gammu

GAMMU(1)            Dokumentace Gammu            GAMMU(1)JMÉNO
    Gammu - Provádí různé zajímavé věci s vaším mobilním telefonem nebo
    modemem.


SYNTAXE
    Použití: gammu [parametry] <příkaz> [volby]POPIS
    Tento program pracuje s mobilními telefony. Podporováno je mnoho výrobců,
    pro aktuální seznam se podívejte na <http://cz.cihar.com/gammu/phonedb/>.PARAMETRY
    Parametry před příkazem upravují chování gammu:
    -c / --config <soubor> ... jméno konfiguračního souboru
    -s / --section <číslokonf> ... číslo konfigurace, která se má použít,
    např. 42
    -d / --debug <úroveň> ... ladicí úroveň (v gammurc(5) jsou popsány možné
    hodnoty)
    -f / --debug-file <soubor> ... soubor pro zapisování ladicích zpráv  Příkazy
    Příkazy mohou být zadány s i bez úvodního --.  Hovory
    answercall [ID]
       Přijmout příchozí hovor.


    cancelcall [ID]
       Zrušit příchozí hovor.


    canceldiverts
       Zruší všechna přesměrování hovorů.


    conferencecall ID
       Začne konferenční hovor.


    dialvoice number [show|hide]
       Začne hlasový hovor prostřednictvím linky nastavené na SIM kartě.

       show|hide - volitelný parametry jestli zakázat zobrazení čísla
       volanému.


    divert get|set all|busy|noans|outofreach all|voice|fax|data [number
    timeout]
       Upraví nebo zobrazí přesměrování hovorů.

       get|set - jestli načíst informace o přesměrováních nebo je změnít.

       all|busy|noans|outofreach - podmínka kdy se provede přesměrování

       all|voice|fax|data - typ hovoru při kterém se má přesměrovat

       number - číslo kam chcete přesměrovat

       timeout - doba po které se má přesměrování provést    getspeeddial start [stop]
       Načte seznam rychlého vytáčení.


    getussd code
       Načte USSD informace - vytvočí servisní číslo a načtě odpověď.


    holdcall ID
       Přidrží hovor.


    maketerminatedcall number length [show|hide]
       Začne hlasový hovor prostřednictvím linky nastavené na SIM kartě,
       který bude ukončen po length sekundách.


    monitor [times]
       Periodicky zobrazuje informace o stavu telefonu. Program přerušíte
       stisknutím Ctrl+C.


    senddtmf sequence
       Přehraje DTMF tóny. V některých telefonech je toto k dispozici jen
       během hovoru.


    splitcall ID
       Rozdělí hovor.


    switchcall [ID]
       Přepne hovor.


    transfercall [ID]
       Přenese hovor.


    unholdcall ID
       Zruší přdržení hovoru.  SMS a EMS
    Posílání zpráv může na první pohled vypadat komplikovaně. Ale buďte
    trpěliví, parametry byly navrženy tak, aby umožňovaly téměř libovolné
    použití. V části PŘÍKLAD naleznete některé ukázky posílání zpráv.

    Pokud chcete posílat nebo přijímat více zpráv a zpracovávat je
    automaticky, máte také možnost použít gammu-smsd(1).


    Společné parametry pro sendsms a savesms

       -smscset number - číslo centra zpráv (SMSC) bude načteno ze zadané
       pozice v telefonu. Výchozí je 1

       -smscnumber number - číslo centra zpráv (SMSC)

       -reply - vynutit odpověď přes stejné SMSC

       -maxnum number - Omezí maximální počet zpráv, které budou
       vytvořeny. Pokud by jich bylo více, Gammu skončí s chybou.

       -folder number - uloží do zadané složky

       Složky číslujte od 1.

       Nejčastěji jsou složky 1 = "Příchozí", 2 = "Odchozí",atd. Použijte
       getsmsfolders pro zjištění skutečného seznamu složek pro váš
       telefon.

       -unread - označí zprávu jako nepřečtenou. U některých telefonů
       (jako 6210) však neuvidíte indikaci nepřečtené zprávy v telefonu.
       U některých telefonů s interní pamětí na SMS (jako 6210) bude po
       použití složky 1 uložena zpráva na SIM kartu.

       -read - označí zprávu jako přečtenou. U některých telefonů s
       interní pamětí na SMS (jako 6210) bude po použití složky 1 uložena
       zpráva na SIM kartu.

       -unsent - označí zprávu jako neodeslanou

       -sent - označí zprávu jako odeslanou

       -sender number - nastaví číslo odesílatele

       -smsname name - nastaví jméno zprávy

       -sender number - nastaví odesílatele na number (výchozí: "Gammu")

       -report - vyžadovat doručenku pro zprávu

       -validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX - nastaví jak dlouho bude
       zpráva platná (SMSC zruší zprávu po této době pokud se jí
       nepodařilo doručit).

       -save - zpráva bude před odesláním uložena do telefonu


    addsms folder file [-yes]
       Přidá SMS zprávy ze souboru (formát jako používá backupsms) do
       zvolené složky v telefonu.

    addsmsfolder name


    backupsms file [-yes|-all]
       Uloží všechny SMS z telefonu do souboru.

       Použijte -yes pro odpověď ano na všechny otázky (zazálohovat
       všechny zprávy a odstranit je z telefonu) nebo -all pro zálohu
       všech zpráv a ponechání jich v telefonu.


    deleteallsms folder
       Odstraní všechny SMS ze zadané složky.


    deletesms folder start [stop]
       Ostraní SMS z telefonu. Popis zadávání umístění a složek v
       telefonu naleznete u getsms.

       Umístění číslujte od 1.


    displaysms ... (options like in sendsms)

       Zobrazí PDU data zakódované SMS zprávy. Používá stejné parametry a
       chová se stejně jako sendsms.


    getallsms -pbk
       Načte všechny zprávy z telefonu. U některých telefonu načte také
       šablony zpráv a informace o uložených obrázcích. U každé zprávy
       uvidíte umístění, pokud chcete získat jednotlivou zprávu, použijte
       gammu getsms 0 location


    geteachsms -pbk
       Podobné jako getallsms, jen dlouhé zprávy budu spojeny a
       dekódovány dohromady.


    getsms folder start [stop]
       Načte SMS.

       Umístění číslujte od 1.

       Pokud zadáte složku 0, sms bude načtena z "jednolité" paměti
       (všechny SMS ze všech složek mají unikátní čísla). V některých
       případech je toto chování emulováno Gammu. Můžete ho proto použít
       se všemi telefony.

