gawk

GAWK(1)              NarzÄdzia              GAWK(1)NAZWA
    gawk - jÄzyk wyszukiwania i przetwarzania wzorców.

SKÅADNIA
    gawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] -f plik-programu [--] plik...

    gawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] [--] tekst-programu plik...

    pgawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] -f plik-programu [--] plik...

    pgawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] [--] tekst-programu plik...

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    Gawk jest implementacjÄ GNU jÄzyka programowania AWK. Odpowiada on
    definicji tego jÄzyka z POSIX 1003.2 Command Language And Utilities
    Standard. Wersja ta jest z kolei oparta na opisie z The AWK
    Programming Language, napisanym przez Aho, Kernighana i Weinbergera, z
    dodatkowymi wÅaÅciwoÅciami, zdefiniowanymi w wersji awk z SysVR4. Gawk
    udostÄpnia również najÅwieższe rozszerzenia awk z Bell Laboratories
    oraz parÄ rozszerzeÅ specyficznych dla GNU.

    Pgawk jest profilujÄcÄ wersjÄ gawk. W każdym aspekcie jest identyczny
    z gawk, z wyjÄtkiem tego, że programy dziaÅajÄ wolniej, a na
    zakoÅczenie automatycznie tworzony jest profil wykonania w pliku
    awkprof.out. Zobacz opcja --profile, poniżej.

    Wiersz poleceÅ skÅada siÄ z opcji dla gawk, tekstu programu (jeÅli nie
    podano go poprzez opcjÄ -f lub --file) i wartoÅci, które majÄ byÄ
    udostÄpnione w predefiniowanych zmiennych ARGC i ARGV.

OPCJE
    Opcje gawk mogÄ byÄ zarówno tradycyjnymi POSIX-owymi jednoliterowymi
    opcjami, jak i dÅugimi opcjami w stylu GNU. Opcje POSIX-owe zaczynajÄ
    siÄ pojedynczym “-”, a opcje GNU “--”. Opcje w stylu GNU sÄ
    udostÄpniane zarówno dla wÅaÅciwoÅci specyficznych dla GNU, jak i dla
    wÅaÅciwoÅci POSIX-owych. Inne implementacje AWK prawdopodobnie jednak
    bÄdÄ przyjmowaÄ tylko tradycyjne, jednoliterowe opcje.

    Zgodnie ze standardem POSIX, specyficzne dla gawk opcje sÄ przekazywane
    przez argumenty opcji -W. Można podaÄ wiele opcji -W, lub wiele jej
    argumentów (oddzielonych przecinkami, lub ujÄtych w cudzysÅowy i
    oddzielonych biaÅymi spacjami). WielkoÅÄ liter w argumentach
    przekazanych opcji -W jest ignorowana. Każda opcja -W ma
    odpowiadajÄca sobie dÅugÄ opcjÄ w stylu GNU, jak opisano niżej.
    Argumenty przekazywane dÅugim opcjom w stylu GNU sÄ ÅÄczone z opcjÄ
    przy użyciu znaku =, bez dodatkowych spacji lub przekazywane w
    nastÄpnym argumencie wiersza poleceÅ (tj. bez znaku równoÅci i po
    spacji).

    Gawk przyjmuje nastÄpujÄce, wymienione alfabetycznie, opcje.

    -F fs
    --field-separator=fs
       Używa fs jako wejÅciowego separatora pola (wartoÅÄ
       predefiniowanej zmiennej FS).

    -v var=val
    --assign=var=val
       Przyznaje zmiennej var wartoÅÄ val. Robi to przed uruchomieniem
       programu. Takie wartoÅci zmiennych sÄ dostÄpne dla bloku BEGIN
       programu AWK.

    -f plik-programu
    --file=plik-programu
       Odczytaj źródÅo programu AWK z pliku plik-programu, zamiast
       odczytywaÄ go z pierwszego argumentu wiersza poleceÅ. Można
       użyÄ wielu opcji -f (lub --file).

    -mf=NNN
    -mr=NNN
       Ustaw limity pamiÄci na wartoÅÄ NNN. Flaga f ustawia maksymalnÄ
       liczbÄ pól, a flaga r ustawia maksymalny rozmiar rekordu. Te
       dwie flagi i opcja -m pochodzÄ z wersji AT&T Bell Laboratories
       research UNIX awk. SÄ one ignorowane w gawk, gdyż nie posiada
       on predefiniowanych limitów.
    -W compat
    -W traditional
    --compat
    --traditional
       Pracuje w trybie zgodnoÅci. W trybie tym, gawk zachowuje siÄ
       identycznie z UNIX awk; nie jest rozpoznawane żadne ze
       specyficznych dla GNU rozszerzeÅ. PostaÄ --traditional jest
       preferowana. Zobacz ROZSZERZENIA GNU, dla dalszych informacji.

    -W copyleft
    -W copyright
    --copyleft
    --copyright
       Wypisuje krótkÄ wersjÄ informacji o kopiowaniu (na standardowe
       wyjÅcie).

    -W dump-variables[=plik]
    --dump-variables[=plik]
       Wypisuje do pliku posortowanÄ listÄ zmiennych globalnych, ich
       typoów i koÅcowych wartoÅci. JeÅli nie podano pliku, to gawk
       używa pliku o nazwie awkvars.out w katalogu bieżÄcym.
       Lista wszystkich zmiennych globalnych to dobry sposób na
       wyszukanie bÅÄdów typograficznych w programach. Może siÄ też
       przydaÄ, gdy masz wielki program z mnóstwem funkcji a chcesz
       siÄ upewniÄ, że nie używajÄ one przypadkiem ze zmiennych
       globalnych, które uważasz za lokalne. (Szczególnie Åatwo
       pomyliÄ siÄ przy prostych nazwach zmiennych, jak i, j, i tak
       dalej.)

    -W help
    -W usage
    --help
    --usage
       Wypisuje na standardowe wyjÅcie krótkie podsumowanie dostÄpnych
       opcji. (Zgodnie z GNU Coding Standards, te opcje powodujÄ
       natychmiastowe, pomyÅlne zakoÅczenie pracy).

    -W lint[=fatal]
    --lint[=fatal]
       Daje ostrzeżenia o konstrukcjach, które sÄ pokraczne lub
       nieprzenoÅne dla innych implementacji AWK. Z opcjonalnym
       argumentem fatal, ostrzeżenia lint stajÄ siÄ bÅÄdami
       krytycznymi. Może to drastyczne, ale korzystanie z tej opcji
       na pewno zachÄci do pisania czystszych programów AWK.
    -W lint-old
    --lint-old
       Daje ostrzeżenia o konstrukcjach, które nieprzenoÅne na
       pierwotnÄ wersjÄ Uniksowego awk.
    -W gen-po
    --gen-po
       PrzeglÄda i analizuje program AWK program, i tworzy na
       standardowym wyjÅciu plik formatu GNU .po, zawierajÄcy wpisy dla
       wszystkich podlegajÄcych lokalizacji ÅaÅcuchów w programie. Sam
       program nie jest wykonywany. WiÄcej szczegóÅów o plikach .po
       można znaleÅºÄ w pakiecie dystrybucyjnym GNU gettext.

    -W non-decimal-data
    --non-decimal-data
       Rozpoznaje wartoÅci ósemkowe i szesnastkowe w danych
       wejÅciowych. Używaj tej opcji ze szczególnÄ ostrożnoÅciÄ!

    -W posix
    --posix
       WÅÄcza tryb zgodnoÅci, w którym obowiÄzujÄ nastÄpujÄce
       dodatkowe ograniczenia:

       · sekwencje specjalne \x nie sÄ rozpoznawane.

       · Przy FS ustawionym na pojedynczÄ spacjÄ jako separatory pól
        dziaÅajÄ tylko spacje i tabulatory, znaki nowej linii nie sÄ
        separatorami pól.

       · Nie można kontynuowaÄ linii po ? i :.

       · Synonim `func' dla sÅowa kluczowego `function' nie jest
        rozpoznawany.

       · Operatory ** i **= nie mogÄ byÄ używane zamiast ^ i ^=.

       · Nie jest dostÄpna funkcja fflush().

    -W profile[=plik_prof]
    --profile[=plik_prof]
       WysyÅa dane profilowania do pliku_prof. DomyÅlnie jest to
       awkprof.out. Uruchomiony z gawk, profil jest tylko “Åadnie
       wypisanÄ” wersjÄ programu. Uruchomiony z pgawk, profil zawiera
       liczbÄ wykonaÅ każdej instrukcji programu (na lewym marginesie)
       oraz liczbÄ wywoÅaÅ funkcji dla każdej funkcji użytkownika.

    -W re-interval
    --re-interval
       WÅÄcz użycie wyrażeÅ powtarzanych (interval expressions) w
       dopasowywaniu wyrażeŠregularnych (patrz poniżej
       Wyrażeniaregularne). Wyrażenia powtarzane nie byÅy
       tradycyjnie dostÄpne w jÄzyku AWK. Standard POSIX dodaÅ je dla
       uzyskania wzajemnej zgodnoÅci awk i egrep. Jednak ich użycie
       najprawdopodobniej da bÅÄdy w starych programach AWK, zatem gawk
       udostÄpnia je tylko wtedy, gdy zażÄdano tego niniejszÄ opcjÄ
       lub podano opcjÄ --posix.
    -W source=tekst-programu
    --source=tekst-programu
       Używa tekst-programu jako kodu źródÅowego programu AWK.
       Opcja ta pozwala na Åatwe ÅÄczenie funkcji bibliotecznych
       (używanych poprzez opcje -f i --file) z kodem źródÅowym
       wprowadzanym w wierszu poleceÅ. Jest to przeznaczone przede
       wszystkim dla Årednio dużych programów AWK, używanych w
       skryptach powÅokowych.
       Forma -W source= tej opcji używa reszty argumentu wiersza
       poleceÅ jako tekstu programu; dalsze opcje -W nie bÄdÄ
       rozpoznawane w tym samym argumencie.

    -W version
    --version
       Wypisuje informacjÄ o wersji tej konkretnej kopii gawk (na
       standardowe wyjÅcie). Jest to przydatne przede wszystkim do
       zdobywania informacji, czy bieżÄca kopia gawk, którÄ posiadasz
       na systemie jest aktualna. Przydaje siÄ także przy zgÅaszaniu
       bÅÄdów. (WedÅug GNU Coding Standards (Standardów Kodowania
       GNU), opcje te powodujÄ natychmiastowe, zakoÅczone powodzeniem
       zakoÅczenie pracy.)

