getgid

GETGID(2)         리ëì¤ íë¡ê·¸ë머 ë©ë´ì¼         GETGID(2)ì´ë¦
    getgid, getegid - 그룹 ìë³ì(identity)를 ììë¸ë¤.

ì¬ì©ë²
    #include <unistd.h>
    #include <sys/types.h>

    gid_t getgid(void);
    gid_t getegid(void);

ì¤ëª
    getgidë íì¬ íë¡ì¸ì¤ì ì¤ì (real) 그룹 ID를 리í´íë¤.

    getegid ë íì¬ íë¡ì¸ì¤ì ì í¨(effective) 그룹 ID를 리í´íë¤.

    ì¤ì IDë í¸ì¶í íë¡ì¸ì¤ì IDì´ë¤. ì í¨ IDë ì¤íëê³ ìë íì¼ì ì¤ì ë IDì´ë¤.

ìë¬
    ì´ í¨ìë¤ì íì ì±ê³µíë¤.

í¸í
    POSIX, BSD 4.3

ê´ë ¨ í목
    setregid(2), setgid(2)

ìì
    ì ê°í <skyeyes@soback.kornet.net>, 2000ë 5ì 2ì¼리ëì¤ 0.99.11          1993ë 7ì 23ì¼            GETGID(2)