       When give folder 1, 2, etc. sms are taken from Inbox, Outbox, etc.
       and each sms has unique number in his folder. Name of folders can
       depend on your phone (the most often 1="Inbox", 2="Outbox", etc.).
       This method is not supported by all phones (for example, not
       supported by Nokia 3310, 5110, 6110). If work with your phone, use
       getsmsfolders to get folders list.


    getsmsc [start [stop]]
       Načte nastavení SMS zpráv ze SIM karty.

       Umístění číslujte od 1.


    getsmsfolders
       Načte s telefonu názvy složek se zprávami.


    nokiagett9


    restoresms file [-yes]
       Obnoví SMS zprávy ze souboru (z formátu který používá příkaz
       backupsms) do zvolené složky v telefonu. Pokud to telefon
       podporuje, budou stávající zprávy ve složce přepsány!

    savesms ANIMATION frames file1 file2... [-folder id] [-unread] [-read]
    [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number]
    [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží animaci jako SMS. Musíte zadat počet snímků a obrázek pro
       každý snímek. Každý obrázek může být v libovolném formátu, který
       Gammu podporuje (ČB bmp, gif, wbmp, nol, nlm,...).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms BOOKMARK file location [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte WAP záložky ze souboru vytvořeného příkazem backup a uloží
       je ve formátu Nokie jako SMS


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms CALENDAR file location [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte kalendář ze zálohy (formáty jaké vytváří funkce backup) a
       uloží ho do telefonu jako SMS ve formátu VCALENDAR 1.0.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms CALLER file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num]
       Uloží logo volajícího jako SMS (formát pro Nokia - velikost
       72x14).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms EMS [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent] [-sender
    number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply]
    [-maxsms num] [-unicode] [-16bit] [-format lcrasbiut] [-text text]
    [-unicodefiletext file] [-defsound ID] [-defanimation ID] [-tone10 file]
    [-tone10long file] [-tone12 file] [-tone12long file] [-toneSE file]
    [-toneSElong file] [-fixedbitmap file] [-variablebitmap file]
    [-variablebitmaplong file] [-animation frames file1 ...] [-protected
    number]

       Uloží EMS zprávu. Všechny parametry uvedené za -unread (například
       -defsound) mohou být použity opakovaně.

       -text - přidá text

       -unicodefiletext - přidá text ze souboru v unicode

       -defanimation - přidá předdefinovanou animaci podle zadaného ID.
       Některé telefony mohou podporovat více ID a ty nemusí odpovídat
       jiným značkám telefonů.

       -animation - přidá "frames" snímků animace načtených ze souborů
       file1, file2, atd.

       -defsound - přidá předdefinovaný zvuk podle zadaného ID. Některé
       telefony mohou podporovat více ID a ty nemusí odpovídat jiným
       značkám telefonů.

       -tone10 - přidá vyzvánění ve formátu iMelody verze 1.0 načtené z
       RTTL nebo komatibilního souboru.

       -tone10long - přidá vyzvánění ve formátu iMelody verze 1.0 ve
       formátu s UPI v několika SMS zprávách. Telefony podporující UPI
       (například Sony-Ericsson) načtou takové vyzvánění jako jedno.

       -tone12 - přidá vyzvánění ve formátu iMelody verze 1.2s načtené z
       RTTL nebo komatibilního souboru.

       -tone12long - přidá vyzvánění ve formátu iMelody verze 1.2 ve
       formátu s UPI v několika SMS zprávách. Telefony podporující UPI
       (například Sony-Ericsson) načtou takové vyzvánění jako jedno.

       -toneSE - přidá vyzvánění ve formátu iMelody v "krátké" formě jak
       je podporováno telefony Sony-Ericssonn.

       -variablebitmap - obrázek libovolné velikosti uložený v jedné SMS

       -variablebitmaplong - obrázek o maximální velikosti 96x128 uložený
       v jedné nebo více zpráv

       -fixedbitmap - obrázek o velikosti 16x16 nebo 32x32

       -protected - all ringtones and bitmaps after this parameter
       (excluding default ringtones and logos) will be "protected" (in
       phones compatible with ODI like SonyEricsson products it won't be
       possible to forward them from phone menu)

       Příklad: gammu savesms EMS -text "Pozdrav" -defsound 1 -text "od
       Gammu" -tone10 axelf.txt -animation 2 file1.bmp file2.bmp

       vytvoří EMS zprávu s textem "Pozdrav", předdefinovaným zvukem 1,
       textem "od Gammu", vyzvánění axelf.txt a animací o dvou obrázcích
       složených ze souborů (1. snímek) 1.bmp a (2. snímek) 2.bmp

       Příklad: gammu savesms EMS -protected 2 -variablebitmaplong
       ala.bmp -toneSElong axelf.txt -toneSE ring.txt

       ala.bmp a axelf.txt budouch "chráněné"


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms MMSINDICATOR URL Title Sender [-folder id] [-unread] [-read]
    [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number]
    [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]

       Uloží zprávu s indikací MMS zprávy. Příjemcův telefon poté stáhe
       MMS se zadané adresy a zobrazí ji.

       Prosím uvědomte si, že na zadaném URL by měla být platná smil
       data.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms MMSSETTINGS file location [-folder id] [-unread] [-read]
    [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number]
    [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží zprávu s nastavením MMS. Nastavení bude načteno ze zálohy
       Gammu ze zadaného umístění.

       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms OPERATOR file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num] [-netcode netcode] [-biglogo]
       Uloži logo operátora jako SMS (formát pro Nokie - velikost 72x14
       nebo 78x21 po použití -biglogo).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms PICTURE file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num] [-text text] [-unicode] [-alcatelbmmi]
       Uloží obrázek jako SMS (formát Nokie - velikost 72x28).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms PROFILE [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent] [-sender
    number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply]
    [-maxsms num] [-name name] [-bitmap bitmap] [-ringtone ringtone]
       Načte vyzvánění (RTTL), obrázek a jméno a uloží je jako profil pro
       Nokii.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms RINGTONE file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num] [-long] [-scale]
       Našte RTTL vyzvánění ze souboru a uloží ho jako SMS. Vyzvánění je
       uloženo ve formátu pro Nokii.

       -long - vyzvánění je uloženo v podobě profilo. Může být delší (a
       uloženo do 2 SMS), ale umí s ním pracovat jen novější telefony
       (jako 33xx).

       -scale - ringtone will have Scale info for each note. It will
       allow to edit it correctly later in phone composer (for example,
       in 33xx)


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms SMSTEMPLATE [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num] [-unicode] [-text text] [-unicodefiletext file]
    [-defsound ID] [-defanimation ID] [-tone10 file] [-tone10long file]
    [-tone12 file] [-tone12long file] [-toneSE file] [-toneSElong file]
    [-variablebitmap file] [-variablebitmaplong file] [-animation frames
    file1 ...]
       Uloží SMS šablonu pro telefony Alcatel.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms TEXT [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent] [-sender
    number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply]
    [-maxsms num] [-inputunicode] [-16bit] [-flash] [-len len] [-autolen len]
    [-unicode] [-enablevoice] [-disablevoice] [-enablefax] [-disablefax]
    [-enableemail] [-disableemail] [-voidsms] [-replacemessages ID]
    [-replacefile file] [-text msgtext] [-textutf8 msgtext]
       Načte text ze standardního vstupu (nebo příkazové řádky, pokud je
       použito -text) a uloží ho jako textovou zprávu do telefonu nebo na
       SIM kartu.

