ftp

NAZWA
   ftp — ARPANET'owy program do przesyÅania plików

SKÅADNIA
   ftp [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-q] [host]

OPIS
   Ftp jest interfejsem użytkownika do ARPANET'owego standardu - ProtokoÅu
   PrzesyÅania Plików (File Transfer Protocol). Ten program pozwala
   użytkownikom przesyÅaÄ pliki na i z odlegÅego miejsca w sieci.

   Opcje mogÄ byÄ podawane w linii poleceÅ lub w interpretatorze komend.

   -v  Ta opcja każe ftp pokazywaÄ wszystkie odpowiedzi z odlegÅego
      serwera, a także statystyki o transferze danych.

   -n  Wstrzymuje ftp od próbowania “auto-logina” przy pierwszym
      poÅÄczeniu. JeÅli auto-login jest wÅÄczony, ftp sprawdzi czy w
      pliku .netrc (zobacz niżej) w katalogu użytkownika istnieje wpis
      opisujÄcy konto na odlegÅej maszynie. JeÅli wpis nie istnieje, ftp
      spyta o login na odlegÅym serwerze (standardowo jest to nazwa
      użytkownika, na komputerze lokalnym) i jeÅli bÄdzie potrzebne o
      hasÅo i konto na które siÄ zalogowaÄ.

   -i  WyÅÄcza interaktywne pytania podczas wielokrotnego ÅciÄgania
      plików.

   -d  WÅÄcza debuggowanie.

   -g  WyÅÄcza rozszerzanie znaków specjalnych w nazwach plików (np.
      *,?,[],{})

   -q  Wychodzi, gdy wystÄpi bÅÄd podczas wykonywania polecenia w makrze.

   Host, z którym ftp ma siÄ komunikowaÄ może byÄ podany w linii poleceÅ.
   JeÅli tak siÄ stanie, ftp od razu spróbuje siÄ poÅÄczyÄ z serwerem FTP
   na tym hoÅcie. W przeciwnym wypadku ftp wejdzie do swojego interpretatora
   poleceÅ i bÄdzie czekaÅ na polecenia od użytkownika. Kiedy ftp czeka na
   polecenia od użytkownika, ‘ftp>’ jest pokazywane na ekranie.
   NastÄpujÄce komendy sÄ rozpoznawane przez ftp:

   ! [komenda [arg]]
         WywoÅuje interaktywny shell na lokalnym komputerze. Jeżeli
         podano jakieŠargumenty, pierwszy jest uważany za polecenie
         do wykonania od razu, z resztÄ argumentów jako jego
         argumenty.

   $ nazwa-makra [arg]
         Wykonuje makro o nazwie nazwa-makra zdefiniowane przy pomocy
         komendy macdef. Argumenty sÄ przekazywane do makra bez
         rozszerzania nazw (unglobbed).

   konto [hasÅo]
         Dostarcza dodatkowe hasÅo potrzebne, aby mieÄ dostÄp do
         zasobów, po tym jak logowanie zostaÅo zakoÅczone pomyÅlnie.
         JeÅli nie podano żadnych argumentów, użytkownik bÄdzie
         zapytany o hasÅo do konta w trybie bez wyÅwietlania znaków.

   append plik-lokalny [plik-zdalny]
         Dopisz plik lokalny do plik na odlegÅej maszynie. JeÅli
         plik-lokalny pozostaÅ niezdefiniowany, nazwa lokalnego pliku
         jest używana do nazwania pliku odlegÅego po zmianie
         komendami z ustawieÅ poleceÅ ntrans lub nmap. Transfer pliku
         korzysta z ustawieÅ type, format, mode, i structure.

   ascii    Ustawia tryb przesyÅania plików ( type ) na sieciowy ASCII.
         Jest to standardowe ustawienie.

   bell    WÅÄcza sygnaÅ dźwiÄkowy po skoÅczeniu każdego polecenia
         przesÅania pliku.

   binary   Ustawia tryb przesyÅania plików ( type ) na binarny.

   bye     KoÅczy sesjÄ FTP z odlegÅym serwerem i wychodzi z ftp.
         Koniec pliku także zakoÅczy sesjÄ i skoÅczy dziaÅanie.

   case    Zmienia wrażliwoÅÄ na wielkoÅÄ liter w odlegÅych plikach
         podczas polecenia mget. Kiedy case jest wÅÄczone
         (standardowo wyÅÄczone), duże litery w nazwach plików na
         odlegÅym komputerze zostanÄ zmienione na maÅe litery podczas
         zapisywania w katalogu lokalnym.