    --   Sygnalizuje koniec opcji. DziÄki temu nastÄpne argumenty
       programu AWK mogÄ rozpoczynaÄ siÄ myÅlnikiem “-”. [Na przykÅad
       rozpoczynajÄce siÄ myÅlnikiem nazwy plików]. Istnieje gÅównie
       dla utrzymania spójnoÅci z konwencjÄ przetwarzania argumentów
       używanÄ w wiÄkszoÅci programów POSIX-owych.
    W trybie zgodnoÅci wszelkie inne opcje sÄ zaznaczane jako niepoprawne,
    lecz poza tym sÄ ignorowane. W normalnym trybie dziaÅania, jeÅli
    dostarczono tekst programu AWK, nieznane opcje sÄ mu przekazywane w
    tablicy ARGV, aby mógÅ je sobie sam przetworzyÄ. Przydaje siÄ to w
    praktyce do uruchamiania programów AWK przez mechanizm “#!”
    interpretera.
WYWOÅANIE PROGRAMU AWK
    Program AWK skÅada siÄ z sekwencji instrukcji wzorzec-akcja oraz
    opcjonalnych definicji funkcji.
       wzorzec  { instrukcje akcji }
       function nazwa(lista parametrów) { instrukcje }
    Gawk najpierw odczytuje źródÅo programu z podanych plików-programu.
    Gawk czyta tekst programu tak, jakby wszystkie pliki-programu zostaÅy
    poÅÄczone ze sobÄ w caÅoÅÄ. Przydaje siÄ do budowania bibliotek funkcji
    AWK, bez koniecznoÅci wÅÄczania ich do każdego nowego programu AWK,
    który z nich korzysta. Umożliwia to również ÅÄczenie funkcji
    bibliotecznych z programami z wiersza poleceÅ.
    Zmienna Årodowiskowa AWKPATH okreÅla ÅcieżkÄ przeszukiwania, używanÄ
    do znajdowania plików źródÅowych podanych w opcji -f. JeÅli zmienna
    ta nie istnieje, domyÅlnÄ ÅcieżkÄ staje siÄ ".:/usr/local/share/awk".
    (Faktyczny katalog może byÄ różny, zależnie od tego jak
    skompilowano i zainstalowano awk.) JeÅli nazwa pliku, podana opcji -f
    zawiera znak “/”, nie jest dokonywane żadne przeszukiwanie Åcieżki.
    Gawk wywoÅuje programy AWK w nastÄpujÄcej kolejnoÅci. Najpierw
    dokonuje wszelkich inicjalizacji zmiennych, zadanych w opcjach -v.
    NastÄpnie kompiluje program do postaci wewnÄtrznej. Potem wywoÅuje
    kod, zawarty w blokach BEGIN (jeÅli istniejÄ), a nastÄpnie zaczyna
    odczytywaÄ każdy z plików, podanych w tablicy ARGV. JeÅli nie podano
    takich nazw plików, gawk odczytuje standardowe wejÅcie.
    JeÅli nazwa pliku w wierszu poleceÅ ma postaÄ var=val , to jest
    traktowana jako inicjalizacja zmiennej. Zmienna var uzyska wartoÅÄ val.
    (Dzieje siÄ to po uruchomieniu każdego bloku BEGIN.) Ten sposób
    inicjalizowania zmiennych najbardziej przydaje siÄ do dynamicznego
    nadawania wartoÅci zmiennym, których AWK używa do okreÅlania sposobu,
    w jaki wejÅcie rozbijane jest na pola i rekordy. Jest też użyteczny
    do kontroli stanu, jeÅli zachodzi potrzeba wielokrotnego czytania
    danego pliku danych.
    JeÅli wartoÅÄ konkretnego elementu ARGV jest pusta (""), to gawk jÄ
    pomija.
    Dla każdego rekordu wejÅcia gawk dokonuje porównania, sprawdzajÄc czy
    odpowiada on jakiemuÅ wzorcowi z programu AWK. JeÅli wzorzec bÄdzie
    odpowiadaÅ rekordowi, zostanie wykonana zwiÄzana z nim akcja. Wzorce
    sÄ sprawdzane w kolejnoÅci ich pojawienia siÄ w programie.
    Na koniec, gdy wyczerpane zostanie caÅe wejÅcie, gawk wywoÅuje kod
    zawarty w bloku END.
ZMIENNE, REKORDY I POLA
    Zmienne AWK sÄ dynamiczne; zaczynajÄ istnieÄ gdy sÄ po raz pierwszy
    użyte. Ich wartoÅci sÄ zmiennoprzecinkowe, znakowe (ciÄgi znaków)
    lub jedne i drugie naraz, zależnie od sposobu użycia. AWK posiada
    również tablice jednowymiarowe; symulowane mogÄ byÄ również tablice
    wielowymiarowe. Podczas dziaÅania programu ustawianych jest kilka
    predefiniowanych zmiennych; bÄdÄ one opisane niżej.
  Rekordy
    Zwykle rekordy rozdzielane sÄ znakami nowej linii [czyli rekordem jest
    pojedyncza linia]. Możesz kontrolowaÄ sposób, w jaki bÄdÄ separowane
    rekordy przypisujÄc wartoÅÄ wbudowanej zmiennej RS Jeżeli zawiera ona
    pojedynczy znak, to jest on ogranicznikiem rekordów. W przeciwnym
    przypadku, RS jest wyrażeniem regularnym. Tekst wejÅciowy pasujÄcy do
    tego wyrażenia rozdziela rekord. Jednakże, w trybie zgodnoÅci do
    rozdzielania rekordów zostanie użyty tylko jego pierwszy znak.
    jeżeli RS jest ustawiony na ÅaÅcuch pusty, to rekordy rozdzielane sÄ
    pustymi liniami. W tym przypadku znak nowej linii zawsze dziaÅa jako
    ogranicznik pola, oprócz wartoÅci ogranicznika ustawionej przez FS.
  Pola
    Po przeczytaniu każdego rekordu wejÅciowego, gawk rozbija go na pola,
    używajÄc do tego celu wartoÅci separatora pól, FS. JeÅli FS jest
    pojedynczym znakiem, to pola sÄ rozdzielane tym wÅaÅnie znakiem. W
    przeciwnym wypadku FS powinien byÄ wyrażeniem regularnym. W
    szczególnym wypadku, kiedy FS jest pojedynczÄ spacjÄ, pola sÄ
    oddzielane dowolnÄ iloÅciÄ biaÅych spacji (spacji, tabulatorów, nowych
    linii). (Ale patrz omówienie --posix). UWAGA: WartoÅÄ zmiennej
    IGNORECASE (patrz niżej) również wpÅywa na sposób rozdzielania pól
    i rekordów (w wypadku gdy odpowiednio FS bÄdź RS jest wyrażeniem
    regularnym).
    JeÅli zmiennÄ FIELDWIDTHS ustawiono na listÄ oddzielonych spacjami
    liczb, to każde pole powinno mieÄ staÅÄ szerokoÅÄ, zaÅ gawk dokonuje
    podziaÅu przy użyciu podanych szerokoÅci. WartoÅÄ FS jest wtedy
    ignorowana. Przyznanie zmiennej FS nowej wartoÅci unieważnia użycie
    FIELDWIDTHS, i przywraca domyÅlne zachowanie.
    Do każdego pola w rekordzie wejÅciowym można odwoÅaÄ siÄ przez jego
    pozycjÄ, $1, $2, itd. $0 jest caÅym rekordem (zwykle liniÄ). Do pól
    nie musisz siÄ odwoÅywaÄ przez staÅe:
       n = 5
       print $n
    wypisze piÄte pole rekordu wejÅciowego.
    Zmienna NF jest ustawiana na caÅkowitÄ liczbÄ pól w rekordzie
    wejÅciowym.
    Odniesienia do pól nieistniejÄcych (np. pól znajdujÄcych siÄ za $NF)
    dajÄ ÅaÅcuch zerowy. Jednak nadanie nieistniejÄcemu polu wartoÅci (np.
    $(NF+2) = 5) zwiÄksza wartoÅÄ licznika NF, a pola znajdujÄce siÄ
    `pomiÄdzy', inicjuje ÅaÅcuchem zerowym. Przypisanie to poowoduje
    również ponowne przetworzenie wartoÅci zmiennej $0, w której pola
    zostanÄ rozdzielone wartoÅciÄ OFS.
    Przypisanie wartoÅci istniejÄcemu polu powoduje ponowne utworzenie
    caÅego rekordu podczas odwoÅania siÄ do $0. Podobnie, przypisanie
    wartoÅci do $0 powoduje, że rekord jest ponownie dzielony, tworzÄc
    nowe wartoÅci pól.
  Wbudowane zmienne
    Wbudowanymi zmiennymi Gawk sÄ:
    ARGC    Liczba argumentów wiersza poleceŠ(nie liczy opcji
          przekazanych gawk, ani źródÅa programu).
    ARGIND   Indeks w tablicy ARGV bieżÄco przetwarzanego pliku.
    ARGV    Tablica argumentów wiersza poleceÅ. Tablica ta jest
          indeksowana od zera do ARGC - 1. Dynamiczna zmiana
          zawartoÅci ARGV może sterowaÄ plikami używanymi jako
          dane. BINMODE Na systemach nie-POSIX-owych, okreÅla
          użycie trybu “binarnego” do wszystkich operacji
          wejÅcia/wyjÅcia plików. Numeryczne wartoÅci 1, 2 lub 3
          oznaczajÄ, że binarne wejÅcie/wyjÅcie powinno zostaÄ
          użyte dla, odpowiednio, plików wejÅciowych, wyjÅciowych,
          lub wszystkich plików. WartoÅci ÅaÅcuchowe: "r" lub "w"
          oznaczajÄ używanie binarnego wejÅcia/wyjÅcia dla, że
          plików, odpowiednio, wejÅciowych lub wyjÅciowych.
          WartoÅci ÅaÅcuchowe: "rw" lub "wr" oznaczajÄ, że binarne
          wejÅcie/wyjÅcie powinno byÄ użyte dla wszystkich plików.
          Wszystkie inne wartoÅci ÅaÅcuchowe sÄ traktowane jak "rw",
          ale powodujÄ komunikat ostrzegawczy.
    CONVFMT   Format konwersji dla liczb, domyÅlnie "%.6g".
    ENVIRON   Tablica zawierajÄca wartoÅci bieżÄcego Årodowiska. Tablica
          ta jest indeksowana zmiennymi Årodowiskowowymi, każdy
          element tablicy jest wartoÅciÄ danej zmiennej (np.
          ENVIRON["HOME"] może mieÄ wartoÅÄ /u/arnold). Zmiana tej
          tablicy nie wpÅynie na Årodowisko widziane przez programy,
          które gawk wywoÅuje przez przekierowania lub przy użyciu
          funkcji system().
    ERRNO    JeÅli pojawi siÄ bÅÄd systemowy podczas przekierowywania
          dla getline, podczas odczytu dla getline lub podczas
          close(), to ERRNO bÄdzie zawieraÄ ÅaÅcuch opisujÄcy bÅÄd.
          Podlega on tÅumaczeniu przy ustawieniach locale innych niż
          angielskie.
    FIELDWIDTHS Jest rozdzielonÄ biaÅymi spacjami listÄ szerokoÅci pól.
          JeÅli zmienna ta jest ustawiona, to gawk rozbija wejÅcie na
          pola o staÅych szerokoÅciach (domyÅlnie rozbija je wedÅug
          wartoÅci separatora FS).
    FILENAME  Nazwa pliku bieżÄcego pliku wejÅciowego. JeÅli nie podano
          plików w wierszu poleceÅ, FILENAME przechowuje wartoÅÄ
          “-”. WartoÅÄ zmiennej FILENAME jest niezdefiniowana
          wewnÄtrz bloku BEGIN (chyba że zostanie nadana przez
          getline).
    FNR     Liczba rekordów wejÅciowych w bieżÄcym pliku wejÅciowym.
    FS     Separator pól wejÅciowych, domyÅlnie spacja.
    IGNORECASE OkreÅla wrażliwoÅÄ na wielkoÅci znaków w operacjach na
          wyrażeniach regularnych. JeÅli zmienna IGNORECASE ma
          wartoÅÄ niezerowÄ, to porównywanie wzorców w reguÅach,
          rozdzielanie pól przez FS, rozdzielanie rekordów przez
          RS, dopasowywanie wyrażeŠregularnych przez ~ i !~, oraz
          wbudowane funkcje gsub(), index(), match(), split() i
          sub(), bÄdÄ ignorowaÄ wielkoÅÄ liter podczas operacji na
          wyrażeniach regularnych. UWAGA: Ustawienie to nie wpÅywa
          na indeksowanie tablic, ani na funkcjÄ asort().
          Tak wiÄc jeÅli IGNORECASE nie jest równe zero, /aB/
          odpowiada wszystkim nastÄpujÄcym ÅaÅcuchom -- "ab", "aB",
          "Ab", i "AB". Jak ze wszystkimi zmiennymi AWK, poczÄtkowa
          wartoÅÄ IGNORECASE jest zerem, wiÄc operacje na
          wyrażeniach regularnych sÄ wrażliwe na wielkoÅÄ znaków.
          W Unixie przy ignorowaniu wielkoÅci znaków używany jest
          peÅny zestaw znaków ISO-8859-1 Latin-1.
    LINT    Zapewnia dynamiczne sterowanie opcjÄ --lint z wnÄtrza
          programu AWK. Gdy jest prawdziwe, gawk wypisuje
          ostrzeżenia lint. Gdy faÅszywe -- nie wypisuje. Kiedy ma
          przypisanÄ wartoÅÄ ÅaÅcuchowÄ "fatal", ostrzeżenia lint
          stajÄ siÄ bÅÄdami krytycznymi, dokÅÄdnie tak samo, jak przy
          --lint=fatal. Każda inna wartoÅÄ prawdziwa wypisuje tylko
          ostrzeżenia.
    NF     Liczba pól w bieżÄcym rekordzie wejÅciowym.
    NR     CaÅkowita liczba odczytanych do tej pory rekordów
          wejÅciowych.
    OFMT    Format wyjÅciowy liczb, domyÅlnie "%.6g".
    OFS     Separator pól wyjÅciowych, domyÅlnie spacja.
    ORS     Separator rekordów wyjÅciowych, domyÅlnie nowa linia.
          PROCINFO Elementy tej tablicy umożliwiajÄ dostÄp do
          informacji o dziaÅajÄcym programie AWK. W niektórych
          systemach w tablicy mogÄ istnieÄ elementy od "group1" aż
          do "groupn" dla pewnego n, bÄdÄcego liczbÄ grup
          dodatkowych, do których należy program. Do sprawdzenia
          tych elementów użyj operatora in. Na pewno sÄ dostÄpne
          nastÄpujÄce elementy:
          PROCINFO["egid"]  wartoÅÄ funkcji systemowej getegid(2).
          PROCINFO["euid"]  wartoÅÄ funkcji systemowej geteuid(2).
          PROCINFO["FS"]   "FS", jeÅli dziaÅa podziaÅ na pola za
                   pomocÄ FS, lub "FIELDWIDTHS", jeÅli
                   dziaÅa podziaÅ na pola za pomocÄ
                   FIELDWIDTHS.
          PROCINFO["gid"]  wartoÅÄ funkcji systemowej getgid(2).
          PROCINFO["pgrpid"] ID grupy procesów bieżÄcego procesu.
          PROCINFO["pid"]  ID bieżÄcego procesu.
          PROCINFO["ppid"]  ID procesu macierzystego dla bieżÄcego
