getgrnam

GETGRNAM(3)       Podręcznik programisty Linuksa       GETGRNAM(3)NAZWA
    getgrnam, getgrnam_r, getgrgid, getgrgid_r - odczytanie wpisu z pliku
    grup

SKŁADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <grp.h>

    struct group *getgrnam(const char *name);
    struct group *getgrgid(gid_t gid);

    int getgrnam_r(const char *restrict name, struct group *restrict grp,
           char *restrict buf, size_t buflen,
           struct group **restrict result);
    int getgrgid_r(gid_t gid, struct group *restrict grp,
           char *restrict buf, size_t buflen,
           struct group **restrict result);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    getgrnam_r(), getgrgid_r():
      _POSIX_C_SOURCE
        || /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS
    Funkcja getgrnam() zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola
    powstałe z rozłożenia tego rekordu z bazy danych o grupach (na przykład z
    lokalnego pliku grup /etc/group albo z NIS-a lub LDAP-a), który odpowiada
    grupie o nazwie name.

    Funkcja getgrgid() zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola
    powstałe z rozłożenia tego rekordu bazy danych o grupach, który odpowiada
    grupie o identyfikatorze gid.

    Strukturę group zdefiniowano w <grp.h> następująco:

      struct group {
        char  *gr_name;   /* nazwa grupy */
        char  *gr_passwd;  /* hasło grupy */
        gid_t  gr_gid;    /* identyfikator grupy */
        char **gr_mem;    /* zakończona NULL-em tablica wskaźników
                    do nazw członków grupy */
      };

    Więcej informacji o polach w tej strukturze można znaleźć w podręczniku
    group(5).

    Funkcje getgrnam_r() i getgrgid_r() zwracają te same informacje, co
    getgrnam() i getgrgid(), ale zapisują pobraną strukturę group w
    przestrzeni wskazywanej przez argument grp. Pola tekstowe, na które
    wskazują członkowie struktury group są przekazywane w buforze buf o
    rozmiarze buflen. W zmiennej *result jest zapisywany wskaźnik do wyniku
    funkcji (w przypadku powodzenia) lub NULL (jeśli nie znaleziono wpisu w
    bazie lub gdy wystąpił błąd).

    Wywołanie

      sysconf(_SC_GETGR_R_SIZE_MAX)

    zwraca albo -1, bez zmieniania wartości errno, albo początkowy sugerowany
    rozmiar dla bufora buf. (Jeśli ten rozmiar jest za mały, to opisywane
    funkcje zwrócą błąd ERANGE - wtedy proces wywołujący powinien spróbować
    ponownie z większym buforem).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    The getgrnam() and getgrgid() functions return a pointer to a group
    structure, or NULL if the matching entry is not found or an error occurs.
    If an error occurs, errno is set to indicate the error. If one wants to
    check errno after the call, it should be set to zero before the call.

    Zwrócona wartość może wskazywać na statyczny obszar, który może być
    nadpisany przez kolejne wywołania getgrent(3), getgrgid() lub getgrnam().
    (Zwróconego wskaźnika nie należy przekazywać do funkcji free(3)).

    getgrnam_r() i getgrgid_r(), jeśli się powiodą, to zwracają zero i
    ustawiają *result na grp. Jeśli nie znaleziono pasującego rekordu w
    bazie haseł, to funkcje zwracają 0 i wpisują NULL do *result. W przypadku
    błędu zawracany jest numer błędu i *result jest ustawiany na NULL.

BŁĘDY
    0 or ENOENT or ESRCH or EBADF or EPERM or ...
       Podany argument name lub gid nie został znaleziony.

    EINTR Przechwycono sygnał, patrz signal(7).

    EIO  Błąd wejścia/wyjścia.

    EMFILE Zostało osiągnięte ograniczenie na liczbę otwartych deskryptorów
       plików dla procesu.

    ENFILE Zostało osiągnięte systemowe ograniczenie na całkowitą liczbę
       otwartych plików.

    ENOMEM Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury group.

    ERANGE Przekazano niewystarczający bufor.

PLIKI
    /etc/group
       lokalny plik bazy grup

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌──────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┐
    │Interfejs   Atrybut        Wartość            │
    ├──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┤
    │getgrnam()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:grnam locale  │
    ├──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┤
    │getgrgid()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:grgid locale  │
    ├──────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┤
    │getgrnam_r(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe locale         │
    │getgrgid_r() │            │                │
    └──────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────┘

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI
    Sformułowania podane w rozdziale "WARTOŚĆ ZWRACANA" pochodzą ze standardu
    POSIX.1. Nie uwzględnia on jednak sytuacji "nie znaleziono wpisu w bazie"
    jako błąd i dlatego nie określa, jaką wartość powinno mieć errno w takim
    przypadku. Jednakże uniemożliwia to rozpoznawanie błędów. Można by
    dowodzić, że zgodnie ze standardem POSIX errno powinno pozostać
    niezmienione, jeśli nie znaleziono wpisu. Eksperymentalnie stwierdzono,
    że różne systemy uniksowe ustawiają różne wartości: 0, ENOENT, EBADF,
    ESRCH, EWOULDBLOCK, EPERM i być może jeszcze jakieś inne.

ZOBACZ TAKŻE
    endgrent(3), fgetgrent(3), getgrent(3), getpwnam(3), setgrent(3),
    group(5)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej
    Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda
    <robert@debian.org>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.                22 marca 2021 r.           GETGRNAM(3)