grep

GREP(1)         Käyttäjän sovellusohjelmat         GREP(1)NIMI
    grep, egrep, fgrep - tulostaa tiedoston rivit, joissa esiintyy
    määritelty merkkijono

YLEISKATSAUS
    grep [-AB] nro] [-CEFGVbchiLlnqsvwxyUu] [-e merkkijono | -f tiedosto]
    [--extended-regexp] [--fixed-strings] [--basic-regexp]
    [--regexp=MERKKIJONO] [--file=TIEDOSTO] [--ignore-case] [--word-regexp]
    [--line-regexp] [--line-regexp] [--no-messages] [--revert-match]
    [--version] [--help] [--byte-offset] [--line-number] [--with-filename]
    [--no-filename] [--quiet] [--silent] [--files-without-match] [--files-
    with-matcces] [--count] [--before-context=NRO] [--after-context=NRO]
    [--context] [--binary] [--unix-byte-offsets] tiedostot...

KUVAUS
    Grep-komento etsii nimetyistä tiedostoista rivejä, joissa esiintyy
    määritelty merkkijono. (Jollei tiedostoja ole nimetty tai jos on
    nimetty tiedostonimi - , grep etsii merkkijonoa vakiosyötteestä).
    Oletusarvoisesti grep tulostaa rivit, joissa esiintyy määritelty
    merkkijono.

    Grep-komennosta on olemassa kolme muunnelmaa, joita voidaan käyttää
    seuraavien valitsimien kanssa.
    -G, --basic-regexp
       Tulkitsee merkkijonon tavallisena säännöllisenä lausekkeena
       (katso alempaa). Tämä on oletusarvona.
    -E, --extended-regexp
       Tulkitsee merkkijonon laajennettuna säännöllisenä
       lausekkeena (katso alempaa).
    -F, --fixed-strings
       Tulkitsee merkkijonon merkkijonojen listana, jotka on erotettu
       toisistaan rivinvaihdoilla, ja joista mikä tahansa käy
       etsittäväksi sanaksi.
    Lisäksi on olemassa kaksi muunnelmaa, egrep ja fgrep. Egrep on
    samantyyppinen (mutta ei täysin identtinen) käskyn grep -E kanssa ja
    se on myös yhteensopiva vanhan, historiallisen Unixin egrep:n kanssa.
    Fgrep on vastaava komennon grep -F kanssa.