   cd zdalny-katalog
         Zmienia aktualny katalog na odlegÅym komputerze na
         zdalny-katalog.

   cdup    Zmienia aktualny katalog na odlegÅym komputerze na katalog o
         jeden stopieŠwyższy.

   chmod prawa nazwa-pliku
         Zmienia prawa dostÄpu do pliku nazwa-pliku na odlegÅym
         komputerze na prawa.

   close    KoÅczy sesjÄ FTP z odlegÅym serwerem i wraca do
         interpretatora poleceÅ. Wszystkie zdefiniowane makra sÄ
         usuwane.

   cr     Zmienia usuwanie znaku powrotu karetki na koÅcach linii w
         plikach przesyÅanych w trybie ascii. Rekordy sÄ koÅczone
         znakami cr/lf, w czasie przesyÅania w trybie ascii. Kiedy cr
         jest wÅÄczone (standardowo), powrót karetki (cr) jest
         usuwane zgodnie z ogranicznikiem pojedynczej linii systemu
         UNIX. Rekordy w systemach nie-UNIX mogÄ zawieraÄ linie. Ta
         struktura pozostanie tylko wtedy, kiedy cr jest wyÅÄczone.

   delete plik-zdalny
         Usuwa plik plik-zdalny na odlegÅym komputerze.

   debug [wartoÅÄ-debuga]
         Zmienia tryb debuggowania. JeÅli opcjonalny argument
         wartoÅÄ-debuga zostanie podany, jest on używany do
         ustawienia poziomu debugowania. Kiedy debugowanie jest
         wÅÄczone, ftp pokazuje każdÄ liniÄ wysyÅanÄ do serwera,
         poprzedzonÄ ciÄgiem ‘-->’

   dir [remote-directory] [local-file]
         Drukuje listÄ zawartoÅci katalogu remote-directory,
         opcjonalnie umieszczajÄc jÄ w pliku lokalnym local-file.
         JeÅli pytania interaktywne sÄ wÅÄczone, ftp poprosi
         użytkownika o weryfikacjÄ ostatniego argumentu, bÄdÄcego
         docelowym plikiem lokalny do którego zostanie zapisany wynik
         dir. JeÅli żaden katalog nie zostanie podany, używany jest
         aktualny katalog na odlegÅym serwerze. JeÅli żaden lokalny
         plik nie zostanie podany lub local-file jest -, wynik
         zostanie pokazany na terminalu.

   disconnect Synonim dla close.

   forma format
         Zmienia formÄ przesyÅania na format. Standardowym formatem
         jest “file”.

   get plik-zdalny [plik-lokalny]
         ÅciÄga plik plik-zdalny i zachowuje go na lokalnym
         komputerze. JeÅli nazwa pliku lokalnego nie zostanie podana,
         plik nazywany jest tak jak na odlegÅej maszynie, zgodnie z
         ustawieniami case, ntrans, i nmap. Aktualne ustawienia type,
         form, mode, i structure sÄ używane przy przesyÅaniu pliku.

   glob    Zmienia rozszerzanie nazw plików dla poleceŠmdelete, mget i
         mput. JeÅli rozszerzanie jest wyÅÄczone przy pomocy glob,
         argumenty bÄdÄce nazwami plików nie sÄ rozszerzane.
         Rozszerzanie dla mput jest wykonywane tak jak w csh(1). Dla
         mdelete i mget, każdy odlegÅy plik jest rozszerzany osobno
         na odlegÅym serwerze i lista plików nie jest ÅÄczona.
         Rozszerzanie nazw katalogów jest inne od rozszerzania nazw
         katalogów: dokÅadny rezultat zależy od odlegÅego systemu
         operacyjnego i serwera ftp. Można go wczeÅniej podglÄdnÄÄ
         przy pomocy ‘mls remote-files -’ Uwaga: mget i mput nie majÄ
         za zadanie przesyÅaÄ caÅe podkatalogi z plikami. To może
         byÄ wykonywane przez przesyÅanie archiwów tar(1) tych
         podkatalogów (w trybie binarnym).

   hash    Zmienia wypisywanie hasha (``#'') dla każdego przesÅanego
         bloku danych. DÅugoÅÄ każdego bloku wynosi 1024 bajty.

