gmtime

CTIME(3)         Podręcznik programisty Linuksa         CTIME(3)NAZWA
    asctime, ctime, gmtime, localtime, mktime, asctime_r, ctime_r, gmtime_r,
    localtime_r - konwersja daty i czasu do postaci czasu rozłożonego lub
    ASCII

SKŁADNIA
    #include <time.h>

    char *asctime(const struct tm *tm);
    char *asctime_r(const struct tm *tm, char *buf);

    char *ctime(const time_t *timep);
    char *ctime_r(const time_t *timep, char *buf);

    struct tm *gmtime(const time_t *timep);
    struct tm *gmtime_r(const time_t *timep, struct tm *result);

    struct tm *localtime(const time_t *timep);
    struct tm *localtime_r(const time_t *timep, struct tm *result);

    time_t mktime(struct tm *tm);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    asctime_r(), ctime_r(), gmtime_r(), localtime_r():
       _POSIX_C_SOURCE
         || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS
    The ctime(), gmtime(), and localtime() functions all take an argument of
    data type time_t, which represents calendar time. When interpreted as an
    absolute time value, it represents the number of seconds elapsed since
    the Epoch, 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC).

    Funkcje asctime() oraz mktime() przyjmują jako argument czas rozłożony,
    który jest reprezentacją podzieloną na rok, miesiąc, dzień itd.

    Czas rozłożony jest przechowywany w strukturze tm, zdefiniowanej w
    <time.h> następująco:

      struct tm {
        int tm_sec;     /* sekundy (0-60) */
        int tm_min;     /* minuty (0-59) */
        int tm_hour;    /* godziny (0-23) */
        int tm_mday;    /* dzień miesiąca (1-31) */
        int tm_mon;     /* miesiąc (0-11) */
        int tm_year;    /* rok - 1900 */
        int tm_wday;    /* dzień tygodnia (0-6, niedziela = 0) */
        int tm_yday;    /* dzień roku (0-365, 1.01 = 0)*/
        int tm_isdst;    /* sezonowa zmiana czasu */
      };

    Elementy struktury tm to:

    tm_sec  Liczba sekund po pełnej minucie, normalnie z zakresu od 0 do
         59, ale może wynosić nawet do 60, aby umożliwić sekundy
         przestępne.

    tm_min  Liczba minut po pełnej godzinie, z zakresu od 0 do 59.

    tm_hour  Liczba godzin po północy, z zakresu od 0 do 23.

    tm_mday  Dzień tygodnia, z zakresu od 1 do 31.

    tm_mon  Liczba miesięcy od stycznia, z zakresu od 0 do 11.

    tm_year  Liczba lat od 1900.

    tm_wday  Liczba dni od niedzieli, z zakresu od 0 do 6.

    tm_yday  Liczba dni od 1 stycznia, z zakresu od 0 do 365.

    tm_isdst Znacznik, który wskazuje, czy dla podanego czasu została
         przeprowadzona zmiana czasu zimowy/letni. Jeśli wartość ta jest
         dodatnia, to zmiana czasu została przeprowadzona, jeśli wynosi
         zero - zmiany nie przeprowadzono, a jeśli jest ujemna - oznacza
         to, że informacja dotycząca zmiany czasu nie jest dostępna.

    Wywołanie ctime(t) jest równoważne asctime(localtime(t)). Przekształca
    czas kalendarzowy t na zakończony znakiem null łańcuch o postaci

      "śro, sty 30 21:49:08 1993\n"

    Skróty dni tygodnia to "nie", "pon", "wto", "śro", "czw", "pią" i "sob".
    Skróty miesięcy to "sty", "lut", "mar", "kwi", "maj", "cze", "lip",
    "sie", "wrz", "paź", "lis" i "gru". Zwracany jest wskaźnik do statycznego
    łańcucha, który może zostać nadpisany przy kolejnym wywołaniu dowolnej
    funkcji daty i czasu. Funkcja zapisuje również informacje o bieżącej
    strefie czasowej do zewnętrznych zmiennych tzname, timezone i daylight
    (patrz tzset(3)). Wielowątkowa wersja tej funkcji, ctime_r(), robi to
    samo, ale zapisuje łańcuch w podanym przez użytkownika buforze, który
    powinien móc pomieścić co najmniej 26 znaków. Nie musi ona ustawiać
    zmiennych tzname, timezone, i daylight.

    Funkcja gmtime() przekształca czas kalendarzowy timep na czas rozłożony,
    wyrażony w Coordinated Universal Time (UTC). Może zwrócić wartość NULL,
    jeśli rok nie daje się zapisać jako liczba całkowita. Zwracany jest
    wskaźnik do statycznej struktury, która to struktura może zostać
    nadpisana przy kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja
    gmtime_r() robi to samo, ale zapisuje dane do struktury podanej przez
    użytkownika.

    Funkcja localtime() przekształca czas kalendarzowy timep na czas
    rozłożony, wyrażony względem wybranej przez użytkownika strefy czasowej.
    Funkcja działa tak, jakby wywoływała tzset(3) i wpisywała do zewnętrznej
    zmiennej tzname informacje na temat bieżącej strefy czasowej, do timezone
    - różnicę w sekundach pomiędzy Coordinated Universal Time (UTC) a
    lokalnym czasem standardowym, a do daylight - wartość niezerową, jeśli
    przez jakąś część roku obowiązuje inny czas niż podany (zimowy/letni).
    Zwracany jest wskaźnik do statycznej struktury, która może zostać
    nadpisana przy kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja
    localtime_r() robi to samo, ale zapisuje dane do struktury podanej przez
    użytkownika. Nie musi ona ustawiać zmiennych tzname, timezone i daylight.

