free

FREE(1)           Polecenia użytkownika           FREE(1)NAZWA
    free - wyÅwietla informacjÄ o pamiÄci wolnej i wykorzystywanej w
    systemie

SKÅADNIA
    free [opcje]

OPIS
    free wyÅwietla caÅkowity rozmiar wolnej i wykorzystywanej pamiÄci
    fizycznej i pamiÄci wymiany w systemie, oraz informacjÄ o buforach
    używanych przez jÄdro systemu. Informacje sÄ zbierane z pliku
    /proc/meminfo. WyÅwietlane kolumny:

    total CaÅkowita zainstalowana pamiÄÄ (MemTotal i SwapTotal w
       /proc/meminfo)

    used  Używana pamiÄÄ (obliczona jako total - free - buffers - cache)

    free  Nieużywana pamiÄÄ (MemFree i SwapFree w /proc/meminfo)

    shared PamiÄÄ używana (w wiÄkszoÅci) przez tmpfs (Shmem w
       /proc/meminfo, dostÄpna od jÄdra 2.6.32, jeÅli wartoÅÄ jest
       niedostÄpna, wypisywane jest zero)

    buffers
       PamiÄÄ używana przez bufory jÄdra (Buffers w /proc/meminfo)

    cache PamiÄÄ używana przez bufor podrÄczny strony oraz pÅyty (Cached
       i Slab w /proc/meminfo)

    buff/cache
       Suma buffers i cache

    available
       Przybliżona wartoÅÄ pamiÄci dostÄpnej dla nowo uruchamianych
       programów, bez pamiÄci wymiany. W przeciwieÅstwie do danych
       pokazywanych przez pola cache i free, to pole bierze pod uwagÄ
       bufor podrÄczny strony oraz to, że nie wszystkie odzyskiwalne
       tzw. pÅyty (ang. slabs) pamiÄci mogÄ byÄ odzyskane, z powodu
       elementów które sÄ obecnie w użyciu (MemAvailable w
       /proc/meminfo, dostÄpne od jÄdra 3.14, emulowane na jÄdrach
       2.6.27+, w innym razie wartoÅÄ taka jak w free)

OPCJE
    -b, --bytes
       WyÅwietla wielkoÅÄ pamiÄci w bajtach.

    -k, --kilo
       WyÅwietla wielkoÅÄ pamiÄci w kilobajtach. Jest to zachowanie
       domyÅlne.

    -m, --mega
       WyÅwietla wielkoÅÄ pamiÄci w megabajtach.

    -g, --giga
       WyÅwietla wielkoÅÄ pamiÄci w gigabajtach.

    --tera WyÅwietla wielkoÅÄ pamiÄci w terabajtach.

    -h, --human
       WyÅwietla wszystkie pola automatycznie przeskalowane do
       jednostki, dajÄcej liczbÄ o najkrótszym trzycyfrowym zapisie,
       wraz z tÄ jednostkÄ. Użyte mogÄ byÄ nastÄpujÄce jednostki:

        B = bajty
        K = kB
        M = MB
        G = GB
        T = TB

       JeÅli jednostka nie jest wyÅwietlona, a ma siÄ petabajtowe
       wielkoÅci pamiÄci RAM lub wymiany, to liczba jest wyrażona w
       terabajtach i może nie byÄ wyrównana zgodnie z nagÅówkiem.

    -w, --wide
       PrzeÅÄcza na tryb szerokoekranowy. Tryb ten tworzy wiersze
       przekraczajÄce 80 znaków. WartoÅci buffers i cache sÄ również
       pokazywane w dwóch oddzielnych kolumnach.

    -c, --count liczba
       WyÅwietla wynik liczbÄ razy. Wymaga opcji -s.

    -l, --lohi
       WyÅwietla szczegóÅowe statystyki pamiÄci dolnej i górnej.

    -s, --seconds sekundy
       WyÅwietla wyniki w sposób ciÄgÅy, co danÄ liczbÄ sekund. Można
       podaÄ dowolnÄ liczbÄ zmiennoprzecinkowÄ; do czasów z
       rozdzielczoÅciÄ mikrosekundowÄ, używana jest usleep(3).

    --si  Używa potÄg 1000 zamiast 1024.

    -t, --total
       WyÅwietla wiersz zawierajÄcy podsumowanie informacji o pamiÄci.

    --help WyÅwietla pomoc.

    -V, --version
       WyÅwietla informacje o wersji.

PLIKI
    /proc/meminfo
       informacje o pamiÄci

ZOBACZ TAKŻE
    ps(1), slabtop(1), top(1), vmstat(8).

AUTORZY
    Napisane przez Briana Edmondsa.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    ZgÅoszenia bÅÄdów proszÄ wysyÅaÄ na adres ⟨procps@freelists.org⟩

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Marcin Mazurek (PTM) <mazek@capella.ae.poznan.pl> i MichaÅ KuÅach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 3.3.10 oryginaÅu.procps-ng             lipiec 2014             FREE(1)