getpid

GETPID(2)         Linux Programmer's Manual         GETPID(2)åå
    getpid, getppid - ããã»ã¹ ID ãå¾ã

æ¸å¼
    #include <unistd.h>

    pid_t getpid(void);
    pid_t getppid(void);

説æ
    getpid ã¯ç¾å¨ã®ããã»ã¹ã®ããã»ã¹ ID ãè¿ãã(ãã³ãã©ãªç¨ã®ãã¡ã¤ã«åã¨ãã¦
    ä»ã¨éãªããªãååãçæããã«ã¼ãã³ã«ãã°ãã°ä½¿ç¨ãããã)

    getppid ã¯ç¾å¨ã®ããã»ã¹ã®è¦ªããã»ã¹ã®ããã»ã¹ ID ãè¿ãã

æºæ
    POSIX, BSD 4.3, SVID

é¢é£é ç®
    exec(3), fork(2), kill(2), mkstemp(3), tmpnam(3), tempnam(3),
    tmpfile(3)Linux 0.99.11          23 July 1993            GETPID(2)