getprotoent

GETPROTOENT(3)     PodrÄcznik programisty Linuksa     GETPROTOENT(3)NAZWA
    getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent
    - odczytanie wpisu dotyczÄcego protokoÅu

SKÅADNIA
    #include <netdb.h>

    struct protoent *getprotoent(void);

    struct protoent *getprotobyname(const char *name);

    struct protoent *getprotobynumber(int proto);

    void setprotoent(int stayopen);

    void endprotoent(void);

OPIS
    Funkcja getprotoent() odczytuje nastÄpny wpis z bazy danych protokoÅów
    (patrz protocols(5)) i zwraca strukturÄ protoent zawierajÄcÄ pola
    powstaÅe z rozÅożenia pól wpisu. PoÅÄczenie do bazy danych jest
    otwierane, jeÅli jest to potrzebne.

    Funkcja getprotobyname() zwraca strukturÄ protoent zawierajÄcÄ ten wpis
    z bazy danych, który odpowiada protokoÅowi name. PoÅÄczenie do bazy
    danych jest otwierane, jeÅli jest to potrzebne.

    Funkcja getprotobynumber() zwraca strukturÄ protoent zawierajÄcÄ ten
    wpis z bazy danych, który odpowiada protokoÅowi number. PoÅÄczenie do
    bazy danych jest otwierane, jeÅli jest to potrzebne.

    Funkcja setprotoent() otwiera poÅÄczenie do bazy danych i ustawia
    wskaźnik kolejnego wpisu na pierwszy wpis. JeÅli stayopen jest
    niezerowy, to poÅÄczenie do bazy danych nie bÄdzie zamykane pomiÄdzy
    wywoÅaniami funkcji getproto*().

    Funkcja endprotoent() zamyka poÅÄczenie do bazy danych.

    Struktura protoent jest zdefiniowana w <netdb.h> nastÄpujÄco:

      struct protoent {
        char *p_name;    /* oficjalna nazwa protokoÅu */
        char **p_aliases;  /* lista aliasów */
        int  p_proto;   /* numer protokoÅu */
      }

    Polami struktury protoent sÄ:

    p_name Oficjalna nazwa protokoÅu.

    p_aliases
       ZakoÅczona NULL-em lista alternatywnych nazw tego protokoÅu.

    p_proto
       Numer protokoÅu.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Funkcje getprotoent(), getprotobyname() i getprotobynumber() zwracajÄ
    wskaźnik do statycznej struktury servent lub wskaźnik NULL, gdy
    wystÄpi bÅÄd lub napotkany zostanie koniec pliku.

PLIKI
    /etc/protocols
       plik bazy danych dla protokoÅów

ATRYBUTY
    Informacje o pojÄciach używanych w tym rozdziale można znaleÅºÄ w
    podrÄczniku attributes(7).

    ┌───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────┐
    │Interfejs     Atrybut        WartoÅÄ           │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
    │getprotoent()   │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe race:protoent   │
    │          │            │ race:protoentbuf locale   │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
    │getprotobyname()  │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe race:protobyname  │
    │          │            │ locale            │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
    │getprotobynumber() │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe race:protobynumber │
    │          │            │ locale            │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
    │setprotoent(),   │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe race:protoent   │
    │endprotoent()   │            │ locale            │
    └───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────┘
    W powyższej tabeli, protoent w race:protoent oznacza, że jeÅli
    któraŠz funkcji setprotoent(3), getprotoent(3) lub endprotoent(3)
    jest używana równolegle w różnych wÄtkach programu, może nastÄpiÄ
    sytuacja wyÅcigu danych.

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE
    getnetent(3), getprotoent_r(3), getservent(3), protocols(5)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.GNU                2015-07-23          GETPROTOENT(3)