                   procesu.
          PROCINFO["uid"]  wartoÅÄ funkcji systemowej getuid(2).
    RS     Separator rekordów wejÅciowych, domyÅlnie nowa linia.
          JeÅli RS ma wartoÅÄ ÅaÅcucha zerowego, to rekordy sÄ
          oddzielane pustymi liniami. Gdy RS jest ustawiony na
          ÅaÅcuch zerowy, to znak nowej linii zawsze dziaÅa jak
          separator pola, oprócz dziaÅania jakiejkolwiek wartoÅci
          zmiennej FS.
    RT     ZakoÅczenie rekordu. Gawk ustawia RT na tekst wejÅciowy,
          który pasowaŠdo znaku lub wyrażenia regularnego
          okreÅlonego przez RS.
    RSTART   Indeks pierwszego znaku, dopasowanego funkcjÄ match(); 0 w
          przypadku braku dopasowania.
    RLENGTH   DÅugoÅÄ ÅaÅcucha dopasowanego funkcjÄ match(); -1 w
          przypadku braku dopasowania.
    SUBSEP   Znak, używany do separacji wielokrotnych indeksów w
          elementach tablicowych, domyÅlnie jest to "\034".
    TEXTDOMAIN Dziedzina tekstowa programu AWK. Stosowane od odszukania
          zlokalizowanych tÅumaczeÅ ÅaÅcuchów znakowych programu.
  Tablice
    Tablice sÄ indeksowane wyrażeniem, ujÄtym w nawiasy kwadratowe ([ i
    ]). JeÅli wyrażenie jest listÄ wyrażeÅ (wyraż, wyraż ...) to
    indeks tablicy jest sklejany z wartoÅci (ÅaÅcuchowych) każdego
    wyrażenia, oddzielonych wartoÅciÄ zmiennej SUBSEP. [Uwaga: jest tak
    dlatego, że AWK używa tablic asocjacyjnych - tak jakby sÅownikowych -
    nie ma tu normalnych liczbowych indeksów - indeksem może byÄ
    cokolwiek, najczÄÅciej ÅaÅcuch. Symulowanie tablic wielowymiarowych
    polega wÅaÅnie na sklejaniu poszczególnych indeksów w unikalny
    ÅaÅcuch -- przyp. tÅum.] WÅaÅciwoÅÄ ta jest używana do symulacji
    wielowymiarowych tablic. Na przykÅad:
       i = "A" ; j = "B" ; k = "C"
       x[i, j, k] = "hello, world\n"
    przypisuje ÅaÅcuch "hello, world\n" elementowi tablicy x, o indeksie
    bÄdÄcym ÅaÅcuchem "A\034B\034C". Wszystkie tablice w AWK sÄ
    asocjacyjne, tj. indeksowane wartoÅciami ÅaÅcuchowymi.
    Do sprawdzenia czy dana tablica posiada oczekiwany indeks [ÅaÅcuchowy],
    można użyÄ operatora in, który ma zastosowanie przede wszystkim w
    instrukcjach if lub while.
       if (val in array)
          print array[val]
    JeÅli tablica posiada wielokrotne indeksy, można użyÄ konstrukcji (i,
    j) in array.
    Konstrukcja in może byÄ również użyta w pÄtli for do iterowania
    poprzez wszystkie elementy tablicy [ponieważ jest ona asocjacyjna, nie
    można jej iterowaÄ przez przelecenie indeksu od zera do najwyższej
    wartoÅci - indeks może byÄ tu przecież dowolnym ÅaÅcuchem - przyp.
    tÅum.]
    Element można skasowaÄ z tablicy przy użyciu polecenia delete.
    Poleceniem delete można siÄ też posÅużyÄ do skasowania caÅej
    zawartoÅci tablicy, przez podanie jej nazwy bez indeksu.
  Typy zmiennych i konwersje
    Zmienne oraz pola mogÄ byÄ liczbami (zmiennoprzecinkowymi), ÅaÅcuchami
    lub jednym i drugim naraz. Interpretacja wartoÅci zmiennej zależy od
    kontekstu. JeÅli jest użyta w wyrażeniu numerycznym, jest
    interpretowana jako liczba; jeÅli jest użyta w wyrażeniu ÅaÅcuchowym,
    to jest traktowana jak ÅaÅcuch.
    Aby wymusiÄ traktowanie zmiennej jako liczby, dodaj do niej 0; aby
    wymusiÄ traktowanie jej jako ÅaÅcucha, doklej do niej ÅaÅcuch zerowy.
    Podczas konwersji ÅaÅcucha na liczbÄ, obróbka jest dokonywana przy
    użyciu funkcji strtod(3). Liczba jest przeksztaÅcana na ÅaÅcuch przy
    użyciu wartoÅci CONVFMT jako parametru formatujÄcego dla sprintf(3),
    oraz wartoÅci numerycznej jako argumentu. Jednak, nawet mimo że
    wszystkie liczby w AWK sÄ zmiennoprzecinkowe, wartoÅci caÅkowite sÄ
    zawsze konwertowane jak caÅkowite (integer). Tak wiÄc, przy
       CONVFMT = "%2.2f"
       a = 12
       b = a ""
    zmienna b uzyskuje wartoÅÄ ÅaÅcuchowÄ "12", a nie "12.00".
    Gawk dokonuje porównaÅ w nastÄpujÄcy sposób: JeÅli dwie wartoÅci sÄ
    numeryczne, to sÄ porównywane numerycznie. JeÅli jedna z wartoÅci jest
    numeryczna, a druga ÅaÅcuchowa, która jest “ÅaÅcuchem numerycznym”, to
    porównania sÄ również dokonywane numerycznie. W przeciwnym wypadku
    wartoÅÄ numeryczna jest konwertowana do ÅaÅcucha i dokonywane jest
    porównanie ÅaÅcuchowe. Dwa ÅaÅcuchy sÄ, oczywiÅcie, porównywane jako
    ÅaÅcuchy. ZwrÃ³Ä uwagÄ, że standard POSIX stosuje pojÄcie “ÅaÅcucha
    numerycznego” wszÄdzie, nawet do staÅych ÅaÅcuchowych. Jednak jest to
    oczywiÅcie nieprawidÅowe i gawk tego nie robi. (Na szczÄÅcie,
    poprawiono to w nastÄpnej wersji standardu.)
    Zauważ, że staÅe znakowe, takie jak "57" nie sÄ ÅaÅcuchami
    numerycznymi - sÄ one staÅymi ÅaÅcuchowymi. PojÄcie “ÅaÅcuchów
    numerycznych” odnosi siÄ wyÅÄcznie do pól, wejÅcia getinput, FILENAME,
    elementów ARGV, ENVIRON i elementów tablicy utworzonej funkcjÄ
    split() bÄdÄcych ÅaÅcuchami numerycznymi. PodstawowÄ koncepcjÄ jest
    to, że wyglÄdajÄce na numeryczne dane z wejÅcia użytkownika, i tylko
    one, sÄ traktowane w opisany sposób.
    Niezainicjalizowane zmienne majÄ wartoÅÄ numerycznÄ zero i ÅaÅcuchowÄ
    "" (zero lub pusty ÅaÅcuch).
  StaÅe ósemkowe i szesnastkowe
    PoczynajÄc od wersji 3.1 gawk , w kodzie źródÅowym programów AWK
    można korzystaÄ ze staÅych ósemkowych i szesnastkowych w stylu jÄzyka
    C. Na przykÅad, ósemkowa wartoÅÄ 011 jest równa dziesiÄtnej 9, a
    szesnastkowa 0x11 jest równa dziesiÄtnej 17.
  StaÅe ÅaÅcuchowe
    StaÅe ÅaÅcuchowe w AWK sÄ sekwencjami znaków ujÄtymi w cudzysÅowy (").
    WewnÄtrz ÅaÅcuchów rozpoznawane sÄ pewne sekwencje specjalne, jak w C.
    SÄ to:
    \\  dosÅowny odwrotny ukoÅnik (backslash)
    \a  znak dzwonka, “alert”; zazwyczaj znak ASCII BEL
    \b  backspace
    \f  wysuw strony (form-feed)
    \n  znak nowej linii (newline).
    \r  powrót karetki (carriage return).
    \t  tabulacja pozioma (horizontal tab).
    \v  tabulacja pionowa (vertical tab).
    \xcyfry hex
      Znak reprezentowany przez ÅaÅcuch cyfr szesnastkowych
      wystÄpujÄcych po \x. Tak jak w ANSI C, wszystkie kolejne cyfry
      szesnastkowe uważane sÄ za czÄÅÄ sekwencji specjalnej. (Ta cecha
      powinna nam coÅ mówiÄ o projektowaniu jÄzyków przez komitety.)
      Np., "\x1B" jest znakiem ASCII ESC (escape).
    \ddd Znak reprezentowany przez 1-, 2- lub 3-cyfrowÄ sekwencjÄ cyfr
      ósemkowych. Np., "\033" jest znakiem ASCII ESC (escape).
    \c  DosÅowny znak c.
    Sekwencji specjalnych można też używaÄ wewnÄtrz staÅych wyrażeÅ
    regularnych (np., /[ \t\f\n\r\v]/ dopasowuje biaÅe znaki).
    W trybie zgodnoÅci, znaki reprezentowane przez ósemkowe lub
    szesnastkowe sekwencje specjalne sÄ traktowane dosÅownie, jeÅli użyto
    ich w staÅych wyrażeniach regularnych. Zatem, /a\52b/ jest
    równoważnikiem /a\*b/.
WZORCE I AKCJE
    AWK jest jÄzykiem zorientowanym liniowo. Najpierw przychodzi wzorzec, a
    potem akcja. Instrukcje akcji sÄ zawarte w nawiasach { i }. PominÄÄ
    można zarówno wzorzec, jak i akcjÄ, lecz oczywiÅcie nie obydwa te
    pola naraz. JeÅli pominiÄto wzorzec, to akcja jest wykonywana dla
    każdego z rekordów wejÅcia. BrakujÄca akcja jest z kolei równoważna
    akcji
       { print }
    która wypisuje caÅy rekord.
    Komentarze rozpoczynajÄ siÄ znakiem “#” i trwajÄ aż do koÅca linii.
    Do oddzielania instrukcji można używaÄ pustych linii. Zwykle
    instrukcja koÅczy siÄ wraz z nowÄ liniÄ, jednak nie jest to reguÅÄ w
    przypadku linii koÅczÄcych siÄ na “,”, “{”, “?”, “:”, “&&” lub “||”.
    Dla liniach koÅczÄcych siÄ na do lub else również wystÄpi
    automatyczna kontynuacja instrukcji w nastÄpnej linii. W innych
    wypadkach, linia może byÄ kontynuowana przez zakoÅczenie jej znakiem
    “\”; w takim wypadku znak nowej linii jest ignorowany.
    Wiele instrukcji można też zgrupowaÄ w jednej linii, oddzielajÄc je
    znakiem “;”. Tyczy siÄ to zarówno instrukcji w czÄÅci akcji z pary
    wzorzec-akcja (zwykÅy przypadek), jak i do samych instrukcji wzorzec-
    akcja.
  Wzorce
    Wzorce w AWK mogÄ byÄ jednÄ z nastÄpujÄcych rzeczy:
       BEGIN
       END
       /wyrażenie regularne/
       wyrażenie relacyjne
       wzorzec && wzorzec
       wzorzec || wzorzec
       wzorzec ? wzorzec : wzorzec
       (wzorzec)
       ! wzorzec
       wzorzec1, wzorzec2
    BEGIN i END sÄ dwoma specjalnymi rodzajami wzorców, które nie sÄ
    porównywane z danymi wejÅciowymi. CzÄÅci akcji wszelkich wzorców
    BEGIN sÄ ÅÄczone, tak jakby wszystkie one zostaÅy napisane w
    pojedynczym bloku BEGIN. SÄ one wykonywane przed rozpoczÄciem
    odczytywania danych wejÅciowych. Podobnie, wszelkie bloki END sÄ
    również ÅÄczone i wykonywane po wyczerpaniu danych wejÅciowych. (lub
    po dojÅciu do instrukcji exit.) Wzorce BEGIN i END nie mogÄ byÄ
    ÅÄczone z innymi wzorcami w wyrażeniach wzorcowych. Wzorcom BEGIN i
    END nie może brakowaÄ czÄÅci definiujÄcej akcjÄ.
    Dla wzorców /wyrażeÅ regularnych/ powiÄzana instrukcja wykonywana
    jest dla każdego rekordu wejÅciowego, który odpowiada zadanemu
    wyrażeniu regularnemu. Wyrażenia regularne sÄ tymi samymi
    wyrażeniami, które można spotkaÄ w egrep(1), i sÄ podsumowane
    niżej.
    wyrażenie relacyjne może używaÄ dowolnego operatora ze
    zdefiniowanych w sekcji o akcjach operatorów. Ogólnie, testujÄ one,
    czy okreÅlone pola odpowiadajÄ okreÅlonym wyrażeniom regularnym.
    Operatory &&, ||, i ! sÄ logicznymi AND, OR i NOT, podobnie jak w
    jÄzyku C. SÄ one obliczane w sposób skrócony, podobnie jak w C, i
    sÅuÅ¼Ä gÅównie do ÅÄczenia bardziej podstawowych wyrażeÅ wzorcowych.
    Podobnie jak w wiÄkszoÅci jÄzyków, dla wymuszenia kolejnoÅci
    porównywania można użyÄ nawiasów.
    Operator ?: dziaÅa podobnie jak ten sam operator w C. JeÅli pierwszy
    wzorzec jest prawdziwy, to do testowania używany jest nastÄpny
    wzorzec; w przeciwnym wypadku używany jest trzeci wzorzec. Obliczany
    jest tylko albo drugi albo trzeci wzorzec.
    Forma wzorzec1, wzorzec2 wyrażenia jest nazywana wzorcem zakresu.
    Dopasowuje ona wszystkie rekordy wejÅcie, poczynajÄc od rekordu, który
    odpowiada wzorcowi1, aż do rekordu pasujÄcego do wzorzec2, wÅÄcznie.
    Nie ÅÄczy siÄ to z innymi rodzajami wyrażeÅ wzorcowych.
  Wyrażenia regularne
    Wyrażenia regularne sÄ rozszerzonÄ formÄ tego, co można znaleÅºÄ w
    egrep. SkÅadajÄ siÄ one z nastÄpujÄcych znaków:
    c     dopasowuje nie-specjalny znak c.
    \c     dopasowuje dosÅowny znak c.
    .     dopasowuje dowolny znak wÅÄcznie ze znakiem nowej linii.
    ^     dopasowuje poczÄtek ÅaÅcucha.
    $     dopasowuje koniec ÅaÅcucha.
    [abc...]  lista znaków, dopasowuje dowolny ze znaków abc....
    [^abc...] zanegowana lista znaków, dopasowuje wszystkie znaki poza
         abc....
    r1|r2   alternatywa: dopasowuje albo r1 albo r2.
    r1r2    konkatenacja: dopasowuje r1, a nastÄpnie r2.
    r+     dopasowuje jeden lub wiÄcej r-ów.
    r*     dopasowuje zero lub wiÄcej r-ów.
    r?     dopasowuje zero lub jeden r.
    (r)    grupowanie: dopasowuje r.
    r{n}
    r{n,}
    r{n,m}   Jedna lub dwie liczby w nawiasach klamrowych opisujÄ
         wyrażenie powtarzane. Jeżeli w nawiasach jest jedna
         liczba, to poprzedzajÄce wyrażenie regularne r powtarzane
         jest n razy. Jeżeli użyto dwu rozdzielonych przecinkiem
         liczb, to r powtarzane jest od n do m razy. Jeżeli w
         nawiasach jest jedna liczba, z nastÄpujÄcym po niej
         przecinkiem to r powtarzane jest co najmniej n razy.
         Wyrażenia powtarzane dostÄpne sÄ tylko wtedy, gdy w wierszu
         poleceŠużyto albo opcji --posix albo --re-interval.

