gammu

GAMMU(1)            Dokumentace Gammu            GAMMU(1)JMÉNO
    Gammu - Provádí různé zajímavé věci s vaším mobilním telefonem nebo
    modemem.


SYNTAXE
    Použití: gammu [parametry] <příkaz> [volby]POPIS
    Tento program pracuje s mobilními telefony. Podporováno je mnoho výrobců,
    pro aktuální seznam se podívejte na <http://cs.wammu.eu/phones/>.PARAMETRY
    Parametry před příkazem upravují chování gammu:
    -c / --config <soubor> ... jméno konfiguračního souboru
    -s / --section <číslokonf> ... číslo konfigurace, která se má použít,
    např. 42
    -d / --debug <úroveň> ... ladicí úroveň (v gammurc(5) jsou popsány možné
    hodnoty)
    -f / --debug-file <soubor> ... soubor pro zapisování ladicích zpráv  Příkazy
    Příkazy mohou být zadány s i bez úvodního --.  Hovory
    answercall [id]
       Přijmout příchozí hovor.


    cancelcall [id]
       Zrušit příchozí hovor.


    canceldiverts
       Zruší všechna přesměrování hovorů.


    conferencecall id
       Začne konferenční hovor.


    dialvoice number [show|hide]
       Začne hlasový hovor prostřednictvím linky nastavené na SIM kartě.

       show|hide - volitelný parametry jestli zakázat zobrazení čísla
       volanému.


    divert get|set all|busy|noans|outofreach all|voice|fax|data [number
    timeout]
       Upraví nebo zobrazí přesměrování hovorů.

       get|set - jestli načíst informace o přesměrováních nebo je změnít.

       all|busy|noans|outofreach - podmínka kdy se provede přesměrování

       all|voice|fax|data - typ hovoru při kterém se má přesměrovat

       number - číslo kam chcete přesměrovat

       timeout - doba po které se má přesměrování provést    getspeeddial start [stop]
       Načte seznam rychlého vytáčení.


    getussd code
       Načte USSD informace - vytvočí servisní číslo a načtě odpověď.


    holdcall id
       Přidrží hovor.


    maketerminatedcall number length [show|hide]
       Začne hlasový hovor prostřednictvím linky nastavené na SIM kartě,
       který bude ukončen po length sekundách.


    monitor [times]
       Periodicky zobrazuje informace o stavu telefonu. Program přerušíte
       stisknutím Ctrl+C.


    senddtmf sequence
       Přehraje DTMF tóny. V některých telefonech je toto k dispozici jen
       během hovoru.


    splitcall id
       Rozdělí hovor.


    switchcall [id]
       Přepne hovor.


    transfercall [id]
       Přenese hovor.


    unholdcall id
       Zruší přdržení hovoru.  SMS a EMS
    Posílání zpráv může na první pohled vypadat komplikovaně. Ale buďte
    trpěliví, parametry byly navrženy tak, aby umožňovaly téměř libovolné
    použití. V části PŘÍKLAD naleznete některé ukázky posílání zpráv.

    Pokud chcete posílat nebo přijímat více zpráv a zpracovávat je
    automaticky, máte také možnost použít gammu-smsd(1).


    Společné parametry pro sendsms a savesms

       -smscset number - číslo centra zpráv (SMSC) bude načteno ze zadané
       pozice v telefonu. Výchozí je 1

       -smscnumber number - číslo centra zpráv (SMSC)

       -reply - vynutit odpověď přes stejné SMSC

       -maxnum number - Omezí maximální počet zpráv, které budou
       vytvořeny. Pokud by jich bylo více, Gammu skončí s chybou.

       -folder number - uloží do zadané složky

       Složky číslujte od 1.

       Nejčastěji jsou složky 1 = "Příchozí", 2 = "Odchozí",atd. Použijte
       getsmsfolders pro zjištění skutečného seznamu složek pro váš
       telefon.

       -unread - označí zprávu jako nepřečtenou. U některých telefonů
       (jako 6210) však neuvidíte indikaci nepřečtené zprávy v telefonu.
       U některých telefonů s interní pamětí na SMS (jako 6210) bude po
       použití složky 1 uložena zpráva na SIM kartu.

       -read - označí zprávu jako přečtenou. U některých telefonů s
       interní pamětí na SMS (jako 6210) bude po použití složky 1 uložena
       zpráva na SIM kartu.

       -unsent - označí zprávu jako neodeslanou

       -sent - označí zprávu jako odeslanou

       -sender number - nastaví číslo odesílatele

       -smsname name - nastaví jméno zprávy

       -sender number - nastaví odesílatele na number (výchozí: "Gammu")

       -report - vyžadovat doručenku pro zprávu

       -validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX - nastaví jak dlouho bude
       zpráva platná (SMSC zruší zprávu po této době pokud se jí
       nepodařilo doručit).

       -save - zpráva bude před odesláním uložena do telefonu


    Úvod do formátů SMS

       Gammu podporuje mnoho formátů SMS včetně:

       Nokia Smart Messaging (lze použít pro černobílé obrázky, profily,
       loga operátora, černobílá loga volajících a monofonní vyzvánění)

       Spojené SMS (s 8 a 16 bitovými identifikátory v hlavičce)

       EMS (formát SMS pro černobílé obrázky, monofonní vyzvánění,
       animace, formátování textu a další)

       MMS notifikace

       Zprávy s logem pro Alcatel


       Je potřeba si předem zjistit, jestli telefon, kam zprávu posíláme,
       je schopen ji zobrazit. Některé telefony obsahují chyby, že při
       přijetí takovéto zprávy můžou havarovat.


    Kódování znaků v textu SMS

       Text v SMS zprávě může být zakódován dvěmi způsoby:

       při použití GSM Default Alphabet - v jedné zprávě může být až 160
       znaků (Gammu nepodporuje kompresi podle GSM standardů, protože ji
       nepodporuje ani většina telefonů), ale znaky jsou omezeny na:

        * všechny písmena latinky, malá i velká

        * všechna čísla

        * některá řecká písmena

        * některé další národní znaky

        * some symbols like @ ! " # & / ( ) % * + = - , . : ; <
       >Â ?

        * pár dalších

       při použití Unicode - v jedné zprávě může být nejvýše 70 znaků,
       ale může se jednat o libovolné Unicode znaky. Některé starší
       telefony můžou mít problém se zobraznením takovéto zprávy.

       Gammu tries to do the best to handle non ASCII characters in your
       message. Everything is internally handled in Unicode (the input
       is converted depending on your locales configuration) and in case
       message uses Unicode the text will be given as such to the
       message.

       Should the message be sent in GSM Default Alphabet, Gammu will try
       to convert all characters to keep message readable. Gammu does
       support multi byte encoding for some characters in GSM Default
       Alphabet (it is needed for ^ { } \ [ ] ~ |). The characters which
       are not present in GSM Default Alphabet are transliterated to
       closest ASCII equivalent (accents are removed). Remaining not
       known characters are replaced by question mark.


    addsms folder file [-yes]
       Přidá SMS zprávy ze souboru (formát jako používá backupsms) do
       zvolené složky v telefonu.

    addsmsfolder name


    backupsms file [-yes|-all]
       Uloží všechny SMS z telefonu do souboru.

       Použijte -yes pro odpověď ano na všechny otázky (zazálohovat
       všechny zprávy a odstranit je z telefonu) nebo -all pro zálohu
       všech zpráv a ponechání jich v telefonu.


    deleteallsms folder
       Odstraní všechny SMS ze zadané složky.


    deletesms folder start [stop]
       Ostraní SMS z telefonu. Popis zadávání umístění a složek v
       telefonu naleznete u getsms.

       Umístění číslujte od 1.


    displaysms ... (options like in sendsms)

       Zobrazí PDU data zakódované SMS zprávy. Používá stejné parametry a
       chová se stejně jako sendsms.


    getallsms -pbk
       Načte všechny zprávy z telefonu. U některých telefonu načte také
       šablony zpráv a informace o uložených obrázcích. U každé zprávy
       uvidíte umístění, pokud chcete získat jednotlivou zprávu, použijte
       gammu getsms 0 location


    geteachsms -pbk
       Podobné jako getallsms, jen dlouhé zprávy budu spojeny a
       dekódovány dohromady.


    getsms folder start [stop]
       Načte SMS.

       Umístění číslujte od 1.

       Pokud zadáte složku 0, sms bude načtena z "jednolité" paměti
       (všechny SMS ze všech složek mají unikátní čísla). V některých
       případech je toto chování emulováno Gammu. Můžete ho proto použít
       se všemi telefony.

       Jiné složky jako 1, 2, atd. odpovídají složkám v telefonu jako
       Přijaté, Odeslané, atd. a každá SMS má unikátní číslo v dané
       složce. Jména složek závisí na použitém telefonu (většinou
       1="Přijaté", 2="Odeslané", atd.). Tato metoda není podporována
       všemi telefony (například Noka 3310, 5110 a 6110 jí nepodporují).
       Pokud s vaším telefonem funguje, můžete seznam složek získat
       příkazem getsmsfolders.


    getsmsc [start [stop]]
       Načte nastavení SMS zpráv ze SIM karty.

