getppid

GETPID(2)        PodrÄcznik programisty Linuksa        GETPID(2)NAZWA
    getpid, getppid - pobranie identyfikatora procesu

SKÅADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    pid_t getpid(void);
    pid_t getppid(void);

OPIS
    getpid() zwraca identyfikator procesu wywoÅujÄcego. (Jest to czÄsto
    wykorzystywane przez funkcje generujÄce unikatowe nazwy plików
    tymczasowych).

    getppid() zwraca identyfikator procesu rodzica procesu wywoÅujÄcego.

BÅÄDY
    Funkcje te zawsze koÅczÄ siÄ pomyÅlnie.

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD, SVr4.

UWAGI
    JeÅli rodzic wywoÅujÄcego jest w innej przestrzeni nazw PID (zob.
    pid_namespaces(7)), getppid() zwraca 0.

  Różnice biblioteki C/jÄdra
    Od wersji 2.3.4 biblioteki glibc funkcja opakowujÄca dla getpid()
    cache'uje identyfikatory procesów, aby uniknÄÄ dodatkowych wywoÅaÅ
    systemowych, jeÅli proces powtarza wywoÅania getpid(). Normalnie jest
    to niewidoczne, ale poprawne dziaÅanie tego mechanizmu zależy od
    wsparcia w funkcjach opakowujÄcych fork(2), vfork(2) i clone(2):
    jeżeli aplikacja omija funkcje opakowujÄce biblioteki glibc, używajÄc
    syscall(2), to getpid() w procesie potomnym zwróci niepoprawnÄ wartoÅÄ
    (a dokÅadniej: zwróci identyfikator procesu rodzica). Patrz także
    clone(2), zawierajÄcy opis przypadku, w którym getpid() może zwróciÄ
    niepoprawnÄ wartoÅÄ, nawet jeżeli clone(2) uruchomiono poprzez funkcjÄ
    opakowujÄcÄ biblioteki glibc.

ZOBACZ TAKŻE
    clone(2), fork(2), kill(2), exec(3), mkstemp(3), tempnam(3),
    tmpfile(3), tmpnam(3), credentials(7), pid_namespaces(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów, oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.Linux               2015-07-23             GETPID(2)