free

FREE(1)            Linux User's Manual           FREE(1)NAME
    free - 顯示系統ä¸å·²ç¨åæªç¨çå§å空é總å.


總覽 (SYNOPSIS)
    free [-b | -k | -m] [-o] [-s delay ] [-t] [-V]


æè¿° (DESCRIPTION)
    free 顯示 ç³»çµ±ä¸ å·²ç¨åæªç¨ç ç©çå§åå交æå§å, å±äº«å§åå å§æ ¸ä½¿ç¨ç
    ç·©è¡åç 總å.


é¸é (Options)
    -b é¸é 以åç¯ç²å®ä½ 顯示 å§å總å; -k é¸é (缺çç) 以 KB ç²å®ä½
    顯示; -m é¸é 以 MB ç²å®ä½.


    -t é¸é 顯示 ä¸å 總è¨è¡.


    -o é¸é ç¦æ¢ "buffer adjusted" è¡ç顯示. é¤é æå® free å¾ (ç¸æç)
    å·²ç¨/æªç¨ç å§å æ¸å»/å ä¸ ç·©è¡åå§å.


    -s 使 free 以 delay ç§ç²éé, é£çºæ½æ¨£é¡¯ç¤º. delay å¯ä»¥è¨‐
    ç½®ææµ®é»æ¸, å®ç¨ usleep(3) å å¾®ç§ç´ 延é².


    -V 顯示çæ¬ä¿¡æ¯.


æ件 (FILES)
    /proc/meminfo-- å§åä¿¡æ¯


å¦è¦
    ps(1), top(1)


ä½è
    ç± Brian Edmonds 編寫

    Bug å ±åå¯çµ¦ <procps-bugs@redhat.com>


[ä¸æçç¶è·äºº]
    å¾æ <xuming@iname.com>

[ä¸æçææ°æ´æ°]
    2001/12/17 第ä¸ç

ãä¸åLinuxè«å£manæåé ç¿»è¯è¨åã
    http://cmpp.linuxforum.net


è·
    æ¬é é¢ä¸æçç±ä¸æ man æåé è¨åæä¾ã
    ä¸æ man æåé è¨åï¼https://github.com/man-pages-zh/manpages-zhCohesive Systems         20 Mar 1993              FREE(1)