getprotoent

GETPROTOENT(3)     Linux - pÅÃruÄka programátora     GETPROTOENT(3)JMÃNO
    getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent
    - funkce pro práci s databázà protokolů

SYNTAXE
    #include <netdb.h>

    struct protoent *getprotoent(void);

    struct protoent *getprotobyname(const char *name);

    struct protoent *getprotobynumber(int proto);

    void setprotoent(int stayopen);

    void endprotoent(void);

POPIS
    Funkce getprotoent() pÅeÄte dalÅ¡Ã záznam z databáze protokolů
    /etc/protocols a vrátà strukturu protoent, která obsahuje jednotlivá
    pole. Soubor /etc/protocols je otevÅen, je-li potÅeba.

    Funkce getprotobyname() vracà strukturu protoent ze souboru
    /etc/protocols pro Åádek, který vyhovuje jménu name.

    Funkce getprotobynumber() vracà strukturu protoent pro Åádek, který
    vyhovuje protokolovému ÄÃslu number.

    Funkce setprotoent() otevÅe databázi protokolů a nastavà ukazovátko
    na jeho zaÄátek. Je-li stayopen nenulové, soubor nebude mezi volánÃ‐
    mi getprotobyname() a getprotobynumber() uzavÃrán.

    Funkce endprotoent() uzavÃrá /etc/protocols.

    Struktura protoent je definována v <netdb.h> následovnÄ:

       struct protoent {
           char  *p_name;    /* official protocol name */
           char  **p_aliases;  /* alias list */
           int   p_proto;    /* protocol number */
       }

    Prvky struktury protoent jsou:

    p_name Oficiálnà jméno protokolu.

    p_aliases
       Nulovým ukazatelem ukonÄený seznam pÅezdÃvek protokolu.

    p_proto
       ÄÃslo protokolu.

NÃVRATOVÃ HODNOTA
    Funkce getprotoent(), getprotobyname() a getprotobynumber() vracÃ
    strukturu protoent structure, nebo NULL, jestliže doÅ¡lo k chybÄ nebo
    byl dosažen konec souboru.

SOUBORY
    /etc/protocols
       databáze protokolů

SPLÅUJE STANDARDY
    BSD 4.3

DALÅ Ã INFORMACE
    getservent(3), getnetent(3), protocols(5)

VAROVÃNÃ
    PÅeklad je pravdÄpodobnÄ zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizacÃ, zamiÅte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/BSD               31. bÅezna 1997         GETPROTOENT(3)