glob

GLOB(3)         PodrÄcznik programisty Linuksa         GLOB(3)NAZWA
    glob, globfree - znalezienie Åcieżek odpowiadajÄcych wzorcowi,
    zwolnienie pamiÄÄ z glob()

SKÅADNIA
    #include <glob.h>

    int glob(const char *pattern, int flags,
        int (*errfunc) (const char *epath, int eerrno),
        glob_t *pglob);
    void globfree(glob_t *pglob);

OPIS
    Funkcja glob() przeszukuje wszystkie Åcieżki odpowiadajÄce wzorcowi
    pattern, stosujÄc przy tym reguÅy takie, jakich użyÅaby powÅoka
    (zobacz glob(7)). Nie jest dokonywane rozwiniÄcie tyldy ani
    podstawienie parametrów. JeÅli sÄ one potrzebne, to należy użyÄ
    wordexp(3).

    Funkcja globfree() zwalnia obszar pamiÄci zaalokowany dynamicznie przez
    wczeÅniejsze wywoÅanie funkcji glob().

    W wyniku wywoÅania glob() tworzona jest struktura, na którÄ wskazuje
    pglob. Struktura jest typu glob_t (deklarowany w <glob.h>) i zawiera
    nastÄpujÄce elementy zdefiniowane przez POSIX.2 (mogÄ też wystÄpowaÄ
    dodatkowe jako rozszerzenie):

      typedef struct {
        size_t  gl_pathc;  /* Liczba odpowiadajÄcych dotÄd Åcieżek. */
        char  **gl_pathv;  /* Lista odpowiadajÄcych Åcieżek */
        size_t  gl_offs;   /* Sloty do rezerwowania w gl_pathv. */
      } glob_t;

    Wyniki sÄ zachowywane w dynamicznie przydzielanym obszarze pamiÄci.

    Argument flags jest bitowym OR-em zera lub wiÄcej nastÄpujÄcych symboli
    staÅych modyfikujÄcych zachowanie glob():

    GLOB_ERR
       Powraca po napotkaniu bÅÄdu odczytu (na przykÅad, jeÅli nie ma
       praw do odczytu katalogu). DomyÅlnie glob() kontynuuje dziaÅanie
       mimo bÅÄdów, odczytujÄc wszystkie katalogi, do których ma
       uprawnienia.

    GLOB_MARK
       Dodaje ukoÅnik do każdej Åcieżki, która odpowiada katalogowi.

    GLOB_NOSORT
       Nie sortuje zwracanych nazw Åcieżek. Jedynym powodem użycia
       tej opcji może byÄ zaoszczÄdzenie czasu przetwarzania.
       DomyÅlnie zwracane nazwy Åcieżek sÄ sortowane.

    GLOB_DOOFFS
       Rezerwuje sloty pglob->gl_offs na poczÄtku listy napisów w
       pglob->pathv. Zarezerwowane sloty mogÄ zawieraÄ wskaźniki null.

    GLOB_NOCHECK
       JeÅli żaden wzorzec nie zostanie dopasowany, to zwracany jest
       oryginalny wzorzec. DomyÅlnie glob() w razie braku dopasowaÅ
       zwraca GLOB_NOMATCH.

    GLOB_APPEND
       DoklejaÄ wyniki bieżÄcego wywoÅania do listy wyników
       poprzedniego wywoÅania. Nie należy ustawiaÄ tej flagi przy
       pierwszym wywoÅaniu glob().

    GLOB_NOESCAPE
       Nie pozwala na użycie znaku odwrotnego ukoÅnika ("\") jako
       znaku cytowania. DomyÅlnie odwrotny ukoÅnik cytuje nastÄpujÄcy
       po nim znak, dostarczajÄc mechanizmu wyÅÄczania specjalnego
       znaczenia metaznaków.

    Parametr flags może również zawieraÄ nastÄpujÄce znaczniki, bÄdÄce
    rozszerzeniami GNU niedefiniowanymi przez POSIX.2:

    GLOB_PERIOD
       Pozwala na to, by poczÄtkowa kropka byÅa dopasowywana przez
       metaznaki. DomyÅlnie metaznaki nie sÄ dopasowywane do
       poczÄtkowej kropki.

    GLOB_ALTDIRFUNC
       Zamiast zwykÅych funkcji bibliotecznych używa alternatywnych
       funkcji pglob->gl_closedir, pglob->gl_readdir,
       pglob->gl_opendir, pglob->gl_lstat oraz pglob->gl_stat do
       dostÄpu do systemu plików.

    GLOB_BRACE
       Rozwija wyrażenia nawiasowe stylu csh(1) w formacie {a,b}.
       Wyrażenia nawiasowe mogÄ byÄ zagnieżdżane. Dlatego na
       przykÅad podanie wzoraca "{foo/{,cat,dog},bar}" zwróci takie
       same wyniki jak czterokrotne wywoÅanie glob() z nastÄpujÄcymi
       argumentami: "foo/", "foo/cat", "foo/dog" oraz "bar".

    GLOB_NOMAGIC
       JeÅli wzorzec nie zawiera metaznaków, to powinien byÄ zwrócony
       jako jedyne pasujÄce sÅowo nawet wtedy, gdy nie ma plików o
       takiej nazwie.