   help [komenda]
         Pokazuje informacjÄ o znaczeniu polecenia komenda. JeÅli nie
         podano żadnego argumentu ftp pokazuje listÄ wszystkich
         poleceÅ.

   idle [sekundy]
         Ustawia licznik bezczynnoÅci na odlegÅym serwerze na sekundy
         sekund. JeÅli sekundy zostaÅy pominiÄte, pokazywany jest
         aktualny licznik bezczynnoÅci.

   lcd [katalog]
         Zmienia aktualny katalog na lokalnej maszynie. JeÅli katalog
         nie zostaŠpodany, używany jest katalog domowy użytkownika.

   ls [remote-directory] [local-file]
         Pokazuje zawartoÅÄ katalogu na odlegÅej maszynie. Lista
         zawiera informacje systemowe, które zostaÅy wybrane przez
         serwer; np. wiÄkszoÅÄ systemów UNIX pokaże listÄ z komendy
         ‘ls -l’. (Zobacz także nlist.) JeÅli nie podano
         remote-directory aktualny katalog roboczy jest używany.
         JeÅli interaktywne pytania sÄ wÅÄczone, ftp każe
         użytkownikowi potwierdziÄ, że ostatni argument rzeczywiÅcie
         jest docelowym plikiem lokalnym do którego zostanie zapisany
         wynik polecenia ls. JeÅli nie podano pliku lokalnego lub
         local-file jest ‘-’, lista pokazywana jest w oknie terminala.

   macdef nazwa-makra
         Definiuje makro. Kolejne linie sÄ zapisywane do makra o
         nazwie nazwa-makra; pusta linia koÅczy wprowadzanie poleceÅ.
         Istnieje limit 16 makr i 4096 znaków we wszystkich
         zdefiniowanych makrach. Makro pozostaje zdefiniowanym
         dopóki nie wykona siÄ polecenia close. Przy wykonywaniu
         makra, znaki `$' i `\' interpterowane sÄ jako znaki
         specjalne. Liczba lub liczby poprzedzone znakiem `$' sÄ
         zamieniane na odpowiednie argumenty z linii wywoÅujÄcej
         makro. `i' poprzedzone przez `$' sygnalizuje, że makro ma
         zostaÄ zapÄtlone. Przy pierwszym przejÅciu `$i' zamieniane
         jest przez pierwszy argument w linii wywoÅania makra, przy
         drugim przejÅciu zamieniany jest przez drugi argument, itd.
         Dowolny znak poprzedzony przez `\' zamieniany jest na ten
         znak. Możesz użyÄ `\' aby zapobiec specjalnemu traktowaniu
         znaku `$'.

   mdelete [zdalne-pliki]
         Usuwa pliki zdalne-pliki z odlegÅego serwera.

   mdir zdalne-pliki plik-lokalny
         Tak jak dir, tylko, że można podaÄ wiele plików. JeÅli
         wÅÄczone sÄ interaktywne pytania, ftp każe użytkownikowi
         potwierdziÄ, że ostatni argument rzeczywiÅcie jest plikiem
         lokalnym do którego zostanie zapisany wynik polecenia mdir.

   mget zdalne-pliki
         Rozszerza nazwy dla zdalnych-plików na odlegÅym serwerze i
         wykonuje get dla każdego pliku otrzymanego w ten sposób.
         Zobacz także glob, gdzie opisane sÄ detale rozszerzania
         nazw. Każdy z tych plików zostanie przetworzony zgodnie z
         ustawieniami case, ntrans, i nmap. Pliki sÄ przesyÅane do
         lokalnego aktualnego katalogu, który może zostaÄ zmieniony
         przy pomocy ‘lcd katalog’; nowy katalog lokalny może zostaÄ
         utworzony przez ‘! mkdir katalog’.

   mkdir nazwa-katalogu
         Tworzy nowy katalog na odlegÅej maszynie.

   mls zdalne-pliki plik-lokalny
         Tak jak nlist, poza tym, że może byÄ podane wiele odlegÅych
         plików oraz katalog lokalny plik-lokalny musi zostaÄ podany.
         JeÅli wÅÄczone sÄ interaktywne pytania, ftp każe
         użytkownikowi potwierdziÄ, że ostatni argument rzeczywiÅcie
         jest plikiem lokalnym, do którego zostanie zapisany wynik
         polecenia mls.

   tryb [nazwa-trybu]
         Ustawia tryb przesyÅania na nazwÄ-trybu. Standardowo jest to
         tryb “stream”.

