gawk

GAWK(1)            Utility Commands            GAWK(1)NÃV
    gawk - mintakeresŠés -feldolgozó nyelv

ÃTTEKINTÃS
    gawk [ POSIX vagy GNU stÃlusú opciók ] -f program-file [ -- ] file
    ...
    gawk [ POSIX vagy GNU stÃlusú opciók ] [ -- ] file ...

LEÃRÃS
    A gawk az AWK programnyelv GNU Project általi megvalósÃtása.
    Alkalmazkodik a nyelv POSIX 1003.2 Command Language And Utilities
    Standard-beli definÃciójához. MásfelÅl ez a verzió az - Aho,
    Kernighan és Weinberger által Ãrt - The AWK Programming Language leÃ‐
    rásán alapul; a UNIX awk System V Release 4 verziójában található
    további szolgáltatásokkal kiegészÃtve. A gawk újabb keletű Bell
    Labs bÅvÃtésekkel és néhány GNU-specifikus bÅvÃtéssel is szolgál.

    A parancssor magának a gawk -nak adandó paraméterekbÅl, az AWK
    program szövegébÅl (ha nem a -f vagy --file opciók segÃtségével
    adjuk meg), valamint - késÅbb az ARGC és ARGV elÅre definiált AWK
    változókkal elérhetÅ - értékekbÅl áll.

OPCIÃFORMÃTUM
    A gawk opciók lehetnek a POSIX-féle hagyományos egybetűs opciók,
    vagy a GNU stÃlusú hosszú opciók. A POSIX stÃlusú opciók szimpla
    kötÅjellel (``-''), mÃg a GNU hosszú opciói dupla kötÅjellel
    (``--'') kezdÅdnek. Egyaránt GNU stÃlusú hosszú opciókkal vannak
    ellátva a GNU- specifikus és a POSIX-ban elÅÃrt szolgáltatások. Az
    AWK nyelv egyéb megvalósÃtásai valószÃnűleg csak a hagyományos
    egybetűs opciókat fogadják el.

    Követve a POSIX szabványt a gawk specifikus opciókat a -W
    paraméterrel lehet megadni. Megadhatunk több -W paramétert, vagy
    egyet több argumentummal. Utóbbi esetben az argumentumokat vesszÅvel
    kell elválasztani; vagy whitespace-szel, és zárójelek közé tenni.
    A kis-/nagybetűk egyenértékűek a -W opció argumentumaiban.
    Mindegyik -W opciónak megvan a maga GNU stÃlusú párja (ld. lejjebb).
    A GNU stÃlusú opciók argumentumait vagy az opcióval = jellel
    összekötve (közbülsÅ space-ek nélkül), vagy mint a következÅ
    parancssori paramétert kell megadni. A hosszú opciók rövidÃthetÅk
    mindaddig, amÃg a rövidÃtés egyedi marad.

OPCIÃK
    A gawk a következŠopciókat fogadja el:

    -FS fs
    --field-separator fs
       Bemeneti mezÅelválasztóként fs értékét használja
       (alapértelmezés az elÅre definiált FS változó értéke).

    -v var=val
    --assign var=val
       A var változóhoz rendeli a val értéket mielÅtt a program
       végrehajtása megkezdÅdik. Az ilyen változóértékek
       elérhetÅk az AWK program BEGIN blokkjában.

    -f program-file
    --file program-file
       Az AWK programot a program-file forrásfile-ból, olvassa elsÅ
       parancssori argumentum helyett. Több -f (or --file) opció
       használható.

    -mf NNN
    -mr NNN
       Különféle memóriakorlátokat állÃt be NNN értékre. Az f
       jelzÅ a mezÅk maximális számát, az r jelzÅ a rekordok
       maximális számát állÃtja be. Ez a két jelzŠés a -m opció
       az AT&T Bell Labs research UNIX awk verziójából származik.
       A gawk figyelmen kÃvül hagyja, mivel a gawk -nak nincsenek
       elÅdefiniált korlátai.

    -W traditional
    -W compat
    --traditional
    --compat
       Futás kompatÃbilis módban. Amikor kompatÃbilis módban fut, a
       gawk UNIX awk -kal megegyezÅen viselkedik, azaz nem ismeri fel e
       GNU-specifikus bÅvÃtéseket. A --traditional formát részesÃ‐
       tjük elÅnyban a többivel szemben. További információ: lásd
       lejjebb a GNU BÅVÃTÃSEK részt.

    -W copyleft
    -W copyright
    --copyleft
    --copyright
       Kinyomtatja a szabványos kimenetre a GNU szerzÅi jogi
       információ rövid verzióját, és sikeresen befejezi a
       futást.

    -W help
    -W usage
    --help
    --usage
       A rendelkezésre álló opciók egy viszonylag rövid
       összegzését nyomtatja a szabványos kimenetre. (A GNU
       Kódolási Szabályok -nak megfelelÅen ezek az opciók azonnali,
       sikeres kilépést eredményeznek.)

    -W lint
    --lint Figyelmeztet a bizonytalan vagy a más AWK megvalósÃtásra át
       nem vihetÅ szerkezetekre.

    -W posix
    --posix
       Bekapcsolja a kompatÃbilis módot az alábbi megkötésekkel:

       · a \x escape szekvenciákat nem ismeri fel.

       · csak a space és a tab működik mezÅelválasztóként, amikor
        FS értéke space-re van beállÃtva, az újsor nem.

       · A function kulcsszó func szinonÃmáját nem ismeri fel.

       · A ** és a **= operátor nem használható a ^ és a ^=
        helyén.

       · Az fflush() függvény nem elérhetÅ.

    -W re-interval
    --re-interval
       Engedélyezi az intervallum kifejezések használatát a
       reguláris kifejezések illesztésénél (lásd alább:
       RegulárisKifejezések ). Intervallum kifejezések eredetileg
       nem voltak használhatók az AWK nyelvben. A POSIX szabvány
       adta Åket hozzá, hogy az awk -ot és az egrep -et
       konzisztenssé tegyék egymással. Azonban használatuk
       valószÃnűleg tönkreteszi a régi AWK programokat, Ãgy a gawk
       csak akkor nyújtja azokat, ha ezzel az opcióval kérik, vagy
       ha a --posix meg van adva.

    -W source program-text
    --source program-text
       A program-text -et AWK forráskódként használja. Ez az opció
       lehetÅvé teszi a könyvtári függvények ( -f és --file )
       könnyű keverését a parancssorban megadott forráskóddal. Ez
       elsÅsorban shell szkriptekben használt nagy AWK programok
       közvetÃtÅ közegének van szánva.

    -W version
    --version
       KiÃrja az aktuális gawk program verzióját a szabványos
       kimenetre. Ez akkor hasznos, ha tudni szeretnénk, hogy a
       rendszeren lévŠprogram a legújabb-e, tekintetbe véve
       mindent, amit a Szabad Software AlapÃtvány kiad. Szintén
       hasznos hibajelentésekhez. (A GNU Kódolási Szabályok -nak
       megfelelÅen ezek az opciók azonnali, sikeres kilépést
       eredményeznek.)

    --   Az opciók végét jelzi. Hasznos, ha engedélyezni akarjuk,
       hogy a további, magának az AWK programnak átadandó
       argumentumok ``-'' jellel kezdÅdjenek. Ez fÅként a - legtöbb
       POSIX program által alkalmazott - argumentum elemzési
       konvencióval való egyezÅség miatt született.

    KompatÃbilis módban a program minden egyéb opciót illegálisként
    jelöl meg, egyébként figyelmen kÃvül hagyja azokat. Rendes
    működéskor, mindaddig, amÃg szöveget talál, az ismeretlen
    opciókat feldolgozásra átadja az AWK programnak az ARGV tömbben. Ez
    különösen az AWK programok ``#!'' mechanizmussal történÅ
    futtatásakor hasznos.

AZ AWK PROGRAM VÃGREHAJTÃSA
    Egy AWK program minta-tevékenység utasÃtások és opcionális
    függvénydefinÃciók sorozata.

       minta { tevékenység utasÃtások }
       function név(paraméter lista) { utasÃtások }

    A gawk elÅször beolvassa a programforrást a programfile -(ok)ból (ha
    meg van adva ilyen), a --source argumentumából, vagy a parancssor
    elsÅ, nem-opció argumentumából. A -f és a --source opciók
    többször használhatók a parancssorban. A gawk ilyenkor úgy olvassa
    be a program szövegét, mintha minden programfile és parancssori
    forrásszöveg össze volna kapcsolva (konkatenálva). Ez jól
    használható AWK függvénykönyvtárak kialakÃtásához. Ãgy nincs
    szükség a függvények befoglalására minden olyan új programba,
    amely használja azokat. Ez azt is lehetÅvé teszi, hogy a könyvtári
    függvényeket a parancssori programokkal keverjük.

