flock

FLOCK(2)        PodrÄcznik programisty Linuksa        FLOCK(2)NAZWA
    flock - zaÅożenie lub zdjÄcie doradczej blokady na otwartym pliku.

SKÅADNIA
    #include <sys/file.h>

    int flock(int fd, int operation);

OPIS
    ZakÅada lub zdejmuje doradczÄ blokadÄ na otwartym pliku, okreÅlonym
    przez fd. Parametr operation jest jednym z poniższych:

      LOCK_SH ZaÅożenie blokady wspóÅdzielonej. WiÄcej niż jeden
          proces może jÄ utrzymywaÄ na danym pliku w danej chwili.

      LOCK_EX ZaÅożenie blokady wyÅÄcznej. Tylko jeden proces może jÄ
          utrzymywaÄ na danym pliku w danej chwili.

      LOCK_UN UsuniÄcie istniejÄcej blokady, zaÅożonej przez bieżÄcy
          proces.

    WywoÅanie flock() może siÄ zblokowaÄ, gdy inny proces utrzymuje
    blokadÄ niezgodnego typu. Aby uzyskaÄ wywoÅanie nieblokujÄce, należy
    dodaÄ LOCK_NB (za pomocÄ bitowego OR) do dowolnej z powyższych
    wartoÅci parametru operation.

    Pojedynczy plik nie może mieÄ jednoczeÅnie zaÅożonej blokady
    wspóÅdzielonej i wyÅÄcznej.

    Blokady utworzone za pomocÄ flock() sÄ skojarzone z plikiem lub -
    dokÅadniej - z wpisem w tablicy otwartych plików. Oznacza to, że
    powielone deskryptory plików (utworzone na przykÅad za pomocÄ fork(2)
    lub dup(2)) odnoszÄ siÄ do tej samej blokady i ta blokada może byÄ
    zmieniana lub zwalniana za pomocÄ dowolnego ze wspomnianych
    deskryptorów. Ponadto, blokada zostaje zwolniona albo w wyniku jawnego
    wykonania operacji LOCK_UN na dowolnym z tych powielonych
    deskryptorów, albo po zamkniÄciu wszystkich tych deskryptorów.

    JeÅli proces używa open(2) (lub podobnego) do pozyskania wiÄcej niż
    jednego deskryptora dla samego pliku, to flock() potraktuje te
    deskryptory niezależnie. Jakakolwiek próba zablokowania pliku
    używajÄcego jednego z tych deskryptorów może byÄ odrzucona przez
    blokadÄ zaÅożonÄ na innym z tych deskryptorów przez proces
    wywoÅujÄcy.

    Proces może trzymaÄ tylko jeden typ blokady (wspóÅdzielonÄ lub
    wyÅÄcznÄ) na danym pliku. Kolejne wywoÅania flock() na już
    zablokowanym pliku skonwertujÄ istniejÄcÄ blokadÄ na inny typ.

    Blokady utworzone przez flock() sÄ zachowywane przez wywoÅania
    execve(2).

    Blokada wspóÅdzielona lub wyÅÄczna może zostaÄ zaÅożona na pliku
    niezależnie od trybu otwarcia tego pliku.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Po pomyÅlnym zakoÅczeniu zwracane jest zero. Po bÅÄdzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio jest ustawiane errno.

BÅÄDY
    EBADF fd nie jest deskryptorem otwartego pliku.

    EINTR WywoÅanie zostaÅo przerwane podczas oczekiwania na zaÅożenie
       blokady w wyniku dorÄczenia i przechwycenia sygnaÅu przez
       procedurÄ jego obsÅugi; patrz signal(7).

    EINVAL operation jest niepoprawne.

    ENOLCK ZabrakÅo pamiÄci dla jÄdra na przydzielenie rekordów dla
       blokad.

    EWOULDBLOCK
       Plik jest zablokowany, a byÅ ustawiony znacznik LOCK_NB.

ZGODNE Z
    4.4BSD (funkcja flock() pojawiÅa siÄ pierwotnie w 4.2BSD). Pewna wersja
    flock(), prawdopodobnie zaimplementowana na podstawie fcntl(2), pojawia
    siÄ w wiÄkszoÅci systemów UNIX.

UWAGI
    PoczÄwszy od jÄdra 2.0, flock() jest zaimplementowane jako samodzielna
    funkcja systemowa, a nie jako emulacja w bibliotece GNU C za pomocÄ
    wywoÅania fcntl(2). Daje to prawdziwÄ semantykÄ BSD: nie ma interakcji
    pomiÄdzy blokadami różnych typów, tworzonymi za pomocÄ flock() oraz
    tworzonymi za pomocÄ fcntl(2), ponadto flock() nie wykrywa
    zakleszczenia blokad. (Należy jednak zauważyÄ, że na niektórych
    systemach, takich jak nowoczesne BSD, blokady flock() i fcntl(2)
    wchodzÄ z sobÄ w interakcje).

    W jÄdrach Linuksa do wersji 2.6.11 flock() nie blokowaÅ plików po
    NFS-ie (zasiÄg blokad byÅ ograniczony do lokalnego systemu plików).
    Zamiast tego można byÅo blokowaÄ zakresy bajtów za pomocÄ fcntl(2),
    które dziaÅaÅy po NFS-ie, jeÅli wersja Linuksa byÅa w miarÄ nowa, a
    serwer obsÅugiwaÅ blokowanie. Od Linuksa 2.6.12 klient NFS wspiera
    blokady flock(), emulujÄc je jako blokady zakresu bajtów na caÅy
    pliku. Oznacza to, że blokady fcntl(2) i flock() wchodzÄ z sobÄ w
    interakcje, jeÅli jest używany NFS. Od Linuksa 2.6.37 jÄdro wspiera
    tryb kompatybilnoÅci, który pozwala traktowaÄ blokady flock() (i
    także blokady zakresu bajtów fcntl(2)) jako blokady lokalne; patrz
    opis opcji local_lock w nfs(5).

    flock() tworzy jedynie blokady doradcze; proces majÄcy odpowiednie
    uprawnienia do pliku, może swobodnie zignorowaÄ fakt użycia flock() i
    wykonywaÄ operacje wejÅcia/wyjÅcia na tym pliku.

    Blokady flock() i fcntl(2) różnÄ siÄ semantycznie, jeÅli chodzi o
    procesy potomne i dup(2). W systemach implementujÄcych flock() za
    pomocÄ fcntl(2), semantyka flock() bÄdzie inna niż ta opisana w tym
    podrÄczniku.

    Nie jest gwarantowane, że konwersja blokady (z dzielonej na wyÅÄcznÄ
    lub na odwrót) bÄdzie atomowa: istniejÄca blokada może byÄ najpierw
    usuniÄta, a nastÄpnie może byÄ zaÅożona nowa blokada. PomiÄdzy tymi
    dwoma krokami blokadÄ może uzyskaÄ inny proces oczekujÄcy na niÄ, co
    spowoduje, że konwersja blokady albo bÄdzie oczekiwaÅa, albo siÄ nie
    powiedzie, jeÅli podano LOCK_NB. (Jest to oryginalne zachowanie z BSD,
    wystÄpujÄce również w wielu innych implementacjach).

ZOBACZ TAKŻE
    flock(1), close(2), dup(2), execve(2), fcntl(2), fork(2), open(2),
    lockf(3), lslocks(8)

    Documentation/filesystems/locks.txt w kodzie źródÅowym jÄdra Linuksa
    (Documentation/locks.txt w przypadku starszych jÄder)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów, oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM)
    <ankry@mif.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.Linux               2016-03-15             FLOCK(2)