   modtime nazwa-pliku
         Pokazuje datÄ ostatniej modyfikacji pliku na odlegÅym
         serwerze.

   mput pliki-lokalne
         Rozszerza znaki specjalne w nazwach plików lokalnych
         podanych jako argumenty i wykonuje put dla każdego
         otrzymanego pliku. Zobacz także glob, gdzie opisane sÄ
         detale rozszerzania nazw. Każdy z tych plików zostanie
         przetworzony zgodnie z ustawieniami ntrans, i nmap.

   newer nazwa-pliku [plik-lokalny]
         Pobiera plik, gdy data modyfikacji na odlegÅym serwerze jest
         późniejsza niż data modyfikacji pliku lokalnego. JeÅli
         lokalny plik nie istnieje, plik odlegÅy jest uważany za
         nowszy. W przeciwnym wypadku ta komenda jest identyczna z
         get get.

   nlist [zdalny-katalog] [plik-lokalny]
         Pokazuje listÄ plików w katalogu na odlegÅym komputerze.
         JeÅli zdalny-katalog nie zostaÅ podany, używany jest
         aktualny katalog roboczy. JeÅli wÅÄczone sÄ interaktywne
         pytania, ftp każe użytkownikowi potwierdziÄ, że ostatni
         argument jest plikiem lokalnym, do którego zostanie zapisany
         wynik polecenia nlist. JeÅli lokalny plik nie zostaÅ podany
         lub podano -, wynik pokazywany jest na terminalu.

   nmap [inwzorzec outwzorzec]
         WÅÄcza lub wyÅÄcza mechanizm mapowania nazw plików. JeÅli
         nie podano argumentów jest on wyÅÄczany. JeÅli podano
         argumenty pliki odlegÅe sÄ mapowane w czasie komend mput oraz
         put wydanych bez podanych plików odlegÅych. JeÅli podano
         argumenty, pliki lokalne sÄ mapowane podczas komend mget oraz
         get wydanych bez podanych plików lokalnych. To polecenie
         jest przydatne podczas poÅÄczeÅ z systemami nie-UNIX z innÄ
         konwencjÄ nazywania plików. Mapowanie robione jest ze
         wzorców inwzorzec i outwzorzec. [Inwzorzec] jest wzorem dla
         plików przychodzÄcych (które mogÅy już byÄ przetworzone
         zgodnie z ustawieniami ntrans i case ). Zmienne wzorcowe sÄ
         robione przez umieszczanie sekwencji `$1', `$2', ..., `$9' w
         inwzorzec. Użycie `\' zapobiega specjalnemu traktowaniu
         znaku `$'. Wszystkie inne znaki sÄ traktowane dosÅownie i
         używane do okreÅlenia wartoÅci zmiennych nmap [inwzorzec].
         Np. podanie jako inwzorzec $1.$2 oraz jako odlegÅÄ nazwÄ
         pliku "mydata.data", $1 przyjmie wartoÅÄ "mydata", a $2
         przyjmie wartoÅÄ "data". Outwzorzec okreÅla rezultat po
         mapowaniu. Sekwencje `$1', `$2', ...., `$9' sÄ zamieniane
         przez wartoÅci wynikajÄce ze wzorca inwzorzec. CiÄg `$0'
         jest zamieniany przez oryginalnÄ nazwÄ pliku. Dodatkowo
         ciÄg ‘[seq1, seq2]’ zamieniany jest przez [seq1] jeÅli seq1
         nie jest puste; w przeciwnym wypadku zamieniane jest na seq2.
         Np. polecenie

            nmap $1.$2.$3 [$1,$2].[$2,file]

         da wynik "myfile.data" dla danych nazw "myfile.data" oraz
         "myfile.data.old", "myfile.file" dla plików wejÅciowych
         "myfile" i "myfile.myfile" dla ".myfile". OdstÄpy mogÄ byÄ
         zawarte w outwzorzec, tak jak w przykÅadzie: `nmap $1 sed "s/
         *$//" > $1' . Użycie znaku `\' zapobiega specjalnemu
         traktowaniu znaków `$','[','[', oraz `,'.