       Umístění číslujte od 1.


    getsmsfolders
       Načte s telefonu názvy složek se zprávami.


    nokiagett9
       Tato volba zobrazí T9 slovík z telefonů DCT4.


    restoresms file [-yes]
       Obnoví SMS zprávy ze souboru (z formátu který používá příkaz
       backupsms) do zvolené složky v telefonu. Pokud to telefon
       podporuje, budou stávající zprávy ve složce přepsány!

    savesms ANIMATION frames file1 file2... [-folder id] [-unread] [-read]
    [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number]
    [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží animaci jako SMS. Musíte zadat počet snímků a obrázek pro
       každý snímek. Každý obrázek může být v libovolném formátu, který
       Gammu podporuje (ČB bmp, gif, wbmp, nol, nlm,...).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms BOOKMARK file location [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte WAP záložky ze souboru vytvořeného příkazem backup a uloží
       je ve formátu Nokie jako SMS


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms CALENDAR file location [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte poznámku kalendáře ze zálohy vytvořené parametrem backup a
       uloží ho do telefonu ve formátu VCALENDAR 1.0 jako SMS. Parametr
       location určuje pozici, ze které bude načten kalendář ze souboru
       se zálohou (obvykle 1, ale může být užitečné, pokud záloha
       obsahuje více položek).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms CALLER file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num]
       Uloží logo volajícího jako SMS (formát pro Nokia Smart Messaging -
       velikost 72x14).

       Please note, that it isn't designed for colour logos available for
       example in DCT4/TIKU - you need to put bitmap file there inside
       phone using filesystem commands.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms EMS [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent] [-sender
    number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply]
    [-maxsms num] [-unicode] [-16bit] [-format lcrasbiut] [-text text]
    [-unicodefiletext file] [-defsound ID] [-defanimation ID] [-tone10 file]
    [-tone10long file] [-tone12 file] [-tone12long file] [-toneSE file]
    [-toneSElong file] [-fixedbitmap file] [-variablebitmap file]
    [-variablebitmaplong file] [-animation frames file1 ...] [-protected
    number]

       Uloží EMS zprávu. Všechny parametry uvedené za -unread (například
       -defsound) mohou být použity opakovaně.

       -text - přidá text

       -unicodefiletext - přidá text ze souboru v unicode

       -defanimation - přidá předdefinovanou animaci podle zadaného ID.
       Některé telefony mohou podporovat více ID a ty nemusí odpovídat
       jiným značkám telefonů.

       -animation - přidá "frames" snímků animace načtených ze souborů
       file1, file2, atd.

       -defsound - přidá předdefinovaný zvuk podle zadaného ID. Některé
       telefony mohou podporovat více ID a ty nemusí odpovídat jiným
       značkám telefonů.

       -tone10 - přidá vyzvánění ve formátu iMelody verze 1.0 načtené z
       RTTL nebo komatibilního souboru.

       -tone10long - přidá vyzvánění ve formátu iMelody verze 1.0 ve
       formátu s UPI v několika SMS zprávách. Telefony podporující UPI
       (například Sony-Ericsson) načtou takové vyzvánění jako jedno.

       -tone12 - přidá vyzvánění ve formátu iMelody verze 1.2s načtené z
       RTTL nebo komatibilního souboru.

       -tone12long - přidá vyzvánění ve formátu iMelody verze 1.2 ve
       formátu s UPI v několika SMS zprávách. Telefony podporující UPI
       (například Sony-Ericsson) načtou takové vyzvánění jako jedno.

       -toneSE - přidá vyzvánění ve formátu iMelody v "krátké" formě jak
       je podporováno telefony Sony-Ericsson.

       -toneSElong - přidá melodii SonyEricsson IMelody uloženou v jedné
       nebo více SMS s UPI

       -variablebitmap - obrázek libovolné velikosti uložený v jedné SMS

       -variablebitmaplong - obrázek o maximální velikosti 96x128 uložený
       v jedné nebo více zpráv

       -fixedbitmap - obrázek o velikosti 16x16 nebo 32x32

       -protected - všechna vyzvánění a obrázky (kromě předdefinovaných)
       uvedená za tímto parametrem budou "chráběna" (v telefonech
       podporující standard ODI jako například SonyEricsson je nebude
       možné přeposlat)

       -16bit - Gammu použije 16-bitová čísla pro identifikaci zpráv, což
       znamená méně místa pro vlastní text ve zprávě

       -format lcrasbiut - poslední část textu bude naformátována. Můžete
       použít následující znaky:
         l - zarovnané vlevo
         c - zarovnané na střed
         r - zarovnané vpravo
         a - velké písmo
         s - malé písmo
         b - tučné
         i - kurzíva
         u - podtržení
         t - přeškrtnutí

       Příklad: gammu savesms EMS -text "Pozdrav" -defsound 1 -text "od
       Gammu" -tone10 axelf.txt -animation 2 file1.bmp file2.bmp

       vytvoří EMS zprávu s textem "Pozdrav", předdefinovaným zvukem 1,
       textem "od Gammu", vyzvánění axelf.txt a animací o dvou obrázcích
       složených ze souborů (1. snímek) 1.bmp a (2. snímek) 2.bmp

       Příklad: gammu savesms EMS -protected 2 -variablebitmaplong
       ala.bmp -toneSElong axelf.txt -toneSE ring.txt

       ala.bmp a axelf.txt budouch "chráněné"


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms MMSINDICATOR URL Title Sender [-folder id] [-unread] [-read]
    [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number]
    [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]

       Uloží zprávu s indikací MMS zprávy. Příjemcův telefon poté stáhe
       MMS se zadané adresy a zobrazí ji.

       Prosím uvědomte si, že na zadaném URL by měla být platná smil
       data.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms MMSSETTINGS file location [-folder id] [-unread] [-read]
    [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number]
    [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží zprávu s nastavením MMS. Nastavení bude načteno ze zálohy
       Gammu ze zadaného umístění.

       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms OPERATOR file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num] [-netcode netcode] [-biglogo]
       Uloží logo operátora jako SMS (formát Nokia Smart Messaging -
       velikost 72x14 nebo 78x21 po použití -biglogo, jen ve dvou
       barvách).

       Please note, that it isn't designed for colour logos available for
       example in DCT4/TIKU - you need to put bitmap file there inside
       phone using filesystem commands.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms PICTURE file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num] [-text text] [-unicode] [-alcatelbmmi]

       Read bitmap from 2 colors file (bmp, nlm, nsl, ngg, nol, wbmp,
       etc.), format into bitmap in Smart Messaging (72x28, 2 colors,
       called often Picture Image and saved with text) or Alcatel format
       and send/save over SMS.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms PROFILE [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent] [-sender
    number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply]
    [-maxsms num] [-name name] [-bitmap bitmap] [-ringtone ringtone]

       Read ringtone (RTTL) format, bitmap (Picture Image size) and name,
       format into Smart Messaging profile and send/save as SMS. Please
       note, that this format is abandomed by Nokia and supported by some
       (older) devices only like Nokia 3310.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms RINGTONE file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num] [-long] [-scale]
       Našte RTTL vyzvánění ze souboru a uloží ho jako SMS. Vyzvánění je
       uloženo ve formátu Nokia Smart Messaging..

       -long - vyzvánění je uloženo v podobě profilo. Může být delší (a
       uloženo do 2 SMS), ale umí s ním pracovat jen novější telefony
       (jako 33xx).

       -scale - vyzvánění bude mít informaci o výšce u každé noty. S
       tímto nastavením je možné vyzvánění později upravovat v telefonu
       (například v Nokii 33xx)


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms SMSTEMPLATE [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num] [-unicode] [-text text] [-unicodefiletext file]
    [-defsound ID] [-defanimation ID] [-tone10 file] [-tone10long file]
    [-tone12 file] [-tone12long file] [-toneSE file] [-toneSElong file]
    [-variablebitmap file] [-variablebitmaplong file] [-animation frames
    file1 ...]
       Uloží SMS šablonu pro telefony Alcatel.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms TEXT [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent] [-sender
    number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply]
    [-maxsms num] [-inputunicode] [-16bit] [-flash] [-len len] [-autolen len]
    [-unicode] [-enablevoice] [-disablevoice] [-enablefax] [-disablefax]
    [-enableemail] [-disableemail] [-voidsms] [-replacemessages ID]
    [-replacefile file] [-text msgtext] [-textutf8 msgtext]
       Načte text ze standardního vstupu (nebo příkazové řádky, pokud je
       použito -text) a uloží ho jako textovou zprávu do telefonu nebo na
       SIM kartu.

       -flash - Class 0 SMS (should be displayed after receiving on
       recipients' phone display after receiving without entering Inbox)

       -len len - určí, kolik znaků bude načteno. Pokud bude zadaný text
       delší, než se vejde do jedné zprávy, bude automaticky rozdělen do
       více zpráv.

       -autolen len - určí, kolik znaků bude načteno. Pokud bude zadaný
       text delší, než se vejde do jedné zprávy, bude automaticky
       rozdělen do více zpráv.

       -enablevoice | -disablevoice | -enablefax | -disablefax |
       -enableemail | -disableemail - nastaví tyto indikátory. Text
       bude zkrácen na 1 SMS.

