getnameinfo

GETNAMEINFO(3)      Podręcznik programisty Linuksa      GETNAMEINFO(3)NAZWA
    getnameinfo - tłumaczenie adresu na nazwę w sposób niezależny od
    protokołu

SKŁADNIA
    #include <sys/socket.h>
    #include <netdb.h>

    int getnameinfo(const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen,
            char *host, socklen_t hostlen,
            char *serv, socklen_t servlen, int flags);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    getnameinfo():
      Od glibc 2.22: _POSIX_C_SOURCE >= 201112L
      Glibc 2.21 i wcześniejsze: _POSIX_C_SOURCE

OPIS
    Funkcja getnameinfo() jest odwrotnością funkcji getaddrinfo(3): tłumaczy,
    w sposób niezależny od protokołu, adres gniazda na odpowiadające mu nazwę
    komputera i usługi. Łączy w sobie funkcjonalność funkcji gethostbyaddr(3)
    oraz getservbyport(3), ale w przeciwieństwie do nich getnameinfo() jest
    bezpieczna dla wątków i pozwala programowi wyeliminować zależności od
    IPv4-kontra-IPv6.

    Argument addr jest wskaźnikiem do ogólnej struktury adresu gniazda (typu
    sockaddr_in lub sockaddr_in6) o rozmiarze addrlen, która przechowuje
    wejściowy adres IP i numer portu. Argumenty host i port są wskaźnikami do
    zaalokowanych przez program wywołujący tę funkcję buforów (odpowiednio o
    rozmiarach hostlen i servlen), w których getnameinfo() umieści zakończone
    NULL-em łańcuchy znaków zawierające odpowiednio nazwę komputera i nazwy
    usług.

    Funkcja wywołująca może określić, że nazwa komputera (lub nazwa serwisu)
    nie jest potrzebna, przez przekazanie wartości NULL w argumencie host
    (lub serv) albo przez podanie 0 w parametrze hostlen (lub servlen).
    Jednakże co najmniej jeden z podanych parametrów (nazwa komputera lub
    nazwa serwisu) musi być ustawiony.

    Argument flags zmienia zachowanie getnameinfo() w następujący sposób:

    NI_NAMEREQD
       Jeśli ustawiono, to w razie nieznalezienia nazwy komputera
       zwracany jest błąd.

    NI_DGRAM
       Jeżeli ustawiono, to serwis jest oparty raczej na datagramach
       (UDP) niż na strumieniach (TCP). Jest to wymagane dla kilku portów
       (512\n514), które mają przypisane inne serwisy dla UDP niż dla
       TCP.

    NI_NOFQDN
       Jeżeli ustawiono, to zwracana jest tylko lokalna część nazwy
       komputera, a nie jego pełną domenowa nazwa sieciowa.

    NI_NUMERICHOST
       Jeśli ustawiono, to nazwa komputera jest zwracana w formie
       numerycznej. (Może się to również zdarzyć wtedy, gdy nie ustawiono
       tej flagi i nie można znaleźć nazwy komputera).

    NI_NUMERICSERV
       Jeśli ustawiono, to nazwa komputera jest zwracana w formie
       numerycznej. (Może się to również zdarzyć wtedy, gdy nie ustawiono
       tej flagi i nie można znaleźć nazwy komputera).

  Rozszerzenia getnameinfo() dotyczące międzynarodowych nazw domen
    Począwszy do wersji 2.3.4 biblioteki glibc, getnameinfo() został
    rozszerzony i pozwala na przezroczystą konwersję nazw komputerów do i z
    formatu międzynarodowych nazw domenowych (Internationalized Domain Name —
    IDN; patrz RFC 3490, Internationalizing Domain Names in Applications
    (IDNA)). Zostały zdefiniowane trzy nowe flagi:

    NI_IDN Jeśli użyto tego znacznika, to nazwa znaleziona przez proces
       wyszukiwania jest konwertowana z formatu IDN na kodowanie zgodne z
       bieżącymi ustawieniami językowymi. Nazwy składające się wyłącznie
       ze znaków ASCII nie są zmieniane, co pozwala na bezproblemowe
       używanie tego znacznika w istniejących programach i środowiskach.

    NI_IDN_ALLOW_UNASSIGNED, NI_IDN_USE_STD3_ASCII_RULES
       Ustawienie tych znaczników włączy odpowiednio znaczniki
       IDNA_ALLOW_UNASSIGNED (zezwala na używanie nieprzypisanych znaków
       Unikodu) i IDNA_USE_STD3_ASCII_RULES (upewnia się, że zwracana
       nazwa komputera jest zgodna ze standardem STD3), które będą
       używane podczas obsługi IDNA.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    W przypadku powodzenia zwracane jest 0, a nazwy komputera i usług, jeśli
    ich zażądano, są wypełniane łańcuchami znaków zakończonymi NULL-em. Nazwy
    te mogą zostać obcięte, tak aby zmieściły się w podanych długościach
    bufora. W razie błędu zwracany jest jeden z poniższych niezerowych kodów
    błędu:

    EAI_AGAIN
       Obecnie nie można znaleźć nazwy. Proszę spróbować później.