   ntrans [inznaki [outznaki]]
         WÅÄcza lub wyÅÄcza mechanizm tÅumaczenia znaków nazw
         plików. JeÅli nie podano argumentów, mechanizm translacji
         znaków nazw plików jest wyÅÄczony. JeÅli podano argumenty,
         znaki zdalnych nazw plików podlegajÄ podczas wywoÅywania
         komend mput i put tÅumaczeniu. (o ile nie podano jawnie
         zdalnej nazwy pliku.) Podobnie ma siÄ sprawa z dziaÅaniem
         komend mget i get . Komenda ta jest przydatna do podÅÄczania
         siÄ do nie-UNIX owego komputera o innych konwencjach
         nazywania plików. Znaki nazwy pliku, odpowiadajÄce znakom w
         inznaki sÄ podmieniane na ich odpowiedniki w outznaki. JeÅli
         pozycja znaku w inznaki jest dalsza niż dÅugoÅÄ outznaki, to
         znak jest kasowany z nazwy pliku.

   open host [port]
         NawiÄż poÅÄczenie z podanym hostem FTP . Dodatkowo można
         podaÄ numer portu; wtedy ftp spróbuje zestawiÄ poÅÄczenie z
         serwerem FTP na okreÅlonym porcie. JeÅli wÅÄczona jest opcja
         auto-login (a jest to domyÅlne), ftp spróbuje też
         automatycznie zalogowaÄ użytkownika na serwer FTP (patrz
         niżej).

   prompt   WÅÄcz interaktywne zapytywanie. Pojawia siÄ to podczas
         wielokrotnych transferów plików, umożliwiajÄc
         użytkownikowi selektywne wysyÅanie lub pobieranie plików.
         JeÅli jest to wyÅÄczone (domyÅlnie jest wÅÄczone), wszelkie
         operacje mget i mput bÄdÄ przenosiÄ wszystkie pliki; mdelete
         również nie bÄdzie oszczÄdzaÄ niczego.

   proxy komenda-ftp
         WywoÅaj komendÄ ftp w drugorzÄdnym poÅÄczeniu. Komenda ta
         zezwala na równoczesne poÅÄczenie do dwóch zdalnych
         serwerów ftp i przesyÅanie plików miÄdzy nimi dwoma.
         PierwszÄ komendÄ proxy powinna byÄ open, do zestawienia
         drugorzÄdnego poÅÄczenia. Aby zobaczyÄ listÄ komend ftp,
         dostÄpnych w drugorzÄdnym poÅÄczeniu, wpisz "proxy ?".
         NastÄpujÄce komendy zachowujÄ siÄ inaczej po poprzedzeniu
         przez proxy: open nie definiuje nowych makr podczas procesu
         autologowania, close nie kasuje istniejÄcych definicji makr,
         get i mget przesyÅajÄ pliki z hosta w poÅÄczeniu
         pierwszorzÄdnym na host w poÅÄczeniu drugorzÄdnym, a put,
         mput, i append przesyÅajÄ pliki z hosta w poÅÄczeniu
         drugorzÄdnym na host w poÅÄczeniu pierwszorzÄdnym.
         TrzeciorzÄdne transfery plików zaleÅ¼Ä od obsÅugiwania przez
         serwer poÅÄczenia drugorzÄdnego komendy PASV protokoÅu ftp.

   put plik-lokalny [plik-zdalny]
         Zapisz plik lokalny na zdalnej maszynie. JeÅli plik-zdalny
         nie jest podany, używana jest lokalna nazwa plików (po
         przetworzeniu wedÅug ustawieÅ ntrans lub nmap ). Transfer
         plików używa bieżÄcych ustawieÅ dla type, format, mode, i
         structure.

   pwd     Drukuj nazwÄ bieżÄcego katalogu roboczego zdalnej maszyny.

   quit    Synonim bye.

   quote arg1 arg2 ...
         Podane argumenty sÄ przesyÅane dosÅownie do zdalnego serwera
         FTP .

   recv plik-zdalny [plik-lokalny]
         Synonim get.

   reget plik-zdalny [plik-lokalny]
         Reget dziaÅa jak get, lecz jeÅli plik-lokalny istnieje i jest
         mniejszy niż plik-zdalny , to plik-lokalny jest uważany za
         czÄÅciowo odebranÄ kopiÄ pliku-zdalnego , a transfer bÄdzie
         rozpoczynany w odpowiednim miejscu pliku. Komenda ta jest
         przydatna do transferowania bardzo dużych plików poprzez
         sieci, majÄce tendencje do zrywania poÅÄczeÅ.

   remotehelp [nazwa-komendy]
         ZażÄdaj pomocy od zdalnego serwera FTP . JeÅli podano
         nazwÄ-komendy to jest ona również przekazywana serwerowi.