       -voidsms - při odeslání této zprávy mnoho telefonů nic nezobrazí,
       jen oznámí přijetí nové zprávy. Text bude zkrácen na 1 sms.

       -unicode - SMS bude uložena v unicode.

       -inputunicode - zadaný text je v Unicode.

       -text - načte text z příkazové řádky místo standardního vstupu.

       -textutf8 - načte text v UTF-8 z příkazové řádky místo
       standardního vstupu.

       -16bit - Gammu použije 16-bitová čísla pro identifikaci zpráv, což
       znamená méně místa pro vlastní text ve zprávě

       TIP: Soubor v Unicode můžete na Windows vytvořit například pomocí
       WordPadu (zvolte volbu "Uložit jako unicode text"). Na Linuxu
       můžete použít třeba YUdit nebo Vim.

       -replacemessages ID - ID může být 1..7. Pokud použijete tento
       parametr a pošlete více zpráv se stejným ID jednomu příjemci,
       každá další zpráva se stejným ID přepíše předchozí

       -replacefile file - when you want, you can make file in such
       format: src_unicode_char1, dest_unicode_char1, src_unicode_char2,
       dest_unicode_char2 (everything in one line). After reading text
       for SMS from stdin there will be made translation and each src
       char will be converted to dest char. In docs there is example file
       (replace.txt), which will change all "a" chars to "1"

       TIP: pokud použijete ve textu zprávy znak ~ a přepínač -unicode,
       bude text za znakem ~ u některých telefonů blikat (například 33xx)

       Příklad: echo some_text | gammu savesms TEXT


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms TODO file location [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží zprávu s úkolem. Obsah bude načten ze souboru v některém z
       formátů podporovaných Gammu a ze zadaného umístění.

       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms VCARD10|VCARD21 file SM|ME location [-nokia] [-folder id]
    [-unread] [-read] [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name]
    [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte kontakt ze zálohy (formáty jaké vytváří funkce backup) a
       uloží ho do telefonu jako SMS ve formátu VCARD 1.0 (jen jméno a
       výchozí číslo) nebo VCARD 2.1 (všechny informace o kontaktu).
       Parametr location určuje pozici, ze které bude načten kontakt ze
       souboru se zálohou (obvykle 1, ale může být užitečné, pokud záloha
       obsahuje více položek).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms WAPINDICATOR URL Title [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží SMS s indikací WAP pro zadané URL a titulek.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms WAPSETTINGS file location DATA|GPRS [-folder id] [-unread]
    [-read] [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte nastavení WAPu ze souboru vytvořeného příkazem backup a
       uloží je ve formátu Nokie jako SMS.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms ANIMATION destination frames file1 file2... [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       ANIMATION.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms BOOKMARK destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       BOOKMARK.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms CALENDAR destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       CALENDAR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms CALLER destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms CALLER.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms EMS destination [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-unicode] [-16bit]
    [-format lcrasbiut] [-text text] [-unicodefiletext file] [-defsound ID]
    [-defanimation ID] [-tone10 file] [-tone10long file] [-tone12 file]
    [-tone12long file] [-toneSE file] [-toneSElong file] [-fixedbitmap file]
    [-variablebitmap file] [-variablebitmaplong file] [-animation frames
    file1 ...] [-protected number]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms EMS.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms MMSINDICATOR destination URL Title Sender [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       MMSINDICATOR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms MMSSETTINGS destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       MMSSETTINGS.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms OPERATOR destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-netcode netcode]
    [-biglogo]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       OPERATOR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms PICTURE destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-text text]
    [-unicode] [-alcatelbmmi]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       PICTURE.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms PROFILE destination [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-name name] [-bitmap
    bitmap] [-ringtone ringtone]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       PROFILE.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms RINGTONE destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-long] [-scale]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       RINGTONE.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms SMSTEMPLATE destination [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-unicode] [-text
    text] [-unicodefiletext file] [-defsound ID] [-defanimation ID] [-tone10
    file] [-tone10long file] [-tone12 file] [-tone12long file] [-toneSE file]
    [-toneSElong file] [-variablebitmap file] [-variablebitmaplong file]
    [-animation frames file1 ...]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       SMSTEMPLATE.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms TEXT destination [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-inputunicode]
    [-16bit] [-flash] [-len len] [-autolen len] [-unicode] [-enablevoice]
    [-disablevoice] [-enablefax] [-disablefax] [-enableemail] [-disableemail]
    [-voidsms] [-replacemessages ID] [-replacefile file] [-text msgtext]
    [-textutf8 msgtext]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms TEXT.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms TODO destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms TODO.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms VCARD10|VCARD21 destination file SM|ME location [-nokia]
    [-report] [-validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder
    number]] [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       VCARD10|VCARD21.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms WAPINDICATOR destination URL Title [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       WAPINDICATOR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms WAPSETTINGS destination file location DATA|GPRS [-report]
    [-validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]]
    [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       WAPSETTINGS.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    setsmsc location number
       Nastaví SMSC na SIM kartě. Toto volání zachová veškeré parametry
       SMSC, jen změní číslo SMSC.

       Umístění číslujte od 1.  Paměť (kontakty a hovory)
    addcategory TODO|PHONEBOOK text


    addnew file [-yes] [-memory ME|SM|..]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

       Použijte parametr -yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně
       dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

       Použijte přepínač -memory pro vynucené použití jiného typu paměti
       než je uložena v souboru se zálohou.


    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    clearall
       Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.


    deleteallmemory DC|MC|RC|ON|VM|SM|ME|MT|FD|SL
       Odstraní všechny položky ze zadané paměti.

    deletememory DC|MC|RC|ON|VM|SM|ME|MT|FD|SL start [stop]
       Odstraní položky v zadaném rozsahu ze zadané paměti.

    getallcategory TODO|PHONEBOOK


    getallmemory DC|MC|RC|ON|VM|SM|ME|MT|FD|SL
       Načte všechny položky paměti (kontakt nebo hovor) z telefonu.. Pro
       popis typů paměti se podívejte na getmemory.

    getcategory TODO|PHONEBOOK start [stop]


    getmemory DC|MC|RC|ON|VM|SM|ME|MT|FD|SL start [stop [-nonempty]]
       Načte položku paměti (kontakt nebo hovor) z telefonu.

       Umístění číslujte od 1.

       DC = Odchozí hovory
       MC = Zmeškané hovory
       RC = Přijaté hovory
       ON = Vlastní čísla
       VM = Hlasová schránka
       SM = Kontantky na SIM kartě
       ME = Kontakty v telefonu
       FD = Pevné předvolby
       SL = Log odeslaných SMS zpráv


    getspeeddial start [stop]
       Načte seznam rychlého vytáčení.


    listmemorycategory text|number


    nokiagetpbkfeatures memorytype


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.


    savefile VCARD10|VCARD21 target.vcf file SM|ME location
       Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu
       podporuje pro kontakty. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní
       soubor podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

       Například převod jednoho záznamu ze zálohy Gammu do vCardu
       provedete následujícím příkazem:

         gammu savefile CALENDAR output.vcf myPhonebook.backup ME 42


    savesms VCARD10|VCARD21 file SM|ME location [-nokia] [-folder id]
    [-unread] [-read] [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name]
    [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte kontakt ze zálohy (formáty jaké vytváří funkce backup) a
       uloží ho do telefonu jako SMS ve formátu VCARD 1.0 (jen jméno a
       výchozí číslo) nebo VCARD 2.1 (všechny informace o kontaktu).
       Parametr location určuje pozici, ze které bude načten kontakt ze
       souboru se zálohou (obvykle 1, ale může být užitečné, pokud záloha
       obsahuje více položek).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    searchmemory text
       Projde všechny kontakty v telefonu a hledá zadaný text (bez
       rozlišení velikosti písmen). Vyhledávání můžete kdykoliv přerušit
       pomocí Ctrl+C.

    sendsms VCARD10|VCARD21 destination file SM|ME location [-nokia]
    [-report] [-validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder
    number]] [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       VCARD10|VCARD21.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.
  Soubory
    Gammu umí přistupovat k souborům pomocí nativního protokolu (Nokie) nebo
    přes OBEX. Váš telefon také může podporovat stadard USB storage, který je
    podporován operačním systémem a Gammu k němu nepřistupuje.


    addfile folderID name [-type JAR|BMP|PNG|GIF|JPG|MIDI|WBMP|AMR|3GP|NRT]
    [-readonly] [-protected] [-system] [-hidden] [-newtime]
       Přidá soubor se zadaným jménem do adresáře se zvoleným ID.

