getpid

å称
   getpid, getppid — 親ã¾ãã¯å¼ã³åºãããã»ã¹ã®èå¥åãåå¾

ã©ã¤ãã©ãª
   Standard C Library (libc, -lc)

æ¸å¼
   <sys/types.h> <unistd.h> pid_t getpid(void) pid_t getppid(void)

解説
   getpid() ã·ã¹ãã ã³ã¼ã«ã¯å¼ã³åºãããã»ã¹ã®ããã»ã¹ ID ãè¿ãã¾ãã ID
   ã¯ã¦ãã¼ã¯ã§ãããã¨ãä¿è¨¼ããã¦ãã¾ããã ãã³ãã©ãªãã¡ã¤ã«åã®ä½æã«å©ç¨ãã¦ã¯ ããã¾ããã
   ã»ãã¥ãªãã£ä¸ã®çç±ã«ã¤ãã¦ã¯ã mkstemp(3) ãåç§ãã¦ãã ããã

   getppid() ã·ã¹ãã ã³ã¼ã«ã¯å¼ã³åºãããã»ã¹ã®è¦ªã®ããã»ã¹ ID ãè¿ãã¾ãã

ã¨ã©ã¼
   getpid() ã·ã¹ãã ã³ã¼ã«ã¨ getppid() ã·ã¹ãã ã³ã¼ã«ã¯å¿ãæ‐
   £å¸¸ã«å®äºããã®ã§ãã¨ã©ã¼ã示ãããã®æ»ãå¤ã¯ããã¾ããã

é¢é£é ç®
   gethostid(3)

è¦æ ¼
   getpid() ã·ã¹ãã ã³ã¼ã«ã¨ getppid() ã·ã¹ãã ã³ã¼ã«ã¯ ISO/IEC 9945-1:1990
   (“POSIX.1”) ã«é©åãã¦ãã¾ãã

æ´å²
   getpid() é¢æ°ã¯ Version 7 AT&T UNIX ã§ç»å ´ãã¾ããã