getprotoent_r

GETPROTOENT_R(3)      Linux Programmer's Manual     GETPROTOENT_R(3)åå
    getprotoent_r, getprotobyname_r, getprotobynumber_r - ãããã³ã«
    ã¨ã³ããªãåå¾ãã (ãªã¨ã³ãã©ã³ãç)

æ¸å¼
    #include <netdb.h>

    int getprotoent_r(struct protoent *result_buf, char *buf,
            size_t buflen, struct protoent **result);

    int getprotobyname_r(const char *name,
            struct protoent *result_buf, char *buf,
            size_t buflen, struct protoent **result);

    int getprotobynumber_r(int proto,
            struct protoent *result_buf, char *buf,
            size_t buflen, struct protoent **result);

  glibc åãã®æ©è½æ¤æ»ãã¯ãã®è¦ä»¶ (feature_test_macros(7) åç§):

    getprotoent_r(), getprotobyname_r(), getprotobynumber_r():
      _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

説æ
    é¢æ° getprotoent_r(), getprotobyname_r(), getprotobynumber_r() ã¯ããããã
    getprotoent(3), getprotobyname(3), getprotobynumber(3)
    ã®ãªã¨ã³ãã©ã³ãçã§ããã protoent
    æ§é ä½ã®è¿ãæ¹ã¨ãé¢æ°å¼ã³åºãæã®å¼ãæ°ã¨è¿ãå¤ãç°ãªãã
    ãã®ããã¥ã¢ã«ãã¼ã¸ã§ã¯ããªã¨ã³ãã©ã³ãã§ãªãé¢æ°ã¨ã®éãã ãã 説æããã

    ãããã®é¢æ°ã¯ãé¢æ°ã®çµæã¨ãã¦éçã«å²ãå½ã¦ããã protoent æ§é ä½
    ã¸ã®ãã¤ã³ã¿ãè¿ãã®ã§ã¯ãªãã protoent æ§é ä½ã result_buf ã
    æãå ´æã«ã³ãã¼ããã

    éå buf ã¯ãè¿ããã protoent æ§é ä½ãæãæååãã£ã¼ã«ãã æ ¼ç´ããã®ã«ä½¿ç¨ããã
    (ãªã¨ã³ãã©ã³ãã§ãªãé¢æ°ã®å ´åã¯ã ãããã®æååã¯éçãªé åã«æ ¼ç´ããã)ã
    ãã®éåã®å¤§ãã㯠buflen ã§æå®ãããã buf ãå°ããããå ´åãé¢æ°å¼ã³åºãã¯ã¨ã©ã¼
    ERANGE ã§å¤±æãã å¼ã³åºãå´ã§ã¯ãã£ã¨å¤§ããªãããã¡ã§å度å¼ã³åºãå¿è¦ããã
    (ã»ã¨ãã©ã® ã¢ããªã±ã¼ã·ã§ã³ã§ã¯ãé·ã 1024 ãã¤ãã®ãããã¡ã§ååãªã¯ãã§ãã)ã

    é¢æ°å¼ã³åºãã§ãããã³ã«ã¬ã³ã¼ãã®åå¾ã«æåããã¨ã *result 㯠result_buf
    ãæãããã«è¨å®ãããã ãã以å¤ã®å ´å㯠*result ã« NULL ãè¨å®ãããã

è¿ãå¤
    æåããã¨ããããã®é¢æ°ã¯ 0 ãè¿ããã¨ã©ã¼ã®å ´åããã¨ã©ã¼ãã®ç¯ã® ãªã¹ãã«ããæ‐
    £ã®ã¨ã©ã¼çªå·ã®ãããããè¿ãã

    ã¨ã©ã¼ã®å ´åãã¬ã³ã¼ããè¦ã¤ãããªãã£ãå ´å (getprotobyname_r(),
    getprotobyaddr_r()) ããã以ä¸ã¬ã³ã¼ãããªãå ´å (getprotoent_r())ãresult
    ã«ã¯ NULL ãè¨å®ãããã