    \y     dopasowuje pusty ÅaÅcuch na poczÄtku bÄdź na koÅcu sÅowa.

    \B     dopasowuje pusty ÅaÅcuch wewnÄtrz sÅowa.

    \<     dopasowuje pusty ÅaÅcuch na poczÄtku sÅowa.

    \>     dopasowuje pusty ÅaÅcuch na koÅcu sÅowa.

    \w     dopasowuje dowolny znak wchodzÄcy w skÅad sÅów (literÄ,
         cyfrÄ lub podkreÅlenie). [Nie obejmuje to, niestety polskich
         znaków diakrytycznych. Sekwencje dotyczÄce dopasowywania
         sÅów oczywiÅcie również nie uwzglÄdniajÄ specyficznych
         polskich znaków].

    \W     dopasowuje dowolny znak nie wchodzÄcy w skÅad sÅów.

    \`     dopasowuje pusty ÅaÅcuch na poczÄtku bufora (ÅaÅcucha).

    \'     dopasowuje pusty ÅaÅcuch na koÅcu bufora.

    Sekwencje specjalne (escape sequences), które sÄ prawidÅowe w staÅych
    ÅaÅcuchowych (patrz niżej) sÄ również poprawne w wyrażeniach
    regularnych.

    Klasy znaków sÄ nowÄ wÅasnoÅciÄ wprowadzonÄ w standardzie POSIX. Klasa
    znaków jest specjalnÄ notacjÄ sÅużÄcÄ do opisu listy znaków
    posiadajÄcych szczególnÄ cechÄ. Dla danej klasy rzeczywiÅcie
    wystÄpujÄce w niej znaki mogÄ byÄ różne w zależnoÅci od kraju i/lub
    używanego zestawu znaków. Na przykÅad, pojÄcie o tym, co jest znakiem
    alfabetu jest odmienne w USA niż we Francji.

    Klasa znaków dozwolona jest wyÅÄcznie w wyrażeniu regularnym wewnÄtrz
    nawiasów klamrowych listy znaków. Klasy znaków skÅadajÄ siÄ z [:,
    sÅowa kluczowego opisujÄcego klasÄ, i koÅczÄcego :]. POSIX definiuje
    nastÄpujÄce klasy znaków:

    [:alnum:] Znaki alfanumeryczne.

    [:alpha:] Znaki alfabetu.

    [:blank:] Znaki spacji lub tabulatorów.

    [:cntrl:] Znaki sterujÄce.

    [:digit:] Znaki numeryczne (cyfry).

    [:graph:] Znaki, które sÄ zarówno widoczne (przy wyÅwietlaniu) jak i
         drukowalne. (Spacja jest drukowalna, ale nie jest widoczna,
         podczas gdy a jest i takie, i takie.)

    [:lower:] Znaki maÅych liter alfabetu.

    [:print:] Znaki drukowalne (znaki, które nie sÄ znakami sterujÄcymi.)

    [:punct:] Znaki interpunkcyjne (nie bÄdÄce literami, cyframi, znakami
         sterujÄcymi ani znakami spacji).

    [:space:] Znaki spacji (takie jak zwykÅa spacja, tabulator, wysuw
         strony, by wymieniÄ tylko kilka).

    [:upper:] Znaki dużych liter alfabetu.

    [:xdigit:] Znaki bÄdÄce cyframi szesnastkowymi.

    Na przykÅad, przed standardem POSIX, by dopasowaÄ znaki alfanumeryczne
    musiaÅbyÅ napisaÄ /[A-Za-z0-9]/. JeÅli twój zestaw znaków zawiera
    inne znaki alfabetyczne, powyższe ich nie dopasuje, a jeÅli kolejnoÅÄ
    znaków w zestawie jest inna niż w ASCII, to wyrażenie to może nawet
    nie dopasowywaÄ znaków alfanumerycznych ASCII. Za pomocÄ POSIX-owych
    klas znaków, możesz napisaÄ /[[:alnum:]]/, i dopasowuje to wszystkie
    alfabetyczne i numeryczne znaki z twojego zestawu znaków.

    W listach znaków mogÄ pojawiÄ siÄ dodatkowe sekwencje specjalne.
    Dotyczy to zestawów znaków różnych od ASCII, które mogÄ posiadaÄ
    pojedyncze symbole (zwane elementami porównywania - collating
    elements) reprezentowane przez wiÄcej niż jeden znak, jak i kilka
    znaków równoważnych w operacjach porównywania, czy sortowania. (np.
    we francuskim, zwykÅe “e” i akcentowane (grave) e` sÄ równoważne.)

    Symbole porównywania (Collating Symbols)
       Symbolem porównywania jest wieloznakowy element porównywania
       zawarty pomiÄdzy [. a .]. Na przykÅad, jeÅli ch jest elementem
       porównywania, to [[.ch.]] jest wyrażeniem regularnym
       dopasowujÄcym ten element porównywania, podczas gdy [ch] jest
       wyrażeniem regularnym dopasowujÄcym c albo h.

    Klasy równoważnoÅci (Equivalence Classes)
       Klasa równoważnoÅci jest specyficznÄ dla ustawieÅ lokalnych
       nazwÄ dla listy równoważnych sobie znaków . Nazwa zawarta
       jest pomiÄdzy [= a =]. Na przykÅad, do reprezentacji wszystkich
       “e,” “`,” and “`.” możne zostaÄ użyta nazwa e. W tym
       przypadku, [[=e=]] jest wyrażeniem regularnym dopasowujÄcym
       dowolne z e, , ´ lub e`. `.

    Cechy te sÄ bardzo wartoÅciowe w ustawieniach lokalnych innych niż dla
    jÄzyka angielskiego. Funkcje biblioteczne, których gawk używa do
    dopasowywania wyrażeÅ regularnych rozpoznajÄ obecnie wyÅÄcznie POSIX-
    owych klas znaków; nie rozpoznajÄ one symboli porównywania ani klas
    równoważnoÅci.

    Operatory \y, \B, \<, \>, \w, \W, \` oraz \' sÄ specyficzne dla gawk;
    sÄ one rozszerzeniami opartymi na możliwoÅciach bibliotek wyrażeÅ
    regularnych GNU.

    Różne opcje wiersza poleceÅ kontrolujÄ sposób, w jaki gawk
    interpretuje znaki w wyrażeniach regularnych.

    Brak opcji
       W przypadku domyÅlnym gawk udostÄpnia wszystkie możliwoÅci
       wyrażeŠregularnych POSIX oraz powyżej opisane operatory
       wyrażeÅ regularnych GNU. Nie sÄ jednak obsÅugiwane wyrażenia
       powtarzane.

    --posix
       ObsÅugiwane sÄ tylko POSIX-owe wyrażenia regularne, operatory
       GNU nie majÄ swego specjalnego znaczenia. (tj., \w dopasowuje
       literaÅ w). Dozwolone sÄ wyrażenia powtarzane.

    --traditional
       Dopasowywane sÄ wyrażenia regularne tradycyjnego uniksowego
       awk. Operatory GNU nie majÄ swego specjalnego znaczenia, nie sÄ
       dostÄpne ani wyrażenia powtarzane ani POSIX-owe klasy znaków
       ([[:alnum:]] i tak dalej). Znaki opisywane przez ósemkowe lub
       szesnastkowe sekwencje specjalne sÄ traktowane dosÅownie, nawet
       jeÅli reprezentujÄ one metaznaki wyrażeÅ regularnych.

    --re-interval
       Pozwala na wyrażenia powtarzane, nawet przy użyciu
       --traditional.

  Akcje
    Instrukcje akcji sÄ zawarte w nawiasach { i }. Instrukcje akcji
    skÅadajÄ siÄ ze zwyczajnych instrukcji przypisania, warunków i
    instrukcji pÄtli, które można znaleÅºÄ w wiÄkszoÅci innych jÄzyków
    programowania. Operatory, instrukcje sterujÄcymi, a także instrukcje
    wejÅcia/wyjÅcia sÄ opracowane na podstawie tych, spotykanych w jÄzyku
    C.

  Operatory
    Operatory w AWK, w kolejnoÅci malejÄcego priorytetu, to

    (...)    Grupowanie

    $      Odniesienie siÄ do pola.

    ++ --    Inkrementuj i dekrementuj. Zarówno przedrostkowe i
          przyrostkowe.

    ^      PotÄgowanie (można użyÄ również **, oraz **= dla
          operatora przypisania).

    + - !    Jednoargumentowy plus, minus i logiczna negacja.

    * / %    Mnożenie, dzielenie i modulo (reszta dzielenia).

    + -     Dodawanie i odejmowanie.

    odstÄp   Konkatenacja (zÅÄczenie) ÅaÅcuchów.

    < >
    <= >=
    != ==    Regularne operatory relacyjne.

    ~ !~    Dopasowanie wyrażenia regularnego, dopasowanie zanegowane.
          UWAGA: Nie używaj staÅego wyrażenia regularnego (/foo/)
          po lewej stronie ~ lub !~. Używaj go tylko po prawej
          stronie. Wyrażenie /foo/ ~ exp ma takie samo znaczenie jak
          (($0 ~ /foo/) ~ exp). Nie jest to zazwyczaj rzecz, której
          oczekujesz.

    in     PrzynależnoÅÄ do tablicy.

    &&     Koniunkcja logiczna AND.

    ||     Alternatywa logiczna OR.

    ?:     Wyrażenie warunkowe z C. Ma ono postaÄ wyraż1 ? wyraż2 :
          wyraż3. JeÅli wyraż1 jest prawdziwe, to wartoÅciÄ
          wyrażenia jest wyraż2, w przeciwnym wypadku jest niÄ
          wyraż3. Obliczane jest wyÅÄcznie jedno z wyraż2 i
          wyraż3.

    = += -=
    *= /= %= ^= Przypisanie. ObsÅugiwane jest zarówno przypisanie
          absolutne (zmienna = wartoÅÄ) jak i przypisanie operatorowe
          (inne formy).

  Instrukcje sterujÄce
    Instrukcje sterujÄce sÄ nastÄpujÄce:

       if (warunek) instrukcja [ else instrukcja ]
       while (warunek) instrukcja
       do instrukcja while (warunek)
       for (wyraż1; wyraż2; wyraż3) instrukcja
       for (var in tablica) instrukcja
       break
       continue
       delete tablica[indeks]
       delete tablica
       exit [ wyrażenie ]
       { instrukcje }

  Instrukcje I/O
    Instrukcje I/O sÄ nastÄpujÄce:

    close(plik [, jak])  Zamyka plik, potok lub proces wspóÅbieżny (co-
               process). Opcjonalnego jak powinno siÄ używaÄ
               wyÅÄcznie do zamykania jednego koÅca
               dwukierunkowego potoku do procesu
               wspóÅbieżnego. Musi to byÄ wartoÅÄ ÅaÅcuchowa,
               albo "to" albo "from".

    getline        Ustawia $0 z nastÄpnego rekordu wejÅciowego;
               ustawia NF, NR, FNR.

    getline <plik     Ustawia $0 z nastÄpnego rekordu pliku; ustawia
               NF.

    getline var      Ustawia var z nastÄpnego rekordu wejÅciowego;
               ustawia NF, FNR.

    getline var <plik   Ustawia var z nastÄpnego rekordu pliku.

    polecenie | getline [var]
               Uruchamia przesyÅanie potokiem wyjÅcia polecenia
               albo do $0, albo do var, jak wyżej.

    polecenie |& getline [var]
               Uruchamia polecenia jako proces wspóÅbieżny,
               wysyÅajÄc potokiem jego wyjÅcie albo do $0 albo
               do var, jak wyżej. Procesy wspóÅbieżne sÄ
               rozszerzeniem gawk.

    next         KoÅczy przetwarzanie bieżÄcego rekordu
               wejÅciowego. NastÄpnie odczytywany jest kolejny
               rekord wejÅciowy i przetwarzanie rozpoczyna siÄ
               od pierwszego wzorca programu AWK. JeÅli
               osiÄgniÄto koniec danych wejÅciowych, wykonywany
               jest blok END.

    nextfile       KoÅczy przetwarzanie bieżÄcego pliku
               wejÅciowego. NastÄpny rekord wejÅciowy zostanie
               odczytany z kolejnego pliku wejÅciowego.
               Aktualizowane sÄ wartoÅci FILENAME i ARGIND, zaÅ
               FNR jest ustawiane na 1 i przetwarzanie
               rozpoczyna siÄ od pierwszego wzorca programu AWK.
               JeÅli osiÄgniÄty zostanie koniec danych
               wejÅciowych, wykonywany jest blok END.

    print         Wypisuje bieżÄcy rekord. Rekord wyjÅciowy
               zakoÅczony jest wartoÅciÄ zmiennej ORS.

    print lista-wyrażeŠ Wypisuje wyrażenia. Każde wyrażenie jest
               oddzielone wartoÅciÄ zmiennej OFS. WyjÅciowy
               rekord jest koÅczony wartoÅciÄ zmiennej ORS.

    print lista-wyrażeŠ>plik
               Wypisuje wyrażenia do pliku. Każde wyrażenie
               jest rozdzielone wartoÅciÄ zmiennej OFS. Rekord
               wyjÅciowy jest zakoÅczony wartoÅciÄ zmiennej ORS.

    printf fmt, lista-wyrażeÅ
               Formatuje i wypisuje.

    printf fmt, lista-wyrażeŠ>plik
               Formatuje i wypisuje do pliku.

    system(cmd-line)   WywoÅuje polecenie systemowe cmd-line, i zwraca
               jego status wyjÅcia. (funkcja może nie byÄ
               dostÄpna na systemach nie POSIX-owych.)

    fflush([plik])    Opróżnia bufory zwiÄzane z otwartym plikiem
               wynikowym lub potokiem plik. JeÅli pominiÄto
               plik, to opróżniane jest standardowe wyjÅcie.
               Jeżeli plik jest ÅaÅcuchem pustym, to
               opróżniane sÄ bufory wszystkich otwartych
               plików i potoków.

    Dozwolone sÄ też dodatkowe przekierowania wejÅcia i wyjÅcia dla print
    i printf.

    print ... >> plik
       dokleja wyjÅcie do pliku. a przekierowanie

    print ... | polecenie
       zapisuje do potoku.

    print ... |& polecenie
       wysyÅa dane do procesu wspóÅbieżnego.

    Polecenie getline zwraca zero na koÅcu pliku, a -1 przy bÅÄdzie. W
    przypadku bÅÄdu, ERRNO zawiera ÅaÅcuch opisujÄcy problem.

    UWAGA: używajÄc potoku lub procesu wspóÅbieżnego do getline albo z
    print czy printf wewnÄtrz pÄtli, musisz użyÄ close() do utworzenia
    nowych instancji tego polecenia. AWK nie zamyka automatycznie potoków
    ani procesów wspóÅbieżnych gdy zwrócÄ one EOF.

  Instrukcja printf
    Wersje AWK instrukcji printf oraz funkcji sprintf() (patrz niżej)
    przyjmujÄ nastÄpujÄce formaty konwersji:

    %c   Znak ASCII. JeÅli argument użyty z %c byÅ numeryczny, to
        zostanie potraktowany jak znak do wypisania. W przeciwnym
        wypadku, argument bÄdzie zrozumiany jako ÅaÅcuch i zostanie
        wypisany tylko pierwszy znak tego ÅaÅcucha.

    %d, %i liczba dziesiÄtna (czÄÅÄ caÅkowita).

    %e , %E
        Liczba zmiennoprzecinkowa w postaci [-]d.ddddddE[+-]dd. Format
        %E używa po prostu E zamiast e.

    %f   Liczba zmiennoprzecinkowa w postaci [-]ddd.dddddd.

    %g , %G
        Używa konwersji e lub f w zależnoÅci od tego, która jest
        krótsza i pomijajÄc nieznaczÄce zera. Format %G używa E
        zamiast e.

    %o   Liczba ósemkowa bez znaku (także caÅkowita).

    %u   Liczba dziesiÄtna bez znaku (znów, caÅkowita).

    %s   CiÄg znaków (ÅaÅcuch).

    %x , %X
        Liczba szesnastkowa bez znaku (caÅkowita). Format %X używa
        liter ABCDEF zamiast abcdef.

    %%   Pojedynczy znak %; żaden argument nie jest konwertowany.

    MiÄdzy % a literÄ sterujÄcÄ mogÄ znaleÅºÄ siÄ opcjonalne parametry
    dodatkowe:

    n$   Oznacza użycie n-tego argumentu w tym miejscu formatowania.
       Nosi nazwÄ specyfikatora pozycyjnego i jest przeznaczone
       gÅównie do użytku w przetÅumaczonych wersjach ÅaÅcuchów
       formatu, nie w oryginalnym tekÅcie programu AWK. Jest to
       rozszerzenie gawk.

    -   Wyrażenie w swoim polu powinno byÄ wyrównane do lewej.

    spacja W przypadku konwersji numerycznych, poprzedź wartoÅci dodatnie
       odstÄpem, zaÅ ujemne znakiem minus.

    +   Znak plus, użyty przed modyfikatorem szerokoÅci (patrz niżej),
       nakazuje zawsze umieszczaÄ znak liczby przy konwersjach
       numerycznych, nawet jeżeli formatowane dane sÄ dodatnie.
       Modyfikator + powoduje unieważnienie modyfikatora spacji.

    #   Używa “alternatywnej postaci” pewnych liter sterujÄcych. Dla
       %o, dodaje poczÄtkowe zero. Dla %x oraz %X dodaje poczÄtkowe 0x
       lub 0X przy niezerowych wynikach. Dla %e, %E oraz %f wynik
       zawsze zawiera kropkÄ dziesiÄtnÄ. Dla %g i %G z wyniku nie sÄ
       usuwane koÅcowe zera.

    0   PoczÄtkowe 0 (zero) dziaÅa jako flaga, wskazujÄca, że wynik
       powinien byÄ uzupeÅniony zerami zamiast spacji. Odnosi siÄ to
       nawet do formatów nie-numerycznych. Flaga ta dziaÅa tylko
       wtedy, gdy pole jest szersze niż wartoÅÄ do wypisania.

    width (szerokoÅÄ)
       Pole powinno byÄ wypeÅnione do tej szerokoÅci. Zwykle pole
       uzupeÅniane jest spacjami. JeÅli użyto flagi 0, to wypeÅnienie
       zostanie dokonane przy użyciu zer.

    .prec (dokÅadnoÅÄ)
       Liczba okreÅlajÄca dokÅadnoÅÄ, jaka ma zostaÄ użyta przy
       wypisywaniu. Dla formatów %e, %E i %f, jest to liczba cyfr,
       jakie zostanÄ wypisane po kropce dziesiÄtnej. Dla formatów %g
       i %G okreÅla maksymalnÄ liczbÄ cyfr znaczÄcych. Dla formatów
       %d, %o, %i, %u, %x oraz %X okreÅla minimalnÄ liczbÄ cyfr do
       wypisania. Dla %s jest to maksymalna liczba znaków ÅaÅcucha,
       jakie majÄ zostaÄ wypisane.