    Funkcja asctime() przekształca czas rozłożony tm na zakończony bajtem
    null łańcuch tego samego formatu, co ctime(). Zwracany jest wskaźnik do
    statycznego łańcucha, który to łańcuch może zostać nadpisany przy
    kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja asctime_r()
    robi to samo, ale zapisuje łańcuch w podanym przez użytkownika buforze o
    długości co najmniej 26 bajtów.

    Funkcja mktime() przekształca strukturę czasu rozłożonego, wyrażoną w
    czasie lokalnym, na czas kalendarzowy. Funkcja ignoruje podane przez
    wywołującego wartości elementów tm_wday oraz tm_yday. Wartość podana w
    polu tm_isdst informuje funkcję mktime() o tym, czy dla czasu podanego w
    strukturze tm używany był czas letni (DST - daylight saving time), czy
    też nie był używany: wartość dodatnia oznacza, że DST był używany, zero
    - że nie był, a wartość ujemna nakazuje funkcji mktime() podjęcie próby
    sprawdzenia (w systemowej bazie danych informacji o strefach czasowych),
    czy DST był używany w podanym czasie.

    Funkcja mktime() modyfikuje pola struktury tm jak następuje: tm_wday i
    tm_yday są ustawiane na wartości określane na podstawie wartości innych
    pól. Jeśli elementy struktury mają wartości spoza zakresu wartości
    dopuszczalnych, to zostaną znormalizowane (w taki sposób, że np. 40
    października zostanie zamieniony na 9 listopada). tm_isdst jest ustawiane
    (niezależnie od jej początkowej wartości) na wartość dodatnią lub na 0,
    aby wskazać - odpowiednio - czy w podanym czasie DST był używany, czy też
    nie był. Uruchomienie funkcji mktime() ustawia także w zewnętrznej
    zmiennej tzname informacje o bieżącej strefie czasowej.

    Jeśli podany czas rozłożony nie może być reprezentowany jako czas
    kalendarzowy (sekundy od początku epoki), mktime() zwraca (time_t) -1 i
    nie zmienia pól w podzielonej strukturze czasu.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    gmtime() oraz localtime(), gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wskaźnik
    do struct tm.

    gmtime_r() oraz localtime_r(), gdy się zakończą pomyślnie, zwracają adres
    struktury wskazywanej przez result.

    asctime() oraz ctime(), gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wskaźnik do
    łańcucha znaków

    asctime_r() oraz ctime_r(), gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wskaźnik
    do łańcucha znaków, na który wskazuje argument buf.

    mktime, gdy zakończy się pomyślnie, zwraca czas kalendarzowy (w sekundach
    od początku epoki [tj. 1970-01-01 00:00:00 +0000 -przyp. tłum.]),
    wyrażony jako wartość typu time_t

    W razie błędu mktime() zwraca wartość (time_t) -1. Pozostałe funkcje w
    przypadku błędu zwracają NULL. Ustawiane jest też errno, wskazując na
    rodzaj błędu.

BŁĘDY
    EOVERFLOW
       Wynik jest niereprezentowalny.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌───────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
    │Interfejs   Atrybut        Wartość             │
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │asctime()   │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:asctime locale  │
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │asctime_r()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe locale         │
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ctime()    │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:tmbuf      │
    │        │            │ race:asctime env locale     │
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │ctime_r(),   │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe env locale       │
    │gmtime_r(),  │            │                 │
    │localtime_r(), │            │                 │
    │mktime()    │            │                 │
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │gmtime(),   │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:tmbuf env locale │
    │localtime()  │            │                 │
    └───────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
ZGODNE Z
    POSIX.1-2001. C89 i C99 opisują asctime(), ctime(), gmtime(), localtime()
    oraz mktime(). POSIX.1-2008 uznaje asctime(), asctime_r(), ctime() oraz
    ctime_r() za przestarzałe, rekomendując używanie strftime(3) zamiast
    nich.

UWAGI
    The four functions asctime(), ctime(), gmtime(), and localtime() return a
    pointer to static data and hence are not thread-safe. The thread-safe
    versions, asctime_r(), ctime_r(), gmtime_r(), and localtime_r(), are
    specified by SUSv2.

    POSIX.1-2001 mówi: "Funkcje asctime(), ctime(), gmtime() oraz localtime()
    powinny zwrócić wartości w jednym z dwóch statycznych obiektów:
    podzielonej strukturze czasu i tablicy znaków typu char. Wywołanie
    którejkolwiek z tych funkcji może nadpisać informacje w którymkolwiek z
    obiektów zwróconych przez inne funkcje". Może się to zdarzyć w
    implementacji zastosowanej w bibliotece glibc.

    Wiele implementacji, włączając glibc, interpretuje 0 w tm_mday jako
    ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

    Wersja struktury struct tm zawarta w glibc zawiera dodatkowe pola

      const char *tm_zone;   /* Skrót strefy czasowej */

    zdefiniowane, gdy _BSD_SOURCE jest ustawione przed włączeniem <time.h>.
    Jest to rozszerzenie BSD, obecne w 4.3BSD-Reno.

    According to POSIX.1-2001, localtime() is required to behave as though
    tzset(3) was called, while localtime_r() does not have this
    requirement. For portable code, tzset(3) should be called before
    localtime_r().

ZOBACZ TAKŻE
    date(1), gettimeofday(2), time(2), utime(2), clock(3), difftime(3),
    strftime(3), strptime(3), timegm(3), tzset(3), time(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam
    Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>,
    Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.                21 grudnia 2020 r.            CTIME(3)