       -flash - SMS třídy 0 (zobrazení jen na displej)

       -len len - specify, how many chars will be read. When use this
       option and text will be longer than 1 SMS, will be splitted into
       more linked SMS

       -autolen len - specify, how many chars will be read. When use this
       option and text will be longer than 1 SMS, will be splitted into
       more linked SMS.Coding type (SMS default alphabet/Unicode) is set
       according to input text

       -enablevoice | -disablevoice | -enablefax | -disablefax |
       -enableemail | -disableemail - nastaví tyto indikátory. Text
       bude zkrácen na 1 SMS.

       -voidsms - many phones after receiving it won't display anything,
       only beep, vibrate or turn on light. Text will be cut to 1 sms.

       -unicode - SMS bude uložena v unicode.

       -inputunicode - zadaný text je v Unicode.

       -text - načte text z příkazové řádky místo standardního vstupu.

       -textutf8 - načte text v UTF-8 z příkazové řádky místo
       standardního vstupu.

       TIP: Soubor v Unicode můžete na Windows vytvořit například pomocí
       WordPadu (zvolte volbu "Uložit jako unicode text"). Na Linuxu
       můžete použít třeba YUdit nebo Vim.

       -replacemessages ID - ID can be 1..7. When you will use option and
       send more single SMS to one recipient with the same ID, each
       another SMS will replace each previous with the same ID

       -replacefile file - when you want, you can make file in such
       format: src_unicode_char1, dest_unicode_char1, src_unicode_char2,
       dest_unicode_char2 (everything in one line). After reading text
       for SMS from stdin there will be made translation and each src
       char will be converted to dest char. In docs there is example file
       (replace.txt), which will change all "a" chars to "1"

       TIP: pokud použijete ve textu zprávy znak ~ a přepínač -unicode,
       bude text za znakem ~ u některých telefonů blikat (například 33xx)

       Příklad: echo some_text | gammu savesms TEXT


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms TODO file location [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží zprávu s úkolem. Obsah bude načten ze souboru v některém z
       formátů podporovaných Gammu a ze zadaného umístění.

       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms VCARD10|VCARD21 file SM|ME location [-nokia] [-folder id]
    [-unread] [-read] [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name]
    [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte kontakt ze zálohy (formáty jaké vytváří funkce backup) a
       uloží ho do telefonu jako SMS ve formátu VCARD 1.0 (jen jméno a
       výchozí číslo) nebo VCARD 2.1 (všechny informace o kontaktu).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms WAPINDICATOR URL Title [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží SMS s indikací WAP pro zadané URL a titulek.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms WAPSETTINGS file location DATA|GPRS [-folder id] [-unread]
    [-read] [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte nastavení WAPu ze souboru vytvořeného příkazem backup a
       uloží je ve formátu Nokie jako SMS.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms ANIMATION destination frames file1 file2... [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       ANIMATION.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms BOOKMARK destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       BOOKMARK.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms CALENDAR destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       CALENDAR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms CALLER destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms CALLER.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms EMS destination [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-unicode] [-16bit]
    [-format lcrasbiut] [-text text] [-unicodefiletext file] [-defsound ID]
    [-defanimation ID] [-tone10 file] [-tone10long file] [-tone12 file]
    [-tone12long file] [-toneSE file] [-toneSElong file] [-fixedbitmap file]
    [-variablebitmap file] [-variablebitmaplong file] [-animation frames
    file1 ...] [-protected number]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms EMS.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms MMSINDICATOR destination URL Title Sender [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       MMSINDICATOR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms MMSSETTINGS destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       MMSSETTINGS.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms OPERATOR destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-netcode netcode]
    [-biglogo]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       OPERATOR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms PICTURE destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-text text]
    [-unicode] [-alcatelbmmi]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       PICTURE.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms PROFILE destination [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-name name] [-bitmap
    bitmap] [-ringtone ringtone]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       PROFILE.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms RINGTONE destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-long] [-scale]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       RINGTONE.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms SMSTEMPLATE destination [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-unicode] [-text
    text] [-unicodefiletext file] [-defsound ID] [-defanimation ID] [-tone10
    file] [-tone10long file] [-tone12 file] [-tone12long file] [-toneSE file]
    [-toneSElong file] [-variablebitmap file] [-variablebitmaplong file]
    [-animation frames file1 ...]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       SMSTEMPLATE.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms TEXT destination [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-inputunicode]
    [-16bit] [-flash] [-len len] [-autolen len] [-unicode] [-enablevoice]
    [-disablevoice] [-enablefax] [-disablefax] [-enableemail] [-disableemail]
    [-voidsms] [-replacemessages ID] [-replacefile file] [-text msgtext]
    [-textutf8 msgtext]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms TEXT.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms TODO destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms TODO.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms VCARD10|VCARD21 destination file SM|ME location [-nokia]
    [-report] [-validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder
    number]] [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       VCARD10|VCARD21.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms WAPINDICATOR destination URL Title [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       WAPINDICATOR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms WAPSETTINGS destination file location DATA|GPRS [-report]
    [-validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]]
    [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       WAPSETTINGS.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    setsmsc location number
       Nastaví SMSC na SIM kartě. Toto volání zachová veškeré parametry
       SMSC, jen změní číslo SMSC.

       Umístění číslujte od 1.  Paměť (kontakty a hovory)
    addcategory TODO|PHONEBOOK text


    addnew file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).


    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    clearall
       Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.


    deleteallmemory DC|MC|RC|ON|VM|SM|ME|MT|FD|SL
       Odstraní všechny položky ze zadané paměti.

    deletememory DC|MC|RC|ON|VM|SM|ME|MT|FD|SL start [stop]
       Odstraní položky v zadaném rozsahu ze zadané paměti.

    getallcategory TODO|PHONEBOOK


    getallmemory DC|MC|RC|ON|VM|SM|ME|MT|FD|SL
       Načte všechny položky paměti (kontakt nebo hovor) z telefonu.. Pro
       popis typů paměti se podívejte na getmemory.

    getcategory TODO|PHONEBOOK start [stop]


    getmemory DC|MC|RC|ON|VM|SM|ME|MT|FD|SL start [stop [-nonempty]]
       Načte položku paměti (kontakt nebo hovor) z telefonu.