    Dynamiczne wÅaÅciwoÅci width i prec z printf() używanego w jÄzyku C sÄ
    również wspierane. Znak gwiazdki * w miejscu specyfikacji zarówno
    width jak i prec powoduje, że ich wartoÅci sÄ pobierane z listy
    argumentów, przekazywanej printf lub sprintf(). ChcÄc użyÄ
    specyfikatora pozycyjnego z dynamicznÄ szerokoÅciÄ lub dokÅadnoÅciÄ
    należy podaÄ n$ po * w ÅaÅcuchu formatu. Na przykÅad, "%3$*2$.*1$s".

  Specjalne nazwy plików
    Podczas przekierowaŠI/O przy użyciu print czy też printf do pliku,
    albo przy użyciu getline z pliku, gawk rozpoznaje wewnÄtrznie pewne
    specjalne nazwy plików. Te nazwy plików umożliwiajÄ dostÄp do
    otwartych deskryptorów plików, dziedziczonych po procesie
    rodzicielskim gawk'a (zazwyczaj powÅoce). Inne pliki specjalne
    zapewniajÄ dostÄp do informacji o uruchomionym procesie gawk. Z tych
    specjalnych nazw plików można również korzystaÄ w wierszu poleceÅ
    do okreÅlania plików danych. Te nazwy to:

    /dev/stdin Standardowe wejÅcie.

    /dev/stdout Standardowe wyjÅcie.

    /dev/stderr Standardowe wyjÅcie diagnostyczne.

    /dev/fd/n  Plik zwiÄzany z otwartym deskryptorem pliku n.

    SÄ one szczególnie przydatne do komunikatów o bÅÄdach. Na przykÅad:

       print "SpieprzyÅeÅ to!" > "/dev/stderr"

    podczas gdy w przeciwnym wypadku musiaÅbyÅ użyÄ

       print "SpieprzyÅeÅ to!" | "cat 1>&2"

    Poniższych specjalnych nazw plików można używaÄ z operatorem
    procesu wspóÅbieżnego |& do tworzenia witrualnych poÅÄczeÅ sieciowych
    TCP/IP.

    /inet/tcp/lport/rhost/rport Plik dla poÅÄczenia TCP/IP na lokalnym
                  porcie lport do zdalnej maszyny rhost na
                  zdalnym porcie rport. Użyj portu 0,
                  jeÅli chcesz, by to system znalazÅ port.

    /inet/udp/lport/rhost/rport Podobne, lecz używa UDP/IP zamiast
                  TCP/IP.

    /inet/raw/lport/rhost/rport Zarezerwowane do przyszÅego użytku.

    Inne specjalne nazwy plików zapewniajÄce informacje o dziaÅajÄcym
    procesie gawk. Te nazwy plików sÄ obecnie przestarzaÅe. Do uzyskania
    informacji, jakie podajÄ, należy skorzystaÄ z tablicy PROCINFO .
    Nazwy tych plików to:

    Odczytanie tego pliku zwraca PID bieżÄcego procesu. Liczba jest w
    postaci
          dziesiÄtnej i zakoÅczona jest nowÄ liniÄ.

    /dev/ppid  Odczytanie tego pliku zwróci PID procesu rodzicielskiego.
          Podobnie jak wyżej, liczba jest dziesiÄtna i zakoÅczona
          nowÄ liniÄ.

    /dev/pgrpid Odczytanie tego pliku zwróci identyfikator grupy procesów
          bieżÄcego procesu, zapisany w postaci dziesiÄtnej i
          zakoÅczony nowÄ liniÄ.

    /dev/user  Odczytanie tego pliku zwróci pojedynczy rekord, zakoÅczony
          nowÄ liniÄ. Pola sÄ oddzielone spacjami. $1 jest wartoÅciÄ
          wywoÅania systemowego getuid(2), $2 jest wartoÅciÄ
          wywoÅania systemowego geteuid(2), $3 jest wartoÅciÄ
          wywoÅania systemowego getgid(2), a $4 jest wartoÅciÄ
          wywoÅania systemowego getegid(2). JeÅli sÄ jeszcze jakieÅ
          dodatkowe pola, to sÄ to identyfikatory grup, zwrócone
          przez getgroups(2). W niektórych systemach może nie byÄ
          obsÅugiwana przynależnoÅÄ do wielu grup.

  Funkcje numeryczne
    AWK ma nastÄpujÄce wbudowane funkcje arytmetyczne:

    atan2(y, x)  zwraca arcus tangens y/x w radianach.

    cos(wyraż)  zwraca cosinus z wyraż w radianach.

    exp(wyraż)  funkcja wykÅadnicza.

    int(wyraż)  skraca do liczby caÅkowitej.

    log(wyraż)  funkcja logarytmu naturalnego.

    rand()    zwraca liczbÄ losowÄ z przedziaÅu 0 i 1.

    sin(wyraż)  zwraca sinus z wyraż w radianach.

    sqrt(wyraż) pierwiastek kwadratowy.

    srand([wyraż])
           Używa wyraż jako nowego nasionka dla generatora liczb
           losowych. Bez podanego wyraż, używany jest czas dnia.
           WartoÅÄ zwracana to poprzednie nasionko generatora liczb
           losowych.

  Funkcje ÅaÅcuchowe
    AWK ma nastÄpujÄce wbudowane funkcje ÅaÅcuchowe:

    asort(s [, d])     Zwraca liczbÄ elementów w źródÅowej tablicy
                s. ZawartoÅÄ s jest sortowana z zastosowaniem
                zwykÅych reguÅ gawk do porównywania wartoÅci,
                zaÅ indeksy posortowanych wartoÅci s
                azstÄpowane sÄ kolejnymi liczbami caÅkowitymi,
                poczÄwszy od 1. JeÅli podano opcjonalnÄ
                tablicÄ docelowÄ d, to najpierw s jest
                powielana do d, a nastÄpnie sortowana jest d, a
                indeksy tablicy źródÅowej s pozostajÄ
                niezmienione.

    gensub(r, s, h [, t])  w ÅaÅcuchu docelowym t wyszukuje podÅaÅcuchy
                odpowiadajÄce wyrażeniu regularnemu r.
                Jeżeli h jest ÅaÅcuchem zaczynajÄcym siÄ od g
                lub G, to zastÄpuje wszystkie znalezione
                dopasowania r przez s. W przeciwnym wypadku, h
                jest liczbÄ wskazujÄcÄ, które z kolejnych
                dopasowaÅ r ma zostaÄ zastÄpione. Jeżeli nie
                podano t, to zamiast niego używane jest $0.
                WewnÄtrz tekstu zastÄpujÄcego s, można
                posÅużyÄ siÄ sekwencjÄ \n, gdzie n jest cyfrÄ
                od 1 do 9, wskazujÄcÄ na tekst dopasowany przez
                n-te podwyrażenie w nawiasach. Sekwencja \0
                oznacza caÅy dopasowany tekst, tak samo jak
                znak &. W przeciwieÅstwie do sub() i gsub(),
                jako wynik funkcji zwracany jest zmieniony
                ÅaÅcuch, zaÅ pierwotny ÅaÅcuch docelowy
                pozostaje nie zmieniony.

    gsub(r, s, t)      każdy podÅaÅcuch, odpowiadajÄcy wyrażeniu
                regularnemu r w ÅaÅcuchu t, wymienia na ÅaÅcuch
                s, i zwraca liczbÄ podmian. JeÅli nie podano
                t, używa $0. Znak & w tekÅcie zastÄpujÄcym
                zostanie zastÄpiony faktycznie dopasowanym
                tekstem. Użyj \& by otrzymaÄ literaÅ &.
                (Musi to byÄ wpisane jako "\\&". PeÅniejsze
                omówienie reguÅ & oraz odwrotnych ukoÅników w
                tekÅcie zastÄpujÄcym dla funkcji sub(), gsub()
                i gensub() znajdziesz w pozycji GAWK: Efektywne
                programowanie w AWK.)

    index(s, t)       zwraca indeks ÅaÅcucha t w ÅaÅcuchu s, lub
                zero, jeÅli t nie zostaÅo znalezione.

    length(s)        zwraca dÅugoÅÄ ÅaÅcucha s lub dÅugoÅÄ $0, jeÅli
                nie podano s.

    match(s, r [, a])    zwraca pozycjÄ w s, gdzie pojawia siÄ
                wyrażenie regularne r. JeÅli nie podano r,
                zwracane jest zero. JeÅli jest jednak obecne,
                to dodatkowo ustawiane sÄ zmienne RSTART i
                RLENGTH. Zauważ, że kolejnoÅÄ argumentów
                jest taka sama jak dla operatora ~: str ~ re.
                JeÅli podano tablicÄ a, to jest ona czyszczona
                a nastÄpnie elementy od 1 do n wypeÅniane sÄ
                fragmentami s pasujÄcymi do odpowiednich
                ujÄtych w nawiasy podwyrażeÅ z r. Zerowy
                element a zawiera fragment s dopasowany przez
                caÅe wyrażenie regularne r.

    split(s, a, r)     dzieli ÅaÅcuch s na tablicÄ a w miejscach
                rozdzielonych wyrażeniem regularnym r, i
                zwraca liczbÄ pól. JeÅli pominiÄto r, zamiast
                niego używane jest FS. Na poczÄtku, tablica a
                jest czyszczona. PodziaÅ odbywa siÄ identycznie
                jak opisany powyżej podziaŠrekordu na pola.

    sprintf(fmt, lista-wyraż)
                wypisuje listÄ-wyraż wedÅug fmt, i zwraca
                ÅaÅcuch wyjÅciowy.

    strtonum(str)      Bada str, i zwraca jego numerycznÄ wartoÅÄ.
                JeÅli str zaczyna siÄ od poczÄtkowego 0, to
                strtonum() przyjmuje, że str jest liczbÄ
                ósemkowÄ. JeÅli str zaczyna siÄ od
                poczÄtkowego 0x lub 0X, to strtonum()
                przyjmuje, że str jest liczbÄ szesnastkowÄ.

    sub(r, s, t)      Podobne do gsub(), lecz podmieniany jest tylko
                pierwszy odpowiadajÄcy podÅaÅcuch.

    substr(s, i, n)     zwraca maksymalnie n-znakowy podÅaÅcuch
                ÅaÅcucha s, zaczynajÄcy siÄ od pozycji i.
                JeÅli pominiÄto parametr n, użyta zostaje
                reszta s.

    tolower(str)      zwraca kopiÄ ÅaÅcucha str, w której wszystkie
                wielkie litery zostaÅy zastÄpione maÅymi. Nie
                alfabetyczne znaki pozostajÄ bez zmian.

    toupper(str)      zwraca kopiÄ ÅaÅcucha str, w której wszystkie
                maÅe litery zostaÅy zastÄpione wielkimi. Nie
                alfabetyczne znaki pozostajÄ bez zmian.

  Funkcje czasu
    Ponieważ jednym z podstawowych zadaŠprogramów AWK jest przetwarzanie
    plików z logami, które zawierajÄ informacje czasowe, gawk udostÄpnia
    nastÄpujÄce funkcje, umożliwiajÄce uzyskiwanie znaczników czasu
    (timestamps) i ich formatowanie.

    mktime(danedaty)
         Zamienia danedaty w znacznik czasu o tej postaci, co zwracana
         przez systime(). danedaty jest ÅaÅcuchem postaci YYYY MM DD
         HH MM SS[ DST]. ZawartoÅciÄ ÅaÅcucha jest szeÅÄ lub siedem
         liczb oznaczajÄcych odpowiednio: peÅny rok ÅÄcznie ze
         stuleciem, miesiÄc od 1 do 12, dzieÅ miesiÄca od 1 do 31,
         godzina od 0 do 23, minuta od 0 do 59, i sekunda od 0 do 60,
         oraz opcjonalna flaga zmiany czasu na letni. WartoÅci tych
         liczb nie muszÄ leżeÄ w podanych zakresach. Na przykÅad,
         godzina -1 oznacza 1 godzinÄ przed póÅnocÄ. PrzyjÄto
         kalendarz gregoriaÅski zaczynajÄcy siÄ od zera, w którym rok
         0 wystÄpuje przed rokiem 1, a rok -1 przed rokiem 0. ZakÅÄda
         siÄ, że czas jest podany wedÅug lokalnej strefy czasowej.
         JeÅli flaga czasu letniego jest dodatnia, to czas jest czasem
         letnim. JeÅli jest zerowa, to standardowym. JeÅli jest
         ujemna (domyÅlne), to mktime() próbuje ustaliÄ czy dla
         zadanego czasu funkcjonuje czas letni. JeÅli danedaty nie
         zawierajÄ wystarczajÄcej liczby elementów lub wyknikowy czas
         jest poza zakresem, to funkcja zwraca -1.

    strftime(format, timestamp)
         formatuje timestamp wedÅug wskazówek zawartych w zmiennej
         format. timestamp powinien byÄ taki sam, jak ten, zwracany
         przez systime(). JeÅli brakuje parametru timestamp, używany
         jest bieżÄcy czas dnia. Jeżeli pominiÄto format, to
         używany jest domyÅlny format równoważny formatowi wyników
         z date(1). Zobacz specyfikacjÄ funkcji strftime () w ANSI C,
         aby zobaczyÄ jakie konwersje formatów sÄ na pewno dostÄpne.
         Razem z gawk dostarczana jest wersja public domain
         strftime(3) oraz odpowiednia strona podrÄcznika man; jeÅli ta
         wersja zostaÅa użyta do zbudowania gawk, to wszystkie
         konwersje opisane na tej stronie bÄdÄ dostÄpne dla gawk.

    systime() zwraca bieżÄcy czas dnia w liczbach sekund od poczÄtku Epoki
         (czyli od póÅnocy UTC, 1 stycznia 1970 na systemach POSIX-
         owych).