   remotestatus [nazwa-pliku]
         Bez argumentów, pokaż status zdalnej maszyny. JeÅli podano
         nazwy-pliku , pokaż status nazwy-pliku zdalnej maszyny.

   rename [z] [na]
         ZmieÅ nazwÄ pliku z na zdalnej maszynie na plik na.

   reset    WyczyÅÄ kolejkÄ odpowiedzi. Komenda ta resynchronizuje
         sekwencjonowanie komendy/odpowiedzi ze zdalnym serwerem ftp.
         Resynchronizacja jest niezbÄdna po pogwaÅceniu protokoÅu ftp
         przez zdalny serwer.

   restart marker
         Restartuj nastÄpujÄcy zaraz get lub put pod wskazanym
         markerem. Na systemach UNIX marker jest zazwyczaj offsetem
         bajtowym w pliku.

   rmdir nazwa-katalogu
         UsuÅ katalog ze zdalnej maszyny.

   runique   WÅÄcz zapisywanie plików na lokalnym systemie z unikalnymi
         nazwami plików. JeÅli plik o danej nazwie już istnieje,
         komendy get i mget dopiszÄ do nowej nazwy pliku ".1". JeÅli
         i ta nazwa jest nazwÄ istniejÄcego pliku, do nazwy
         oryginalnej doklejane jest ".2". Proces ten trwa aż do
         ".99". Później drukowany jest komunikat o bÅÄdzie i
         transfer dalej nie zachodzi. Generowanie unikalnej nazwy
         pliku bÄdzie raportowane. Zauważ, że runique nie wpÅywa na
         pliki lokalne, wygenerowane komendÄ powÅoki (patrz niżej).
         DomyÅlnie jest to wyÅÄczone.

   send plik-lokalny [plik-zdalny]
         Synonim put.

   sendport  WÅÄcz używanie komend PORT . DomyÅlnie ftp próbuje używaÄ
         komendy PORT podczas nawiÄzywania poÅÄczenia dla każdego
         transferu danych. Używanie komendy PORT może zapobiec
         opóźnieniom podczas wielokrotnych transferów plików.
         JeÅli komenda PORT zawiedzie, ftp użyje domyÅlnego portu
         danych. Gdy używanie komendy PORT jest wyÅÄczone, nie sÄ
         podejmowane żadne próby w kierunku używania komend PORT
         podczas transferów plików. Jest to przydatne dla
         niektórych implementacji FTP , które ignorujÄ komendy PORT
         , lecz nieprawidÅowo wskazujÄ, że zostaÅy one przyjÄte.

   site arg1 arg2 ...
         Argumenty sÄ przesyÅane dosÅownie do zdalnego serwera FTP
         jako komenda SITE .

   size nazwa-pliku
         Zwraca rozmiar nazwy-pliku na zdalnej maszynie.

   status   Pokaż obecny status ftp.

   struct [nazwa-struktury]
         Ustaw strukturÄ transferu plików na nazwÄ-struktury.
         DomyÅlnie używana jest struktura “stream”.

   sunique   WÅÄcz zapisywanie plików na maszynie zdalnej wedÅug
         konwencji unique. Serwer zdalny musi obsÅugiwaÄ komendÄ STOU
         protokoÅu FTP. Zdalny serwer bÄdzie zgÅaszaÅ unikalne nazwy.
         DomyÅlnie jest to wyÅÄczone.

   system   Pokaż typ systemu operacyjnego zdalnej maszyny.

   tenex    Ustaw typ transferu plików, wymaganego do rozmawiania z
         maszynami TENEX .

   trace    WÅÄcz Åledzenie pakietów.

   type [nazwa-typu]
         Ustaw typ transferu plików na nazwÄ-typu. JeÅli nie podano
         typu, drukowany jest aktualnie ustawiony. DomyÅlnym typem
         jest sieciowy ASCII.

   umask [nowamaska]
         Ustaw domyÅlnÄ umaskÄ na zdalnym serwerze na nowÄmaskÄ.
         JeÅli nowamaska jest pominiÄta, drukowana jest wartoÅÄ
         bieżÄcej.

