gnroff

NROFF(1)          General Commands Manual          NROFF(1)NAME
    nroff - ç¨ groff 模æ nroff å½ä»¤

æ»è§ (SYNOPSIS)
    nroff [ -h ] [ -i ] [ -mname ] [ -nnum ] [ -olist ] [ -rcn ] [ -Tname ]
    [ file... ]

æè¿° (DESCRIPTION)
    nroff èæ¬ç¨ groff 模æ nroff å½ä»¤ã -T é项çåæ°é¤äº ascii å latin1
    以å¤é½å°è¢«å¿½ç¥ã -h é项å grotty -h é项çä»·ã -iï¼ -nï¼ -mï¼ -o å -r
    é项åå¨ troff(1) ä¸æè¿°çä½ç¨æ¯ä¸æ ·çã å¦å¤ nroff å¿½ç¥ -e, -q æè -s
    é项ã -S (å®å¨) å -U (ä¸å®å¨) éé¡¹è¢«ä¼ ç» groffã é»è®¤æåµä¸ -S
    è¢«ä¼ ç» groffã

åè§ (SEE ALSO)
    groff(1)ï¼ troff(1)ï¼ grotty(1)


[ä¸æçç»´æ¤äºº]
    åå <tony_ty@263.net>

[ä¸æçææ°æ´æ°]
    2001/8/28

[ä¸å½Linux论åmanæå页翻è¯è®¡å]
    http://cmpp.linuxforum.net

è·
    æ¬é¡µé¢ä¸æçç±ä¸æ man æå页计åæä¾ã
    ä¸æ man æå页计åï¼https://github.com/man-pages-zh/manpages-zhGroff Version 1.15       28 December 1999            NROFF(1)