    Kaikkia grep-komennon muunnelmia voidaan käyttää seuraavien
    valitsimien kanssa:
    -nro  Haun tulokset tulostetaan siten, että haettua riviä ennen tai
       jälkeen tulostetaan nro kappaletta rivejä tiedostosta. Grep
       ei kuitenkaan koskaan tulosta yhtään riviä enemmän kuin
       kerran.
    -A nro , --after-context=NRO
       Tulostaa nro kappaletta haetun rivin jälkeisiä rivejä.
    -B nro , --before-context=NRO
       Tulostaa nro kappaletta haettua riviä edeltäviä rivejä.
    -C, --context
       Sama kuin -2.
    -V, --version
       Tulostaa grep:n versionumeron virhetulosteeseen. Tämä
       versionumero tulisi mainita kaikissa virheraporteissa (katso
       alempaa).
    -b, --byte-offset
       Tulostaa tulosteen rivien alkuun tavujen määrän tiedoston
       alusta ennen löytyneitä merkkijonoja.
    -c, --count
       Estää normaalin tulostuksen; tulostaa sen sijaan jokaisesta
       tiedostosta rivien määrän, joista löytyy haettava
       merkkijono. Valitsimella -v, --revert-match (katso alempaa)
       toiminta on päinvastainen; tulostetaan rivien määrä, joista
       ei löydy haettavaa merkkijonoa.
    -e merkkijono,--regexp=MERKKIJONO
       Käytä merkkijono merkkijonoa; käyttökelpoinen
       merkkijonoille, jotka alkavat merkillä -.
    -f tiedosto,--file=TIEDOSTO
       Poimii merkkijonon tiedosto-nimisestä tiedostosta.
    -h, --no-filename
       Estä tiedostonimien tulostus tulosteen rivien alkuun, kun
       etsitään useammasta kuin yhdestä tiedostosta.
    -i, --ignore-case
       Jätä huomiotta merkkien koko (esim. isot/pienet kirjaimet)
       merkkijonoissa ja syöttötiedostoissa.
    -L, --files-without-match
       Estä normaali tulostus; sen sijaan tulosta jokaisen tiedoston
       nimi, josta ei löydy etsittävää merkkijonoa. Etsintä
       päättyy ensimmäiseen löydettyyn merkkijonoon.
    -l, --files-with-matches
       Estä normaali tulostus; sen sijaan tulosta jokaisen tiedoston
       nimi, josta löytyy etsittävä merkkijono. Etsintä päättyy
       ensimmäiseen löydettyyn merkkijonoon.
    -n, --line-number
       Tulosta jokaisen rivin rivinumero, josta löytyy määritelty
       merkkijono.
    -q, --quiet
       Hiljainen. Estä normaali tulostus. Etsintä päättyy
       ensimmäiseen osumaan.
    -s, --silent
       Ãlä tulosta virheilmoituksia tiedostoista, joita ei ole
       olemassa tai tiedostoista, jotka eivät ole luettavissa.
    -v, --revert-match
       Muuttaa oletustoiminnan päinvastaiseksi; tulostaa rivit, joista
       ei löydy määriteltyä merkkijonoa.
    -w, --word-regexp
       Tulosta vain ne rivit, joista löytyy täydellisesti kokonainen
       etsittävä merkkijono. Haettava merkkijono on joko oltava rivin
       alussa, tai sitä ennen on oltava merkki, joka ei ole kirjain,
       numero tai alaviiva. Vaihtoehtoisesti merkkijono on oltava joko
       rivin lopussa tai sen jälkeen on oltava merkki, joka ei ole
       kirjain, numero tai alaviiva.
    -x, --line-regexp
       Tulosta vain ne haun tulokset, jotka täydellisesti vastaavat
       koko riviä.
    -y   Ei käytössä oleva synonyymi valitsimelle -i.
    -U, --binary
       Käsittele tiedosto(j)a binääritiedostona. Oletusarvoisesti
       MS-DOS- ja MS-Windows -käyttöjärjestelmissä grep
       määrittelee tiedoston tyypin lukemalla sen alusta ensimmäiset
       32 kilotavua. Jos grep päättelee, että tiedosto on
       tekstitiedosto, se poistaa CR (carriage return) -merkit eli
       rivinvaihtomerkit alkuperäisestä tiedostosta (jotta
       säännölliset lausekkeet toimisivat oikein merkkien ^ ja $
       kanssa). Käyttämällä valitsinta -U kytketään pois edellä
       mainittu automaattinen tiedostotyypin määrittelytoiminto.
       Tällöin kaikki tiedostot luetaan ja siirretään
       etsintämekanismiin sellaisenaan; eli jos tiedosto on
       tekstitiedosto, jossa on CR/LF -merkit jokaisen rivin lopussa,
       jotkut säännölliset lausekkeet eivät toimi. Tätä
       valitsinta voi käyttää ainoastaan MS-DOS- ja MS-Windows
       -käyttöjärjestelmissä.
    -u, --unix-byte-offsets
       Raportoi Unix-tyylisesti tavujen määrän tiedoston alusta
       ennen löytyneitä merkkijonoja. Tämä valitsin aiheuttaa sen,
       että grep raportoi tavujen määrän, kuten tiedosto olisi
       Unix-tyylinen tekstitiedosto, eli josta CR-merkit on poistettu.
       Tämä saa aikaan tulokset, jotka ovat identtiset verrattuna
       tulokseen, jos grep ajettaisiin Unix-koneella. Tällä
       valitsimella ei ole vaikutusta, ellei käytetä samanaikaisesti
       -b valitsinta; sitä tuetaan ainoastaan MS-DOS- ja MS-Windows
       -käyttöjärjestelmissä.

SÃÃNNÃLLISET LAUSEKKEET
    Säännöllinen lauseke on merkkijono, joka kuvailee tietyn
    merkkijonosarjan. Säännölliset lausekkeet on muodostettu samalla
    tavalla kuin aritmeettiset lausekkeet, yhdistämällä pienempiä
    lausekkeita käyttäen useita operaattoreita.