  Funkcje operujÄce na bitach
    PoczÄwszy od wersji 3.1 gawk, dostÄpne sÄ poniższe funkcje operujÄce
    na bitach. DziaÅajÄ przez konwersjÄ wartoÅci zmiennoprzecinkowych
    podwójnej precyzji na caÅkowite unsigned long, wykonanie operacji, a
    nastÄpnie konwersjÄ wyniku z powrotem na zmiennoprzecinkowy. Te
    funkcje to:

    and(v1, v2)     Zwraca bitowÄ koniunkcjÄ AND wartoÅci podanych
              przez v1 i v2.

    compl(val)     Zwraca bitowe uzupeÅnienie val.

    lshift(val, ile)  Zwraca wartoÅÄ val, przesuniÄtÄ w lewo o ile
              bitów.

    or(v1, v2)     Zwraca bitowÄ alternatywÄ OR wartoÅci podanych
              przez v1 i v2.

    rshift(val, ile)  Zwraca wartoÅÄ val, przesuniÄtÄ w prawo o ile
              bitów.

    xor(v1, v2)     Zwraca bitowÄ alternatywÄ wykluczajÄcÄ XOR wartoÅci
              podanych przez v1 i v2.

  Funkcje internacjonalizacji
    PoczÄwszy od wersji 3.1 gawk, można używaÄ wewnÄtrz programów AWK
    funkcji do tÅumaczenia ÅaÅcuchów podczas wykonania programu.
    SzczegóÅy opisano w GAWK: Efektywne programowanie w AWK.

    bindtextdomain(katalog [, domena])
       OkreÅla katalog, w którym gawk szuka plików .mo, w przypadku
       gdy nie bÄdÄ lub nie mogÄ byÄ umieszczone w ,,standardowych''
       miejscach (np., podczas testów). Zwraca katalog, z którym
       jest ,,zwiÄzana'' domena.
       DomyÅlnÄ domenÄ jest wartoÅÄ TEXTDOMAIN. JeÅli katalog jest
       ÅaÅcuchem pustym (""), to bindtextdomain() zwraca bieżÄce
       wiÄzanie dla zadanej domeny.

    dcgettext(ÅaÅcuch [, domena [, kategoria]])
       Zwraca tÅumaczenie ÅaÅcucha w domenie tekstowej domena dla
       kategorii locale kategoria. DomyÅlnÄ domenÄ jest bieżÄca
       wartoÅÄ TEXTDOMAIN. DomyÅlnÄ wartoÅciÄ kategorii jest
       "LC_MESSAGES".
       JeÅli podaje siÄ wartoÅÄ kategorii, to musi to byÄ ÅaÅcuch
       równy jednej ze znanych kategorii locale opisanych w GAWK:
       Efektywne programowanie w AWK. Trzeba również podaÄ domenÄ
       tekstowÄ. Użyj TEXTDOMAIN, jeÅli chcesz korzystaÄ z bieżÄcej
       domeny.

FUNKCJE UŻYTKOWNIKA
    Funkcje w AWK sÄ definiowane nastÄpujÄco:

       function nazwa(lista parametrów) { instrukcje }

    Funkcje sÄ wykonywane po wywoÅaniu ich z wyrażeÅ wystÄpujÄcych we
    wzorcach lub akcjach. Do tworzenia instancji parametrów formalnych,
    zadeklarowanych w funkcji używane sÄ parametry faktyczne użyte w
    wywoÅaniu funkcji. Tablice sÄ przekazywane przez wskazanie, inne
    zmienne przez wartoÅÄ.

    Ponieważ funkcje pierwotnie nie byÅy czÄÅciÄ jÄzyka AWK, obsÅuga
    zmiennych lokalnych jest trochÄ niezdarna: SÄ one deklarowana jako
    dodatkowe parametry w liÅcie parametrów. Konwencja polega na
    separowaniu zmiennych lokalnych od parametrów dodatkowymi spacjami w
    liÅcie parametrów. Na przykÅad:

       function f(p, q,   a, b) { # a i b sÄ lokalne
               ..... }

       /abc/   { ... ; f(1, 2) ; ... }

    Lewy nawias w wywoÅaniu funkcji musi wystÄpowaÄ bezpoÅrednio za nazwÄ
    funkcji, bez wtrÄconej biaÅej spacji. Ma to na celu zapobieżenie
    niejednoznacznoÅci skÅadni z operatorem konkatenacji (ÅÄczenia).
    Ograniczenie to nie odnosi siÄ do funkcji wbudowanych, które sÄ
    opisane powyżej.

    Funkcje mogÄ woÅaÄ siebie nawzajem i mogÄ byÄ rekurencyjne. Parametry
    funkcji używane jako zmienne lokalne sÄ podczas wywoÅania funkcji
    inicjalizowane na ÅaÅcuch pusty i liczbÄ zero. ChcÄc, by funkcja
    zwracaÅa wartoÅÄ należy posÅużyÄ siÄ skÅadniÄ: return wyraż.
    WartoÅÄ zwracana przez funkcjÄ jest niezdefiniowana jeÅli nie podano
    wartoÅci zwracanej lub funkcja koÅczy pracÄ bez jawnej instrukcji
    powrotu.

    Jeżeli użyto --lint, to gawk ostrzega o wywoÅaniach niezdefiniowanych
    funkcji podczas analizy skÅadni, a nie w czasie wykonania. WywoÅanie
    niezdefiniowanej funkcji w czasie wykonania powoduje bÅÄd krytyczny.

    Zamiast sÅowa function można używaÄ sÅowa funct.

DYNAMICZNE ÅADOWANIE NOWYCH FUNKCJI
    PoczÄwszy od wersji 3.1 gawk, można dynamicznie dodawaÄ nowe funkcje
    wbudowane do pracujÄcego interpretera gawk. DokÅadne szczegóÅy
    wykraczajÄ poza zakres tej strony podrÄcznika. Można je znaleÅºÄ w
    GAWK: Efektywne programowanie w AWK.

    extension(objekt, funkcja)
        Dynamicznie doÅÄcza plik obiektów wspóÅużytkowanych o nazwie
        objekt, i wywoÅuje funkcjÄ z tego obiektu, do wykonania
        inicjowania. Obydwa te argumenty powinny byÄ podane jako
        ÅaÅcuchy. Zwraca wartoÅÄ zwracanÄ przez funkcjÄ.

    Ta funkcja jest dostarczana i dokumentowana w GAWK: Efektywne
    programowanie w AWK, ale wszystko dotyczÄce tej cechy może siÄ zmieniÄ
    w kolejnym wydaniu. SILNIE zalecamy, byŠnie używaŠtej funkcji do
    czegoÅ, czego nie masz zamiaru robiÄ ponownie.

SYGNAÅY
    pgawk przyjmuje dwa sygnaÅy. SIGUSR1 powoduje, że zrzuca on profil i
    stos wywoÅÄÅ funkcji do pliku profilu, którym jest albo awkprof.out,
    albo plik podany z opcjÄ --profile. NastÄpnie kontynuuje dziaÅanie.
    SIGHUP powoduje, że zrzuca on profil i stos wywoÅÄÅ funkcji a
    nastÄpnie koÅczy pracÄ.

PRZYKÅADY
    Wypisz i posortuj nazwy zgÅoszeniowe (login) wszystkich użytkowników:

      BEGIN   { FS = ":" }
         { print $1 | "sort" }

    Zlicz linie w pliku:

         { nlines++ }
      END { print nlines }

    Poprzedź każdÄ liniÄ jej numerem w pliku:

      { print FNR, $0 }

    Konkatenatuj i numeruj linie (wariacja tematu):

      { print NR, $0 }

INTERNACJONALIZACJA
    StaÅe ÅaÅcuchowe sÄ ciÄgami znaków ujÄtymi w cudzysÅowy. W
    Årodowiskach innych niż angielskojÄzyczne, możliwe jest oznakowanie
    ÅaÅcuchów w programie AWK jako wymagajÄcych tÅumaczenia na wÅÄsny
    jÄzyk narodowy. ÅaÅcuchy takie sÄ oznaczone w programie AWK przez
    poczÄtkowy znak podkreÅlenia (“_”). Na przykÅad,

       gawk 'BEGIN { print "hello, world" }'

    zawsze wypisuje hello, world. Ale,

       gawk 'BEGIN { print _"hello, world" }'

    we Francji może wypisaÄ bonjour, monde.

    W tworzeniu i uruchamianiu zlokalizowanego programu AWK wyróżnia siÄ
    kilka etapów.

    1. Dodanie akcji BEGIN przypisujÄcej wartoÅÄ zmiennej TEXTDOMAIN do
      ustawienia domeny tekstowej na nazwÄ skojarzonÄ z naszym programem.

        BEGIN { TEXTDOMAIN = "myprog" }

      Umożliwia to gawkowi znalezienie pliku .mo zwiÄzanego z programem.
      Be ztego kroku, gawk używa domeny tekstowej messages, która
      prawdopodobnie nie zawiera tÅumaczeÅ dla naszego programu.

    2. Oznakowanie poczÄtkowymi znakami podkreÅlenia wszystkich
      ÅaÅcuchów, które powinny zostaÄ przetÅumaczone.

    3. JeÅli to potrzebne, użycie w programie odpowiednich funkcji
      dcgettext() i/lub bindtextdomain().

    4. Uruchomienie gawk --gen-po -f myprog.awk > myprog.po w celu
      utworzenia pliku .po dla naszego programu.

    5. Zapewnienie wÅaÅciwego tÅumaczenia, zbudowanie i zainstalowanie
      odpowiedniego pliku .mo.

    Funkcje internacjonalizacji opisano szczegóÅowo w GAWK: Efektywne
    programowanie w AWK.

ZGODNOÅÄ Z POSIX
    Podstawowym celem gawk byÅa zgodnoÅÄ ze standardem POSIX, a także
    zgodnoÅÄ z najnowszymi wersjami UNIX awk. W tym celu gawk zawiera
    nastÄpujÄce widzialne dla użytkownika wÅaÅciwoÅci, które nie sÄ
    opisane w ksiÄżce o AWK, lecz sÄ czÄÅciÄ awk z Bell Laboratories
    (Systemu Vr4), a także sÄ czÄÅciÄ standardu POSIX.

    KsiÄżka wskazuje, że przypisanie w wierszu poleceÅ zachodzi gdy awk w
    innym wypadku otworzyÅ by argument jako plik, co nastÄpuje po wykonaniu
    bloku BEGIN. Jednak we wczeÅniejszych implementacjach, gdy takie
    przypisanie pojawiÅo siÄ przed jakimikolwiek nazwami plików,
    nastÄpowaÅo ono przed uruchomieniem bloku BEGIN. Aplikacje z czasem
    zaczÄÅy polegaÄ na tej “wÅaÅciwoÅci”. Gdy awk zostaÅ zmieniony tak, by
    odpowiadaÅ dokumentacji, dodano opcjÄ -v do przypisywania wartoÅci
    zmiennym przed wykonaniem programu, aby usatysfakcjonowaÄ aplikacje,
    które zależaÅy od starego zachowania. (WÅaÅciwoÅÄ ta zostaÅa
    uzgodniona miÄdzy programistami Bell Laboratories i GNU).