       Umístění číslujte od 1.

       DC = Odchozí hovory
       MC = Zmeškané hovory
       RC = Přijaté hovory
       ON = Vlastní čísla
       VM = Hlasová schránka
       SM = Kontantky na SIM kartě
       ME = Kontakty v telefonu
       FD = Pevné předvolby
       SL = Log odeslaných SMS zpráv


    getspeeddial start [stop]
       Načte seznam rychlého vytáčení.


    listmemorycategory text|number


    nokiagetpbkfeatures memorytype


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.


    savefile VCARD10|VCARD21 target.vcf file SM|ME location
       Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu
       podporuje pro kontakty. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní
       soubor podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

       For example if you want to convert single entry from gammu native
       backup to vCard, you need following command:

         gammu savefile CALENDAR output.vcf myPhonebook.backup ME 42


    savesms VCARD10|VCARD21 file SM|ME location [-nokia] [-folder id]
    [-unread] [-read] [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name]
    [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte kontakt ze zálohy (formáty jaké vytváří funkce backup) a
       uloží ho do telefonu jako SMS ve formátu VCARD 1.0 (jen jméno a
       výchozí číslo) nebo VCARD 2.1 (všechny informace o kontaktu).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    searchmemory text
       Projde všechny kontakty v telefonu a hledá zadaný text (bez
       rozlišení velikosti písmen). Vyhledávání můžete kdykoliv přerušit
       pomocí Ctrl+C.

    sendsms VCARD10|VCARD21 destination file SM|ME location [-nokia]
    [-report] [-validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder
    number]] [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       VCARD10|VCARD21.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.
  Soubory
    Gammu allows to access phones using native protocol (Nokias) or OBEX.
    Your phone can also support usb storage, which is handled on the
    operating system level and Gammu does not use that.


    addfile folderID name [-type JAR|BMP|PNG|GIF|JPG|MIDI|WBMP|AMR|3GP|NRT]
    [-readonly] [-protected] [-system] [-hidden] [-newtime]
       Přidá soubor se zadaným jménem do adresáře se zvoleným ID.

       -type - file type was required for filesystem 1 in Nokia phones
       (current filesystem 2 doesn't need this)

       -readonly, -protected, -system, -hidden - you can set readonly,
       protected (file can't be for example forwarded from phone menu),
       system and hidden (file is hidden from phone menu) file attributes

       -newtime - after using it date/time of file modification will be
       set to moment of uploading    addfolder parentfolderID name
       Vytvoří složku v telefonu se zadaným jménem ve složce se zadaným
       ID.

    deletefiles fileID
       Vymaže soubory se zadanými ID.

    deletefolder name
       Vymaže složku se zadaným ID.

    getfilefolder ID1, ID2, ...
       Načte ze souborového systému telefonu soubory nebo všechny soubory
       ze složky se zadaným ID.

    getfiles ID1, ID2, ...
       Načte ze souborového systému telefonu soubory se zadanými ID.

    getfilesystem [-flatall|-flat]
       Display info about all folders and files in phone memory/memory
       card. By default there is tree displayed, you can change it:

       -flatall there are displayed full file/folder details like ID
       (first parameter in line)

       -flat

       Please note, that in some phones (like N6230) content of some
       folders (with more files) can be cut (only part of files will be
       displayed) for example on infrared connection. This is not Gammu
       issue, but phone firmware problem.


    getfilesystemstatus
       Zobrazí informace o stavu systému souborů - volné a obsazené místo
       a místo obsazené různými druhy obsahu.

    getfolderlisting folderID

       Display files and folders available in folder with given folder
       ID. You can get ID's using getfilesystem -flatall.

       Please note, that in some phones (like N6230) content of some
       folders (with more files) can be cut (only part of files will be
       displayed) for example on infrared connection. This is not Gammu
       issue, but phone firmware problem.


    getrootfolders

       Zobrazí informace o kořenových složkách dostupných v telefonu.


    nokiaaddfile
    Gallery|Gallery2|Camera|Tones|Tones2|Records|Video|Playlist|MemoryCard
    file [-name name] [-protected] [-readonly] [-system] [-hidden] [-newtime]
       Install the *.jar/*.jad file pair of a midlet in the application
       or game menu of the phone. You have to give the name without the
       jar/jad suffix, otherwise you will get the slightly confusing
       error message Can't open specified file. Read only ?

       The option -overwrite deletes the application's .jad and .jar
       files bevor installing, but doesn't delete the application data.
       Option -overwriteall will also delete all data. Both these options
       work only for Application or Game upload.

       Example: gammu nokiaaddfile Application Alien načte Alien.JAD a
       Alien.JAR a přidá ho do složky Applications

       Příklad: gammu nokiaaddfile Tones file.mid načte soubor file.mid a
       přidá ho do složky Tones

       Pro vygenerování jad souboru z jar souboru můžete použít
       jadmaker(1).


    nokiaaddplaylists


    sendfile name
       Sends file to a phone. It's up to phone to decide where to store
       this file and how to handle it (for example when you send vCard or
       vCalendar, most of phones will offer you to import it.


    setfileattrib folderID [-system] [-readonly] [-hidden] [-protected]  Loga a obrázky
    copybitmap inputfile [outputfile [OPERATOR|PICTURE|STARTUP|CALLER]]
       Allow to convert logos files to another. When give ONLY inputfile,
       output will be written to stdout using ASCII art. When give output
       file and format, in some file formats (like NLM) will be set
       indicator informing about logo type to given.


    getbitmap DEALER
       In some models it's possible to save dealer welcome note - text
       displayed during enabling phone, which can't be edited from phone
       menu. Here you can get it.


    getbitmap CALLER location [file]
       Načte logo skupiny z telefonu. Umístění 1-5.


    getbitmap OPERATOR [file]
       Načte logo operátora (obrázek zobrazený místo jména operátora) z
       telefonu.


    getbitmap PICTURE location [file]
       Načte obrázek z telefonu.


    getbitmap STARTUP [file]
       Načte statické startovací logo z telefonu. Umožní jeho uložení do
       souboru.


    savesms ANIMATION frames file1 file2... [-folder id] [-unread] [-read]
    [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number]
    [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží animaci jako SMS. Musíte zadat počet snímků a obrázek pro
       každý snímek. Každý obrázek může být v libovolném formátu, který
       Gammu podporuje (ČB bmp, gif, wbmp, nol, nlm,...).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms CALLER file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num]
       Uloží logo volajícího jako SMS (formát pro Nokia - velikost
       72x14).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms OPERATOR file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num] [-netcode netcode] [-biglogo]
       Uloži logo operátora jako SMS (formát pro Nokie - velikost 72x14
       nebo 78x21 po použití -biglogo).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms PICTURE file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num] [-text text] [-unicode] [-alcatelbmmi]
       Uloží obrázek jako SMS (formát Nokie - velikost 72x28).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms ANIMATION destination frames file1 file2... [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       ANIMATION.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms CALLER destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms CALLER.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms OPERATOR destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-netcode netcode]
    [-biglogo]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       OPERATOR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms PICTURE destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-text text]
    [-unicode] [-alcatelbmmi]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       PICTURE.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    setbitmap CALLER location [file]
       Nastaví logo volajícího.


