).

PLIKI
    -lfl  biblioteka, z którÄ muszÄ byÄ ÅÄczone skanery.

    lex.yy.c
       generowany skaner (nazywany na niektórych systemach lexyy.c).

    lex.yy.cc
       generowana klasa skanera C++, po użyciu -+.

    <FlexLexer.h>
       plik nagÅówkowy definiujÄcy klasÄ bazowÄ skanera C++, FlexLexer
       i klasÄ pochodnÄ, yyFlexLexer.

    flex.skl
       skaner szkieletowy. Plik ten jest używany tylko przy budowaniu
       fleksa, nie przy jego uruchamianiu.

    lex.backup
       informacje wspierajÄce (backing-up) dla flagi -b (nazywany jest
       mianem lex.bck na niektórych systemach).

NIEDOSTATKI / BÅÄDY
    Niektóre wzorce wiszÄcego kontekstu nie mogÄ byÄ poprawnie dopasowane
    i generujÄ komunikaty ostrzegawcze ("dangerous trailing context")
    (niebezpieczny wiszÄcy kontekst). SÄ to wzorce, gdzie zakoÅczenie
    pierwszej czÄÅci reguÅy dopasowuje siÄ do poczÄtku drugiej czÄÅci,
    takie jak "zx*/xy*", gdzie 'x*' dopasowuje 'x' na poczÄtku wiszÄcego
    kontekstu. (Zauważ, że projekt POSIX-a okreÅla, że dopasowany w
    takich wzorcach tekst jest niezdefiniowany.)

    Dla niektórych reguÅ wiszÄcego kontekstu, czÄÅci które sÄ w
    rzeczywistoÅci okreÅlonej dÅugoÅci nie sÄ tak rozpoznawane. Prowadzi to
    do wspomnianej wyżej straty wydajnoÅci. W szczególnoÅci, czÄÅci
    używajÄce '|' lub {n} (takie jak "foo{3}") zawsze sÄ uważane za
    zmienno-dÅugoÅciowe.

    ÅÄczenie wiszÄcego kontekstu z akcjÄ specjalnÄ '|' może spowodowaÄ,
    że ustalony (fixed) wiszÄcy kontekst zostanie zmieniony w bardziej
    kosztowny, zmienny wiszÄcy kontekst. Na przykÅad nastÄpujÄce:

      %%
      abc   |
      xyz/def


    Używanie unput() uszkadza yytext i yyleng, chyba że użyto dyrektywy
    %array lub opcji -l.

    Dopasowywanie wzorców NUL-i jest znacznie wolniejsze niż
    dopasowywanie innych znaków.

    Dynamiczne zmiany rozmiaru bufora sÄ wolne i wymagajÄ reskanowania
    caÅego tekstu dopasowanego dotÄd przez bieżÄcy (zwykle duży) token.

    Z powodu buforowania wejÅcia i czytania z wyprzedzeniem, nie można
    ÅÄczyÄ z reguÅami fleksa wywoÅaÅ <stdio.h>, np. getchar(). Zamiast
    tego woÅaj input().

    Wpisy caÅej tablicy (total table entries) wymieniane przez flagÄ -v nie
    zawierajÄ niektórych wpisów, potrzebnych do okreÅlania, która reguÅa
    zostaÅa dopasowana. Liczba wpisów jeÅli skaner nie używa REJECT jest
    równa liczbie stanów DFA, a w przeciwnym wypadku jest trochÄ wiÄksza.

    REJECT nie może byÄ używany z opcjami -f lub -F.

    WewnÄtrzne algorytmy fleksa wymagajÄ udokumentowania.

ZOBACZ TAKŻE
    lex(1), yacc(1), sed(1), awk(1).

    John Levine, Tony Mason, and Doug Brown, Lex & Yacc, O'Reilly and
    Associates. Upewnij siÄ, że bierzesz 2-gie wydanie.

    M. E. Lesk and E. Schmidt, LEX - Lexical Analyzer Generator

    Alfred Aho, Ravi Sethi and Jeffrey Ullman, Compilers: Principles,
    Techniques and Tools, Addison-Wesley (1986). Opisuje techniki
    dopasowywania wzorców używane przez fleksa (deterministyczne automaty
    skoÅczone).

AUTOR
    Vern Paxson, z pomocÄ wielu pomysÅów i inspiracji od Vana Jacobsona.
    OryginalnÄ wersjÄ napisaÅ Jef Poskanzer. Reprezentacja szybkiej
    tablicy jest czÄÅciowÄ implementacjÄ projektu Vana Jacobsona.
    Implementacja zostaÅa wykonana przez Kevina Gonga and Verna Paxsona.