       -type - typ souboru je vyžadován pro některé souborové systémy
       (starší telefony Nokia)

       -readonly, -protected, -system, -hidden - můžete nastavit atributy
       souboru jako jen pro čtení, chráněný (nemůže být přeposlán),
       systémový a skrytý (soubor není v telefonu zobrazen)

       -newtime - čas modifikace souboru bude nastaven na aktuální čas    addfolder parentfolderID name
       Vytvoří složku v telefonu se zadaným jménem ve složce se zadaným
       ID.

    deletefiles fileID
       Vymaže soubory se zadanými ID.

    deletefolder name
       Vymaže složku se zadaným ID.

    getfilefolder fileID, fileID, ...
       Načte ze souborového systému telefonu soubory nebo všechny soubory
       ze složky se zadaným ID.

    getfiles fileID, fileID, ...
       Načte ze souborového systému telefonu soubory se zadanými ID.

    getfilesystem [-flatall|-flat]
       Zobrazí informace o všech souborech a složkách v telefonu a/nebo
       na paměťové kartě. Výchozí je stromové zobrazení, ale můžete ho
       změnit:

       -flatall jsou zobrazeny všechny podrobnosti o souboru jako jeho ID
       (první v řádku)

       -flat

       Některé telefony (například Nokia 6230) mají chybu ve firmware,
       která znemožní zobrazit všechny soubory, pokud je jich ve složce
       více, Tato chyba nejčastěji nastává s infračerveným připojením.


    getfilesystemstatus
       Zobrazí informace o stavu systému souborů - volné a obsazené místo
       a místo obsazené různými druhy obsahu.

    getfolderlisting folderID

       Zobrazí soubory a složky ve složce se zadaným ID. ID složky můžete
       získat například pomocí getfilesystem -flatall.

       Některé telefony (například Nokia 6230) mají chybu ve firmware,
       která znemožní zobrazit všechny soubory, pokud je jich ve složce
       více, Tato chyba nejčastěji nastává s infračerveným připojením.


    getrootfolders

       Zobrazí informace o kořenových složkách dostupných v telefonu.


    nokiaaddfile APPLICATION|GAME file [-readonly] [-overwrite]
    [-overwriteall]
       Naistaluje soubory *.jar/*.jad jako midlet do složky aplikací nebo
       her v telefonu. Jméno souboru musíte zadat bez přípony .jar/.jad,
       budou doplěny automaticky.

       Parametr -overwrite způsobí vymazání .jad a .jar souborů aplikace
       před nahráním nové, ale zachová její data. Parametr -overwriteall
       odstraní i její data. Oba tyto parametry fungují jen při nahrávání
       aplikací nebo her.

       Example: gammu nokiaaddfile Application Alien načte Alien.JAD a
       Alien.JAR a přidá ho do složky Applications

       Příklad: gammu nokiaaddfile Tones file.mid načte soubor file.mid a
       přidá ho do složky Tones

       Pro vygenerování jad souboru z jar souboru můžete použít
       jadmaker(1).


    nokiaaddfile
    GALLERY|GALLERY2|CAMERA|TONES|TONES2|RECORDS|VIDEO|PLAYLIST|MEMORYCARD
    file [-name name] [-protected] [-readonly] [-system] [-hidden] [-newtime]


    nokiaaddplaylists

       Projde paměť telefonu a vytvoří seznam skladeb se všemi nalezenými
       hudebními soubory.

       Pro ruční zprávu seznamů skladeb:

         gammu addfile a:\predefplaylist jméno.m3u

       Přidá seznam skladeb jméno.m3u

         gammu getfilesystem

       Získá seznam všech souborů (včetně souborů se seznamy skladeb)

         gammu deletefiles a:\predefplaylist\jméno.m3u

       Odstraní seznam skladeb jméno.m3u

       Fomát seznamů skladeb m3u je jednoduchý (standardní seznam skladeb
       pro mp3):

       First line is #EXTM3U, next lines contain names of files
       (b:\file1.mp3, b:\folder1\file2.mp3, etc.). File needs t have
       '\r\n' terminated lines. So just run unix2dos on the resulting
       file before uploading it your your phone.


    sendfile name
       Odešle soubor do telefonu. Je na telefonu, aby se rozhodl, co s
       ním udělá, případně kam ho uloží (například pokud odešlete vCard
       nebo vCalendar, většina telefonů vám nabídne možnost ho
       importovat).


    setfileattrib folderID [-system] [-readonly] [-hidden] [-protected]  Loga a obrázky
    These options are mainly (there are few expections) for monochromatic
    logos and images available in older phones. Recognized file formats: xpm
    (only saving), 2-colors bmp, nlm, nsl, ngg, nol, wbmp, gif (for Samsung).

    V současných telefonech jsou obrázky ukládány jakou soubory a je potřeba
    k nim i tak přistupovat.


    copybitmap inputfile [outputfile [OPERATOR|PICTURE|STARTUP|CALLER]]
       Převádí loga mezi různými formáty. Pokud neuvedete výstupní
       soubor, logo bude zobrazeno v ASCII artu. V některých výstupních
       formátech (například NLM) může být nastaven i idnikátor typu loga.


    getbitmap CALLER location [file]
       Načte logo skupiny z telefonu. Umístění 1-5.


    getbitmap DEALER
       U některých telefonů je možné nastavit uvítací text, který je
       zobrazen při zapnutí telefonu a nemůže být změněn z menu telefonu.
       Tímto příkazem ho můžete stáhout.


    getbitmap OPERATOR [file]
       Načte logo operátora (obrázek zobrazený místo jména operátora) z
       telefonu.


    getbitmap PICTURE location [file]
       Načte obrázek z telefonu.


    getbitmap STARTUP [file]
       Načte statické startovací logo z telefonu. Umožní jeho uložení do
       souboru.


    getbitmap TEXT
       Načte z telefonu uvítací text.


    savesms ANIMATION frames file1 file2... [-folder id] [-unread] [-read]
    [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number]
    [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží animaci jako SMS. Musíte zadat počet snímků a obrázek pro
       každý snímek. Každý obrázek může být v libovolném formátu, který
       Gammu podporuje (ČB bmp, gif, wbmp, nol, nlm,...).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms CALLER file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num]
       Uloží logo volajícího jako SMS (formát pro Nokia Smart Messaging -
       velikost 72x14).

       Please note, that it isn't designed for colour logos available for
       example in DCT4/TIKU - you need to put bitmap file there inside
       phone using filesystem commands.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms OPERATOR file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num] [-netcode netcode] [-biglogo]
       Uloží logo operátora jako SMS (formát Nokia Smart Messaging -
       velikost 72x14 nebo 78x21 po použití -biglogo, jen ve dvou
       barvách).

       Please note, that it isn't designed for colour logos available for
       example in DCT4/TIKU - you need to put bitmap file there inside
       phone using filesystem commands.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms PICTURE file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num] [-text text] [-unicode] [-alcatelbmmi]

       Read bitmap from 2 colors file (bmp, nlm, nsl, ngg, nol, wbmp,
       etc.), format into bitmap in Smart Messaging (72x28, 2 colors,
       called often Picture Image and saved with text) or Alcatel format
       and send/save over SMS.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms ANIMATION destination frames file1 file2... [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       ANIMATION.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms CALLER destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms CALLER.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms OPERATOR destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-netcode netcode]
    [-biglogo]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       OPERATOR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms PICTURE destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-text text]
    [-unicode] [-alcatelbmmi]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       PICTURE.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    setbitmap CALLER location [file]
       Nastaví logo volajícího.

    setbitmap COLOUROPERATOR [fileID [netcode]]
       Nastaví v telefonu logo operátora.

    setbitmap COLOURSTARTUP [fileID]


    setbitmap DEALER text
       Nastaví v telefonu uvítací zprávu prodejce, která se obvykle v
       menu telefonu nedá nastavit.

    setbitmap OPERATOR [file [netcode]]
       Nastaví logo operátora v telefonu. Pokud nezadáte ani soubor ani
       kód sítě, logo v telefonu bude vymazáno. Při vynechání kódu sítě
       se použije síť, ke které je telefon právě připojený. Zadáním kódu
       určíte pro jakého operátora bude logo zobrazeno: gammu setbitmap
       OPERATOR file "230 03"


    setbitmap PICTURE file location [text]
       Nastaví obrázek v telefonu.

    setbitmap STARTUP file|1|2|3
       Nastaví v telefonu logo při spuštění. Může to být zadaný obrázek
       (pak musíte zadat jeho cestu), nebo jedna z předdefinovaných
       animací (toto podporují jen některé telefony jako Nokia 3310 nebo
       3330, použijte umístění 1, 2 nebo 3).


    setbitmap TEXT text
       Nastaví v telefonu uvítací text.

    setbitmap WALLPAPER fileID
       Nastaví v telefonu obrázek pozadí.


  Zvonění
    Vyzvánění jsou většinou podporována jen pro starší telefony. Pro novější
    je obvykle jen musíte nahrát do správné složky v telefonu.

    There are recognized various file formats by options described below:
    rttl, binary format created for Gammu, mid (saving), re (reading), ott,
    communicator, ringtones format found in fkn.pl, wav (saving), ime/imy
    (saving), rng, mmf (for Samsung).    addnew file [-yes] [-memory ME|SM|..]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

       Použijte parametr -yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně
       dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

       Použijte přepínač -memory pro vynucené použití jiného typu paměti
       než je uložena v souboru se zálohou.


    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    clearall
       Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.


    copyringtone source destination [RTTL|BINARY]
       Zkopíruje vyzvánění do jiného souboru.


    getphoneringtone location [file]

       Načte jedno z "výchozích" vyzvánění a uloží ho do souboru


    getringtone location [file]
       Načte vyzvánění z telefonu ve formátu RTTL nebo BINARY.

