gethostbyname

GETHOSTBYNAME(3)     Podręcznik programisty Linuksa     GETHOSTBYNAME(3)NAZWA
    gethostbyname, gethostbyaddr, sethostent, gethostent, endhostent,
    h_errno, herror, hstrerror, gethostbyaddr_r, gethostbyname2,
    gethostbyname2_r, gethostbyname_r, gethostent_r - zwraca wpis sieciowy
    komputera

SKŁADNIA
    #include <netdb.h>
    extern int h_errno;

    struct hostent *gethostbyname(const char *nazwa);

    #include <sys/socket.h>    /* dla AF_INET */
    struct hostent *gethostbyaddr(const void *addr,
                   socklen_t len, int type);

    void sethostent(int stayopen);

    void endhostent(void);

    void herror(const char *s);

    const char *hstrerror(int err);

    /* Rozszerzenie systemu V/POSIX */
    struct hostent *gethostent(void);

    /* Rozszerzenia GNU */
    struct hostent *gethostbyname2(const char *name, int af);

    int gethostent_r(
        struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
        struct hostent **result, int *h_errnop);

    int gethostbyaddr_r(const void *addr, socklen_t len, int type,
        struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
        struct hostent **result, int *h_errnop);

    int gethostbyname_r(const char *name,
        struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
        struct hostent **result, int *h_errnop);

    int gethostbyname2_r(const char *name, int af,
        struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
        struct hostent **result, int *h_errnop);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    gethostbyname2(), gethostent_r(), gethostbyaddr_r(), gethostbyname_r(),
    gethostbyname2_r():
      Od glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE
      Glibc w wersji do 2.19 włącznie:
        _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

    herror(), hstrerror():
      Od glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE
      Glibc 2.8 do 2.19:
        _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
      Przed glibc 2.8:
        brak

    h_errno:
      Od glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE < 200809L
      Glibc 2.12 do 2.19:
        _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE < 200809L
      Przed glibc 2.12:
        brak

OPIS
    Funkcje gethostbyname*(), gethostbyaddr*(), herror() oraz hstrerror() są
    przestarzałe. Aplikacje powinny zamiast nich używaćgetaddrinfo(3),
    getnameinfo(3) i gai_strerror(3).

    Funkcja gethostbyname() dla danego komputera name zwraca strukturę typu
    hostent. name jest tutaj albo nazwą komputera, albo adresem IPv4 w
    standardowej notacji z kropkami (jak opisano w inet_addr(3)). Jeżeli name
    jest adresem IPv4, to gethostbyname() nie wykonuje żadnych sprawdzeń i
    po prostu kopiuje name do pola h_name oraz jej odpowiednik struct in_addr
    do pola h_addr_list[0] zwracanej struktury hostent. Jeżeli name nie
    kończy się kropką oraz ustawiono zmienną środowiskową HOSTALIASES, to
    wyszukiwanie name zacznie się od pliku z aliasami, wskazywanego przez
    HOSTALIASES (format tego pliku opisany jest w hostname(7)). Bieżąca
    domena i jej domeny nadrzędne są przeszukiwane, chyba że name kończy się
    kropką.

    Funkcja gethostbyaddr() zwraca strukturę typu hostent dla zadanego adresu
    addr o długości len i typie adresu type. Poprawnymi typami adresów
    są AF_INET i AF_INET6. Adres komputera jest wskaźnikiem do struktury o
    typie zależnym od typu adresu, na przykład struct in_addr *
    (najprawdopodobniej otrzymany przez wywołanie inet_addr(3)) dla adresu o
    typie AF_INET.

    Funkcja sethostent() określa, jeżeli stayopen jest prawdziwe (1), że do
    odpytywania serwera nazw będzie użyte połączenie TCP i to połączenie
    będzie otwarte podczas kolejnych zapytań. W przeciwnym wypadku serwer
    nazw będzie odpytywany przy użyciu datagramów UDP.

    Funkcja endhostent() kończy połączenie TCP odpytywania serwera nazw.

