fopen

FOPEN(3)         Podręcznik programisty Linuksa         FOPEN(3)NAZWA
    fopen, fdopen, freopen - funkcje otwarcia strumienia

SKŁADNIA
    #include <stdio.h>

    FILE *fopen(const char *pathname, const char *mode);

    FILE *fdopen(int fd, const char *mode);

    FILE *freopen(const char *pathname, const char *mode, FILE *stream);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    fdopen(): _POSIX_C_SOURCE

OPIS
    Funkcja fopen() otwiera plik, którego nazwę wskazuje pathname i wiąże z
    nim strumień.

    The argument mode points to a string beginning with one of the following
    sequences (possibly followed by additional characters, as described
    below):

    r   Otwarcie pliku tekstowego do odczytu. Strumień wskazuje początek
       pliku.

    r+   Otwarcie pliku do odczytu i zapisu. Strumień wskazuje początek
       pliku.

    w   Usunięcie zawartości pliku lub utworzenie nowego pliku tekstowego
       do zapisu. Strumień wskazuje początek pliku.

    w+   Otwarcie do odczytu i zapisu. Jeśli plik nie istnieje, zostaje
       utworzony, w przeciwnym wypadku jego zawartość zostaje usunięta.
       Strumień wskazuje początek pliku.

    a   Otwarcie do dopisywania (zapisu na końcu pliku). Jeśli plik nie
       istnieje, zostaje utworzony. Strumień wskazuje na koniec pliku.

    a+   Open for reading and appending (writing at end of file). The file
       is created if it does not exist. Output is always appended to the
       end of the file. POSIX is silent on what the initial read
       position is when using this mode. For glibc, the initial file
       position for reading is at the beginning of the file, but for
       Android/BSD/MacOS, the initial file position for reading is at the
       end of the file.

    Łańcuch mode może także zawierać literę 'b' zarówno jak ostatni znak jak
    też jako znak umeszczony pomiędzy znakami dowolnego dwuznakowego łańcucha
    opisanego powyżej. Służy to wyłącznie zgodności z C89 i nie powoduje
    żadnego efektu, 'b' jest ignorowane we wszystkich systemach zgodnych z
    POSIX, włączając Linuksa. (Inne systemy mogą różnie traktować pliki
    tekstowe i pliki binarne. Dodanie 'b' może być dobrym pomysłem, jeśli
    wykonywane są operacje I/O dla pliku binarnego a przewidywane jest
    przeniesienie programu do środowisk nieuniksowych.)

    See NOTES below for details of glibc extensions for mode.

    Any created file will have the mode S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IWGRP
    | S_IROTH | S_IWOTH (0666), as modified by the process's umask value (see
    umask(2)).

    Odczyt i zapis może występować w strumieniu do zapisu/odczytu w dowolnej
    kolejności. Należy zauważyć, że ANSI C wymaga interwencji funkcji
    ustalającej pozycję pliku pomiędzy zapisem i odczytem, chyba że operacja
    odczytu napotka koniec pliku. (Jeśli ten warunek nie jest spełniony,
    operacja odczytu może zwrócić wynik innego zapisu niż ostatni.) Tak więc
    dobrą zasadą (i czasami konieczną pod Linuksem) jest wstawianie funkcji
    fseek(3) lub fgetpos(3) pomiędzy operacjami zapisu i odczytu na takim
    strumieniu. Ta operacja może być pozornym rozkazem pustym, no-op, (tak
    jak w fseek(..., 0L, SEEK_CUR) wywoływanym w celu wykorzystania ubocznych
    skutków synchronizujących.

    Otwarcie pliku w trybie dopisywania (a jako pierwszy znak mode) powoduje,
    że wszystkie późniejsze operacje zapisu do tego strumienia wystąpią na
    końcu pliku, tak jakby były poprzedzone wywołaniem

      fseek(stream, 0, SEEK_END);

    The file descriptor associated with the stream is opened as if by a call
    to open(2) with the following flags:

       ┌─────────────┬───────────────────────────────┐
       │fopen() mode open() flags         │
       ├─────────────┼───────────────────────────────┤
       │   r    │ O_RDONLY           │
       ├─────────────┼───────────────────────────────┤
       │   w    │ O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC │
       ├─────────────┼───────────────────────────────┤
       │   a    │ O_WRONLY | O_CREAT | O_APPEND │
       ├─────────────┼───────────────────────────────┤
       │   r+   │ O_RDWR            │
       ├─────────────┼───────────────────────────────┤
       │   w+   │ O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC  │
       ├─────────────┼───────────────────────────────┤
       │   a+   │ O_RDWR | O_CREAT | O_APPEND  │
       └─────────────┴───────────────────────────────┘
  fdopen()
    Funkcja fdopen() wiąże strumień z istniejącym deskryptorem pliku, fd.
    Łańcuch mode strumienia (jeden z "r", "r+", "w", "w+", "a", "a+") musi
    być zgodny z trybem otwarcia deskryptora pliku. Pozycja nowego strumienia
    jest taka sama, jak pozycja deskryptora fd, a znaczniki błędu i końca
    pliku są wyłączane. Tryby "w" oraz "w+" nie powodują usunięcia zawartości
    pliku. Deskryptor pliku nie jest powielany i zozstanie zamknięty w chwili
    zamknięcia strumienia utworzonego za pomocą fdopen(). Rezultat wywołania
    funkcji fdopen() dla obiektu pamięci dzielonej jest niezdefiniowany.