ã¨ã©ã¼
    ENOENT (getprotoent_r()) ãã¼ã¿ãã¼ã¹ã«ãã以ä¸ã¬ã³ã¼ãããªãã

    ERANGE buf ãå°ããããããã£ã¨å¤§ããªãããã¡ã«ã㦠(ã¾ã㯠buflen ãå¢ããã¦)
       å度å¼ã³åºããã¨ã

æºæ
    ãããã®é¢æ°ã¯ GNU ã«ããæ¡å¼µã§ããã ä»ã®ã·ã¹ãã ã«ãåæ§ã®ååã®é¢æ°ãå‐
    å¨ããå ´åããããã é常ã¯é¢æ°ã®å¼ãæ°ãç°ãªãã

ä¾
    以ä¸ã®ããã°ã©ã ã¯ã getprotobyname_r() ã使ã£ã¦ãæåã®ã³ãã³ã
    ã©ã¤ã³å¼ãæ°ã§æå®ãããååã®ãããã³ã«ã®ã¬ã³ã¼ããåå¾ããã
    äºçªç®ã®ã³ãã³ãã©ã¤ã³å¼ãæ° (æ´æ°å¤) ãæå®ãããå ´åã¯ã ãã®å¤ã buflen
    ã®åæå¤ã¨ãã¦ä½¿ç¨ãããã getprotobyname_r() ãã¨ã©ã¼ ERANGE ã§å¤±æããã¨ããã‐
    ã°ã©ã 㯠ãã大ããªãããã¡ãµã¤ãºã§å度 getprotobyname_r ãå¼ã³åºãã
    ä¸è¨ã®ã·ã§ã«ã®ã»ãã·ã§ã³ã¯ãå®è¡ä¾ã示ãã¦ããã

      $ ./a.out tcp 1
      ERANGE! Retrying with larger buffer
      getprotobyname_r() returned: 0 (success) (buflen=78)
      p_name=tcp; p_proto=6; aliases=TCP
      $ ./a.out xxx 1
      ERANGE! Retrying with larger buffer
      getprotobyname_r() returned: 0 (success) (buflen=100)
      Call failed/record not found

  ããã°ã©ã ã®ã½ã¼ã¹

    #define _GNU_SOURCE
    #include <ctype.h>
    #include <netdb.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <errno.h>
    #include <string.h>

    #define MAX_BUF 10000

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
      int buflen, erange_cnt, s;
      struct protoent result_buf;
      struct protoent *result;
      char buf[MAX_BUF];
      char **p;

      if (argc < 2) {
        printf("Usage: %s proto-name [buflen]\n", argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      buflen = 1024;
      if (argc > 2)
        buflen = atoi(argv[2]);

      if (buflen > MAX_BUF) {
        printf("Exceeded buffer limit (%d)\n", MAX_BUF);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      erange_cnt = 0;
      do {
        s = getprotobyname_r(argv[1], &result_buf,
              buf, buflen, &result);
        if (s == ERANGE) {
          if (erange_cnt == 0)
            printf("ERANGE! Retrying with larger buffer\n");
          erange_cnt++;

          /* Increment a byte at a time so we can see exactly
           what size buffer was required */

          buflen++;

          if (buflen > MAX_BUF) {
            printf("Exceeded buffer limit (%d)\n", MAX_BUF);
            exit(EXIT_FAILURE);
          }
        }
      } while (s == ERANGE);

      printf("getprotobyname_r() returned: %s (buflen=%d)\n",
          (s == 0) ? "0 (success)" : (s == ENOENT) ? "ENOENT" :
          strerror(s), buflen);

      if (s != 0 || result == NULL) {
        printf("Call failed/record not found\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      printf("p_name=%s; p_proto=%d; aliases=",
            result_buf.p_name, result_buf.p_proto);
      for (p = result_buf.p_aliases; *p != NULL; p++)
        printf("%s ", *p);
      printf("\n");

      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

é¢é£é ç®
    getprotoent(3), protocols(5)

ãã®ææ¸ã«ã¤ãã¦
    ãã® man ãã¼ã¸ã¯ Linux man-pages ããã¸ã§ã¯ãã®ãªãªã¼ã¹ 3.51 ã®ä¸é¨
    ã§ãããããã¸ã§ã¯ãã®èª¬æã¨ãã°å ±åã«é¢ããæå ±ã¯
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/ ã«æ¸ããã¦ãããGNU                2010-09-10         GETPROTOENT_R(3)