       Umístění číslujte od 1.


    getringtoneslist


    nokiacomposer file
       Zobrazí jak zadat RTTL vyzvánění ve skladateli dostupném v mnoha
       telefonech Nokia (a jak by mělo vypadat).


    playringtone file
       Přehraje vyzvánění přes reproduktor telefonu. Soubor může být buď
       ve formátu RTTL nebo BINARY (Nokia DCT3).


    playsavedringtone number

       Přehraje jedno z "vestavěných" vyzvánění. Tento příkaz je dostupný
       pro telefonu DCT4. Pro získání seznamu vyzvánění použijte příkaz
       getringtoneslist.


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.


    savesms RINGTONE file [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent]
    [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number]
    [-reply] [-maxsms num] [-long] [-scale]
       Našte RTTL vyzvánění ze souboru a uloží ho jako SMS. Vyzvánění je
       uloženo ve formátu Nokia Smart Messaging..

       -long - vyzvánění je uloženo v podobě profilo. Může být delší (a
       uloženo do 2 SMS), ale umí s ním pracovat jen novější telefony
       (jako 33xx).

       -scale - vyzvánění bude mít informaci o výšce u každé noty. S
       tímto nastavením je možné vyzvánění později upravovat v telefonu
       (například v Nokii 33xx)


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms RINGTONE destination file [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-long] [-scale]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       RINGTONE.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    setringtone file [-location location] [-scale] [-name name]
       Set ringtone in phone. When don't give location, it will be
       written "with preview" (in phones supporting this feature like
       61xx or 6210). When use RTTL ringtones, give location and use
       -scale, there will be written scale info with each note. It will
       avoid scale problems available during editing ringtone in composer
       from phone menu (for example, in N33xx).

       TIP: pokud použijete ve názvu vyzvánění znak ~, bude tento název v
       menu některých telefonů blikat (například 33xx)  Kalendář
    In Nokia 3310, 3315 and 3330 these are named "Reminders" and have some
    limitations (depending on phone firmware version).


    addnew file [-yes] [-memory ME|SM|..]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

       Použijte parametr -yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně
       dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

       Použijte přepínač -memory pro vynucené použití jiného typu paměti
       než je uložena v souboru se zálohou.


    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    clearall
       Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.


    deletecalendar start [stop]
       Odstraní vybrané poznámky v kalendáři z telefonu.

    getallcalendar
       Načte všechny poznámky v kalendáři z telefonu.

    getcalendar start [stop]
       Načte vybrané poznámky v kalendáři z telefonu.

    getcalendarsettings
       Zobrazí nastavení kalendáře jako první den v týdnu nebo
       odstraňování starých položek.


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.


    savefile CALENDAR target.vcs file location
       Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu
       podporuje pro kalendář. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní
       soubor podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

       Například pro převedení zálohy gammu na vCalendar můžete použít
       následující příkaz:

         gammu savefile CALENDAR output.vcs myCalendar.backup 260


    savesms CALENDAR file location [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte poznámku kalendáře ze zálohy vytvořené parametrem backup a
       uloží ho do telefonu ve formátu VCALENDAR 1.0 jako SMS. Parametr
       location určuje pozici, ze které bude načten kalendář ze souboru
       se zálohou (obvykle 1, ale může být užitečné, pokud záloha
       obsahuje více položek).


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms CALENDAR destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       CALENDAR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.
  Úkoly
    addcategory TODO|PHONEBOOK text


    addnew file [-yes] [-memory ME|SM|..]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

       Použijte parametr -yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně
       dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

       Použijte přepínač -memory pro vynucené použití jiného typu paměti
       než je uložena v souboru se zálohou.


    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    clearall
       Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.


    deletetodo start [stop]
       Odstraní vybrané úkoly z telefonu.

    getallcategory TODO|PHONEBOOK


    getalltodo
       Načte všechny úkoly z telefonu.

    getcategory TODO|PHONEBOOK start [stop]


    gettodo start [stop]
       Načte vybrané úkoly z telefonu.

    listtodocategory text|number


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.


    savefile TODO target.vcs file location
       Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu
       podporuje pro úkoly. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní soubor
       podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

       Například pro převedení zálohy gammu na vCalendar můžete použít
       následující příkaz:

         gammu savefile CALENDAR output.vcs myCalendar.backup 260


    savesms TODO file location [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží zprávu s úkolem. Obsah bude načten ze souboru v některém z
       formátů podporovaných Gammu a ze zadaného umístění.

       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms TODO destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms TODO.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.
  Poznámky
    getallnotes
       Zobrazí všechny poznámky z telefonu.

       Poznámka: Ne všechny telefony toto podporují, i když funkci
       poznámek obsahují (například Sony-Ericsson).  Čas, datum a budíky
    getalarm [start]
       Načte budík z telfonu, pokud není zadáno umístění je použita 1.


    getdatetime
       Načte datum a čas z telefonu.


    setalarm hour minute
       Nastaví opakující se budík v telefonu na zadaný čas.

    setdatetime [HH:MM[:SS]] [YYYY/MM/DD]
       Nastaví datum a čas v telefonu podle času v počítači. Tato volba
       nezobrazí hodiny na displeji mobilu, jen nastaví datum a čas.

       TIP: můžete si také nastavit tuto synchronizaci při každém
       připojení telefonu ke Gammu. Více podrobností naleznete v
       gammurc(5).  Kategorie
    addcategory TODO|PHONEBOOK text


    addnew file [-yes] [-memory ME|SM|..]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

       Použijte parametr -yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně
       dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

       Použijte přepínač -memory pro vynucené použití jiného typu paměti
       než je uložena v souboru se zálohou.


    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    clearall
       Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.


    getallcategory TODO|PHONEBOOK


    getcategory TODO|PHONEBOOK start [stop]


    listmemorycategory text|number


    listtodocategory text|number


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.  Záloha a obnovení
    addnew file [-yes] [-memory ME|SM|..]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

       Použijte parametr -yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně
       dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

       Použijte přepínač -memory pro vynucené použití jiného typu paměti
       než je uložena v souboru se zálohou.


    addsms folder file [-yes]
       Přidá SMS zprávy ze souboru (formát jako používá backupsms) do
       zvolené složky v telefonu.

    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    backupsms file [-yes|-all]
       Uloží všechny SMS z telefonu do souboru.

       Použijte -yes pro odpověď ano na všechny otázky (zazálohovat
       všechny zprávy a odstranit je z telefonu) nebo -all pro zálohu
       všech zpráv a ponechání jich v telefonu.


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.


    restoresms file [-yes]
       Obnoví SMS zprávy ze souboru (z formátu který používá příkaz
       backupsms) do zvolené složky v telefonu. Pokud to telefon
       podporuje, budou stávající zprávy ve složce přepsány!

    savefile BOOKMARK target.url file location
       Převede formát se zálohou podporovaný Gammu do souboru vBookmark.

    savefile CALENDAR target.vcs file location
       Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu
       podporuje pro kalendář. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní
       soubor podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

       Například pro převedení zálohy gammu na vCalendar můžete použít
       následující příkaz:

         gammu savefile CALENDAR output.vcs myCalendar.backup 260


    savefile TODO target.vcs file location
       Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu
       podporuje pro úkoly. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní soubor
       podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

       Například pro převedení zálohy gammu na vCalendar můžete použít
       následující příkaz:

         gammu savefile CALENDAR output.vcs myCalendar.backup 260


    savefile VCARD10|VCARD21 target.vcf file SM|ME location
       Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu
       podporuje pro kontakty. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní
       soubor podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

       Například převod jednoho záznamu ze zálohy Gammu do vCardu
       provedete následujícím příkazem:

         gammu savefile CALENDAR output.vcf myPhonebook.backup ME 42  Specifické pro Nokii
    nokiaaddfile APPLICATION|GAME file [-readonly] [-overwrite]
    [-overwriteall]
       Naistaluje soubory *.jar/*.jad jako midlet do složky aplikací nebo
       her v telefonu. Jméno souboru musíte zadat bez přípony .jar/.jad,
       budou doplěny automaticky.

       Parametr -overwrite způsobí vymazání .jad a .jar souborů aplikace
       před nahráním nové, ale zachová její data. Parametr -overwriteall
       odstraní i její data. Oba tyto parametry fungují jen při nahrávání
       aplikací nebo her.

       Example: gammu nokiaaddfile Application Alien načte Alien.JAD a
       Alien.JAR a přidá ho do složky Applications

       Příklad: gammu nokiaaddfile Tones file.mid načte soubor file.mid a
       přidá ho do složky Tones

       Pro vygenerování jad souboru z jar souboru můžete použít
       jadmaker(1).


    nokiaaddfile
    GALLERY|GALLERY2|CAMERA|TONES|TONES2|RECORDS|VIDEO|PLAYLIST|MEMORYCARD
    file [-name name] [-protected] [-readonly] [-system] [-hidden] [-newtime]


    nokiaaddplaylists

       Projde paměť telefonu a vytvoří seznam skladeb se všemi nalezenými
       hudebními soubory.

