gethostbyname

GETHOSTBYNAME(3)    Linux - pÅÃruÄka programátora    GETHOSTBYNAME(3)JMÃNO
    gethostbyname, gethostbyaddr, sethostent, endhostent, herror - zÃskej
    záznam z databáze poÄÃtaÄů

SYNTAXE
    #include <netdb.h>
    extern int h_errno;

    struct hostent *gethostbyname(const char *name);

    struct hostent *gethostbyaddr(const char *addr, int len, int type);

    void sethostent(int stayopen);

    void endhostent(void);

    void herror(const char *s);

POPIS
    Funkce gethostbyname() vracà strukturu typu hostent pro zadaný poÄÃtaÄ
    name. Doména poÄÃtaÄe a jà nadÅazené jsou prohledávány pouze tehdy,
    nekonÄÃ-li name teÄkou. Pokud name nekonÄà teÄkou a promÄnná
    prostÅedà HOSTALIASES je nastavena, bude prvnÄ prohledáván soubor, na
    který ukazuje promÄnná HOSTALIASES.

    Funkce gethostbyaddr() vracà strukturu typu hostent pro poÄÃtaÄ, jehož
    adresa addr (délky len a typu type) byla zadána. Jediným platný
    typem adresy je nynà AF_INET.

    Funkce sethostent() specifikuje, je-li stayopen pravdivé (1), že k
    dotazovánà budou použity spojené TCP sokety a spojenà zůstane mezi
    jednotlivými dotazy otevÅeno. Jinak budou k dotazovánà použity UDP
    datagramy.

    Funkce endhostent() ukonÄà TCP spojenà pro dotazy na nameserver.

    Funkce herror() vytiskne chybovou zprávu, která pÅÃsluÅ¡Ã hodnotÄ
    promÄnné h_errno.

    Funkce gethostbyname() a gethostbyaddr() použÃvajà pÅi své Äinnosti
    jak nameservery named(8), tak soubor /etc/hosts, ale samozÅejmÄ i NIS
    nebo YP, to záležà na poÅadà definovaném v /etc/host.conf. (Viz
    resolv+(8)). StandardnÄ je prvnÄ dotazován named(8) a potom soubor
    /etc/hosts.

    Struktura hostent je definována v <netdb.h> následovnÄ:

       struct hostent {
           char  *h_name;    /* official name of host */
           char  **h_aliases;  /* alias list */
           int   h_addrtype;   /* host address type */
           int   h_length;    /* length of address */
           char  **h_addr_list; /* list of addresses */
       }
       #define h_addr h_addr_list[0] /* for backward compatibility */

    Prvky struktury hostent jsou:

    h_name Oficiálnà jméno poÄÃtaÄe.

    h_aliases
       Nulou ukonÄené pole alternativnÃch jmen poÄÃtaÄů.

    h_addrtype
       Typ adres, v souÄasné dobÄ vždy AF_INET.

    h_length
       Délka adresy v bajtech.

    h_addr_list
       Nulou ukonÄené pole sÃÅ¥ových adres poÄÃtaÄe v sÃÅ¥ovém
       poÅadà dat.

    h_addr Prvnà adresa v h_addr_list kvůli zpÄtné kompatibilitÄ.

NÃVRATOVÃ HODNOTA
    Funkce gethostbyname() a gethostbyaddr() vracà strukturu hostent nebo
    ukazatel NULL v pÅÃpadÄ výskytu chyby. Potom je nastavena promÄnná
    h_errno.

CHYBY
    PromÄnná h_errno může obsahovat následujÃcà hodnoty:

    HOST_NOT_FOUND
       Specifikovaný poÄÃtaÄ je neznámý.

    NO_ADDRESS
       Jméno je platné, ale nemá žádnou IP adresu.

    NO_RECOVERY
       Došlo k výskytu neodstranitelné chyby nameserveru.

    TRY_AGAIN
       DoÅ¡lo k doÄasné chybÄ autoritativnÃho nameserveru. Zkuste
       pozdÄji.

SOUBORY
    /etc/host.conf
       konfiguraÄnà soubor resolveru.

    /etc/hosts
       databáze poÄÃtaÄů.

SPLÅUJE STANDARDY
    BSD 4.3

DALÅ Ã INFORMACE
    resolver(3), hosts(5), hostname(7), resolv+ (8), named(8)

VAROVÃNÃ
    PÅeklad je pravdÄpodobnÄ zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizacÃ, zamiÅte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/BSD               30. bÅezna 1997        GETHOSTBYNAME(3)