fork

FORK(2)         PodrÄcznik programisty Linuksa         FORK(2)NAZWA
    fork - utworzenie procesu potomnego

SKÅADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    pid_t fork(void);

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    fork tworzy proces potomny, który różni siÄ od procesu macierzystego
    jedynie swoimi numerami PID i PPID oraz tym, że w rzeczywistoÅci
    użycie przez niego zasobów jest ustawione na 0. Blokady plików i
    oczekujÄce sygnaÅy nie sÄ dziedziczone.

    Pod Linuksem fork funkcja jest zaimplementowana za pomocÄ kopiowania
    stron pamiÄci przy zapisie, wiÄc jedynymi mankamentami fork sÄ czas i
    pamiÄÄ wymagane do powielenia tablic stron rodzica i utworzenia
    unikalnej struktury zadania dla potomka.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Po pomyÅlnym zakoÅczeniu, w procesie macierzystym zwracany jest PID
    procesu potomnego, a w procesie potomnym zwracane jest 0. Po bÅÄdzie
    zwracane jest -1 w kontekÅcie rodzica, nie jest tworzony procesie
    potomny i odpowiednio ustawiane jest errno.

BÅÄDY
    EAGAIN fork nie mógÅ zaalokowaÄ iloÅci pamiÄci wystarczajÄcej do
       skopiowania tablic stron rodzica i dla struktury zadania dla
       potomka.

    ENOMEM fork nie potrafiÅ zaalokowaÄ niezbÄdnych struktur jÄdra z powodu
       niedostatecznej iloÅci pamiÄci.

ZGODNE Z
    Funkcja fork jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3.

ZOBACZ TAKŻE
    clone(2), execve(2), vfork(2), wait(2)

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 2 fork

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 1.2.9            1995-06-10              FORK(2)