    Az AWKPATH környezeti változó elÅÃrja a -f opcióval megnevezett
    fájlok keresési útvonalát. Ha ez a változó nem létezik, az
    alapértelmezett keresési útvonal: ".:/usr/local/share/awk". (A
    tényleges könyvtár aszerint változhat, hogy a gawk -ot hogyan
    fordÃtották és installálták.) Amennyiben egy, a -f opcióval
    átadott fájlnév ``/'' karaktert tartalmaz, nem hajtódik végre
    útvonal-keresés.

    A gawk a következŠforgatókönyv szeint hajtja végre a programokat.
    ElÅször végrehajt minden, a -v opcióval elÅÃrt
    változó-értékadást. Ezután egy belsÅ formába fordÃtja a
    programot, végrehajtja a BEGIN blokk(ok)ban levŠkódot (ha van
    ilyen), majd beolvas minden, az ARGV tömbben megadott fájlt. Ha nincs
    file megnevezve a parancssorban, a gawk a szabványos bemenetet
    olvassa.

    Ha egy, a parancssorban megadott fájlnév var=val formájú, akkor ezt
    a gawk változó-értékadásként kezeli; a var változó megkapja a
    val értéket. (Ez azután történik, hogy minden BEGIN block
    lefutott.) A parancssori értékadás ott a leghasznosabb, ahol olyan
    változók értékeit adjuk meg dinamikusan, amelyek azt Ãrják elÅ,
    hogy a bemenetet milyen módon kell mezÅkre és rekordokra bontani. Ez
    állapot figyelésre is alkalmas, ha több futás is szükséges
    egyetlen adatfile-on.

    Ha az ARGV egy bizonyos eleme üres értékű (""), a gawk átugorja
    azt.

    A gawk ellenÅrzi a bemenet minden rekordját, hogy eldöntse,
    illeszkedik-e az AWK program bármely mintájára. Minden olyan
    mintához rendelt tevékenység végrehajtódik, amely mintára a
    rekord illeszkedik. A minták a programbeli elÅfordulás sorrendjében
    kerülnek vizsgálat alá.

    Végül, miután minden bemenetnek a végére ért, a gawk végrehajtja
    az END blokk(ok)ban lévŠkódot (ha van ilyen).


VÃLTOZÃK, REKORDOK ÃS MEZÅK
    Az AWK változók dinamikusak; elsŠhasználatukkor jönnek létre.
    Ãrtékük vagy lebegÅpontos, vagy karakterlánc, vagy mindkettÅ, a
    használatuk módjától függÅen. Az AWK-ban léteznek még
    egydimenziós tömbök; a többdimenziósak szimulálhatók. Számos
    elÅdefiniált változó kap értéket egy program futása alatt; ezek
    leÃrása és összegzése alább, a szükséges helyen történik.


  Rekordok
    Rendszerint a rekordok újsor karakterekkel vannak elválasztva.
    Megadható a rekordelválasztás módja az RS nevű beépÃtett
    változó értékének hozzárendelésével. Ha RS egyetlen karakter,
    ez a karakter lesz a rekordelválasztó. Egyébként RS reguláris
    kifejezés. Az erre a reguláris kifejezésre illeszkedŠszöveg a
    rekordelválasztó. Azonban kompatÃbilis módban csak
    karakterlánc-értékének elsŠkaraktere lesz felhasználva a rekordok
    szétválasztására. Ha RS üres karakterláncra van beállÃtva,
    akkor a rekordokat üres sorok választják el. Ilyenkor az újsor
    karakter mezÅelválasztóként viselkedik, bármilyen értékű is FS.

  MezÅk
    Amint beolvassa az egyes rekordokat, a gawk mezÅk -re bontja azokat, az
    FS változó értékét használva mezÅelválasztóként. Ha FS
    egyetlan karakter, ez a karakter választja el a mezÅket. Ha FS üres
    karakterlánc, akkor minden egyes karakter külön mezŠlesz.
    Egyébként a program FS -t, mint reguláris kifejezést kezeli. Abban
    a speciális esetben, amikor FS egyetlen space, a mezÅket space
    és/vagy tab és/vagy újsor karakterek választják el. (De lásd
    lejjebb a --posix opció tárgyalását). Fontos, hogy az IGNORECASE
    értéke (lásd lejjebb) szintén befolyásolja, hogy a mezÅk miként
    választódnak szét, amikor az FS reguláris kifejezés; és hogy
    hogyan szeparálódnak a rekordok, amikor az RS reguláris kifejezés.

    Ha a FIELDWIDTHS változó értékeként space-ekkel elválasztott
    számlista van megadva, a gawk fix szélességű mezÅket vár, és a
    rekordot az adott szélességekre darabolja. Az FS értékét figyelmen
    kÃvül hagyja. FS-nek új értéket adva a FIELDWIDTHS használata
    megszüntethetÅ, és visszaállÃtható az alapértelmezett működés.

    A bemeneti rekord minden mezÅjére pozÃciója alapján hivatkozhatunk (
    $1, $2, stb.) $0 az egész rekord. A mezŠértéke meg is adható. A
    mezÅhivatkozásnak nem szükséges konstansnak lennie:

       n = 5
       print $n

    kiÃrja a bemeneti rekord ötödik mezÅjét. Az NF változó a bemeneti
    rekord mezÅinek számát tartalmazza.

    A nemlétezÅ mezÅkre történÅ hivatkozások (azaz $NF-nél nagyobb
    indexű mezÅk) üres karakterláncot eredményeznek. Azonban a
    nemlétezÅ mezÅnek történŠértékadás (pl. $(NF+2) = 5) megnöveli
    NF értékét, minden közbeesÅ mezÅt üres karakterlánc-értékkel
    hoz létre, és $0 értékét újra kiértékelteti úgy, hogy a
    mezÅelválasztó OFS értéke lesz. A negatÃv mezÅhivatkozások
    fatális hibát okoznak. NF dekrementálása az új érték utáni
    mezÅk értékének elvesztésével jár, valamint $0 értékének
    újraszámÃtását okozza, OFS értékének megfelelÅ
    mezÅelválasztással.

  BeépÃtett változók
    A gawk beépÃtett változói:

    ARGC    A parancssori argumentumok száma (nem tartalmazza a gawk
          -nak szóló argumentumokat, vagy a program
          forráskódját).

    ARGIND   Az éppen feldolgozás alatt álló file indexe az ARGV
          tömbben.

    ARGV    A parancssori argumentumok tömbje. A tömb indexei 0-tól
          ( ARGC -1 ) -ig tartanak. Az ARGV tartalmának dinamikus
          megváltoztatásával az adatfile-ok csoportja módosÃ‐
          tható.

    CONVFMT   A számok konverziós formátuma. Alapértelmezésben %.6g.

    ENVIRON   Az aktuális környezetet tartalmazó tömb. A tömb a
          környezeti változók nevével van indexelve, minden elem
          az adott változó értéke (pl. ENVIRON["HOME"] értéke
          lehet /home/valaki ). E tömb megváltoztatása nincs
          hatással a gawk -ból átirányÃtással vagy a system()
          függvénnyel hÃvott programok által látott környezetre.
          (Ez a gawk jövÅbeni verzióiban változhat.)

    ERRNO    Ha rendszerhiba történik a getline -ba átirányÃtáskor,
          a getline -ba olvasáskor vagy a close() alatt, akkor az
          ERRNO tartalmazza a hibát leÃró karakterláncot.

    FIELDWIDTHS A mezÅszélességek szóközökkel elválasztott listája.
          Ha ez be van állÃtva, a gawk rögzÃtett szélességű
          mezÅkre tördeli a bemenetet, ahelyett, hogy az FS
          változó, mint mezÅelválasztó értékét használná. A
          rögzÃtett mezÅszélesség használatának lehetÅsége még
          kÃsérleti jellegű; jelentése idÅvel változhat.

    FILENAME  Az aktuális bemeneti file neve. Ha nincs file megadva a
          parancssorban, a FILENAME értéke ``-''. Azonban a
          FILENAME nem definiált a BEGIN blokkon belül.

    FNR     A bemeneti rekord sorszáma az aktuális bemeneti fájlban.