    (Przestarzała) funkcja herror() wypisuje na standardowe wyjście błędów
    stderr komunikat błędu przypisany do bieżącej wartości zmiennej h_errno.

    (Przestarzała) funkcja hstrerror() dla przekazanego numeru błędu
    (zazwyczaj h_errno) zwraca odpowiadający mu komunikat błędu.

    The domain name queries carried out by gethostbyname() and
    gethostbyaddr() rely on the Name Service Switch (nsswitch.conf(5))
    configured sources or a local name server (named(8)). The default action
    is to query the Name Service Switch (nsswitch.conf(5)) configured
    sources, failing that, a local name server (named(8)).

  Historia
    Plik nsswitch.conf(5) jest współczesnym sposobem kontrolowania kolejności
    wyszukiwań komputerów.

    W glibc 2.4 i wcześniejszych, do określenia kolejności wyszukiwań
    komputerów służyło słowo kluczowe order zdefiniowane w /etc/host.conf
    (host.conf(5)).

    Struktura hostent zdefiniowana w <netdb.h> następująco:

      struct hostent {
        char *h_name;      /* oficjalna nazwa komputera */
        char **h_aliases;     /* lista aliasów */
        int  h_addrtype;    /* typ adresu komputera */
        int  h_length;     /* długość adresu */
        char **h_addr_list;    /* lista adresów */
      }
      #define h_addr h_addr_list[0] /* dla zachowania zgodności */
                     /* z wcześniejszymi wersjami */

    Struktra hostent składa się z:

    h_name Oficjalna nazwa komputera.

    h_aliases
       Zakończona wskaźnikiem null tablica alternatywnych nazw komputera.

    h_addrtype
       Typ adresu; obecnie zawsze jest to AF_INET lub AF_INET6.

    h_length
       Długość adresu w bajtach.

    h_addr_list
       Zakończona wskaźnikiem null tablica adresów sieciowych komputera
       (w sieciowym porządku bajtów).

    h_addr Pierwszy adres z h_addr_list - dla zachowania zgodności ze
       wcześniejszymi wersjami

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcje gethostbyname() i gethostbyaddr() zwracają strukturę hostent lub
    wskaźnik null w przypadku błędu. W razie błędu, zmienna h_errno
    przechowuje numer błędu. Wartość zwrócona, jeśli jest różna od null, może
    wskazywać na statyczne dane, patrz UWAGI poniżej.

BŁĘDY
    Zmienna h_errno może przyjmować następujące wartości:

    HOST_NOT_FOUND
       Podany komputer jest nieznany.

    NO_DATA
       Żądana nazwa jest prawidłowa, lecz nie posiada adresu IP. Inny typ
       żądania skierowany do serwera nazw dla tej domeny może zwrócić
       odpowiedź. Stała NO_ADDRESS jest synonimem NO_DATA.

    NO_RECOVERY
       Wystąpił trwały błąd serwera nazw.

    TRY_AGAIN
       Autorytatywny serwer nazw zwrócił tymczasowy błąd. Proszę
       spróbować ponownie później.

PLIKI
    /etc/host.conf
       plik konfiguracyjny biblioteki resolver

    /etc/hosts
       plik bazy danych komputerów

    /etc/nsswitch.conf
       plik konfiguracyjny serwisów nazw (NSS)

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌───────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┐
    │Interfejs     Atrybut        Wartość            │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │gethostbyname()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:hostbyname env │
    │          │            │ locale            │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │gethostbyaddr()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:hostbyaddr env │
    │          │            │ locale            │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │sethostent(),   │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:hostent env  │
    │endhostent(),   │            │ locale            │
    │gethostent_r()   │            │                │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │herror(),     │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe            │
    │hstrerror()    │            │                │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │gethostent()    │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:hostent    │
    │          │            │ race:hostentbuf env locale  │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │gethostbyname2()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:hostbyname2  │
    │          │            │ env locale          │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │gethostbyaddr_r(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe env locale      │
    │gethostbyname_r(), │            │                │
    │gethostbyname2_r() │            │                │
    └───────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────┘
    W powyższej tabeli, hostent w race:hostent oznacza, że jeśli któraś z
    funkcji sethostent(), gethostent(), gethostent_r() lub endhostent() jest
    używana równolegle w różnych wątkach programu, może nastąpić sytuacja
    wyścigu danych.