    setbitmap COLOUROPERATOR [fileID [netcode]]


    setbitmap COLOURSTARTUP [fileID]


    setbitmap DEALER text


    setbitmap OPERATOR [file [netcode]]
       Set operator logo in phone. When won't give file and netcode,
       operator logo will be removed from phone. When will give only
       filename, operator logo will be displayed for your current GSM
       operator. When give additionaly network code, it will be displayed
       for this operator: gammu setbitmap OPERATOR file "260 02"


    setbitmap PICTURE file location [text]


    setbitmap STARTUP file|1|2|3
       Set startup logo in phone. It can be static (then you will have to
       give file name) or one of predefined animated (only some phones
       like Nokia 3310 or 3330 supports it)


    setbitmap TEXT text


    setbitmap WALLPAPER fileID  Zvonění
    Vyzvánění jsou většinou podporována jen pro starší telefony. Pro novější
    je obvykle jen musíte nahrát do správné složky v telefonu.


    addnew file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).


    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    clearall
       Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.


    copyringtone source destination [RTTL|BINARY]
       Zkopíruje vyzvánění do jiného souboru.


    getphoneringtone location [file]

       Načte jedno z "výchozích" vyzvánění a uloží ho do souboru


    getringtone location [file]
       Načte vyzvánění z telefonu ve formátu RTTL nebo BINARY.

       Umístění číslujte od 1.


    getringtoneslist


    nokiacomposer file
       Zobrazí jak zadat RTTL vyzvánění ve skladateli dostupném v mnoha
       telefonech Nokia (a jak by mělo vypadat).


    playringtone file
       Přehraje vyzvánění přes reproduktor telefonu. Soubor může být buď
       ve formátu RTTL nebo BINARY (Nokia DCT3).


    playsavedringtone number

       Přehraje jedno z "vestavěných" vyzvánění. Tento příkaz je dostupný
       pro telefonu DCT4. Pro získání seznamu vyzvánění použijte příkaz
       getringtoneslist.


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.


    savesms RINGTONE file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num] [-long] [-scale]
       Našte RTTL vyzvánění ze souboru a uloží ho jako SMS. Vyzvánění je
       uloženo ve formátu pro Nokii.

       -long - vyzvánění je uloženo v podobě profilo. Může být delší (a
       uloženo do 2 SMS), ale umí s ním pracovat jen novější telefony
       (jako 33xx).

       -scale - ringtone will have Scale info for each note. It will
       allow to edit it correctly later in phone composer (for example,
       in 33xx)


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms RINGTONE destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-long] [-scale]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       RINGTONE.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    setringtone file [-location location] [-scale] [-name name]
       Set ringtone in phone. When don't give location, it will be
       written "with preview" (in phones supporting this feature like
       61xx or 6210). When use RTTL ringtones, give location and use
       -scale, there will be written scale info with each note. It will
       avoid scale problems available during editing ringtone in composer
       from phone menu (for example, in N33xx).

       TIP: pokud použijete ve názvu vyzvánění znak ~, bude tento název v
       menu některých telefonů blikat (například 33xx)  Kalendář
    addnew file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).


    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    clearall
       Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.


    deletecalendar start [stop]
       Odstraní vybrané poznámky v kalendáři z telefonu.

    getallcalendar
       Načte všechny poznámky v kalendáři z telefonu.

    getcalendar start [stop]
       Načte vybrané poznámky v kalendáři z telefonu.

    getcalendarsettings
       Zobrazí nastavení kalendáře jako první den v týdnu nebo
       odstraňování starých položek.


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.


    savefile CALENDAR target.vcs file location
       Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu
       podporuje pro kalendář. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní
       soubor podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

       For example if you want to convert single entry from gammu native
       backup to vCalendar, you need following command:

         gammu savefile CALENDAR output.vcs myCalendar.backup 260


    savesms CALENDAR file location [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte kalendář ze zálohy (formáty jaké vytváří funkce backup) a
       uloží ho do telefonu jako SMS ve formátu VCALENDAR 1.0.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms CALENDAR destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       CALENDAR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.
  Úkoly
    addcategory TODO|PHONEBOOK text


    addnew file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).


    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    clearall
       Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.


    deletetodo start [stop]
       Odstraní vybrané úkoly z telefonu.

    getallcategory TODO|PHONEBOOK


    getalltodo
       Načte všechny úkoly z telefonu.

    getcategory TODO|PHONEBOOK start [stop]


    gettodo start [stop]
       Načte vybrané úkoly z telefonu.

    listtodocategory text|number


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.


    savefile TODO target.vcs file location
       Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu
       podporuje pro úkoly. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní soubor
       podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

       For example if you want to convert single entry from gammu native
       backup to vCalendar, you need following command:

         gammu savefile CALENDAR output.vcs myCalendar.backup 260


    savesms TODO file location [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží zprávu s úkolem. Obsah bude načten ze souboru v některém z
       formátů podporovaných Gammu a ze zadaného umístění.

       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms TODO destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms TODO.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.
  Poznámky
    getallnotes
       Zobrazí všechny poznámky z telefonu.  Čas, datum a budíky
    getalarm [start]
       Načte budík z telfonu, pokud není zadáno umístění je použita 1.


    getdatetime
       Načte datum a čas z telefonu.


    setalarm hour minute
       Nastaví opakující se budík v telefonu na zadaný čas.

    setdatetime [HH:MM[:SS]] [YYYY/MM/DD]
       Nastaví datum a čas v telefonu podle času v počítači. Tato volba
       nezobrazí hodiny na displeji mobilu, jen nastaví datum a čas.

       TIP: můžete si také nastavit tuto synchronizaci při každém
       připojení telefonu ke Gammu. Více podrobností naleznete v
       gammurc(5).  Kategorie
    addcategory TODO|PHONEBOOK text


    addnew file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).


    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    clearall
       Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.


    getallcategory TODO|PHONEBOOK


    getcategory TODO|PHONEBOOK start [stop]


    listmemorycategory text|number


    listtodocategory text|number


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.  Záloha a obnovení
    addnew file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).


    addsms folder file [-yes]
       Přidá SMS zprávy ze souboru (formát jako používá backupsms) do
       zvolené složky v telefonu.