  freopen()
    Funkcja freopen() otwiera plik, którego nazwa jest zawarta w łańcuchu
    wskazywanym przez pathname i wiąże z nim strumień wskazywany przez
    stream. Pierwotny strumień jest zamykany (jeśli istnieje). Argument mode
    ma takie samo znaczenie jak w przypadku funkcji fopen().

    If the pathname argument is a null pointer, freopen() changes the mode
    of the stream to that specified in mode; that is, freopen() reopens the
    pathname that is associated with the stream. The specification for this
    behavior was added in the C99 standard, which says:

       In this case, the file descriptor associated with the stream need
       not be closed if the call to freopen() succeeds. It is
       implementation-defined which changes of mode are permitted (if
       any), and under what circumstances.

    The primary use of the freopen() function is to change the file
    associated with a standard text stream (stderr, stdin, or stdout).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Jeśli funkcja fopen(), fdopen() czy freopen() zakończy się pomyślnie,
    zwraca wskaźnik do struktury FILE. W przeciwnym wypadku zwraca NULL a
    zmiennej globalnej errno nadawana jest wartość określającą rodzaj błędu.

BŁĘDY
    EINVAL Argument mode podany dla fopen(), fdopen() lub freopen() jest
       nieprawidłowy.

    Funkcje fopen(), fdopen() i freopen() mogą także zakończyć się
    niepowodzeniem i ustawić wartość errno na dowolny błąd wymieniony w
    opisie funkcji malloc(3).

    Funkcja fopen() może także zakończyć się niepowodzeniem i ustawić wartość
    errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji open(2).

    Funkcja fdopen() może także zakończyć się niepowodzeniem i ustawić
    wartość errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji open(2).

    Funkcja freopen() może także zakończyć się niepowodzeniem i ustawić
    wartość errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji open(2),
    fclose(3) i fflush(3).

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs          Atrybut        Wartość │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fopen(), fdopen(), freopen() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘
ZGODNE Z
    fopen(), freopen(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

    fdopen(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI
  Uwagi dla glibc
    The GNU C library allows the following extensions for the string
    specified in mode:

    c (od wersji 2.3.3 biblioteki glibc)
       Do not make the open operation, or subsequent read and write
       operations, thread cancellation points. This flag is ignored for
       fdopen().

    e (od wersji 2.7 biblioteki glibc)
       Open the file with the O_CLOEXEC flag. See open(2) for more
       information. This flag is ignored for fdopen().

    m (od wersji 2.3 biblioteki glibc)
       Attempt to access the file using mmap(2), rather than I/O system
       calls (read(2), write(2)). Currently, use of mmap(2) is
       attempted only for a file opened for reading.

    x   Open the file exclusively (like the O_EXCL flag of open(2)). If
       the file already exists, fopen() fails, and sets errno to EEXIST.
       This flag is ignored for fdopen().

    In addition to the above characters, fopen() and freopen() support the
    following syntax in mode:

    ,ccs=string

    The given string is taken as the name of a coded character set and the
    stream is marked as wide-oriented. Thereafter, internal conversion
    functions convert I/O to and from the character set string. If the
    ,ccs=string syntax is not specified, then the wide-orientation of the
    stream is determined by the first file operation. If that operation is a
    wide-character operation, the stream is marked wide-oriented, and
    functions to convert to the coded character set are loaded.

BŁĘDY
    When parsing for individual flag characters in mode (i.e., the characters
    preceding the "ccs" specification), the glibc implementation of fopen()
    and freopen() limits the number of characters examined in mode to 7 (or,
    in glibc versions before 2.14, to 6, which was not enough to include
    possible specifications such as "rb+cmxe"). The current implementation
    of fdopen() parses at most 5 characters in mode.

ZOBACZ TAKŻE
    open(2), fclose(3), fileno(3), fmemopen(3), fopencookie(3),
    open_memstream(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam
    Byrtek <alpha@irc.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU              21 grudnia 2020 r.            FOPEN(3)