       Pro ruční zprávu seznamů skladeb:

         gammu addfile a:\predefplaylist jméno.m3u

       Přidá seznam skladeb jméno.m3u

         gammu getfilesystem

       Získá seznam všech souborů (včetně souborů se seznamy skladeb)

         gammu deletefiles a:\predefplaylist\jméno.m3u

       Odstraní seznam skladeb jméno.m3u

       Fomát seznamů skladeb m3u je jednoduchý (standardní seznam skladeb
       pro mp3):

       First line is #EXTM3U, next lines contain names of files
       (b:\file1.mp3, b:\folder1\file2.mp3, etc.). File needs t have
       '\r\n' terminated lines. So just run unix2dos on the resulting
       file before uploading it your your phone.


    nokiacomposer file
       Zobrazí jak zadat RTTL vyzvánění ve skladateli dostupném v mnoha
       telefonech Nokia (a jak by mělo vypadat).


    nokiadebug filename [[v11-22] [,v33-44]...]


    nokiadisplayoutput


    nokiadisplaytest number


    nokiagetadc


    nokiagetoperatorname
       Telefonu kompatibilní s 6110 umožňují změnit jméno jednoho
       operátora a tento příkaz vám umožní tuto změnu provést.


    nokiagetpbkfeatures memorytype


    nokiagetscreendump


    nokiagett9
       Tato volba zobrazí T9 slovík z telefonů DCT4.


    nokiagetvoicerecord location

       Získá ze zadané pozice v telefonu zvukovou nahrávku a uloží ji do
       souboru WAV. Soubor je komprimován pomocí kodeku GSM 6.10. Jeho
       jméno je stejné jako je v telefonu.

       Pro přehrání vytvořeného souboru WAV potřebujete kodek GSM 6.10.
       Ve Windows XP je již obsažen, pokud jste ho omylem odstranili,
       použijte následující postup::

       1. Ovládací panel
       2. Přidat hardware
       3. klikněte na Další
       4. zvolte "Ano, hardware už je připojený"
       5. zvolte "Přidat nové zařízení"
       6. zvolte "Instalovat ovladač který zvolím ze seznamu"
       7. zvolte "Ovladače zvuku, videa a her"
       8. zvolte "Kodeky zvuku"
       9. select "windows\system32" directory and file "mmdriver.inf"
       10. if You will be asked for file msgsm32.acm, it should unpacked
       from Windows CD
       11. now You can be asked if want to install unsigned driver (YES),
       about select codec configuration (select what you want) and
       rebotting PC (make it)


    nokiamakecamerashoot


    nokianetmonitor test
       Zobrazí výstup nebo nastaví netmonitor na telefonech Nokia DCT3.

       TIP: Pro více informací se podívejte na stránky
       http://www.mwiacek.com, kde naleznete manuál k netmonitoru.

       TIP: test 243 zapne všechny testy (po použití příkazu gammu
       nokianetmonitor 243 se musí některé telefony restartovat)


    nokianetmonitor36
       Vynuluje čítače z testu 36 v netmonitoru telefonů Nokia DCT3.

       TIP: Pro více informací se podívejte na stránky
       http://www.mwiacek.com, kde naleznete manuál k netmonitoru.


    nokiasecuritycode
       Přečte bezpečnostní kód nebo ho nastaví na "12345".


    nokiaselftests

       Spustí testy na telefonech Nokia DCT3.

       Note: EEPROM test can show an error when your phone has an EEPROM
       in flash (like 82xx/7110/62xx/33xx). The clock test will show an
       error when the phone doesn?t have an internal battery for the
       clock (like 3xxx).


    nokiasetlights keypad|display|torch on|off


    nokiasetoperatorname [networkcode name]


    nokiasetphonemenus
       Zapne všechny (?) dostupné nabídky na telefonech Nokia DCT3.

       1. Nabídka nastavení ALS (Alternative Line Service)
       2. Nastavení vibračního vyzvánění pro 3210
       3. vlastnosti 3315 v 3310 5.45 a novějších
       4. dvě další hry (React a Logic) pro 3210 5.31 a novější
       5. Nabídka WellMate 6150
       6. NetMonitor

       a pro DCT4:

       1. Nabídka nastavení ALS (Alternative Line Service)
       2. Nabídka Bluetooth, záložky WAP a nastavení, ... (6310i)
       3. GPRS vždy zapnuté
       ...


    nokiasetvibralevel level
       Nastaví úrověň vibrací na úroveň "level" (v procentech)


    nokiatuneradio


    nokiavibratest  Specifické pro Siemens
    siemensnetmonact netmon_type

       Enables network monitor in Siemens phone. Currently known values
       for type are 1 for full and 2 for simple mode.

    siemensnetmonitor test


    siemenssatnetmon  Síť
    getgprspoint start [stop]


    listnetworks [country]
       Zobrazí názvy GSM sítí známých Gammu.


    monitor [times]
       Periodicky zobrazuje informace o stavu telefonu. Program přerušíte
       stisknutím Ctrl+C.


    networkinfo
       Zobrazí informace o stavu sítě z telefonu.


    nokiadebug filename [[v11-22] [,v33-44]...]


    nokiagetoperatorname
       Telefonu kompatibilní s 6110 umožňují změnit jméno jednoho
       operátora a tento příkaz vám umožní tuto změnu provést.


    nokianetmonitor test
       Zobrazí výstup nebo nastaví netmonitor na telefonech Nokia DCT3.

       TIP: Pro více informací se podívejte na stránky
       http://www.mwiacek.com, kde naleznete manuál k netmonitoru.

       TIP: test 243 zapne všechny testy (po použití příkazu gammu
       nokianetmonitor 243 se musí některé telefony restartovat)


    nokiasetoperatorname [networkcode name]


    setautonetworklogin


    siemensnetmonact netmon_type

       Enables network monitor in Siemens phone. Currently known values
       for type are 1 for full and 2 for simple mode.

    siemensnetmonitor test


    siemenssatnetmon  Nastavení WAPu a záložky
    addnew file [-yes] [-memory ME|SM|..]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

       Použijte parametr -yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně
       dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

       Použijte přepínač -memory pro vynucené použití jiného typu paměti
       než je uložena v souboru se zálohou.


    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    clearall
       Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.


    deletewapbookmark start [stop]
       Odstraní WAP záložky z telefonu.

       Umístění číslujte od 1.


    getchatsettings start [stop]


    getsyncmlsettings start [stop]


    getwapbookmark start [stop]
       Načte WAP záložky z telefonu.

       Umístění číslujte od 1.


    getwapsettings start [stop]
       Načte nastavení WAPu z telefonu.

       Umístění číslujte od 1.


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.


    savefile BOOKMARK target.url file location
       Převede formát se zálohou podporovaný Gammu do souboru vBookmark.

    savesms BOOKMARK file location [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte WAP záložky ze souboru vytvořeného příkazem backup a uloží
       je ve formátu Nokie jako SMS


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms WAPINDICATOR URL Title [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent]
    [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber
    number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží SMS s indikací WAP pro zadané URL a titulek.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms WAPSETTINGS file location DATA|GPRS [-folder id] [-unread]
    [-read] [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Načte nastavení WAPu ze souboru vytvořeného příkazem backup a
       uloží je ve formátu Nokie jako SMS.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms BOOKMARK destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       BOOKMARK.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms WAPINDICATOR destination URL Title [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       WAPINDICATOR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms WAPSETTINGS destination file location DATA|GPRS [-report]
    [-validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]]
    [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       WAPSETTINGS.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.
  MMS a jejich nastavení
    getallmms [-save]


    geteachmms [-save]


    getmmsfolders


    getmmssettings start [stop]


    readmmsfile file [-save]


    savesms MMSINDICATOR URL Title Sender [-folder id] [-unread] [-read]
    [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number]
    [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]

       Uloží zprávu s indikací MMS zprávy. Příjemcův telefon poté stáhe
       MMS se zadané adresy a zobrazí ji.

       Prosím uvědomte si, že na zadaném URL by měla být platná smil
       data.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    savesms MMSSETTINGS file location [-folder id] [-unread] [-read]
    [-unsent] [-sent] [-sender number] [-smsname name] [-smscset number]
    [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Uloží zprávu s nastavením MMS. Nastavení bude načteno ze zálohy
       Gammu ze zadaného umístění.

       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms MMSINDICATOR destination URL Title Sender [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       MMSINDICATOR.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms MMSSETTINGS destination file location [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       MMSSETTINGS.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.
  Testy telefonu
    nokiadisplaytest number


    nokiagetadc


    nokiaselftests

       Spustí testy na telefonech Nokia DCT3.

       Note: EEPROM test can show an error when your phone has an EEPROM
       in flash (like 82xx/7110/62xx/33xx). The clock test will show an
       error when the phone doesn?t have an internal battery for the
       clock (like 3xxx).


    nokiasetlights keypad|display|torch on|off


    nokiavibratest  FM rádio
    addnew file [-yes] [-memory ME|SM|..]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o
       stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

       Použijte parametr -yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně
       dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

       Použijte přepínač -memory pro vynucené použití jiného typu paměti
       než je uložena v souboru se zálohou.


    backup file [-yes]
       Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí
       na telefonu a formátu zálohy):

       * kontakty ze SIM karty a z telefonu
       * události z kalendáře
       * nastavení SMS zpráv
       * loga operátora
       * úvodní logo a text
       * WAP záložky
       * nastavení WAPu
       * loga volajících a skupiny
       * uživatelská vyzvánění

       Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle
       přípony souboru:

       * .lmb - Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a
       uvodní logo.
       * .vcs - vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * .vcf - vCard, podporuje kontakty.
       * .ldif - LDAP import, podporuje kontakty.
       * .ics - iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
       * Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje
       všechna data zmíněná výše.