    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    backupsms file [-yes|-all]
       Uloží všechny SMS z telefonu do souboru.

       Použijte -yes pro odpověď ano na všechny otázky (zazálohovat
       všechny zprávy a odstranit je z telefonu) nebo -all pro zálohu
       všech zpráv a ponechání jich v telefonu.


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.


    restoresms file [-yes]
       Obnoví SMS zprávy ze souboru (z formátu který používá příkaz
       backupsms) do zvolené složky v telefonu. Pokud to telefon
       podporuje, budou stávající zprávy ve složce přepsány!

    savefile BOOKMARK target.url file location


    savefile CALENDAR target.vcs file location
       Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu
       podporuje pro kalendář. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní
       soubor podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

       For example if you want to convert single entry from gammu native
       backup to vCalendar, you need following command:

         gammu savefile CALENDAR output.vcs myCalendar.backup 260


    savefile TODO target.vcs file location
       Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu
       podporuje pro úkoly. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní soubor
       podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

       For example if you want to convert single entry from gammu native
       backup to vCalendar, you need following command:

         gammu savefile CALENDAR output.vcs myCalendar.backup 260


    savefile VCARD10|VCARD21 target.vcf file SM|ME location
       Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu
       podporuje pro kontakty. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní
       soubor podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

       For example if you want to convert single entry from gammu native
       backup to vCard, you need following command:

         gammu savefile CALENDAR output.vcf myPhonebook.backup ME 42  Specifické pro Nokii
    nokiaaddfile
    Gallery|Gallery2|Camera|Tones|Tones2|Records|Video|Playlist|MemoryCard
    file [-name name] [-protected] [-readonly] [-system] [-hidden] [-newtime]
       Install the *.jar/*.jad file pair of a midlet in the application
       or game menu of the phone. You have to give the name without the
       jar/jad suffix, otherwise you will get the slightly confusing
       error message Can't open specified file. Read only ?

       The option -overwrite deletes the application's .jad and .jar
       files bevor installing, but doesn't delete the application data.
       Option -overwriteall will also delete all data. Both these options
       work only for Application or Game upload.

       Example: gammu nokiaaddfile Application Alien načte Alien.JAD a
       Alien.JAR a přidá ho do složky Applications

       Příklad: gammu nokiaaddfile Tones file.mid načte soubor file.mid a
       přidá ho do složky Tones

       Pro vygenerování jad souboru z jar souboru můžete použít
       jadmaker(1).


    nokiaaddplaylists


    nokiacomposer file
       Zobrazí jak zadat RTTL vyzvánění ve skladateli dostupném v mnoha
       telefonech Nokia (a jak by mělo vypadat).


    nokiadebug filename [[v11-22] [,v33-44]...]


    nokiadisplayoutput


    nokiadisplaytest number


    nokiagetadc


    nokiagetoperatorname
       6110.c phones have place for name for one GSM network (of course,
       with flashing it's possible to change all names, but Gammu is not
       flasher ;-)). You can get this name using this option.


    nokiagetpbkfeatures memorytype


    nokiagetscreendump


    nokiagett9


    nokiagetvoicerecord location

       Get voice record from location and save to WAV file. File is coded
       using GSM 6.10 codec (available for example in win32). Name of
       file is like name of voice record in phone.


    nokiamakecamerashoot


    nokianetmonitor test
       Zobrazí výstup nebo nastaví netmonitor na telefonech Nokia DCT3.

       TIP: Pro více informací se podívejte na stránky
       http://www.mwiacek.com, kde naleznete manuál k netmonitoru.

       TIP: test 243 enables all tests (after using command gammu
       nokianetmonitor 243 in some phones like 6210 or 9210 have to
       reboot them to see netmonitor menu)


    nokianetmonitor36
       Vynuluje čítače z testu 36 v netmonitoru telefonů Nokia DCT3.

       TIP: Pro více informací se podívejte na stránky
       http://www.mwiacek.com, kde naleznete manuál k netmonitoru.


    nokiasecuritycode
       Přečte bezpečnostní kód nebo ho nastaví na "12345".


    nokiaselftests


    nokiasetlights keypad|display|torch on|off


    nokiasetoperatorname [networkcode name]


    nokiasetphonemenus
       Zapne všechny (?) dostupné nabídky na telefonech Nokia DCT3.

       1. Nabídka nastavení ALS (Alternative Line Service)
       2. Nastavení vibračního vyzvánění pro 3210
       3. vlastnosti 3315 v 3310 5.45 a novějších
       4. dvě další hry (React a Logic) pro 3210 5.31 a novější
       5. Nabídka WellMate 6150
       6. NetMonitor

       a pro DCT4:

       1. Nabídka nastavení ALS (Alternative Line Service)
       2. Nabídka Bluetooth, záložky WAP a nastavení, ... (6310i)
       3. GPRS vždy zapnuté
       ...


    nokiasetvibralevel level
       Nastaví úrověň vibrací na úroveň "level" (v procentech)


    nokiatuneradio


    nokiavibratest  Specifické pro Siemens
    siemensnetmonact netmon_type (1-full, 2-simple)


    siemensnetmonitor test


    siemenssatnetmon  Síť
    getgprspoint start [stop]


    listnetworks [country]
       Zobrazí názvy GSM sítí známých Gammu.


    monitor [times]
       Periodicky zobrazuje informace o stavu telefonu. Program přerušíte
       stisknutím Ctrl+C.


    networkinfo
       Zobrazí informace o stavu sítě z telefonu.


    nokiadebug filename [[v11-22] [,v33-44]...]


    nokiagetoperatorname
       6110.c phones have place for name for one GSM network (of course,
       with flashing it's possible to change all names, but Gammu is not
       flasher ;-)). You can get this name using this option.


    nokianetmonitor test
       Zobrazí výstup nebo nastaví netmonitor na telefonech Nokia DCT3.

       TIP: Pro více informací se podívejte na stránky
       http://www.mwiacek.com, kde naleznete manuál k netmonitoru.

       TIP: test 243 enables all tests (after using command gammu
       nokianetmonitor 243 in some phones like 6210 or 9210 have to
       reboot them to see netmonitor menu)


    nokiasetoperatorname [networkcode name]


    setautonetworklogin


    siemensnetmonact netmon_type (1-full, 2-simple)


    siemensnetmonitor test


    siemenssatnetmon  Nastavení WAPu a záložky
    addnew file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).


    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    clearall
       Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.


    deletewapbookmark start [stop]
       Odstraní WAP záložky z telefonu.

       Umístění číslujte od 1.


    getchatsettings start [stop]


    getsyncmlsettings start [stop]


    getwapbookmark start [stop]
       Načte WAP záložky z telefonu.

