getgrent

GETGRENT(3)       PodrÄcznik programisty Linuksa       GETGRENT(3)NAZWA
    getgrent, setgrent, endgrent - odczytanie wpisu z pliku grup

SKÅADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <grp.h>

    struct group *getgrent(void);

    void setgrent(void);

    void endgrent(void);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    setgrent():
      _XOPEN_SOURCE >= 500
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

    getgrent(), endgrent():
      _XOPEN_SOURCE >= 500
        || /* Od glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS
    Funkcja getgrent() zwraca wskaźnik do struktury, zawierajÄcej
    poszczególne rekordy bazy danych o grupach (na przykÅad z lokalnego
    pliku grup /etc/group, NIS-a lub LDAP-a). Podczas pierwszego wywoÅania
    getgrent() zwracany jest pierwszy wpis; później zwracane sÄ kolejne.

    Funkcja setgrent() przesuwa wskaźnik pliku na poczÄtek bazy danych o
    grupach, umożliwiajÄc jej ponowne przetwarzanie.

    Funkcja endgrent() jest używana do zamkniÄcia bazy danych o grupach po
    zakoÅczeniu jej przetwarzania.

    StrukturÄ group zdefiniowano w <grp.h> nastÄpujÄco:

      struct group {
        char  *gr_name;   /* nazwa grupy */
        char  *gr_passwd;  /* hasÅo grupy */
        gid_t  gr_gid;    /* identyfikator grupy */
        char **gr_mem;    /* zakoÅczona NULL-em tablica wskaźników
                    do nazw czÅonków grupy */
      };

    WiÄcej informacji o polach w tej strukturze można znaleÅºÄ w
    podrÄczniku group(5).

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Funkcja getgrent() zwraca wskaźnik do struktury group lub NULL, gdy
    nie ma wiÄcej wpisów lub gdy wystÄpiÅ bÅÄd.

    W przypadku wystÄpienia bÅÄdu może ustawiÄ odpowiedniÄ wartoÅÄ
    zmiennej errno. Aby móc sprawdziÄ errno po wywoÅaniu tej funkcji,
    należy jÄ przed wywoÅaniem ustawiÄ na zero.

    Zwrócona wartoÅÄ może wskazywaÄ na statyczny obszar, który może byÄ
    nadpisany przez kolejne wywoÅania getgrent(), getgrgid(3) lub
    getgrnam(3). (Zwróconego wskaźnika nie należy przekazywaÄ do funkcji
    free(3)).

BÅÄDY
    EAGAIN UsÅuga byÅa czasowo niedostÄpna; proszÄ spróbowaÄ ponownie
       później. W przypadku używania usÅug NSS w glibc wskazuje to
       na tymczasowy bÅÄd komunikacji z usÅugÄ NSS. Problem może siÄ
       sam rozwiÄzaÄ, sugerowane jest późniejsze ponowne
       spróbowanie.

    EINTR Przechwycono sygnaÅ, patrz signal(7).

    EIO  BÅÄd wejÅcia/wyjÅcia.

    EMFILE ZostaÅo osiÄgniÄte ograniczenie na liczbÄ otwartych
       deskryptorów plików dla procesu.

    ENFILE ZostaÅo osiÄgniÄte systemowe ograniczenie na caÅkowitÄ liczbÄ
       otwartych plików.

    ENOENT Nie można byÅo znaleÅºÄ wymaganego pliku wejÅciowego bazy
       danych. W przypadku używania usÅug NSS w glibc oznacza to, że
       nie zostaÅy poprawnie skonfigurowane.

    ENOMEM ZabrakÅo pamiÄci na przydzielenie struktury group.

    ERANGE Przekazano niewystarczajÄcy bufor.

PLIKI
    /etc/group
       lokalny plik bazy grup

ATRYBUTY
    Informacje o pojÄciach używanych w tym rozdziale można znaleÅºÄ w
    podrÄczniku attributes(7).

    ┌────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┐
    │Interfejs  Atrybut        WartoÅÄ           │
    ├────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┤
    │getgrent() │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe race:grent    │
    │      │            │ race:grentbuf locale    │
    ├────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┤
    │setgrent(), │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe race:grent locale │
    │endgrent() │            │               │
    └────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┘
    W powyższej tabeli, grent w race:grent oznacza, że jeÅli któraÅ z
    funkcji setgrent(), getgrent() lub endgrent() jest używana równolegle
    w różnych wÄtkach programu, może nastÄpiÄ sytuacja wyÅcigu danych.

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE
    fgetgrent(3), getgrent_r(3), getgrgid(3), getgrnam(3), getgrouplist(3),
    putgrent(3), group(5)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert
    Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.                 2016-03-15            GETGRENT(3)