getfilename

getfilename(1)       General Commands Manual       getfilename(1)NAZWA
    getfilename - zapytaj użytkownika o nazwÄ pliku w okreÅlonym formacie

SKÅADNIA
    getfilename typ-formatu nazwa-pliku

OPIS
    Program getfilename zapyta użytkownika o nazwÄ pliku w podanym
    formacie i skopiuje ten plik do nazwy pliku podanej w drugim
    argumencie.

    JeÅli nie wydaje ci siÄ to zbyt użyteczne samo w sobie, to masz racjÄ.
    Jednak jest to wszystko, czego potrzeba, aby dodaÄ użytecznych
    wÅaÅciwoÅci do programów zorientowanych mailcapowo, takich jak
    mailto(1). Na przykÅad dziÄki poniższej linijce umieszczonej w pliku
    mailcap program mailto może pomóc użytkownikowi we wÅÄczeniu
    PostScriptu do wysyÅanego listu:

    application/postscript ; lpr -Pipa %s ; description="Include a
    Postscript File";compose="getfilename Postscript %s"


ZOBACZ TAKŻE
    mailto(1), metamail(1)

BÅÄDY
    Jest to taki malutki programik, że mógÅby wÅaÅciwie byÄ bez
    bÅÄdzików, lecz nie zakÅadaÅbym siÄ o to.

COPYRIGHT
    Copyright (c) 1991 Bell Communications Research, Inc. (Bellcore)

    Zezwala siÄ na używanie, kopiowanie i dytrybucjÄ tego materiaÅu dla
    dowolnych celów i bez opÅat. Warunkiem jest zamieszczenie tej notki o
    prawach i to, że nazwa Bellcore nie bÄdzie używana do reklam lub
    podobnych celów bez wczeÅniejszego uzgodnienia tego z autoryzowanym
    reprezentantem Bellcore. BELLCORE NIE MÃWI NIC O JAKOÅCI CZY WYDAJNOÅCI
    TEGO MATERIAÅU. JEST UDOSTÄPNIANY "JAKI JEST", BEZ Å»ADNYCH JAWNYCH
    LUB DOMYÅLNYCH GWARANCJI.

AUTOR
    Nathaniel S. Borenstein, Bellcore                  Release 1          getfilename(1)