       V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh
       Gammu.    clearall
       Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.


    getfmstation start [stop]
       Zobrazí informace o FM stanicích v telefonu.


    nokiatuneradio


    restore file [-yes]
       Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

       Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou
       v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy,
       použijte addnew.

       Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v
       telefonu není nastaven čas a datum.  Informace o telefonu
    getdisplaystatus


    getlocation
       Načte informace o síti z telefonu (stejné jako networkinfo) a
       zobrazí vaše umístění (zeměpisnou šířku a délku) podle informací z
       OpenCellID <http://opencellid.org>.


    getsecuritystatus
       Zobrazí, jestli telefon čeká na bezpečnostní kód (PIN, PUK a
       podobně).


    identify
       Zobrazí základní informace o telefonu.


    monitor [times]
       Periodicky zobrazuje informace o stavu telefonu. Program přerušíte
       stisknutím Ctrl+C.


    nokiasecuritycode
       Přečte bezpečnostní kód nebo ho nastaví na "12345".  Nastavení telefonu
    getcalendarsettings
       Zobrazí nastavení kalendáře jako první den v týdnu nebo
       odstraňování starých položek.


    getprofile start [stop]


    resetphonesettings PHONE|DEV|UIF|ALL|FACTORY
       Obnoví výchozí nastavení telefonu. BUĎTE OPATRNÍ !!!!

       PHONE:

       DEV:

       ALL:

       Odstraní uživatelská nastavení
       * odstraní nebo obnoví výchozí loga
       * obnoví výchozí nastavení kontaktů a menu
       * vyprázdní slovník T9
       * vymaže informace o hovorech
       * obnoví výchozí nastavení profilů
       * odstraní uživatelská vyzvánění

       UIF:
       * změny jako ALL
       * vypne netmonitor a PPS (všechna "skrytá" menu)

       FACTORY:
       * změny jako UIF
       * vymaže datum a čas


    savesms PROFILE [-folder id] [-unread] [-read] [-unsent] [-sent] [-sender
    number] [-smsname name] [-smscset number] [-smscnumber number] [-reply]
    [-maxsms num] [-name name] [-bitmap bitmap] [-ringtone ringtone]

       Read ringtone (RTTL) format, bitmap (Picture Image size) and name,
       format into Smart Messaging profile and send/save as SMS. Please
       note, that this format is abandomed by Nokia and supported by some
       (older) devices only like Nokia 3310.


       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.    sendsms PROFILE destination [-report] [-validity
    HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [-save [-folder number]] [-smscset
    number] [-smscnumber number] [-reply] [-maxsms num] [-name name] [-bitmap
    bitmap] [-ringtone ringtone]
       Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms
       PROFILE.       Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry
       pro sendsms a savesms.
  Dekódování výpisů
    decodebinarydump file [phonemodel]
       Dekóduje dump vytvořený Gammu s logformat nastaveným na binary
       (více informací o tomto způsobu hlášení chyb naleznete v README).

       Tento příkaz je dostupný jen pokud bylo Gammu kompilováno s
       ladicími volbami.    decodesniff MBUS2|IRDA file [phonemodel]
       Tato volba je dostupná jen pokud bylo Gammu zkompilováno s ladicím
       kódem a umožní dekódovat odposlechy komunikace s některými
       telefony. Více detailů naleznete v docs/develop/develop.txt.  Fuknce, které se nevešly jinam
    batch [file]
       Spustí Gammu v dávkovém režimu, kdy můžete provést více příkazů,
       každý na jedné řádce. Řádky začínající # jsou považovány za
       komentáře.

       Pokud nezadáte jméno souboru, jsou příkazy čteny ze standardního
       vstupu. Jinak jsou čteny z tohoto souboru, speciální případ -
       znamená čtení ze standardního vstupu.


    entersecuritycode PIN|PUK|PIN2|PUK2|PHONE|NETWORK code|-
       Umožní zadat bezpečností kód z PC. Pokud je jako kód zadáno -, je
       načten ze standardního vstupu.


    nokiagetscreendump


    nokiagetvoicerecord location

       Získá ze zadané pozice v telefonu zvukovou nahrávku a uloží ji do
       souboru WAV. Soubor je komprimován pomocí kodeku GSM 6.10. Jeho
       jméno je stejné jako je v telefonu.

       Pro přehrání vytvořeného souboru WAV potřebujete kodek GSM 6.10.
       Ve Windows XP je již obsažen, pokud jste ho omylem odstranili,
       použijte následující postup::

       1. Ovládací panel
       2. Přidat hardware
       3. klikněte na Další
       4. zvolte "Ano, hardware už je připojený"
       5. zvolte "Přidat nové zařízení"
       6. zvolte "Instalovat ovladač který zvolím ze seznamu"
       7. zvolte "Ovladače zvuku, videa a her"
       8. zvolte "Kodeky zvuku"
       9. select "windows\system32" directory and file "mmdriver.inf"
       10. if You will be asked for file msgsm32.acm, it should unpacked
       from Windows CD
       11. now You can be asked if want to install unsigned driver (YES),
       about select codec configuration (select what you want) and
       rebotting PC (make it)


    nokiamakecamerashoot


    nokiasetphonemenus
       Zapne všechny (?) dostupné nabídky na telefonech Nokia DCT3.

       1. Nabídka nastavení ALS (Alternative Line Service)
       2. Nastavení vibračního vyzvánění pro 3210
       3. vlastnosti 3315 v 3310 5.45 a novějších
       4. dvě další hry (React a Logic) pro 3210 5.31 a novější
       5. Nabídka WellMate 6150
       6. NetMonitor

       a pro DCT4:

       1. Nabídka nastavení ALS (Alternative Line Service)
       2. Nabídka Bluetooth, záložky WAP a nastavení, ... (6310i)
       3. GPRS vždy zapnuté
       ...


    nokiasetvibralevel level
       Nastaví úrověň vibrací na úroveň "level" (v procentech)


    presskeysequence mMnNpPuUdD+-123456789*0#gGrR<>[]hHcCjJfFoOmMdD@
       Simuluje stisk kláves na klávesnici telefonu

       mM - Menu
       nN - Klávesa pro jména
       pP - Vypínač
       uU - Nahoru
       dD - Dolů
       +- - +-
       gG - Zelené
       rR - Červené
       123456789*0# číslicová klávesnice


    reset SOFT|HARD
       Provede reset telefonu, buď rychlý (SOFT, bez ptaní na PIN) nebo
       trvdý (HARD, s požadavkem na PIN).

       Poznámka: některé telefony provedou tvrdý reset i při zadání
       parametru SOFT.


    searchphone [-debug]
       Pokusí se vyhledat připojený telefon. Uvědomte si, že tato oprace
       může trvat velmi dlouho, ale v případě, že nevíte jak nastavit
       připojení k telefonu, se může jednat o pohodlnou cestu jak zístak
       funkční nastavení Gammu.


  Informace o Gammu
    checkversion [STABLE]
       Zkontroluje jesti není dostupná novější verze Gammu (pro tuto
       funkci muselo být Gammu zkompilováno s podporou pro CURL). Pokud
       použijete volitelný parametr STABLE, budou kontrolovány jen
       stabilní verze.


    features
       Zobrazí informace o zakompilovaných funkcích.


    help [topic]
       Zobrazí nápovědu. Bez parametrů je zobrazena obecná nápověda,
       zadáním tématu můžete získat podrobnější informace o vybraném
       tématu.


    version
       Zobrazí informace o verzi a licenciSOUBORY
    ~/.gammurc
    /usr/share/doc/gammu/*
    /dev/ircomm?
    /dev/ttyS?
    /dev/ttyACM?


NÁVRATOVÉ KÓDY
    gammu při úspěchu vrací 0. V případě chyby je vrácen nenulový chybový
    kód.


  1
    Nedostatek paměti nebo jiná kritická chyba.


  2
    Chybné parametry na příkazové řádce.


  3
    Nepodařilo se otevřít soubor zadaný na příkazové řádce.


  4
    Program byl přerušen.


  98
    Verze knihovny Gammu neodpovídá programu.


  99
    Požadovaná funkce byla přesunuta. Například do gammu-smsd(1).

    Chyby větší než 100 odpovídají hodnotám GSM_Error zvětšeným o 100:


  101
    Žadná chyba.

  102
    Chyba při otevírání zařízení. Přístup odmítnut.

  103
    Chyba při otevírání zařízení, je zamčené.

  104
    Chyba při otevírání zařízení, neexistuje.

  105
    Chyba při otevírání zařízení, je již používáno.

  106
    Chyba při otevírání zařízení, přístup odmítnut.

  107
    Chyba při otevírání zařízení. Chybí ovladač v operačním systému.

  108
    Chyba při otevírání zařízení. Hardware může být špatně připojen nebo
    nastaven.

  109
    Chyba při nastavování DTR nebo RTS.

  110
    Chyba při nastavování rychlosti zařízení. Rychlost pravděpodobně není
    podporována.

  111
    Chyba při zápisu.

  112
    Chyba při čtení.

  113
    Nepodařilo se nastavit paritu na zařízení.

  114
    Žadná odpověď v očekaváné době. Telefon pravděpodobně není připojen.