    FS     A bemeneti mezÅelválasztó. Alapértelmezésben szóköz.
          Lásd feljebb: MezÅk.

    IGNORECASE Meghatározza minden reguláris kifejezés és
          karakterlánc-művelet esetérzékenységét. Ha az
          IGNORECASE nem nulla, akkor a karakterláncok
          összehasonlÃtása és a mintaillesztés, a mezÅdarabolás
          FS -szel, a rekordok elválasztása RS -szel, a reguláris
          kifejezések illesztése ~ -vel és !~ -vel, és a
          gensub(), gsub(), index(), match(), split(), valamint a
          sub(), elÅre definiált függvények nem lesznek
          esetérzékenyek a reguláris kifejezésekkel végzett
          műveleteknél. Ãgy, ha az IGNORECASE nem nulla, /aB/
          egyaránt illeszkedik az ab, aB, Ab, és AB
          karakterláncokra. Mint minden AWK változónak, az
          IGNORECASE -nek is nulla a kezdeti értéke, tehát
          rendesen minden reguláris kifejezés esetérzékeny. Unix
          alatt a teljes ISO 8859-1 Latin-1 karakterkészlet
          használatos az esetérzékenység elhagyásakor. FONTOS:
          a 3.0-át megelÅzÅ gawk verziókban, az IGNORECASE csak a
          reguláris kifejezéssel végzett műveletekre volt
          hatással. Ma már befolyásolja a
          karakterlánc-összehasonlÃtásokat is.

    NF     A mezÅk száma az aktuális bemeneti rekordban.

    NR     A már beolvasott rekordok teljes összege.

    OFMT    A számok kimeneti formátuma. Alapértelmezésben %.6g.

    OFS     A bemeneti mezÅelválasztó. Alapértelmezésben szóköz.

    ORS     A kimeneti rekordelválasztó. Alapértelmezésben újsor
          karakter.

    RS     A bemeneti rekordelválasztó. Alapértelmezésben újsor
          karakter.

    RT     Rekordterminátor. A gawk arra a bemenÅ szövegre állÃtja
          be, amely illeszkedik az RS által meghatározott
          karakterre vagy reguláris kifejezésre.

    RSTART   Az elsÅ, match() által talált karakter indexe; 0, ha
          nincs találat.

    RLENGTH   A match() által talált karakterlánc hossza; -1, ha nincs
          találat.

    SUBSEP   A többindexű tömbelemek indexelválasztó karaktere.
          Alapértelmezésben 34.

  Tömbök
    A tömbök indexei szögletes zárójelben ([ és ]). megadott
    kifejezések. Ha a kifejezés egy kifejezéslista (kif, kif ...) akkor
    a tömbindex az egyes kifejezések (karakterlánc-)értékének
    konkatenációjából álló karakterlánc, ahol az egyes részeket a
    SUBSEP változó értéke szerinti karakter választja el. Például:

       i = "A"; j = "B"; k = "C"
       x[i, j, k] = "hello, world\n"

    a "hello, world\n" karakterláncot rendeli az x tömb "A\034B\034C"
    karakterlánccal indexelt eleméhez. az AWK-ban minden tömb
    asszociatÃv, azaz karakterláncokkal indexelt.

    Az in, különleges operátor használható if és while utasÃtásban
    annak eldöntésére, hogy egy tömbben létezik-e egy adott értékbÅl
    álló index.

       if (val in array)
         print array[val]

    Ha a tömb többindexű, az (i, j) in array forma alkalmazandó.

    Az in szerkezet for ciklusban is használható egy tömb minden
    elemének eléréséhez.

    Egy tömbelem a delete utasÃtással törölhetÅ. A delete a tömb
    teljes tartalmának törlésére is használható, a tömbnév index
    nélküli megadásával.

  Változótipizálás és konverzió
    A változók és mezÅk lehetnek (lebegÅpontos) számok,
    karakterláncok, vagy mindkettÅ. A változó értékének kezelése a
    környezetétÅl függ. Ha numerikus kifejezésben szerepel, számként
    lesz kezelve, ha karakterláncként használják, akkor
    karakterláncként.

    Ha kényszerÃteni szeretnénk, hogy egy változó számként legyen
    kezelve, adjunk hozzá 0-t; ha azt akarjuk, hogy karakterláncként,
    összefűzzük az üres karakterlánccal.

    Ha egy karakterláncot számmá kell konvertálni, a konverzió az
    atof(3) függvénnyel valósul meg. Egy szám karakterlánccá
    konvertálódik, ha a CONVFMT értékét, mint az sprintf(3) függvény
    formázó karakterláncát használjuk, argumentumként pedig a
    változó számértékét adjuk meg. Azonban, jóllehet az AWK-ban
    minden szám lebegÅpontos, az egész értékek mindig integer-szerűen
    konvertálódnak. Ãgy

       CONVFMT = "%2.2f"
       a = 12
       b = a ""

    a b változó karakterlánc-értéke "12" és nem "12.00".

    A gawk a következÅképpen hajtja végre az összehasonlÃtást: ha két
    változó numerikus, numerikusan hasonlÃt össze. Ha az egyik érték
    numerikus és a másik karakterlánc-érték, amely ``numerikus
    karakterlánc'', akkor az összehasonlÃtás szintén numerikusan
    történik. Egyébként a numerikus érték karakterlánccá
    konvertálódik és karakterlánc-összehasonlÃtás hajtódik végre.
    Két karakterlánc, természetesen karakterláncként hasonlÃtódik
    össze. A POSIX szabvány szerint, akkor is numerikus összehasonlÃ‐
    tást kell végezni, ha két karakterlánc numerikus karakterlánc.
    Azonban ez teljesen helytelen, és a gawk nem ezt teszi.

    Fontos, hogy a karakterlánc konstansok, úgy mint az "57", nem
    numerikus karakterláncok; ezek karakterlánc konstansok. A
    ``numerikus karakterlánc'' fogalom csak a mezÅkre, a getline
    bemenetre, a FILENAME -re, az ARGV elemekre, az ENVIRON elemekre és a
    split() függvénnyel létrehozott tömb numerikus karakterlánc
    elemeire vonatkozik. Az alapgondolat az, hogy a numerikus alakú
    felhasználói bemenetet, és csak a felhasználói bemenetet szabad Ã‐
    gy kezelni.

    Az inicializálatlan változók numerikus érteke 0,
    karakterlánc-értékük "" (null-, vagy üres karakterlánc).

MINTÃK ÃS TEVÃKENYSÃGEK
    Az AWK sororientált nyelv. ElÅbb jön a minta, majd a tevékenység.
    A tevékenység-utasÃtások { és } közé vannak zárva. Vagy a minta,
    vagy a tevékenység elmaradhat, de természetesen mindkettŠnem. Ha a
    minta hiányzik, a tevékenység minden egyes bemenŠrekordon
    végrehajtódik. A hiányzó tevékenység ugyanaz, mint a

       { print }

    amely kiÃrja az egész rekordot.

    A megjegyzések ``#''-kal kezdÅdnek és a sor végéig folytatódnak.
    Ãres sorok használhatók az utasÃtások elkülönÃtésére.
    Rendszerint egy utasÃtás az újsor karakterrel befejezÅdik, de ez nem
    igaz a ``,'', {, ?, :, &&, vagy || végű sorokra. A do vagy else
    végű sorokban szereplÅ utasÃtások szintén automatikusan
    folytatódnak a következÅ sorban. Más esetekben a sort a végére Ã‐
    rt ``´' karakterrel lehet folytatni. Ekkor az újsor karaktert a gawk
    figyelmen kÃvül hagyja.

    Több, ``;''-vel elválasztott utasÃtás is Ãrható egy sorba. Ez
    vonatkozik egyaránt a minta-tevékenység pár tevékenység
    részében szereplÅ utasÃtásokra és magukra a minta-tevékenység
    utasÃtásokra.

  Minták
    Az AWK minták a következók lehetnek:

       BEGIN
       END
       /reguláris kifejezés/
       relációs kifejezés
       minta && minta
       minta || minta
       minta ? minta : minta
       (minta)
       ! minta
       minta1, minta2

    A BEGIN és az END két speciális minta, amely nem inputfüggÅ. Minden
    BEGIN minta tevékenység része egy egységet képez úgy, mintha
    minden utasÃtás egyetlen BEGIN blokkba volna Ãrva. Ezek elÅbb
    végrehajtásra kerülnek, mielÅtt bármilyen bemenet beolvasása
    megtörténne. Ehhez hasonlóan az END blokkok is egybeolvadnak, és
    akkor hajtódnak végre, amikor minden bemenet beolvasása véget ért
    (vagy amikor exit utasÃtás hajtódik végre). A BEGIN és az END
    blokkok nem kombinálhatók más mintákkal a mintakifejezésekben. A
    BEGIN és az END mintákból nem hiányozhat a tevékenység rész.

    A /reguláris kifejezés/ mintákhoz rendelt utasÃtás minden olyan
    rekordra végrehajtódik, amely illeszkedik a reguláris kifejezésre.
    A reguláris kifejezések azonosak az egrep(3) programéival. Ezek
    összefoglalását lásd lejjebb.

    A relációs kifejezésekben szerepelhet bármelyik, a lenti,
    tevékenységekrÅl szóló részben definiált operátorok közül.
    Ezek rendszerint azt ellenÅrzik, hogy bizonyos mezÅk illeszkednek-e
    bizonyos reguláris kifejezésekre.

    Az &&, ||, és ! operátorok rendre a logikai ÃS, logikai VAGY és
    logikai NEM, mint a C-ben. Rövidzár kiértékelést végeznek,
    szintén, mint a C-ben. Egyszerűbb mintakifejezések
    összekapcsolására szolgálnak. Mint a legtöbb nyelvben, zárójelek
    használhatók a kiértékelés sorrendjének megváltoztatására.

    A ?: operátor hasonlÃt a C ugyanezen operátorához. Ha az elsÅ minta
    igaz, akkor a második minta kerül felhasználásra az ellenÅrzéshez,
    egyébként a harmadik. A második és harmadik minta közül csak az
    egyik értékelÅdik ki.

    A minta1, minta2 kifejezésforma neve tartományminta. Ez illeszkedik
    a minta1 -re illeszkedÅ rekorddal kezdve folytatólagosan minden bemenÅ
    rekordra, egy, a minta2 -re illeszkedŠrekordig - beleértve a két
    határmintára illeszkedŠrekordokat. Nem működik együtt másfajta
    mintakifejezésekkel.

  Reguláris kifejezések
    A reguláris kifejezések az egrep -ben megtalálható kibÅvÃtett tÃ‐
    pusúak. A következÅ karakterekbÅl állnak:

    c     a nem-metakarakter c-re illeszkedik.

    \c     a literális c karakterre illeszkedik. . minden karakterre
         illeszkedik, beleértve az újsort.

    ^     egy karakterlánc kezdetére illeszkedik.

    $     egy karakterlánc végére illeszkedik.

    [abc...]  karakterlista, amely az abc... karakterek bármelyikére
         illeszkedik.

    [^abc...] negált karakterlista, minden karakterre illeszkedik,
         kivéve abc... -t.

    r1|r2   vagylagosság: r1 -re vagy r2 -re illeszkedik.

    r1r2    összekapcsolás: az r1 és r2 sorozatra illeszkedik.

    r+     egy vagy több r -re illeszkedik.

    r*     nulla vagy több r -re illeszkedik.

    r?     nulla vagy egy r -re illeszkedik.

    (r)    csoportosÃtás: r -re illeszkedik. r.

    r{n}
    r{n,}
    r{n,m}   Egy vagy két szám kapcsos zárójelek között
         intervallum-kifejezést jelent. Ha egy szám szerepel a
         zárójelek között, az elÅtte álló r reguláris
         kifejezés n -szer megismétlÅdik. Ha két szám van
         zárójelezve, vesszÅvel elválasztva, r n és m közötti
         számszor ismétlÅdik meg. Ha egy számot követ vesszÅ, ez
         r legalább n -szeri ismétlését jelzi.
         Az intervallum-kifejezések csak akkor használhatók, ha a
         parancssorban --posix vagy --re-interval opciót jelölünk
         meg.

    \y     egy szó elején vagy végén álló üres karakterláncra
         illeszkedik.

    \B     egy szón belüli üres karakterláncra illeszkedik.

    \<     egy szó elején álló üres karakterláncra illeszkedik.

    \>     egy szó végén álló üres karakterláncra illeszkedik.

    \w     minden szóalkótó karakterre (betű, szám, aláhúzás)
         illeszkedik.

    \W     minden nem-szóalkótó karakterre illeszkedik.

    \`     egy puffer (karakterlánc) elején álló üres
         karakterláncra illeszkedik.

    \'     egy puffer végén álló üres karakterláncra illeszkedik.

    A karakterlánc konstansokban érvényes escape szekvenciák (lásd
    lejjebb) szintén használhatók a reguláris kifejezésekben.

    A karakterosztály a POSIX szabványban bevezetett új lehetÅség. A
    karakterosztály egy speciális jelölés adott attribútumú
    karakterek leÃrásához, ahol viszont a tulajdonképpeni karakterek
    ország és ország és/vagy karakterkészlet és karakterkészlet
    között mások lehetnek. Például az alfabetikus karakter fogalma
    mást jelent az USA-ban és mást Franciaországban.

    A karakterosztályok csak a karakterlista szögletes zárójelein
    belüli reguláris kifejezésben használhatók. Formájuk: [:, az
    osztályt jelölÅ kulcsszó és :]. Ãme a POSIX szabványban
    definiált karakterosztályok.

    [:alnum:]
       Alfanumerikus karakterek.

    [:alpha:]
       Alfabetikus karakterek.

    [:blank:]
       Space vagy tab karakterek.

    [:cntrl:]
       VezérlŠkarakterek.

    [:digit:]
       Numerikus karakterek.

    [:graph:]
       Látható és nyomtatható karakterek. (A space nyomtatható, de
       nem látható, mÃg egy a mindkettÅ.)

    [:lower:]
       Kisbetűs alfabetikus karakterek.

    [:print:]
       Nyomtatható karakterek (nem vezérlŠkarakterek.)

    [:punct:]
       Ãrásjelek (nem betű-, szám-, vezérlÅ vagy space karakterek).

    [:space:]
       Space karakterek (úgy mint például space, tab és lapdobás).

    [:upper:]
       Nagybetűs alfabetikus karakterek.

    [:xdigit:]
       Hexadecimális számkarakterek.

    Példának okáért, a POSIX szabvány elÅtt, az alfanumerikus
    karakterekre illeszkedést a /[A-Za-z0-9]/ leÃrásával lehetett volna
    elérni. Ha karakterkészletünkben egyéb alfabetikus karakterek is
    vannak, ez nem fog illeszkedni rájuk. A POSIX karakterosztályt
    használva a /[[:alnum:]]/ forma illeszkedni fog a karakterkészlet
    minden alfabetikus és numerikus karakterére.

    Két további speciális szekvencia is megjelenhet a
    karakterlistákban. Ezek nem-ASCII karakterkészletekre vonatkoznak,
    amelyeknek lehetnek olyan szimbólumaik ( egybeolvasott elemek ),
    amelyek több, mint egy karakterrel vannak ábrázolva, és számos
    olyan karakter is, amelyek összehasonlÃtó vagy rendezÅ szempontból
    egyenértékűek. (Pl. a francia nyelvben a sima ``e'' és a
    tompaékezetes e` egyenértékűek.)

    Egybeolvasott szimbólumok
       Az egybeolvasott szimbólum egy többkarakteres egybeolvasott
       elem, amely [. és .] közé van zárva. Például, ha ch egy
       egybeolvasott elem, akkor [[.ch.]] az a reguláris kifejezés,
       amely illeszkedik rá, mÃg a [ch] reguláris kifejezés c-re,
       vagy h-ra illeszkedik.

    Ekvivalenciaosztályok
       Az ekvivalenciaosztály ekvivalens karakterek listájának
       helyileg definiált neve. A név [= és =] közé van zárva.
       Például az e név használható volna az ``e'', ``e''' és
       ``e`'' mindegyikének ábrázolására. Ebben az esetben a
       [[=e=]] olyan reguláris kifejezés, amely e-re e'-re és e`-re
       is illeszkedik.

    Ezek a szolgáltatások igan hasznosak a nem angolul beszélÅ
    területeken. A gawk által a reguláris kifejezések illesztéséhez
    használt könyvtári függvények jelenleg csak a POSIX
    karakterosztályokat ismerik fel; nem kezelik az egybeolvasott
    szimbólumokat vagy az ekvivalenciaosztályokat.

    A \y, \B, \<, \>, \w, \W, \`, és \' operátorok gawk-specifikusak; a
    GNU reguláris kifejezés könyvtárainak szolgáltatásaira épülÅ
    bÅvÃtések.

