gleToroid


gleToroid ‐ Generalized torus, lathe with circle contour.void gleToroid (gleDouble rToroid,
        gleDouble up[3],
        gleDouble startRadius,
        gleDouble drdTheta,
        gleDouble startZ,
        gleDouble dzdTheta,
        gleDouble startXform[2][3],
        gleDouble dXformdTheta[2][3],
        gleDouble startTheta,
        gleDouble sweepTheta);rToroid  circle contour (torus) radius

startRadius
     spiral starts in x‐y plane

drdTheta change in radius per revolution

startZ  starting z value

dzdTheta change in Z per revolution

startXform
     starting contour affine transformation

dXformdTheta
     tangent change xform per revolution

startTheta
     start angle in x‐y plane

sweepTheta
     degrees to spiral aroundGeneralized Torus. Similar to gleLathe, except contour is a
circle. Uses gleLathe to draw.


gleSpiral, gleHelicoid

Linas Vepstas (linas@linas.org)