  115
    Tato odpověď od telefonu nebyla očekávána. Podívejte se na stránku
    <http://cs.wammu.eu/support/bugs/> pro informace jak tuto událost
    nahlásit.

  116
    Neznámá odpověď od telefonu. Podívejte se na stránku
    <http://cs.wammu.eu/support/bugs/> pro informace jak tuto událost
    nahlásit.

  117
    Neznámý rámec. Podívejte se na stránku <http://wammu.eu/support/bugs/>
    pro informace jak tuto událost nahlásit.

  118
    Zadán neznámý typ připojení. Zkontrolujte konfigurační soubor.

  119
    Zadán neznámý model telefonu. Zkontrolujte konfigurační soubor.

  120
    Některé funkce nejsou dostupné pro váš systém (vypnuté při kompilaci nebo
    nejsou implementovány).

  121
    Funkce není podporována telefonem.

  122
    Záznam je prázdný.

  123
    Bezpečnostní chyba. Možná nebyl zadán PIN?

  124
    Chybná pozice. Možná příliš vysoká?

  125
    Funkcionalita není implementována. Pokud chcete pomoci, autoři pomoc
    uvítají.

  126
    Paměť je plná.

  127
    Neznámá chyba.

  128
    Zvolený soubor nelze otevřít.

  129
    Je potřeba více paměti...

  130
    Operace nebyla povolena telefonem.

  131
    Nebylo zadáno číslo SMSC. Prosím zadejte ho ručně nebo použijte číslo
    zadané v telefonu.

  132
    Jste v menu telefonu (upravujete záznam?). Opusťte ho a zkuste znovu.

  133
    Telefon není připojen.

  134
    Funkce je rozepsána. Pokud chcete pomoci, kontaktuje prosím autory.

  135
    Telefon je vypnutý a připojený k nabíječce.

  136
    Gammu tento formát nepodporuje.

  137
    Nikdo není dokonalý, ani Gammu a nastala chyba v implementaci protokolu.
    Prosím kontaktujte autory.

  138
    Přenos zrušen telefonem, možná jste zadali zrušení přenosu v telefonu.

  139
    Ovladač telefonu potřebuje odeslat ještě jeden rámec.

  140
    Použité připojení nepodporuje požadovanou funkci.

  141
    Chyba CRC.

  142
    Zadáno chybné datum nebo čas.

  143
    Chyba při přístupu do paměti telefonu, možná je jen pro čtení.

  144
    Zadána chybná data.

  145
    Soubor se zadaným jménem již existuje.

  146
    Soubor se zadaným jménem neexistuje.

  147
    Musíte zadat jméno složky, ne souboru.

  148
    Musíte zadat jméno souboru, ne složky.

  149
    Nelze přistoupit na SIM kartu.

  150
    Špatný verze programu GNAPPLET v telefonu. Prosím použijte verzi
    obsaženou v Gammu.

  151
    Byla vypsána jen část složky.

  152
    Složka musí být prázdná.

  153
    Data byla převedena.

  154
    Gammu není nastaveno.

  155
    Byla použita chybná složka.

  156
    Interní chyba telefonu.

  157
    Chyba při zápisu souboru na disk.

  158
    Požadovaná sekce neexistuje.

  159
    Používám výchozí hodnoty.

  160
    Telefon vrátil poškozená data.

  161
    Chybný název vlastnosti v konfiguraci.

  162
    Požadovaná funkce byla vypnuta při kompilaci.

  163
    Nastavení bluetooth potřebuje zadat kanál.

  164
    Služba není spuštěna.

  165
    Chybí nastavení služby.

  166
    Příkaz byl odmítnut, protože zařízení je zaneprázdněné. Zkuste to po
    chvíli znovu.

  167
    Nepodařilo se připojit k serveru.

  168
    Nepodařilo se přeložit jméno počítače.

  169
    Nepodařilo se z telefonu načíst číslo SMS centra.


PŘÍKLAD
  Nastavení
    Pro vyzkoušení potřebujete vytvořit konfigurační soubor pro gammu, který
    je podrobně popsán v gammurc(5).


  Posílání zpráv
    Uložení standardní textové zprávy s maximální délkou 160 znaků:


       echo "All your base are belong to us" | gammu savesms TEXT


    nebo


       gammu savesms TEXT -text "All your base are belong to us"


    Uložení dlouhé textové zprávy:


       echo "All your base are belong to us" | gammu savesms TEXT -len 400


    nebo


       gammu savesms TEXT -len 400 -text "All your base are belong to us"


    nebo


       gammu savesms EMS -text "All your base are belong to us"


    Uložení zprávy s předdefinovaným zvukem a animací ze 2 obrázků:


       gammu savesms EMS -text "Greetings" -defsound 1 -text "from Gammu"
       -tone10 axelf.txt -animation 2 file1.bmp file2.bmp


    Uložení chráněné zprávy s vyzváněním:


       gammu savesms EMS -protected 2 -variablebitmaplong ala.bmp
       -toneSElong axelf.txt -toneSE ring.txt


  Zálohy
    If you will backup settings to Gammu text file, it will be possible to
    edit it. It's easy: many things in this file will be written double -
    once in Unicode, once in ASCII. When you will remove Unicode version
    Gammu will use ASCII on restore (and you can easy edit ASCII text) and
    will convert it according to your OS locale. When will be available
    Unicode version of text, it will be used instead of ASCII (useful with
    Unicode phones - it isn't important, what locale is set in computer and
    no conversion Unicode -> ASCII and ASCII -> Unicode is done).

    You can use any editor with regular expressions function to edit backup
    text file. Examples of such editors can be vim <http://www.vim.org/> or
    TextPad <http://www.textpad.com/> which both do support regular
    expressions.


    Odstranit hlasové vytáření

       Hledat: ^Entry\([0-9][0-9]\)VoiceTag = \(.*\)\n

       Nahradit:


    Změnit všechna čísla začínající na +3620, +3630, +3660, +3670 na +3620

       Hledat: Type = NumberGeneral\nEntry\([0-9][0-9]\)Text =
       "\+36\(20\|30\|60\|70\)\n

       Nahradit: Replace: Type = NumberMobile\nEntry\1Text = "\+3620


    Změnit typ čísla na mobilní pro čísla začínající na +3620, +3630,... a
    odstranit odpovídající řádku TextUnicode

       Hledat: Type = NumberGeneral\nEntry\([0-9][0-9]\)Text =
       "\+36\([2367]0\)\([^\"]*\)"\nEntry\([0-9][0-9]\)TextUnicode =
       \([^\n]*\)\n

       Nahradit: Replace: Type = NumberMobile\nEntry\1Text = "\+36\2\3"\nCOPYRIGHT
    Copyright © 2003 - 2010 Marcin Wiacek, Michal Čihař a další autoři.
    Licence GPLv2: GNU GPL verze 2
    <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
    Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat. Není
    poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.


HLÁŠENÍ CHYB
    V programu je určitě mnoho chyb a jejich hlášení autorům je vítáno.
    Prosím nezapomeňte na užitečné informace v hlášení o chybě (obzvlášť
    užitečné jsou ladicí log, informace o operačním systému, jeho verzi a
    informace o telefonu).


    Pro vytvoření ladicího logu zapněte logování v gammurc (můžete ho také
    zapnout na příkazové řádce pomocí -d textall -f /tmp/gammu.log):


       [gammu]
       VAŠE NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ
       logfile = /tmp/gammu.log
       logformat = textall


    S tímto nastavení Gammu vytvoří /tmp/gammu.log při každém připojení k
    telefonu a uloží do něj obsah komunikace. V tomto logu také mohou být
    obsaženy rady pro vylepšení podpory pro váš telefon.

    Na stránce <http://wammu.eu/support/bugs/> naleznete více informací o
    hlášení chyb.

    Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>.


AUTOR
    Autory můžete kontaktovat na <gammu-users@lists.sourceforge.net>.


    Michal Čihař <michal@cihar.com> je v současné době správce projektu a
    autor většiny kódu pro práci s AT příkazy a OBEXem.


    Marcin Wiącek <marcin@mwiacek.com> založil projekt a napsal většinu kódu
    pro telefony Nokia.


    Protože tento projekt vznikl z Gnokii, rádi bychom poděkovali všem
    vývojářům Gnokii, hlavně Pavlu Janíkovi, Pawolu Kotovi a Manfredu
    Jonssonovi (v souboru CREDITS v Gnokii najdete kompletní seznam
    přispěvatelů).


    Mnoho dalších lidí pomohlo s různými funkcemi, podívejte se do ChangeLogu
    pro více podrobností.


DALŠÍ INFORMACE
    gammu-smsd(1), gammu-smsd-inject(1), gammurc(5), jadmaker(1)

    Nějaké další triky naleznete v souboru README nebo na wiki stránce
    <http://www.gammu.org/>.

    Související programy, které mohou být použity s GSM modemem:

    cu(1), gnokii(1), minicom(1)

    Grafické nadstavby pro Gammu:

    wammu(1), gmobilemedia(1)
Gammu 1.27.96           Jul 1 2010             GAMMU(1)