    A számos parancsssori opció azt szabályozza, hogy a

    hogyan kezelje a reguláris kifejezésekben szereplŠkaraktereket.

    Nincs opció
       Alapesetben a gawk a POSIX reguláris kifejezések és a fent
       leÃrt GNU reguláris kifejezés operátorok minden
       szolgáltatását nyújtja. Azonban az intervallum-kifejezések
       nincsenek támogatva.

    --posix
       Csak a POSIX reguláris kifejezések támogatottak, a GNU
       operátorok nem definiáltak. (Pl. a \w a literális w-re
       illeszkedik). Az intervallum-kifejezések engedélyezettek.

    --traditional
       A hagyományos Unix awk reguláris kifejezései működnek. A
       GNU operátorok nem definiáltak, az intervallum-kifejezések
       nem elérhetÅk és a POSIX karakterosztályok sem ([[:alnum:]]
       stb). Az oktális vagy hexadecimális escape szekvenciákkal
       megadott karakterek kezelése literális, még ha reguláris
       kifejezés metakaraktereket ábrázolnak is.

    --re-interval
       Engedélyezi az intervallum-kifejezéseket a reguláris
       kifejezésekben, még ha a --traditional opció meg is van adva.

  Tevékenységek
    A tevékenységek utasÃtásai { és } közé vannak zárva. A más
    nyelvekben meglévÅ, megszokott értékadó, feltételes és
    ciklusutasÃtásokból állnak. A használható operátorok, vezérlÅ
    utasÃtások és bemeneti/kimeneti utasÃtások a C-beli megfelelÅkrÅl
    vannak mintázva.

  Operátorok
    Az AWK operátorai csökkenŠprecedencia szerint:

    (...)    CsoportosÃtás.

    $      MezÅhivatkozás.

    ++ --    Inkrementálás és dekrementálás, mindkettŠprefix és
          postfix.

    ^      Hatványozás (** szintén használható, **= pedig
          értekadó operátorként).

    + - !    Egyoperandusú plusz/mÃnusz és logikai tagadás.

    * / %    Szorzás, osztás és maradékképzés.

    + -     Ãsszeadás és kivonás.

    space    Karakterláncok összekapcsolása (konkatenáció).

    < >
    <= >=
    != ==    A megszokott relációs operátorok.

    ~ !~    Reguláris kifejezés illeszkedése, nem-illeszkedése.
          FONTOS: Ne használjunk konstans reguláris kifejezést
          (/foo/) ~ vagy !~ baloldalán, csakis a jobbon! A /foo/ ~
          exp kifejezés jelentése ugyanaz, mint a (($0 ~ /foo/) ~
          exp) kifejezésé. Rendszerint nem ezt várják.

    in     Tömbhöz tartozás.

    &&     Logikai ÃS.

    ||     Logikai VAGY.

    ? :     A C feltételes kifejezése. Ennek formája kif1 ? kif2 :
          kif3. Ha kif1 igaz, a kifejezés értéke kif2,
          egyébként kif3. Csak egy értékelÅdik ki kif2 és kif3
          közül.

    = += -=
    *= /= %= ^= Ãrtékadás. Ãgy az abszolút értékadás (var = value)
          mint az operátor-értékadás (a többi forma) egyaránt
          támogatott.

  VezérlÅ utasÃtások
    A vezérlÅ utasÃtások a következÅk:

       if (feltétel) utasÃtás [ else utasÃtás ]
       while (feltétel) utasÃtás
       do utasÃtás while (feltétel)
       for (kif1; kif2; kif3) utasÃtás
       for (var in array) utasÃtás
       break
       continue
       delete array[index]
       delete array
       exit [ kifejezés ]
       { utasÃtások }

  Bemeneti/kimeneti utasÃtások
    A bemeneti/kimeneti utasÃtások a következÅk:

    close(file)      Lezárja a fájlt (vagy csatornát, lásd lenn).

    getline        $0 értékét a következŠbemeneti rekordból
               veszi; beállÃtja NF, NR, FNR értékét.

    getline <file     $0 értékét file következŠbemeneti
               rekordjából veszi; beállÃtja NF értékét.

    getline var      var értékét a következŠbemeneti rekordból
               veszi; beállÃtja NF, FNR értékét.

    getline var <file   var értékét file következŠrekordjából
               veszi.

    next         Abbamarad az aktuális rekord feldolgozása.
               Megtörténik a következŠbemeneti rekord
               beolvasása és a feldolgozás az AWK program
               elsÅ mintájával kezdÅdik. Ha a végrehajtás
               elérte a bemeneti adatok végét, az END
               blokk(ok) (ha van(nak)) kerülnek
               végrehajtásra.

    nextfile       Abbamarad az aktuális bemeneti file
               feldolgozása. A következŠbemeneti rekord a
               következŠfájlból érkezik. FILENAME és
               ARGIND aktualizálódik, FNR értéke 1-re áll
               be, és a feldolgozás az AWK program elsÅ
               mintajával kezdÅdik. Ha a vegrehajtás elérte a
               bemeneti adatok végét, az END blokk(ok) (ha
               van(nak)) kerülnek végrehajtásra. FONTOS: A
               gawk korábbi verziói a next file -t két
               szóban használták. Noha még felismeri ezt a
               használati módot, figyelmeztetŠüzenetet
               generál és elÅbb-utóbb elhagyásra kerül.

    print         KiÃrja az aktuális rekordot. A kimeneti rekord
               az ORS változó értékével fejezÅdik be.

    print expr-list    KiÃrja a kifejezések értékét. Minden
               kifejezés az OFS változó értékével
               választódik el. A kimeneti rekord az ORS
               változó értékével fejezÅdik be.

    print expr-list >file A file-ba Ãrja a kifejezések értékét. Minden
               kifejezés az OFS változó értékével
               választódik el. A kimeneti rekord az ORS
               áltozó értékével fejezÅdik be.

    printf fmt, expr-list Formáz és kiÃr.

    printf fmt, expr-list >file
               Formáz és a file-ba Ãr.

    system(cmd-line)   Végrehajtja a cmd-line parancsot, és visszatér
               az exit státusszal. (Ez lehet, hogy nem
               használható nem-POSIX rendszerekben.)

    fflush([file])    Lemezre Ãr minden, a nyitott kimeneti vagy
               csatorna file -hoz rendelt puffert. Ha a file
               paraméter nincs megadva, a szabványos kimenetre
               Ãr. Ha file üres karakterlánc, akkor minden
               nyitott kimeneti és csatorna file puffere kiÃ‐
               ródik.

    Egyéb kimeneti/bemeneti átirányÃtások is megengedettek. A print -re
    és printf -re vonatkozóan a >>file a kimenetet a file végére Ãrja,
    mÃg a | parancs csatornába Ãr. Ehhez hasonlóan a parancs | getline
    getline-ba irányÃt át. A getline parancs 0-val tér vissza a file
    végénél és -1-gyel hiba esetén.

  A printf utasÃtás
    A printf utasÃtás és sprintf() függvény (lásd lenn) AWK verziója
    a következŠkonverziós karaktereket fogadja el:

    %c   Egy ASCII karakter. Ha %c -hez rendelt argumentum numerikus, a
       gawk karakterként kezeli és kiÃrja. Egyébként feltételezi,
       hogy az argumentum karakterlánc, és csak a karakterlánc elsÅ
       karakterét Ãrja ki.

    %d
    %i   Decimális szám (az egészrész).

    %e
    %E   [-]d.dddddde[+-]dd formájú lebegÅpontos szám. A %E -s forma E
       -t használ e helyett.

    %f   [-]ddd.dddddd formájú lebegÅpontos szám.

    %g
    %G   A %e vagy %f konverziók közül a rövidebbet alkalmazza. Az
       értéktelen nullákat elhagyja. A %G -s forma %E -t alkalmaz
       %e helyett.

    %o   Jelöletlen oktális szám (megint csak egész).

    %s   Karakterlánc.

    %x
    %X   Jelöletlen hexadecimális szám (egész). A %X -es forma ABCDEF
       -et használ abcdef helyett.

    %%   Egy % karakter; argumentumot nem konvertál.

    Léteznek további, opcionális paraméterek, amelyek a % és a
    vezérlÅkarakter között állhatnak:

    -   A kifejezésnek a mezÅben balra igazÃtva kell megjelennie.

    space Numerikus konverziókban space-et Ãr a pozitÃv, mÃnusz jelet a
       negatÃv kifejezések elé.