       Umístění číslujte od 1.


    getwapsettings start [stop]
       Načte nastavení WAPu z telefonu.

       Umístění číslujte od 1.


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.


    savefile BOOKMARK target.url file location


    savesms BOOKMARK file location [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte WAP záložky ze souboru vytvořeného příkazem backup a uloží
       je ve formátu Nokie jako SMS


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms WAPINDICATOR URL Title [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží SMS s indikací WAP pro zadané URL a titulek.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms WAPSETTINGS file location DATA|GPRS [-folder id] [-unread]
    [-read] [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte nastavení WAPu ze souboru vytvořeného příkazem backup a
       uloží je ve formátu Nokie jako SMS.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms BOOKMARK destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       BOOKMARK.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms WAPINDICATOR destination URL Title [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       WAPINDICATOR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms WAPSETTINGS destination file location DATA|GPRS [-report]
    [-validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]]
    [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       WAPSETTINGS.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.
  MMS a jejich nastavení
    getallmms [-save]


    geteachmms [-save]


    getmmsfolders


    getmmssettings start [stop]


    readmmsfile file [-save]


    savesms MMSINDICATOR URL Title Sender [-folder id] [-unread] [-read]
    [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number]
    [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]

       Uloží zprávu s indikací MMS zprávy. Příjemcův telefon poté stáhe
       MMS se zadané adresy a zobrazí ji.

       Prosím uvědomte si, že na zadaném URL by měla být platná smil
       data.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms MMSSETTINGS file location [-folder id] [-unread] [-read]
    [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number]
    [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží zprávu s nastavením MMS. Nastavení bude načteno ze zálohy
       Gammu ze zadaného umístění.

       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms MMSINDICATOR destination URL Title Sender [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       MMSINDICATOR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms MMSSETTINGS destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       MMSSETTINGS.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.
  Testy telefonu
    nokiadisplaytest number


    nokiagetadc


    nokiaselftests


    nokiasetlights keypad|display|torch on|off


    nokiavibratest  FM rádio
    addnew file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).


    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    clearall
       Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.


    getfmstation start [stop]
       Zobrazí informace o FM stanicích v telefonu.


    nokiatuneradio


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.  Informace o telefonu
    checkfirmware

       Gammu se připojí na www.gammu.org a zkontroluje poslední dostupnou
       verzi firmware pro váš telefon. Stáhne se soubor
       <http://www.gammu.org/support/phones/phonedbxml.php?model=x> a
       načtou se z něj informace o telefonu. Nejsou odesílána žádná
       soukromá data. Musí být povolen přístup na www.gammu.org na portu
       80.


    getdisplaystatus


    getsecuritystatus
       Zobrazí, jestli telefon čeká na bezpečnostní kód (PIN, PUK a
       podobně).


    identify
       Zobrazí základní informace o telefonu.


    monitor [times]
       Periodicky zobrazuje informace o stavu telefonu. Program přerušíte
       stisknutím Ctrl+C.


    nokiasecuritycode
       Přečte bezpečnostní kód nebo ho nastaví na "12345".  Nastavení telefonu
    getcalendarsettings
       Zobrazí nastavení kalendáře jako první den v týdnu nebo
       odstraňování starých položek.


    getprofile start [stop]


    resetphonesettings PHONE|DEV|UIF|ALL|FACTORY
       Obnoví výchozí nastavení telefonu. BUĎTE OPATRNÍ !!!!

       PHONE:

       DEV:

       ALL:

       Odstraní uživatelská nastavení
       * odstraní nebo obnoví výchozí loga
       * obnoví výchozí nastavení kontaktů a menu
       * vyprázdní slovník T9
       * vymaže informace o hovorech
       * obnoví výchozí nastavení profilů
       * odstraní uživatelská vyzvánění

       UIF:
       * změny jako ALL
       * vypne netmonitor a PPS (všechna "skrytá" menu)

       FACTORY:
       * změny jako UIF
       * vymaže datum a čas


    savesms PROFILE [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent] [-sender
    number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply]
    [-maxsms num] [-name name] [-bitmap bitmap] [-ringtone ringtone]
       Načte vyzvánění (RTTL), obrázek a jméno a uloží je jako profil pro
       Nokii.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms PROFILE destination [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-name name] [-bitmap
    bitmap] [-ringtone ringtone]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       PROFILE.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.
  Dekódování výpisů
    decodebinarydump file [phonemodel]
       Dekóduje dump vytvořený Gammu s logformat nastaveným na binary
       (více informací o tomto způsobu hlášení chyb naleznete v README).

       Tento příkaz je dostupný jen pokud bylo Gammu kompilováno s
       ladicími volbami.    decodesniff MBUS2|IRDA file [phonemodel]
       Tato volba je dostupná jen pokud bylo Gammu zkompilováno s ladicím
       kódem a umožní dekódovat odposlechy komunikace s některými
       telefony. Více detailů naleznete v docs/develop/develop.txt.


    makeconverttable file  Fuknce, které se nevešly jinam
    batch [file]
       Spustí Gammu v dávkovém režimu, kdy můžete provést více příkazů,
       každý na jedné řádce. Řádky začínající # jsou považovány za
       komentáře.

       Pokud nezadáte jméno souboru, jsou příkazy čteny ze standardního
       vstupu. Jinak jsou čteny z tohoto souboru, speciální případ -
       znamená čtení ze standardního vstupu.


    entersecuritycode PIN|PUK|PIN2|PUK2|PHONE|NETWORK code|-
       Umožní zadat bezpečností kód z PC. Pokud je jako kód zadáno -, je
       načten ze standardního vstupu.


    nokiagetscreendump


    nokiagetvoicerecord location

       Get voice record from location and save to WAV file. File is coded
       using GSM 6.10 codec (available for example in win32). Name of
       file is like name of voice record in phone.


    nokiamakecamerashoot


    nokiasetphonemenus
       Zapne všechny (?) dostupné nabídky na telefonech Nokia DCT3.

       1. Nabídka nastavení ALS (Alternative Line Service)
       2. Nastavení vibračního vyzvánění pro 3210
       3. vlastnosti 3315 v 3310 5.45 a novějších
       4. dvě další hry (React a Logic) pro 3210 5.31 a novější
       5. Nabídka WellMate 6150
       6. NetMonitor

       a pro DCT4:

       1. Nabídka nastavení ALS (Alternative Line Service)
       2. Nabídka Bluetooth, záložky WAP a nastavení, ... (6310i)
       3. GPRS vždy zapnuté
       ...


    nokiasetvibralevel level
       Nastaví úrověň vibrací na úroveň "level" (v procentech)


    presskeysequence mMnNpPuUdD+-123456789*0#gGrR<>[]hHcCjJfFoOmMdD@
       Simuluje stisk kláves na klávesnici telefonu

       mM - Menu
       nN - Klávesa pro jména
       pP - Vypínač
       uU - Nahoru
       dD - Dolů
       +- - +-
       gG - Zelené
       rR - Červené
       123456789*0# číslicová klávesnice


    reset SOFT|HARD
       Provede reset telefonu, buď rychlý (SOFT, bez ptaní na PIN) nebo
       trvdý (HARD, s požadavkem na PIN).