    GLOB_TILDE
       Przeprowadza ekspansjÄ tyldy. JeÅli tylda ("~") jest jedynym
       znakiem we wzorcu lub zaraz po poczÄtkowym znaku tyldy wystÄpuje
       ukoÅnik ("/"), to tylda jest zastÄpowana przez nazwÄ katalogu
       domowego użytkownika wywoÅujÄcego glob(). JeÅli po poczÄtkowej
       tyldzie wystÄpuje nazwa użytkownika (np. "~andrea/bin"), to
       tylda i nazwa użytkownika sÄ zastÄpowane przez katalog domowy
       tego użytkownika. JeÅli nazwa użytkownika jest niepoprawna lub
       katalog domowy nie może byÄ okreÅlony, to żadne zastÄpowanie
       nie jest przeprowadzane.

    GLOB_TILDE_CHECK
       Zachowuje siÄ podobnie do GLOB_TILDE, z tÄ różnicÄ Å¼e jeÅli
       nazwa użytkownika jest niepoprawna lub jeÅli nie można
       okreÅliÄ katalogu domowego użytkownika, to glob() zamiast
       używaÄ wzorca jako nazwy zwróci GLOB_NOMATCH, wskazujÄc, że
       wystÄpiÅ bÅÄd.

    GLOB_ONLYDIR
       Jest to wskazówka dla funkcji glob(), mówiÄca, że funkcja
       wywoÅujÄca jest zainteresowana tylko katalogami pasujÄcymi do
       wzorca. JeÅli implementacja może w Åatwy sposób okreÅliÄ
       informacjÄ o typie pliku, to pliki niebÄdÄce katalogami nie sÄ
       zwracane. Jednakże funkcja wywoÅujÄca musi sprawdziÄ, że
       zwrócone pliki sÄ katalogami. (Celem tej flagi jest poprawienie
       wydajnoÅci w przypadku, gdy funkcja wywoÅujÄca jest
       zainteresowana tylko katalogami).

    JeÅli errfunc nie jest równe NULL, to w wypadku bÅÄdu bÄdzie ono
    wywoÅane z argumentami epath, czyli wskaźnikiem do Åcieżki, na
    której coÅ siÄ nie powiodÅo, i z eerrno, przechowujÄcym wartoÅÄ errno,
    zwróconÄ przez wywoÅanie do opendir(3), readdir(3) lub stat(2). JeÅli
    errfunc zwraca wartoÅÄ niezerowÄ lub jeÅli ustawiony jest znacznik
    GLOB_ERR, to glob() zakoÅczy dziaÅanie po wywoÅaniu funkcji errfunc.

    Po pomyÅlnym zakoÅczeniu, pglob->gl_pathc zawiera liczbÄ pasujÄcych
    Åcieżek, a pglob->gl_pathv wskaźnik do listy wskaźników do
    dopasowanych Åcieżek. Lista ta jest zakoÅczona wskaźnikiem null.

    Możliwe jest wywoÅywanie glob() wielokrotnie. W takim wypadku należy
    w nastÄpnych wywoÅaniach ustawiÄ w flags znacznik GLOB_APPEND.

    Jako rozszerzenie GNU, pglob->gl_flags jest ustawiane jako or podanych
    znaczników i GLOB_MAGCHAR, gdy wystÄpujÄ metaznaki.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Po pomyÅlnym zakoÅczeniu glob() zwraca zero. Inne możliwe wartoÅci to:

    GLOB_NOSPACE
       przy braku pamiÄci,

    GLOB_ABORTED
       przy bÅÄdzie odczytu i

    GLOB_NOMATCH
       gdy niczego nie dopasowano.

ATRYBUTY
    Informacje o pojÄciach używanych w tym rozdziale można znaleÅºÄ w
    podrÄczniku attributes(7).

    ┌───────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┐
    │Interfejs Atrybut        WartoÅÄ         │
    ├───────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┤
    │glob()   │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe race:utent env │
    │      │            │ sig:ALRM timer locale  │
    ├───────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┤
    │globfree() │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Safe         │
    └───────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┘
    W powyższej tabeli utent w race:utent oznacza, że jeÅli któraÅ z
    funkcji setutent(3), getutent(3) lub endutent(3) jest używana
    równolegle w różnych wÄtkach programu, może nastÄpiÄ sytuacja
    wyÅcigu danych. Ponieważ glob(3) wywoÅuje te funkcje, stÄd dla
    przypomnienia użytkownikom używamy race:utent.

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, POSIX.2.

UWAGI
    Elementy gl_pathc i gl_offs struktury sÄ w glibc 2.1 zadeklarowane jako
    size_t, jak powinno byÄ zgodnie z POSIX.2, ale sÄ zadeklarowane jako
    int w glibc 2.0.

BÅÄDY
    Funkcja glob() może zawieÅÄ z powodu bÅÄdu wywoÅanych przez niÄ
    funkcji, takich jak malloc(3) czy opendir(3). WywoÅania te zapiszÄ kod
    bÅÄdu w errno.

PRZYKÅAD
    Jednym z przykÅadów użycia jest nastÄpujÄcy kod, emulujÄcy wpisanie

      ls -l *.c ../*.c

    w powÅoce:

      glob_t globbuf;

      globbuf.gl_offs = 2;
      glob("*.c", GLOB_DOOFFS, NULL, &globbuf);
      glob("../*.c", GLOB_DOOFFS | GLOB_APPEND, NULL, &globbuf);
      globbuf.gl_pathv[0] = "ls";
      globbuf.gl_pathv[1] = "-l";
      execvp("ls", &globbuf.gl_pathv[0]);

ZOBACZ TAKŻE
    ls(1), sh(1), stat(2), exec(3), fnmatch(3), malloc(3), opendir(3),
    readdir(3), wordexp(3), glob(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM)
    <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i MichaÅ
    KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.GNU                2015-04-19              GLOB(3)