full

FULL(4)        PodrÄcznik linuksowego programisty        FULL(4)NAZWA
    full - urzÄdzenie zawsze peÅne

OPIS
    Plik /dev/full ma numer gÅówny urzÄdzenia 1 i numer poboczny 7.

    Zapis do urzÄdzenia /dev/full koÅczy siÄ niepowodzeniem - zwraca bÅÄd
    ENOSPC. Można tego użyÄ do przetestowania programu pod kÄtem obsÅugi
    bÅÄdów spowodowanych brakiem miejsca na dysku.

    Odczyt z urzÄdzenia /dev/full zwróci znaki \0.

    Zmiany bieżÄcej pozycji pliku na urzÄdzeniu /dev/full zawsze koÅczÄ
    siÄ pomyÅlnie.

KONFIGURACJA
    JeÅli w systemie nie ma jeszcze pliku /dev/full, można go utworzyÄ za
    pomocÄ nastÄpujÄcych poleceÅ:

        mknod -m 666 /dev/full c 1 7
        chown root:root /dev/full


PLIKI
    /dev/full

ZOBACZ TAKŻE
    mknod(1), null(4), zero(4)Linux               1997-08-02              FULL(4)