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001 definiuje gethostbyname(), gethostbyaddr(), sethostent(),
    endhostent(), gethostent() i h_errno; gethostbyname(), gethostbyaddr() i
    h_errno są oznaczone jako starzejące się. POSIX.1-2008 usuwa definicje
    gethostbyname(), gethostbyaddr() oraz h_errno, zalecając używanie zamiast
    nich funkcjigetaddrinfo(3) i getnameinfo(3).

UWAGI
    Funkcje gethostbyname() i gethostbyaddr() mogą zwracać wskaźniki do
    danych statycznych, które mogą być nadpisane przez kolejne wywołania.
    Kopiowanie struct hostent nie wystarcza, ponieważ zawiera ona wskaźniki -
    wymagane jest skopiowanie wszystkiego.

    W oryginalnej implementacji BSD, argument len funkcji gethostbyname() był
    typu int. Standard SUS-v2 jest błędny i określa parametr len funkcji
    gethostbyaddr() jako będący typu size_t. (Nie jest to właściwe, ponieważ
    musi to być typ int, którym size_t nie jest. POSIX.1-2001 używa
    socklen_t, co jest OK). Patrz także accept(2).

    Prototyp BSD funkcji gethostbyaddr() używa const char * dla trzeciego
    argumentu.

  Rozszerzenie System V/POSIX
    POSIX wymaga, aby wywołanie gethostent() zwróciło następny wpis w bazie
    danych komputerów. Jeśli używany jest DNS/BIND nie ma to większego sensu,
    ale może być uzasadnione, jeśli baza danych komputerów jest plikiem,
    który można odczytać linia po linii. Wiele systemów funkcja o tej nazwie
    czyta plik /etc/hosts. Może być on dostępny tylko wtedy, gdy biblioteka
    została skompilowana bez wsparcia dla DNS-u. Wersja glibc ignoruje wpisy
    IPv6. Ta funkcja nie jest wielowątkowa, glibc dodaje jej wielowątkową
    wersję gethostent_r().

  Rozszerzenia GNU
    Glibc2 ma także funkcję gethostbyname2(), która działa jak
    gethostbyname(), ale pozwala określić rodzinę adresów, do której musi
    należeć zadany adres.

    Glibc2 ma także wielowątkowe wersje gethostent_r(), gethostbyaddr_r(),
    gethostbyname_r() i gethostbyname2_r(). Proces wywołujący przekazuje
    strukturę hostent w ret, który będzie wypełniony, gdy funkcja zakończy
    się pomyślnie, oraz tymczasowy bufor roboczy buf o rozmiarze buflen. Po
    pomyślnym wywołaniu, result będzie wskazywał na wynik. W razie błędu lub
    gdy nie znaleziono żadnego wpisu result będzie ustawiony na NULL. Funkcje
    zwracają one 0 w przypadku powodzenia lub liczbę różną od zera w razie
    błędu. Oprócz błędów, które mogą zwrócić niewielowątkowe wersje tych
    funkcji, funkcje mogą zwróć błąd RANGE, jeśli buf jest za mały - w takim
    wypadku należy powtórzyć wywołanie funkcji z większym buforem. Globalna
    zmienna h_errno nie jest modyfikowana, ale numer błędu jest przekazywany
    w zmiennej, której adres został podany w h_errnop.

BŁĘDY
    gethostbyname() nie rozpoznaje komponentów oddzielonego kropkami łańcucha
    adresu IPv4, jeśli są one wyrażone jako liczby szesnastkowe.

ZOBACZ TAKŻE
    getaddrinfo(3), getnameinfo(3), inet(3), inet_ntop(3), inet_pton(3),
    resolver(3), hosts(5), nsswitch.conf(5), hostname(7), named(8)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.08 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert
    Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.                9 czerwca 2020 r.        GETHOSTBYNAME(3)