    PodziÄkowania dla wielu beta testerów, komentatorów i kontrybutorów
    fleksa, z których szczególnie zasÅużone sÄ nastÄpujÄce osoby:
    Francois Pinard, Casey Leedom, Robert Abramovitz, Stan Adermann, Terry
    Allen, David Barker-Plummer, John Basrai, Neal Becker, Nelson H.F.
    Beebe, benson@odi.com, Karl Berry, Peter A. Bigot, Simon Blanchard,
    Keith Bostic, Frederic Brehm, Ian Brockbank, Kin Cho, Nick Christopher,
    Brian Clapper, J.T. Conklin, Jason Coughlin, Bill Cox, Nick Cropper,
    Dave Curtis, Scott David Daniels, Chris G. Demetriou, Theo Deraadt,
    Mike Donahue, Chuck Doucette, Tom Epperly, Leo Eskin, Chris Faylor,
    Chris Flatters, Jon Forrest, Jeffrey Friedl, Joe Gayda, Kaveh R. Ghazi,
    Wolfgang Glunz, Eric Goldman, Christopher M. Gould, Ulrich Grepel, Peer
    Griebel, Jan Hajic, Charles Hemphill, NORO Hideo, Jarkko Hietaniemi,
    Scott Hofmann, Jeff Honig, Dana Hudes, Eric Hughes, John Interrante,
    Ceriel Jacobs, Michal Jaegermann, Sakari Jalovaara, Jeffrey R. Jones,
    Henry Juengst, Klaus Kaempf, Jonathan I. Kamens, Terrence O Kane, Amir
    Katz, ken@ken.hilco.com, Kevin B. Kenny, Steve Kirsch, Winfried Koenig,
    Marq Kole, Ronald Lamprecht, Greg Lee, Rohan Lenard, Craig Leres, John
    Levine, Steve Liddle, David Loffredo, Mike Long, Mohamed el Lozy, Brian
    Madsen, Malte, Joe Marshall, Bengt Martensson, Chris Metcalf, Luke
    Mewburn, Jim Meyering, R. Alexander Milowski, Erik Naggum, G.T. Nicol,
    Landon Noll, James Nordby, Marc Nozell, Richard Ohnemus, Karsten
    Pahnke, Sven Panne, Roland Pesch, Walter Pelissero, Gaumond Pierre,
    Esmond Pitt, Jef Poskanzer, Joe Rahmeh, Jarmo Raiha, Frederic
    Raimbault, Pat Rankin, Rick Richardson, Kevin Rodgers, Kai Uwe Rommel,
    Jim Roskind, Alberto Santini, Andreas Scherer, Darrell Schiebel, Raf
    Schietekat, Doug Schmidt, Philippe Schnoebelen, Andreas Schwab, Larry
    Schwimmer, Alex Siegel, Eckehard Stolz, Jan-Erik Strvmquist, Mike
    Stump, Paul Stuart, Dave Tallman, Ian Lance Taylor, Chris Thewalt,
    Richard M. Timoney, Jodi Tsai, Paul Tuinenga, Gary Weik, Frank Whaley,
    Gerhard Wilhelms, Kent Williams, Ken Yap, Ron Zellar, Nathan Zelle,
    David Zuhn, oraz ci, których nazwiska wyleciaÅy z moich zdolnoÅci
    archiwizowania poczty, lecz których wkÅad jest równie ważny.

    Keith Bostic, Jon Forrest, Noah Friedman, John Gilmore, Craig Leres,
    John Levine, Bob Mulcahy, G.T. Nicol, Francois Pinard, Rich Salz i
    Richard Stallman pomogli z różnymi problemami dystrybucji.

    Esmond Pitt and Earle Horton pomógŠz wsparciem 8-bit; Benson
    Margulies i Fred Burke pomogli z wsparciem C++; Kent Williams i Tom
    Epperly pomogli z wsparciem klas C++; Ove Ewerlid pomógŠz wsparciem
    NUL-ów; Eric Hughes pomógŠz wielokrotnymi buforami.

    Praca ta byÅa poczÄtkowo wykonywana gdy byÅem z Real Time Systems Group
    w Lawrence Berkeley Laboratory w Berkeley, CA. Wielkie dziÄki do
    wszystkich za wsparcie, które uzyskaÅem.

    Komentarze Ålij do vern@ee.lbl.gov.Wersja 2.5            KwiecieÅ 1995             FLEX(1)