gets


fgetc, fgets, getc, getchar, gets, ungetc − invoer van
karakters en strings {karaktersnoeren}


#include<stdio.h>

);int fgetc(FILE *stroom
, int char *fgets(char *buf
);int getc(FILE *stroom
int getchar(void);
);char *gets(char *buf
, FILE *int ungetc(int kar

fgetc() Leest het volgende karakter van stroom en geeft het
terug als een unsignedchar naar een int gecast, of EOF bij
einde van bestand of een fout.

   getc() Is gelijk aan fgetc() behalve dat het
geïmplementeerd kan zijn als een macro die stroom meer dan
één keer onderzoekt.

   getchar() is gelijk aan )getc(stdin

   een regel van stdin in de buffer verwezen naar door buf
tot óf een afsluitende nieuweregel óf wat vervangen wordt
door een Geen test op buffer‐overloop wordt uitgevoerd (zie
BUGS onder).

   fgets() leest maximaal één minder dan grootte
karakters van stroom in, en bewaart ze in de buffer verwezen
naar door Lezen stopt na een EOF of een nieuweregel. Als een
nieuweregel gelezen wordt, wordt het bewaard in de buffer.
Een ’\0’ wordt opgeslagen direct achter het laatste gelezen
karakter in de buffer.

   ungetc() drukt kar terug in gecast naar een waar het
beschikbaar wordt voor volgende lees operaties.
Teruggedrukte karakters zullen in omgekeerde volgorde
gelezen worden; echter één terug‐drukking wordt maar
gegarandeerd.

   Aanroepen naar de hier beschreven de functies kunnen
vermengd worden met elkaar, en met aanroepen naar andere
invoer functies van de stdio bibliotheek voor dezelfde
invoerstroom.

geven het gelezen karakter terug als een unsignedchar gecast
naar een of EOF bij einde van bestand of een fout.

   geven buf bij slagen, of bij een fout en wanneer einde
van bestand optreedt terwijl geen karakters gelezen werden.

   ungetc() geeft kar bij slagen, of EOF bij een fout.


               ‐2‐


ANSI ‐ C, POSIX.1

Gebruik nooit Omdat het onmogelijk is om erachter te komen
‐zonder de gegevens van te voren te kennen‐ hoeveel
karakters gets() zal gaan lezen, en omdat gets() doorgaat
met opslaan van karakters is het extreem gevaarlijk bij
gebruik. Het is gebruikt om computer beveiliging te breken.
Gebruik fgets() inplaats hiervan.

   Het wordt niet aangeraden om aanroepen naar invoer
functies van de stdio bibliotheek met laag‐niveau aanroepen
naar read(2) te mengen voor de bestandindicator die bij de
invoerstroom hoort; de resultaten zullen onbepaald zijn, en
zeer waarschijnlijk niet wat u wilt.
Dit is een handleiding uit manpages‐dev 1.34. Alles wat
tussen ‘{’..‘}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort
niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages‐
nl@nl.linux.org>.

$Id: gets.3,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $