getrpcbyname

GETRPCENT(3)      PodrÄcznik programisty Linuksa      GETRPCENT(3)NAZWA
    getrpcent, getrpcbyname, getrpcbynumber, setrpcent, endrpcent -
    odczytanie wpisu dotyczÄcego RPC

SKÅADNIA
    #include <netdb.h>

    struct rpcent *getrpcent(void);

    struct rpcent *getrpcbyname(const char *name);

    struct rpcent *getrpcbynumber(int number);

    void setrpcent(int stayopen);

    void endrpcent(void);

OPIS
    Funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i getrpcbynumber() zwracajÄ
    wskaźnik do obiektu o podanej niżej strukturze, zawierajÄcego pola
    otrzymane w wyniku rozÅożenia wpisu bazy danych programów RPC.

      struct rpcent {
        char *r_name;   /* nazwa serwera dla programu RPC */
        char **r_aliases; /* lista aliasów */
        long  r_number;  /* numer programu RPC */
      };

    Polami tej struktury sÄ:

      r_name   Nazwa serwera dla danego programu RPC.

      r_aliases  ZakoÅczona NULL-em lista alternatywnych nazw tego
            programu RPC.

      r_number  Numer programu RPC dla danej usÅugi.

    Funkcja getrpcent() odczytuje nastÄpny wpis z bazy danych. PoÅÄczenie
    do bazy danych jest otwierane, jeÅli jest to potrzebne.

    Funkcja setrpcent() otwiera poÅÄczenie do bazy danych i ustawia
    wskaźnik nastÄpnego wpisu na pierwszy wpis. JeÅli stayopen jest
    niezerowe, to poÅÄczenie do bazy danych nie bÄdzie zamykane pomiÄdzy
    wywoÅaniami funkcji getrpc*().

    Funkcja endrpcent() zamyka poÅÄczenie do bazy danych.

    getrpcbyname() i getrpcbynumber() przeszukujÄ sekwencyjnie plik,
    zaczynajÄc od jego poczÄtku, aż do napotkania pasujÄcej nazwy lub
    numeru programu RPC albo do napotkania koÅca pliku.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    JeÅli zakoÅczÄ siÄ pomyÅlnie, funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i
    getrpcbynumber() zwracajÄ wskaźnik do statycznie alokowanego obiektu o
    strukturze rpcent. W razie napotkania koÅca pliku lub wystÄpienia bÅÄdu
    zwracane jest NULL.

PLIKI
    /etc/rpc
       Baza numerów programów RPC.

ATRYBUTY
    Informacje o pojÄciach używanych w tym rozdziale można znaleÅºÄ w
    podrÄczniku attributes(7).

    ┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐
    │Interfejs          Atrybut        WartoÅÄ    │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
    │getrpcent(), getrpcbyname(), │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe   │
    │getrpcbynumber()       │            │        │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
    │setrpcent(), endrpcent()   │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Safe locale │
    └─────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘

ZGODNE Z
    Nie wystÄpuje w POSIX.1. Obecna w systemach BSD, Solaris i wielu
    innych.

BÅÄDY IMPLEMENTACJI
    Wszystkie informacje sÄ umieszczane w statycznym obszarze pamiÄci,
    zatem muszÄ zostaÄ skopiowane, jeÅli majÄ byÄ zachowane.

ZOBACZ TAKŻE
    getrpcent_r(3), rpc(5), rpcinfo(8), ypserv(8)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.                 2015-07-23           GETRPCENT(3)