    +   A plusz jel - a szélességmódosÃtó elÅtt (lásd lejjebb)
       használva - elÅÃrja, hogy a numerikus konverziókban mindig
       elÅjelet kell Ãrni, akkor is, ha a formázott szám pozitÃv. A +
       felülbÃrálja a space jelzÅt.

    #   ``AlternatÃv forma'' használata bizonyos vezérlÅ betűkhöz. A
       %o -hoz bevezetŠ0-t ad. A %x -hez és %X -hez bevezetŠ0x -et
       vagy 0X -et ad, ha az eredmény nem nulla. A %e, %E és %f
       esetében az eredmény mindig tartalmazni fog tizedespontot. A
       %g -nél és %G -nél a számvégi nullák nem maradnak ki az
       eredménybÅl.

    0   A bevezetÅ 0 jelzÅként működik, amely azt mutatja, hogy a
       kimenetben a bevezetŠspace-ek helyett nullák legyenek. Ez a
       nem-numerikus kimenetek formázására is vonatkozik. Ennek a
       jelzÅnek csak akkor van hatása, amikor a mezÅ szélesebb, mint
       a kiÃrandó szöveg.

    width A mezÅt ilyen szélességűre kell feltölteni. A feltöltés
       rendszerint space-ekkel történik. Ha a 0 jelzÅt használjuk,
       nulla lesz a kitöltŠkarakter.

    .prec Szám, amely meghatározza a kiÃráskor alkalmazandó
       pontosságot. A %e, %E és %f formák esetében ez határozza
       meg a tizedespont jobb oldalán kiÃrni kÃvánt jegyek számát.
       A %g és %G formáknál ez az értékes jegyek maximális
       számát adja meg. A %d, %o, %i, %u, %x és %X formák esetében
       ez a kiÃrandó jegyek maximális számát határozza meg.

    Az ANSI C printf() rutinjainak dinamikus szélesség és pontosság
    szolgáltatásai támogatottak. Egy * a width vagy prec elÅÃrások
    helyén azt eredményezi, hogy értéküket a printf vagy sprintf()
    argumentumlistájából veszik.

  Különleges fájlnevek
    Amikor akár print -bÅl, akár printf -bÅl bemeneti/kimeneti
    átirányÃtást végzünk egy fájlba, a gawk felismer néhány
    speciális fájlnevet. Ezek elérhetÅvé teszik a szülÅ processzbÅl
    (ez rendszerint a shell) örökölt nyitott fájldeszkriptorokat. Más
    különleges fájlnevek a futó gawk processzrÅl szóló
    információhoz szolgáltatnak elérést. Ezek a fájlnevek:

    /dev/pid  E file olvasása visszaadja az aktuális processz újsorral
          terminált, decimális azonosÃtóját.

    /dev/ppid  E file olvasása visszaadja a szülŠprocessz újsorral
          terminált, decimális azonosÃtóját.

    /dev/pgrpid E file olvasása visszaadja az aktuális processz újsorral
          terminált, decimális csoportazonosÃtóját.

    /dev/user  E file olvasása egy, újsorral terminált rekordot ad
          vissza. A mezÅk space-szel vannak elválasztva. $1 a
          getuid(2) rendszerhÃvás értéke, $2 a geteuid(2)
          rendszerhÃvás értéke, $3 a getgid(2) -é és $4 a
          getegid(2) -é. Ha további mezÅ fordul elÅ, akkor azok a
          getgroups(2) által visszaadott group ID-k. Lehet, hogy a
          többcsoportúságot nem minden rendszer támogatja.

    /dev/stdin A szabványos bemenet.

    /dev/stdout A szabványos kimenet.

    /dev/stderr A szabványos hibakimenet.

    /dev/fd/n  A nyitott n file-deszkriptorhoz rendelt file.

    Ezek különösen hibaüzenetek szempontjából fontosak. Például:
       print "A gépnek annyi!" > "/dev/stderr"

    ahol egyébként a következŠformát kellene használni:

       print "A gépnek annyi!" | "cat 1>&2"

    Ezek a fájlnevek a parancssorban is felhasználhatók adatfile-ok
    megnevezésére.

  Numerikus függvények
    Az AWK a következÅ elÅdefiniált aritmetikai függvényekkel
    rendelkezik:

    atan2(y, x)  visszaadja radiánban y/x arkusz tangensét. cos(expr)
           visszaadja expr radián koszinuszát.

    exp(expr)   az exponenciális függvény.

    int(expr)   egészrészre csonkol.

    log(expr)   természetes alapú logaritmus függvény.

    rand()    visszaad egy véletlenszámot 0 és 1 között.

    sin(expr)   visszaadja expr radián szinuszát.

    sqrt(expr)  a négyzegyökfüggvény.

    srand([expr]) expr értékét használja a véletlenszámgenerátor
           inicializálására. Ha expr nincs megadva, az idÅt
           használja. A visszatérési érték a véletlenszám-
           generátor korábbi inicializáló értéke.

  Karakterlánc-függvények
    A gawk a következÅ elÅdefiniált karakterlánc függvényekkel
    rendelkezik:

    gensub(r, s, h [, t])  a t tárgykarakterláncban keresi r reguláris
                kifejezést. Ha h g vagy G kezdetű
                karakterlánc, akkor r minden illeszkedését s
                -re cseréli. Egyébként h egy szám, amely
                azt jelzi, hogy r melyik illeszkedését kell
                lecserélni. Ha t nincs megadva, $0 -t
                alkalmazza. Az s csereszövegben a \n,
                szekvencia (ahol n egy, 0 és 9 közötti
                számjegy) használható a csak az n -edik
                zárójelezett al-kifejezésre illeszkedÅ
                szöveg jelölésére. A \0 szekvencia az
                egész illeszkedŠszöveget jelképezi,
                csakúgy mint az & karakter. EltérÅen a sub()
                és gsub() függvényektÅl, a visszatérési
                érték a módosÃtott karakterlánc, az eredeti
                tárgykarakterlánc pedig nem módosul.

    gsub(r, s [, t])    t karakterlánc minden r reguláris
                kifejezésre illeszkedŠalkarakterláncát s
                karakterláncra cseréli és visszaadja a
                helyettesÃtések számát. Ha t nincs megadva,
                $0 -ban keres. Egy & jel a csereszövegben az
                illeszkedÅ szöveggel helyettesÃtÅdik,
                literális & eléréséhez \& forma
                alkalmazandó. Az & és backslash jelek
                csereszövegekbeni alkalmazási szabályairól
                a sub(), gsub() és gensub() függvényekben
                bÅvebb leÃrás olvasható az AWK Language
                Programming c. könyvben.

    index(s, t)       visszaadja t karakterlánc s karakterláncbeli
                indexét vagy 0-t, ha t nem szerepel s -ben.

    length([s])       visszatér s karakterlánc hosszával (vagy $0
                -éval, ha s nincs megadva).

    match(s, r)       visszaadja r reguláris kifejezés s -ben
                elfoglalt helyét (vagy 0-t, ha r nem szerepel
                benne), és beállÃtja RSTART és RLENGTH
                értékét.

    split(s, a [, r])    r regurális kifejezés alapján a t tömbbe
                darabolja az s karakterláncot és visszatér a
                mezÅk számával. Ha r elmarad, FS -t
                használja. A darabolás a - fent leÃrt -
                mezÅkre bontással megegyezÅen történik.

    sprintf(fmt, expr-list) a fmt -nak megfelelÅen kiÃrja a
                kifejezéslistát és visszatér az eredmény-
                karakterlánccal.

    sub(r, s [, t])     mint a gsub() függvény, de csak az elsÅ
                illeszkedést cseréli.

    substr(s, i [, n])   visszaadja s karakterlánc i-nél kezdÅdÅ,
                legfeljebb n karakteres alkarakterláncát. Ha
                n nincs megadva, s teljes maradékát
                alkalmazza.

    tolower(str)      visszatér str karakterlánc másolatával,
                amelyben minden nagybetűt a megfelelÅ
                kisbetűre alakÃt. A nem-alfabetikus
                karakterek nem változnak.

    toupper(str)      visszatér str karakterlánc másolatával,
                amelyben minden kisbetűt a megfelelÅ
                nagybetűre alakÃt. A nem-alfabetikus
                karakterek nem változnak.