   user nazwa-użytkownika [hasÅo] [konto]
         Zezwala na identyfikacjÄ przed serwerem FTP . JeÅli hasÅo
         nie jest podane, a serwer go wymaga, ftp zapyta o nie (po
         wyÅÄczeniu lokalnego echa). JeÅli nie podano pola konta , a
         serwer FTP go wymaga, użytkownik zostanie o nie zapytany.
         JeÅli podano pole konta , a zdalny serwer nie wymagaÅ go
         podczas logowania, to po zakoÅczeniu sekwencji logowania
         serwerowi zostanie przekazana komenda account. O ile ftp nie
         byÅ wywoÅany z wyÅÄczonym “auto-login”, proces ten jest
         dokonywany automatycznie w poczÄtkowym poÅÄczeniu z serwerem
         FTP .

   verbose   WÅÄcz tryb gadatliwy. W trybie tym wszystkie odpowiedzi
         serwera FTP sÄ użytkownikowi drukowane. Dodatkowo, tryb ten
         po transferach plików daje statystyki. DomyÅlnie tryb ten
         jest wÅÄczony.

   ? [komenda]
         Synonim help.

   ZawierajÄce spacje argumenty komend mogÄ byÄ cytowane znakami
   cudzysÅowów `"'.

PRZERYWANIE TRANSFERU PLIKÃW
   Aby przerwaÄ transfer plików, użyj terminalowego klawisza przerwania
   (zwykle Ctrl-C). Transfery wysyÅane zostanÄ zatrzymane natychmiast.
   Transfery odbierane zostanÄ zatrzymane przez wysÅanie komendy ftp ABOR do
   zdalnego serwera i przez odrzucenie wszelkich dalszych odebranych danych.
   SzybkoÅÄ dokonania tego zadania, zależy od tego, jak zdalny serwer
   obsÅuguje ABOR . JeÅli serwer nie obsÅuguje komendy ABOR , znak zachÄty
   ‘ftp>’ nie pojawi siÄ aż serwer nie zakoÅczy wysyÅaÄ Å¼Ädanego pliku.

   Sekwencja terminalowa przerwania bÄdzie ignorowana w wypadku gdy ftp
   zakoÅczyÅ przetwarzanie lokalne i oczekuje odpowiedzi od zdalnego
   serwera. DÅugie opóźnienie w tym trybie może wynikaÄ z obsÅugi ABOR,
   opisanej powyżej, lub z nieoczekiwanego zachowania zdalnego serwera,
   ÅÄcznie z pogwaÅceniami protokoÅu ftp. JeÅli opóźnienia wynikajÄ z
   nieoczekiwanego zachowania zdalnego serwera, lokalny program ftp musi byÄ
   ubijany rÄcznie.

KONWENCJE NAZYWANIA PLIKÃW
   Pliki, przekazane komendom ftp jako argumenty sÄ przetwarzane wedÅug
   nastÄpujÄcych zasad.

   1.  JeÅli podana jest nazwa pliku ‘-’ to do odczytu używane bÄdzie
     stdin a dla zapisu stdout .

   2.  JeÅli pierwszy znak nazwy pliku to ‘|’, to reszta traktowana jest
     jako komenda powÅoki. Ftp wtedy rozwidla (fork) powÅokÄ przy
     użyciu popen(3) i odczytuje (zapisuje) ze stdout (stdin). JeÅli
     komenda powÅoki zawiera spacje, argument musi byÄ zacytowany; np.
     “" ls -lt"”. Szczególnie użytecznym przykÅadem tego mechanizmu
     jest: “dir more”.

   3.  Przy nieudanym zakoÅczeniu powyższych sprawdzeÅ, o ile wÅÄczone
     jest ``globowanie'', nazwy lokalnych plików sÄ rozwijane wedÅug
     reguÅ używanych w csh(1); c.f. komenda glob . JeÅli komenda ftp
     oczekuje pojedynczego pliku lokalnego (np. put), to używany jest
     tylko pierwszy plik wygenerowany operacjÄ "globowania".

   4.  Dla komend mget i get bez podanych lokalnych nazw plików, nazwa
     lokalna jest identyczna ze zdalnÄ, choÄ może byÄ przeksztaÅcana
     przez ustawienia case, ntrans, lub nmap . Ostateczna nazwa pliku
     może byÄ jeszcze ewentualnie zmieniona jeÅli wÅÄczone jest runique
     .

   5.  Dla komend mput i put bez podanych zdalnych nazw plików, zdalne
     nazwy sÄ identyczne z lokalnymi, choÄ mogÄ byÄ przeksztaÅcone przez
     ustawienia ntrans lub nmap . Ostateczna nazwa pliku może byÄ
     jeszcze ewentualnie zmieniona jeÅli wÅÄczone jest sunique .