    EAI_BADFLAGS
       Argument flags ma niepoprawną wartość.

    EAI_FAIL
       Wystąpił błąd krytyczny.

    EAI_FAMILY
       Nieznana rodzina adresów lub długość adresu nie jest odpowiednia
       dla podanej rodziny.

    EAI_MEMORY
       Brak pamięci.

    EAI_NONAME
       Nie można rozwinąć nazwy dla podanych parametrów. Ustawiono
       NI_NAMEREQD, a nie można znaleźć nazwy komputera albo nie zażądano
       ani nazwy komputera, ani nazwy serwisu.

    EAI_OVERFLOW
       Bufor, na który wskazywał parametr host lub serv, był za mały.

    EAI_SYSTEM
       Wystąpił błąd systemowy. Numer błędu można znaleźć w zmiennej
       errno.

    Funkcja gai_strerror(3) przekształca te kody błędów w komunikat
    zrozumiały dla człowieka, więc jest odpowiednia do raportowania błędów.

PLIKI
    /etc/hosts
    /etc/nsswitch.conf
    /etc/resolv.conf

WERSJE
    getnameinfo() jest dostarczane przez glibc od wersji 2.1.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌──────────────┬────────────────────────┬────────────────────┐
    │Interfejs   Atrybut        Wartość      │
    ├──────────────┼────────────────────────┼────────────────────┤
    │getnameinfo() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe env locale │
    └──────────────┴────────────────────────┴────────────────────┘

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, RFC 2553.

UWAGI
    Aby pomóc programiście w wyborze odpowiedniego rozmiaru buforów, w
    <netdb.h> zdefiniowano stałe

      #define NI_MAXHOST   1025
      #define NI_MAXSERV   32

    Od glibc 2.8 powyższe definicje są dostępne, jeśli zdefiniowano
    odpowiednie makro, mianowicie: _GNU_SOURCE, _DEFAULT_SOURCE (od glibc
    2.19) lub (w wersjach glibc do 2.19 włącznie) _BSD_SOURCE lub
    _SVID_SOURCE.

    Pierwsza z nich jest stałą MAXDNAME zdefiniowaną w pliku nagłówkowym
    <arpa/nameser.h> z nowszych wersji BIND-a. Druga jest zgadywaniem opartym
    na liście serwisów w bieżącym RFC dotyczącym przypisanych numerów
    (Assigned Numbers RFC).

    Przed glibc w wersji 2.2 argumenty hostlen i servlen były wprowadzane
    jako size_t.

PRZYKŁADY
    Następujący kod próbuje pobrać numeryczną nazwę komputera i nazwę usługi
    dla podanego adresu gniazda. Proszę zauważyć, że nie ustawiono na sztywno
    żadnej rodziny adresów.

      struct sockaddr *addr;   /* wejście */
      socklen_t addrlen;     /* wejście */
      char hbuf[NI_MAXHOST], sbuf[NI_MAXSERV];

      if (getnameinfo(addr, addrlen, hbuf, sizeof(hbuf), sbuf,
            sizeof(sbuf), NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV) == 0)
        printf("host=%s, serv=%s\n", hbuf, sbuf);

    Następująca wersja sprawdza, czy adres gniazda ma odwrotne mapowanie
    adresu.

      struct sockaddr *addr;   /* wejście */
      socklen_t addrlen;     /* wejście */
      char hbuf[NI_MAXHOST];

      if (getnameinfo(addr, addrlen, hbuf, sizeof(hbuf),
            NULL, 0, NI_NAMEREQD))
        printf("nie można znaleźć nazwy komputera");
      else
        printf("komputer=%s\n", hbuf);

    Przykładowy program używający getnameinfo() można znaleźć w
    getaddrinfo(3).

ZOBACZ TAKŻE
    accept(2), getpeername(2), getsockname(2), recvfrom(2), socket(2),
    getaddrinfo(3), gethostbyaddr(3), getservbyname(3), getservbyport(3),
    inet_ntop(3), hosts(5), services(5), hostname(7), named(8)

    R. Gilligan, S. Thomson, J. Bound and W. Stevens, Basic Socket Interface
    Extensions for IPv6, RFC 2553, marzec 1999.

    Tatsuya Jinmei i Atsushi Onoe, An Extension of Format for IPv6 Scoped
    Addresses, szkic internetowy, prace trwają ⟨ftp://ftp.ietf.org
    /internet-drafts/draft-ietf-ipngwg-scopedaddr-format-02.txt⟩.

    Craig Metz, Protocol Independence Using the Sockets API, Proceedings of
    the freenix track: Coroczna techniczna konferencja USENIX 2000, czerwiec
    2000 ⟨http://www.usenix.org/publications/library/proceedings/usenix2000
    /freenix/metzprotocol.html⟩.

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.08 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert
    Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.GNU               9 czerwca 2020 r.         GETNAMEINFO(3)