       Poznámka: některé telefony provedou tvrdý reset i při zadání
       parametru SOFT.


    searchphone [-debug]
       Pokusí se vyhledat připojený telefon. Uvědomte si, že tato oprace
       může trvat velmi dlouho, ale v případě, že nevíte jak nastavit
       připojení k telefonu, se může jednat o pohodlnou cestu jak zístak
       funkční nastavení Gammu.


  Informace o Gammu
    checkversion [STABLE]
       Zkontroluje jesti není dostupná novější verze Gammu (pro tuto
       funkci muselo být Gammu zkompilováno s podporou pro CURL). Pokud
       použijete volitelný parametr STABLE, budou kontrolovány jen
       stabilní verze.


    features
       Zobrazí informace o zakompilovaných funkcích.


    help [topic]
       Zobrazí nápovědu. Bez parametrů je zobrazena obecná nápověda,
       zadáním tématu můžete získat podrobnější informace o vybraném
       tématu.


    version
       Zobrazí informace o verzi a licenciSOUBORY
    ~/.gammurc
    /usr/share/doc/gammu/*
    /dev/ircomm?
    /dev/ttyS?
    /dev/ttyACM?


PŘÍKLAD
  Nastavení
    Pro vyzkoušení potřebujete vytvořit konfigurační soubor pro gammu, který
    je podrobně popsán v gammurc(5).


  Posílání zpráv
    Uložení standardní textové zprávy s maximální délkou 160 znaků:

       echo "All your base are belong to us" | gammu savesms TEXT

       nebo

       gammu savesms TEXT -text "All your base are belong to us"


    Uložení dlouhé textové zprávy:

       echo "All your base are belong to us" | gammu savesms TEXT -len
       400

       nebo

       gammu savesms TEXT -len 400 -text "All your base are belong to us"

       nebo

       gammu savesms EMS -text "All your base are belong to us"


    Uložení zprávy s předdefinovaným zvukem a animací ze 2 obrázků:

       gammu savesms EMS -text "Greetings" -defsound 1 -text "from Gammu"
       -tone10 axelf.txt -animation 2 file1.bmp file2.bmp


    Uložení chráněné zprávy s vyzváněním:

       gammu savesms EMS -protected 2 -variablebitmaplong ala.bmp
       -toneSElong axelf.txt -toneSE ring.txt


  Zálohy
    If you will backup settings to Gammu text file, it will be possible to
    edit it. It's easy: many things in this file will be written double -
    once in Unicode, once in ASCII. When you will remove Unicode version
    Gammu will use ASCII on restore (and you can easy edit ASCII text) and
    will convert it according to your OS locale. When will be available
    Unicode version of text, it will be used instead of ASCII (usefull with
    Unicode phones - it isn't important, what locale is set in computer and
    no conversion Unicode -> ASCII and ASCII -> Unicode is done).

    You can use any editor with regular expressions function to edit backup
    text file. Examples of such editors can be vim <http://www.vim.org/> or
    TextPad <http://www.textpad.com/> which both do support regular
    expressions.


    Odstranit hlasové vytáření

       Hledat: ^Entry\([0-9][0-9]\)VoiceTag = \(.*\)\n

       Nahradit:


    Změnit všechna čísla začínající na +3620, +3630, +3660, +3670 na +3620

       Hledat: Type = NumberGeneral\nEntry\([0-9][0-9]\)Text =
       "\+36\(20\|30\|60\|70\)\n

       Nahradit: Replace: Type = NumberMobile\nEntry\1Text = "\+3620


    Změnit typ čísla na mobilní pro čísla začínající na +3620, +3630,... a
    odstranit odpovídající řádku TextUnicode

       Hledat: Type = NumberGeneral\nEntry\([0-9][0-9]\)Text =
       "\+36\([2367]0\)\([^\"]*\)"\nEntry\([0-9][0-9]\)TextUnicode =
       \([^\n]*\)\n

       Nahradit: Replace: Type = NumberMobile\nEntry\1Text = "\+36\2\3"\nCOPYRIGHT
    Copyright © 2003-2009 Marcin Wiacek, Michal Čihař a další autoři.
    Licence GPLv2: GNU GPL verze 2
    <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
    Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat. Není
    poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.


HLÁŠENÍ CHYB
    V programu je určitě mnoho chyb a jejich hlášení autorům je vítáno.
    Prosím nezapomeňte na užitečné informace v hlášení o chybě (obzvlášť
    užitečné jsou ladicí log, informace o operačním systému, jeho verzi a
    informace o telefonu).


    Pro vytvoření ladicího logu zapněte logování v gammurc (můžete ho také
    zapnout na příkazové řádce pomocí -d textall -f /tmp/gammu.log):

      [gammu]
      ...vaše nastavení připojení...
      logfile = /tmp/gammu.log
      logformat = textall

    S tímto nastavení Gammu vytvoří /tmp/gammu.log při každém připojení k
    telefonu a uloží do něj obsah komunikace. V tomto logu také mohou být
    obsaženy rady pro vylepšení podpory pro váš telefon.

    Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>.


AUTOR
    Autory můžete kontaktovat na <gammu-users@lists.sourceforge.net>.


    Michal Čihař <michal@cihar.com> je v současné době správce projektu a
    autor většiny kódu pro práci s AT příkazy a OBEXem.


    Marcin Wiącek <marcin@mwiacek.com> založil projekt a napsal většinu kódu
    pro telefony Nokia.


    Protože tento projekt vznikl z Gnokii, rádi bychom poděkovali všem
    vývojářům Gnokii, hlavně Pavlu Janíkovi, Pawolu Kotovi a Manfredu
    Jonssonovi (v souboru CREDITS v Gnokii najdete kompletní seznam
    přispěvatelů).


    Mnoho dalších lidí pomohlo s různými funkcemi, podívejte se do ChangeLogu
    pro více podrobností.


DALŠÍ INFORMACE
    gammu-smsd(1), gammu-smsd-inject(1), gammurc(5), jadmaker(1)

    Nějaké další triky naleznete v souboru README nebo na wiki stránce
    <http://www.gammu.org/>.

    Související programy, které mohou být použity s GSM modemem:

    cu(1), gnokii(1), minicom(1)

    Grafické nadstavby pro Gammu:

    wammu(1), gmobilemedia(1)
Gammu 1.25.91           Srpen 11 2009             GAMMU(1)