PARAMETRY TRANSFERU PLIKÃW
   Specyfikacja FTP podaje wiele parametrów, które mogÄ dotyczyÄ transferu
   plików. Parametr type może byÄ jednym z “ascii”, “image” (binary),
   “ebcdic” i “local byte size” (przeważnie dla PDP-10's i PDP-20's ). Ftp
   obsÅuguje typy ascii oraz image transferu plików plus local byte size 8
   dla transferów w stylu tenex .

   Ftp obsÅuguje tylko domyÅlne wartoÅci dla pozostaÅych parametrów
   transferu plików: mode, form, i struct.

PLIK .netrc
   Plik .netrc zawiera informacje loginowe i inicjalizacji, używane przez
   proces autologowania. Znajduje siÄ w katalogu domowym użytkownika.
   Rozpoznawane sÄ nastÄpujÄce elementy; mogÄ byÄ one rozdzielone spacjami,
   tabulacjami lub nowymi liniami:

   machine nazwa
        Zidentyfikuj zdalnÄ maszynÄ nazwa. Proces autologowania
        przeszukuje plik .netrc w poszukiwaniu elementu machine ,
        który odpowiada zdalnej maszynie podanej w linii komend ftp,
        lub jako argument komendy open . JeÅli element zostanie
        znaleziony, przetwarzane sÄ dalsze elementy .netrc , z
        zatrzymaniem siÄ po osiÄgniÄciu nastÄpnego elementu machine lub
        elementu default .

   default  Jest to to samo co machine nazwa lecz default odpowiada
        dowolnej nazwie Zdefiniowany byÄ może tylko jeden element
        default i musi znajdowaÄ siÄ on za wszystkimi innymi elementami
        machine . Normalnie jest używany jako:

           default login anonymous password user@site

        dajÄc tak użytkownikowi automatyczne logowanie anonimowego ftp
        na maszyny niewskazane w .netrc. Może to byÄ przeciÄżone
        przez użycie flagi -n , która wyÅÄcza autologowanie.

   login nazwa
        OkreÅl użytkownika zdalnej maszyny. JeÅli ten element
        istnieje, autologowanie rozpocznie logowanie z użyciem podanej
        nazwy.

   password ÅaÅcuch
        Przekazuje hasÅo. JeÅli ten element jest obecny, proces
        autologowania przekaże podany ÅaÅcuch jeÅli zdalny serwer
        wymaga hasÅa jako czÄÅci procesu logowania. Zauważ, że jeÅli
        element ten jest obecny w .netrc dla użytkowników innych niż
        anonymous, ftp przerwie proces autologowania jeÅli .netrc jest
        odczytywalne przez kogokolwiek poza użytkownikiem.

   konto ÅaÅcuch
        Przekaż dodatkowe hasÅo konta. JeÅli ten element jest obecny,
        proces autologowania przekaże podany ÅaÅcuch jeÅli serwer
        zażÄda dodatkowego hasÅa konta. JeÅli nie zażÄda,
        autologowanie rozpocznie komendÄ ACCT .

   macdef name
        Definiuje makro. Ten element funkcjonuje jak komenda macdef .
        Makro jest definiowane z podanÄ nazwÄ; jego zawartoÅÄ
        rozpoczyna siÄ w nastÄpnej linii .netrc i trwa aż do spotkania
        pustej linii (kolejne znaki nowej linii). JeÅli zdefiniowane
        jest makro o nazwie init , to jest ono wykonywane
        automatycznie jako pierwszy krok procesu autologowania.

ÅRODOWISKO
   Ftp korzysta z nastÄpujÄcych zmiennych Årodowiskowych.

   HOME    Dla domyÅlnego poÅożenia pliku .netrc , o ile taki istnieje.

   SHELL    Dla domyÅlnej powÅoki.

ZOBACZ TAKŻE
   ftpd(8)

HISTORIA
   Komenda ftp pojawiÅa siÄ w 4.2BSD.

BÅÄDY
   PrawidÅowe wykonywanie wielu komend zależy od prawidÅowego zachowania
   siÄ zdalnego serwera.

   BÅÄd w traktowaniu powrotów karetki w kodzie transferu trybu-ascii w
   4.2BSD zostaÅ poprawiony. Poprawka ta może powodowaÄ nieprawidÅowoÅci w
   przesyÅaniu plików binarnych do i od 4.2BSD w trybie ascii. Sposobem na
   unikniÄcie tego problemu jest używanie typu binarnego.