    Opcja -W, przeznaczona dla wÅaÅciwoÅci zależnych od implementacji
    należy do standardu POSIX.

    Podczas przetwarzania argumentów, gawk używa specjalnej opcji “--”,
    sygnalizujÄcej koniec argumentów. W trybie zgodnoÅci bÄdzie
    ostrzegaÅ, lecz poza tym ignorowaÅ opcje niezdefiniowane. W normalnym
    trybie dziaÅania, argumenty takie sÄ przekazywane do programu AWK, aby
    je przetworzyÅ.

    KsiÄżka o AWK nie definiuje wartoÅci zwracanej przez srand(). Wersja
    SVr4 UNIX awk (oraz standard POSIX) zwracajÄ wartoÅÄ poprzedniego
    używanego nasionka, umożliwiajÄc Åledzenie kolejnych sekwencji liczb
    losowych. Dlatego srand() w gawk również zwraca poprzednio używane
    nasionko.

    Innymi nowymi wÅaÅciwoÅciami sÄ: używanie wielu opcji -f (z MKS awk),
    tablica ENVIRON, sekwencje specjalne \a oraz \v (opracowane oryginalnie
    w gawk i przeniesione z powrotem do wersji Bell Laboratories); funkcje
    wbudowane tolower() i toupper() (z Bell Laboratories) oraz specyfikacje
    konwersji ANSI C w printf (zrobione pierwotnie w wersji Bell
    Laboratories).

WÅAÅCIWOÅCI HISTORYCZNE
    IstniejÄ dwie historyczne wÅaÅciwoÅci AWK, obsÅugiwane przez gawk. Po
    pierwsze, możliwe jest wywoÅanie funkcji wbudowanej length() nie tylko
    bez argumentów, ale również bez nawiasów! Tak wiÄc

       a = length # ÅwiÄty Algol 60, Batman!

    oznacza to samo co jedno z poniższych

       a = length()
       a = length($0)

    WÅaÅciwoÅÄ ta jest oznaczona jako “nieaprobowana” w standardzie POSIX i
    gawk wypisuje ostrzeżenie o jej użyciu, o ile podano w wierszu
    poleceÅ opcjÄ -W lint.

    InnÄ wÅaÅciwoÅciÄ jest używanie instrukcji continue lub break poza
    ciaÅami pÄtli while, for lub do. Tradycyjne implementacje AWK
    traktowaÅy takie użycie jako równoważnik instrukcji next. Gawk
    realizuje ten sposób użycia, jeÅli podano opcjÄ --traditional.

ROZSZERZENIA GNU
    Gawk ma kilka rozszerzeÅ w stosunku do POSIX awk. SÄ one opisane w tej
    sekcji. Wszystkie rozszerzenia, które sÄ tu opisane można wyÅÄczyÄ,
    wywoÅujÄc gawk z opcjÄ --traditional.

    NastÄpujÄce wÅaÅciwoÅci gawk nie sÄ dostÄpne w wersjach POSIX awk.

    · Dla plików podanych opcjÄ -f nie jest wykonywane przeszukiwanie
     Åcieżki. option. Dlatego też, zmienna Årodowiskowa AWKPATH nie
     jest zmiennÄ specjalnÄ.

    · Sekwencja specjalna \x (WyÅÄczana przez --posix.)

    · Funkcja fflush() (WyÅÄczana przez --posix.)

    · MożliwoÅÄ kontynuowania linii po ? i :. (WyÅÄczana przez
     --posix.)

    · StaÅe ósemkowe i szesnastkowe w programach AWK.

    · Zmienne ARGIND, BINMODE, ERRNO, LINT, RT i TEXTDOMAIN nie sÄ
     specjalne.

    · Zmienna IGNORECASE oraz jej efekty uboczne nie sÄ dostÄpne.

    · Zmienna FIELDWIDTHS oraz rozdzielanie o ustalonej szerokoÅci pola.

    · Nie jest dostÄpna tablica PROCINFO

    · PosÅugiwanie siÄ RS jako wyrażeniem regularnym.

    · Nie sÄ rozpoznawane specjalne nazwy plików dostÄpne do przeadresowaÅ
     I/O.

    · Operator |& do tworzenia procesów wspóÅbieżnych.

    · MożliwoÅÄ wydzielania pojedynczych znaków przy użyciu ÅaÅcucha
     pustego jako wartoÅci FS oraz jako trzeciego argumentu funkcji
     split().

    · Użycie delete array do kasowania caÅej zawartoÅci tablicy.

    · Użycie nextfile do porzucenia przetwarzania bieżÄcego pliku
     wejÅciowego.

    · Opcjonalny drugi argument funkcji close().

    · Opcjonalny trzeci argument funkcji match().

    · MożliwoÅÄ użycia specyfikatorów pozycyjnych w printf i sprintf().

    Funkcje
     and(), asort(), bindtextdomain(), compl(), dcgettext(), gensub(),
     lshift(), mktime(), or(), rshift(), strftime(), strtonum(), systime()
     i xor(). ! .

    · Lokalizowalne ÅaÅcuchy.

    · Dynamiczne dodawanie nowych funkcji wbudowanych, funkcjÄ extension().

    KsiÄżka o AWK nie definiuje wartoÅci zwracanej przez funkcjÄ close().
    Zaimplementowana w Gawk funkcja close() zwraca wartoÅÄ z fclose(3) lub
    pclose(3), zależnie czy zamykano plik czy potok. Zwraca kod
    zakoÅczenia procesu przy zamykaniu potoku wejÅciowego. WartoÅciÄ
    zwracanÄ jest -1 jeÅli dany plik, potok czy proces wspóÅbieżny nie
    byÅy otwarte za pomocÄ przekierowania.

    Gdy gawk jest wywoÅany z opcjÄ --traditional, jeÅli argumentem fs opcji
    -F jest “t”, to FS jest ustawiane na znak tabulacji. Zauważ, że
    wpisanie gawk -F\t ... powoduje po prostu zacytowanie przez powÅokÄ
    znaku “t” i nie przesyÅa “\t” do opcji -F. Ponieważ jest to raczej
    brzydki przypadek specjalny, nie jest to zachowanie domyÅlne.
    Zachowanie to nie pojawia siÄ również po podaniu opcji -W posix. Aby
    faktycznie uzyskaÄ znak tabulacji jako separator pól, najlepiej
    posÅużyÄ siÄ apostrofami jako znakami cytowania: gawk -F'\t' ....

ZMIENNE ÅRODOWISKOWE
    Do podania listy katalogów przeglÄdanych przez gawk podczas
    poszukiwania plików zadanych opcjami -f i --file można posÅużyÄ siÄ
    zmiennÄ ÅrodowiskowÄ AWKPATH.

    JeÅli w Årodowisku istnieje zmienna POSIXLY_CORRECT to gawk zachowuje
    siÄ tak, jakby podano mu w wierszu poleceÅ opcjÄ --posix. JeÅli podano
    opcjÄ --lint, gawk wyda ostrzeżenie o tym efekcie.

ZOBACZ TAKŻE
    egrep(1), getpid(2), getppid(2), getpgrp(2), getuid(2), geteuid(2),
    getgid(2), getegid(2), getgroups(2)

    The AWK Programming Language, Alfred V. Aho, Brian W. Kernighan, Peter
    J. Weinberger, Addison-Wesley, 1988. ISBN 0-201-07981-X.

    GAWK: Efektywne programowanie w AWK, Edition 3.0, opublikowana przez
    Free Software Foundation, 2001.
    [od tÅum.: powyższa publikacja dostarczana jest razem z opisywanÄ
    wersjÄ programu]

BÅÄDY
    Opcja -F niekoniecznie ma wÅaÅciwoÅÄ przypisywania zmiennych; pozostaje
    tylko dla zgodnoÅci wstecznej.

    Niepoprawne skÅadniowo programy z pojedynczego znaku mogÄ powodowaÄ
    przepeÅnienie stosu analizatora, dajÄc niezbyt pomocny komunikat.
    Programy takie sÄ zaskakujÄco trudne do do analizy w caÅkiem ogólnym
    przypadku, a wysiÅek, by to jednak robiÄ nie jest tego wart.

AUTORZY
    Oryginalna wersja UNIX awk byÅa opracowana i zaimplementowana przez
    Alfreda Aho, Petera Weinbergera i Briana Kernighana z Bell
    Laboratories. Brian Kernighan wciÄż pracuje nad niÄ i rozszerza jÄ.

    Paul Rubin i Jay Fenlason, z Free Software Foundation, napisali wersjÄ
    gawk, zgodnÄ z oryginalnÄ wersjÄ awk, rozprowadzanÄ w Seventh Edition
    UNIX. John Woods wprowadziÅ wiele poprawek. David Trueman, z pomocÄ
    Arnolda Robbinsa, uczyniÅ gawk zgodnym z nowÄ wersjÄ UNIX awk. Arnold
    Robbins jest bieżÄcym opiekunem projektu.

    Pierwotny port pod DOS zostaÅ dokonany przez Conrada Kwoka i Scotta
    Garfinkle. Scott Deifik jest obecnym opiekunem wersji DOS. Pat Rankin
    zrobiÅ port na VMS, a Michal Jaegermann zrobiÅ port na Atari ST. Port
    na OS/2 zostaÅ zrobiony przez Kai Uwe Rommela, przy udziale i pomocy
    Darrela Hankersona. Fred Fish zapewniÅ obsÅugÄ dla Amigi, Stephen
    Davies przeniesienie na Tandem, a Martin Brown na BeOS.

INFORMACJA O WERSJI
    Ta strona podrÄcznika man opisuje gawk, w wersji numer 3.1.0.

RAPORTY O BÅÄDACH
    JeÅli znajdziesz w gawk bÅÄd, proszÄ o przesÅanie listu pocztÄ
    elektronicznÄ na adres bug-gnu-utils@gnu.org, z kopiÄ (carbon copy) na
    arnold@gnu.org. ProszÄ o zaÅÄczenie wersji systemu operacyjnego,
    wersji gawk (otrzymanej z gawk --version), wersji kompilatora C,
    którym zostaÅa skompilowana, oraz możliwie maÅego programu testowego
    i danych, które umożliwiajÄ powtórzenie problemu.

    Przed wysÅaniem raportu o bÅÄdzie, zrób dwie rzeczy. Najpierw
    sprawdź, czy masz najnowszÄ wersjÄ gawk. Wiele bÅÄdów (zwykle
    subtelnych) jest poprawianych w każdej nowej wersji i jeÅli twoja
    wersja jest przedawniona, to byÄ może problem jest już rozwiÄzany. Po
    drugie, proszÄ, przeczytaj uważnie tÄ stronÄ podrÄcznika man oraz
    podrÄczniki, aby siÄ upewniÄ, że to, co uważasz za bÅÄd, jest nim
    naprawdÄ, a nie tylko dziwactwem w konstrukcji jÄzyka.

    Cokolwiek zrobisz, NIE wysyÅaj zgÅoszenia bÅÄdu na grupÄ dyskusyjnÄ
    comp.lang.awk. Mimo, że opiekunowie projektu gawk czasami czytajÄ tÄ
    grupÄ, wysyÅanie na niÄ zgÅoszeÅ jest drogÄ niepewnÄ. ProszÄ, użyj
    zamiast tego podanych wyżej adresów poczty elektronicznej.

PODZIÄKOWANIA
    Brian Kernighan z Bell Laboratories daÅ wartoÅciowe wsparcie podczas
    testowania i debuggowania. DziÄkujemy.

KOPIOWANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI
    [Sekcja nietÅumaczona z uwagi na ograniczenie zawarte w ostatnim
    akapicie]

    Copyright © 1989, 1991-2001 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual page provided the copyright notice and this permission notice
    are preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual page under the conditions for verbatim copying, provided that
    the entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual page into another language, under the above conditions for
    modified versions, except that this permission notice may be stated in
    a translation approved by the Foundation.

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 1 gawk

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Free Software Foundation     29 maja 2001             GAWK(1)