  IdÅfüggvények
    Mivel az AWK programok egyik elsÅdleges felhasználási területe a log
    fájlok feldolgozása - amelyek idÅadatot tartalmaznak -, a gawk a
    következÅ két függvényt nyújtja az idÅadatok kinyeréséhez és
    formázásához:

    systime() visszaadja az Epoch (POSIX rendszereken 1970. jan. 1.
         00:00:00) óta másodpercekben eltelt idÅt.

    strftime([format [, timestamp]])
         az idÅadatot a formátumnak megfelelÅen formázza. Az
         idÅadatnak a systime() által visszaadott formával
         megegyezÅnek kell lennie. Ha a formátum hiányzik, a date(1)
         parancs kimenetével megegyezÅ, alapértelmezett formátumot
         alkalmaz. A biztosan használható formátum konverziókat
         lásd az ANSI C strftime() függvényének
         specifikációjánál. A gawk -kal jár az strftime(3)
         függvény public-domain verziója és az ahhoz tartozó man
         lap. Ha a gawk fordÃtásakor ezt a verziót használták,
         akkor a man lapban leÃrt minden konverzió elérhetÅ a gawk
         számára.

  Karakterlánc állandók
    Az AWK karakterláncai dupla idézÅjelek (") közé zárt
    karaktersorozatok. A gawk bizonyos escape szekvenciákat felismer a
    karakterláncokban. Ezek:

    \\  Literális backslash.

    \a  Az "alert" karakter; rendszerint az ASCII csengÅ (ASCII BEL)
      karakter.

    \b  Backspace.

    \f  Lapdobás.

    \n  Ãjsor.

    \r  Kocsivissza.

    \t  VÃzszintes tabulátor.

    \v  FüggÅleges tabulátor.

    \x hexa jegyek
      A \x -et követŠhexadecimális számmal jelzett karakter. Mint az
      ANSI C-ben, az utána álló minden hexadecimális jegy az escape
      szekvencia részeként kerül feldolgozásra. (Ez a jellemzŠkell
      hogy mondjon valamit a bizottsági nyelvtervezésrÅl.) Pl. az
      "\x1B" az ASCII ESC (escape) karakter.

    \ddd Az egy-, két-, vagy háromjegyű oktális számnak megfelelÅ
      karakter. Pl. az "\033" az ASCII ESC (escape) karakter.

    \ c A literális c karakter.

    Az escape szekvenciák konstans reguláris kifejezésekben szintén
    használhatók (pl. /[ \t\f\n\r\v]/ whitespace karakterekre
    illeszkedik).

    KompatÃbilis módban az oktális vagy hexadecimális escape
    szekvenciákkal jelölt karakterek literálisan kerülnek
    feldolgozásra a regurális kifejezés konstansokban. Ãgy a /a\52b/
    ugyanaz, mint a /a\*b/.

FÃGGVÃNYEK
    Az AWK függvényei a következÅképpen definiálandók:

       function név(paramáterlista) { utasÃtások }

    A függvények végrehajtása akár mintából, akár tevékenységbÅl
    való meghÃvásukkor történik meg. A függvényhÃvásokban megadott
    aktuális paraméterek a függvényekben deklarált formális
    paramétereknek adnak konkrét értéket. A tömbök átadása
    hivatkozás szerinti, a többi paraméteré érték szerinti.

    Mivel a függvények eredetileg nem voltak az AWK nyelv részei, a
    lokális változók eléggé suta módon adhatók meg: a
    paraméterlistában extra paraméterekként deklarálandók. A
    konvenció az, hogy a paraméterlistában a lokális változókat extra
    space-ekkel választják el a valódi paraméterektÅl. Például:

       function f(p, q,   a, b)  # a és b lokális
       {
         .....
       }

       /abc/ { ... ; f(1, 2) ; ... }

    A függvényhÃvás bal oldali zárójelének közvetlenül kell
    követnie a függvénynevet, whitespace nem lehet közöttük. Ez a
    konkatenációs operátorral való összekeverés elkerülése miatt
    van Ãgy. A megkötés nem vonatkozik a fent felsorolt beépÃtett
    függvényekre.

    A függvények hÃvhatják egymást és lehetnek rekurzÃvak. A lokális
    változóként használt függvényparaméterek üres karakterlánc és
    zéró számértékkel inicializálódnak a függvényhÃvás során.

    Ha a --lint opció meg van adva, a gawk fordÃtási és nem futási
    idÅben figyelmeztet a definiálatlan függvények hÃvása esetén.
    Futási idÅben egy definiálatlan függvény meghÃvása fatális hiba.

    A func kulcsszó használható a function helyén.

PÃLDÃK
    Az összes felhasználó login nevének rendezése és kiÃrása:

     BEGIN { FS = ":" }
       { print $1 | "sort" }

    Egy file sorainak megszámlálása:

       { nlines++ }
     END  { print nlines }

    A file minden sora elé a sorszám kiÃrása:

     { print FNR, $0 }

    A sorszám konkatenációja (egy témavariáció):

     { print NR, $0 }

LÃSD MÃG
    egrep(1), getpid(2), getppid(2), getpgrp(2), getuid(2), geteuid(2),
    getgid(2), getegid(2), getgroups(2)

    The AWK Programming Language, Alfred V. Aho, Brian W. Kernighan, Peter
    J. Weinberger, Addison-Wesley, 1988. ISBN 0-201-07981-X.

    AWK Language Programming, Edition 1.0, published by the Free Software
    Foundation, 1995.

POSIX KOMPATIBILITÃS
    A gawk egyik elsÅdleges célja a POSIX szabvánnyal - csakúgy, mint a
    UNIX awk legújabb verziójával - való kompatibilitás. E célból a
    gawk egyesÃti a következÅ, felhasználó által látható
    szolgáltatásokat, amelyeket nem Ãr le az AWK könyv, de részei a
    Bell Labs awk verziójának, és a POSIX szabványnak.

    Ãj dolog a -v opció a programvégrehajtás megkezdése elÅtti
    változó-értékadáshoz. A könyv azt jelzi, hogy a parancssori
    értékadás akkor történik meg, amikor az awk egyébként fájlként
    nyitná meg az argumentumot - amely a BEGIN blokk végrehajtása után
    valósul meg. Azonban a korai megvalósÃtásokban, amikor ilyen
    értékadás jelent meg fájlnevek elÅtt, az megtörtént, mielÅtt a
    BEGIN blokk lefutott volna. Programok váltak ettÅl a
    ``szolgáltatástól'' függÅvé. Amikor az awk -ot a
    dokumentációjához igazÃtották, ezt az opciót adták hozzá, hogy
    alkalmazkodjon a régi viselkedéstÅl függÅ alkalmazásokhoz. (E
    szolgáltatással szemben nem volt ellenvetés sem az AT&T, sem a GNU
    fejlesztÅi részérÅl.)

    Az alkalmazás specifikus szolgáltatásokhoz tartozó -W opció a
    POSIX szabványból ered.

    Az argumentumok feldolgozása során a gawk a ``--'' speciális opciót
    használja az argumentumok végének jelzéséhez. KompatÃbilis
    módban figyelmeztet a definiálatlan opciókra, másrészrÅl viszont
    figyelmen kÃvül hagyja azokat. Rendes működéskor az ilyen
    argumentumok átadódnak az AWK programnak, hogy az dolgozza fel Åket.

    Az AWK könyv nem definiálja az srand() visszatérési értékét. A
    POSIX szabvány szerint az inicializáló értéket adja vissza,
    lehetÅvé téve a véletlenszám-sorozatok nyomonkövetését. Ezért a
    gawk srand() függvénye szintén az emlÃtett számmal tér vissza.

    További új szolgáltatások: Több -f opció használata (az MKS
    awkból); az ENVIRON tömb; a \a és \v escape szekvenciák (eredetileg
    a gawk -ban, majd onnan áttéve az AT&T awk -jába); a tolower() és
    toupper() beépÃtett függvények (az AT&T-bÅl); és a printf ANSI C
    konverziós szabályai (elÅször az AT&T verzióban).

GNU BÅVÃTÃSEK
    A gawk számos szolgáltatással kibÅvÃti a POSIX awk -ot. Ezek leÃ‐
    rása ebben a részben szerepel. Minden itt felsorolt bÅvÃtés
    kikapcsolható a gawk --traditional opció hÃvásával.

    A gawk következÅ szolgáltatásai nem érhetÅk el a POSIX awk -ban:

       · A \x escape szekvencia. (A --posix kikapcsolja).

       · Az fflush() függvény. (A --posix kikapcsolja).

       · A systime(), strftime() és gensub() függvények.

       · A bemeneti/kimeneti átirányÃtásra használt különleges
        fájlneveket nem ismeri fel.

       · Az ARGIND, ERRNO és RT változóknak nincs speciális
        jelentésük.

       · Az IGNORECASE változó és annak mellékhatásai nem érhetÅk
        el.

       · A FIELDWIDTHS változó és a rögzÃtett szélességű
        mezÅdarabolás.

       · Az RS változó reguláris kifejezésként való használata.

       · Egyes karakterekre szétvágás az FS változó vagy a split()
        harmadik argumentumának üres karakterláncra állÃtásával.

       · Nincs elérési út bejárás a -f opcióval megadott fájlok
        megtalálásához. Tehát az AWKPATH környezeti változónak
        nincs különleges jelentése.

       · Az aktuális file feldolgozásának megszüntetésére
        használt nextfile utasÃtás.

       · A delete array használata egy teljes tömb törléséhez.

    Az AWK könyv nem definiálja a close() függvény visszatérési
    értékét. A gawk close() függvénye az fclose(3) vagy pclose(3)
    függvénytÅl kapott értéket adja vissza, amikor egy fájlt illetve
    csatornát lezár.

    A gawk --traditional opcióval történÅ hÃvásakor - ha a -F opciónak
    adott fs értéke ``t'' - az FS értéke a tab karakter lesz. Fontos,
    hogy a gawk -F\t ... megadása egyszerűen a shell ``t''-re
    hivatkozását eredményezi, és nem ad át ``\t''-t a -F opciónak.
    Mivel ez egy meglehetÅsen csúnya, speciális eset, nem ez az
    alapértelmezett viselkedés. Szintén nem ez történik, ha a --posix
    opció meg van adva. Hogy igazán a tab karaktert kapjuk
    mezÅ-elválasztóként, a legjobb, ha aposztrófot használunk: gawk
    -F'\t' ....

TÃRTÃNELMI SZOLGÃLTATÃSOK
    A történelmi AWK megvalósÃtásoknak két szolgáltatását
    támogatja a gawk. ElÅször: lehetÅség van a length() beépÃtett
    függvény nem csak argumentumok, hanem zárójelek nélküli hÃ-
    vására is. Ilyenformán az

       a = length # Holy Algol 60, Batman!

    ugyanaz, mint bármelyik az

       a = length()
       a = length($0)

    közül. Ezt a lehetÅséget ``helytelenÃtik'' a POSIX szabványban, és
    a gawk figyelmeztetŠüzenetet jelenÃt meg, ha a --lint opció meg van
    adva a parancssorban.

    A másik szolgáltatás a continue vagy break utasÃtás használata
    while, for vagy do ciklus törzsén kÃvül. A tradÃcionális AWK
    megvalósÃtások ezt a használatot a next utasÃtással
    egyenértékűként kezelték. A gawk --traditional megadása esetén
    támogatja ezt a használatot.

KÃRNYEZETI VÃLTOZÃK
    Ha a POSIXLY_CORRECT környezeti változó létezik, akkor a gawk
    pontosan úgy viselkedik, mintha a --posix volna megadva a
    parancsssorban. Ha a --lint meg van adva, a gawk figyelmeztetÅ
    üzenetet küld errÅl a hatásról.

    Az AWKPATH környezeti változó használható olyan könyvtárak
    megadására, amelyeket a gawk bejár a -f és --file opcióval
    megadott fájlok megkeresése érdekében.

HIBÃK
    A -F opcióra nincs szükség, adva lévén a parancsori
    változó-értékadás lehetÅsége; csupán a kompatibilitás
    fenntartása miatt marad.

    Ha a rendszer támogatja a /dev/fd, és az összerendelt /dev/stdin/,
    /dev/stdout és /dev/stderr file-okat, lehet, hogy más lesz a kimenet,
    mint ezen fájlok nélküli rendszereken. Amikor a gawk belül
    emulálja ezeket a fájlokat, összehangolja a szabványos kimenetre
    küldött kimenetet a /dev/out-ba küldött kimenettel; mÃg az ilyen
    fájlokkal rendelkezŠrendszereken a kimenet lényegében más
    fájlokba megy. Vigyázz, Vásárló!

    Szintaktikailag érvénytelen egykarakteres programok valószÃnűleg
    túlcsordulnak az elemzÅ vermen, és meglehetÅsen semmitmondó
    üzenetet generálnak. Az ilyen programokat meglepÅen nehéz teljesen
    általános esetben felismerni, és igazán nem éri meg ilyenirányú
    erÅfeszÃtéseket tenni.

VERZIÃ
    Ez a man lap a 3.0.2-es verziószámú gawk -ot dokumentálja.

SZERZÅK
    A UNIX awk eredeti verzióját Alfred Aho, Peter Weinberger és Brian
    Kernighan tervezte és vitelezte ki a AT&T Bell Labs-nál. Brian
    Kernighan továbbra is javÃtja és fejleszti.

    A gawkot Paul Rubin és Jay Fenlason Ãrta a Szabad Software AlapÃ‐
    tványnál úgy, hogy kompatÃbilis legyen a Seventh Edition UNIX-ban
    közzétett eredeti awk verzióval. John Woods számos hibajavÃtással
    járult hozzá. David Trueman - Arnold Robbins támogatásával -
    kompatÃbilissá tette az awk -ot a UNIX awk új verziójával. Arnold
    Robbins a jelenlegi karbantartó.

    Az eredeti DOS-os változatot Conrad Kwok és Scott Garfinkle készÃ‐
    tette. A jelenlegi DOS-os karbantartó Scott Deifik. Pat Rankin
    munkája a VMS változat, és Michal Jaegermanné az Atari ST-s. Az
    OS/2-es változatot Kai Uwe Rommel készÃtette Darrel Hankerson
    támogatásával és segÃtségével. Fred Fish szolgáltatta az Amiga
    támogatást.

HIBAJELENTÃS
    Ha hibát találsz a gawk -ban, kérünk, küldj egy e-mailt a bug-gnu-
    utils@prep.ai.mit.edu cÃmre, és cc-zd azt az arnold@gnu.ai.mit.edu
    -hoz. Kérünk, mellékeld az operációs rendszered nevét és
    verziószámát, a gawk verziószámát, hogy milyen C fordÃtót
    használtál a fordÃtásához, és egy minél kisebb tesztprogramot és
    adatsort a probléma reprodukálásához.

    MielÅtt hibajalentést küldenél, kérünk, tégy meg két dolgot.
    ElÅször: ellenÅrizd, hogy a gawk legújabb verziója van-e meg. Sok
    hiba (rendszerint hajszálnyiak) kerül kijavÃtásra minden verzióban,
    és ha a tiéd elavult, lehet, hogy a problémát már megoldották.
    Másodszor: olvasd el figyelmesen a man lapot és a referenciakönyvet,
    hogy megbizonyosodj róla, hogy amit hibának gondolsz az valóban
    hiba, és nem csak egy hirtelen fordulat a nyelvben.

    Bármit is teszel, NE küldj hibajalantést a comp.lang.awk cÃmre.
    Jóllehet a gawk fejlesztÅi alkalmanként olvassák ezt a hÃrcsoportot,
    a hibajelentések oda postázása megbÃzhatatlan módja a
    hibajelentésnek. Ehelyett, kérünk, használd a fent megadott e-mail
    cÃmeket.

KÃSZÃNETNYILVÃNÃTÃS
    A Bell Labsnél dolgozó Brian Kernighan értékes segÃtséget
    nyújtott a tesztelés és hibajavÃtás alatt. Köszönjük neki.

MÃSOLÃSI JOGOK
    Copyright ©) 1996 Free Software Foundation, Inc.

    Mindenki számára engedélyezzük, hogy teljes másolatot készÃtsenek
    és terjesszenek errÅl az iratról, azzal a kikötéssel, hogy a
    copyright megjegyzés és ez az engedély fel legyen tüntetve minden
    másolaton.

    Engedélyezzük, hogy ezen irat megváltoztatott verzióit másolják
    és terjesszék - a teljes másolatra vonatkozó kikötéssel - ,
    feltéve, hogy a teljes leszármazott munka ezzel a copyright
    megjegyzéssel megegyezÅ engedélyekkel bÃrjon.

    Engedélyezzük ennek az iratnak más nyelvre történt fordÃtásának
    másolását és terjesztését a fenti feltételek szerint, azzal a
    különbséggel, hogy ezt az engedélyezŠmegjegyzést - a Free
    Software Foundation által elfogadott - fordÃtásban is lehet
    közölni.

MAGYAR FORDÃTÃS
    Gombai Sándor <sgombai@hotmail.com>Free Software Foundation     Dec 19 1996             GAWK(1)