    Grep ymmärtää kahta erilaista säännöllisten lausekkeiden
    syntaksia: `tavallista' ja `laajennettua.' GNU grep:n toiminnassa ei
    ole eroa käytettäessä eri syntakseja. Muissa toteutuksissa
    tavalliset säännölliset lausekkeet ovat vähemmän tehokkaita.
    Seuraava kuvaus sopii laajennettuihin säännöllisiin lausekkeisiin;
    eroavaisuudet tavallisiin säännöllisiin lausekkeisiin on koottu
    yhteenvedoksi myöhemmin.

    Säännölliset lausekkeet, jotka vastaavat yhtä merkkiä, ovat
    tärkeitä työkaluja. Useimmat merkit, mukaanlukien kaikki kirjaimet
    ja numerot, ovat säännöllisiä lausekkeita, jotka vastaavat
    itseään. Mitä tahansa metamerkkiä, jolla on erityinen merkitys
    voidaan käyttää laittamalla sen eteen kenoviiva.

    Merkkijonolista, joka on sulkujen [ ja ] sisällä, vastaa mitä
    tahansa yksittäistä merkkiä kyseisellä listalla. Jos listan
    ensimmäinen merkki on ^-merkki, se vastaa mitä tahansa merkkiä, joka
    ei ole listalla. Esimerkiksi säännöllinen lauseke [0123456789]
    vastaa mitä tahansa yhtä yksinumeroista lukua. ASCII-merkkien alue
    voidaan määritellä antamalla ensimmäinen ja viimeinen merkki,
    erotettuna toisistaan tavuviivalla. Lisäksi on määritelty
    etukäteen tiettyjä merkkien luokkia. Niiden nimet ovat itsensä
    selittäviä ja ne ovat [:alnum:], [:alpha:], [:cntrl:], [:digit:],
    [:graph:], [:lower:], [:print:], [:punct:], [:space:], [:upper:] ja
    [:xdigit:]. Esimerkiksi [[:alnum:]] tarkoittaa samaa kuin [0-9A-Za-z].
    Jälkimmäinen muoto on riippuvainen ASCII-merkkien koodauksesta, kun
    taas aiempi muoto on siirrettävämpi. (Huomaa, että kaksoispisteet
    ja sulkeet luokkien nimissä ovat osa nimeä ja ne on huomioitava.)
    Monilla metamerkeillä ei ole erityistä merkitystä, kun niitä
    käytetään listoissa. Ottaaksesi huomioon merkin ], aseta se
    ensimmäiseksi listaan. Samalla tavalla, ottaaksesi huomioon merkin ^,
    aseta se mihin tahansa muualle kuin ensimmäiseksi. Viimeiseksi,
    ottaaksesi huomioon merkin -, aseta se viimeiseksi.

    Piste . vastaa mitä tahansa yhtä merkkiä. Symboli \w on synonyymi
    merkinnälle [[:alnum:]] ja \W on synonyymi merkinnälle [^[:alnum]].

    "Caret"-merkki ^ ja dollarimerkki $ ovat metamerkkejä, jotka vastaavat
    tyhjiä merkkejä rivin alussa ja lopussa. Symbolit \< ja \> vastaavat
    tyhjää merkkijonoa sanan alussa ja lopussa. Symboli \b vastaa
    tyhjää merkkijonoa sanan alussa tai lopussa, ja \B vastaa tyhjää
    merkkijonoa mikäli se ei ole sanan alussa tai lopussa.

    Säännöllisen lausekkeen jälkeen, joka vastaa yhtä merkkiä,
    voidaan käyttää mitä tahansa monista toisto-operaattoreista:
    ?   Edeltävä kohta on valinnainen ja se etsitään enimmillään
       kerran.
    *   Edeltävä kohta etsitään nolla tai useamman kerran.
    +   Edeltävä kohta etsitään kerran tai useammin.
    {n}  Edeltävä kohta etsitään tasan n kertaa.
    {n,}  Edeltävä kohta etsitään n tai useamman kerran.
    {,m}  Edeltävä kohta on valinnainen ja se etsitään enintään m
       kertaa.
    {n,m} Edeltävä kohta etsitään vähintään n kertaa, mutta ei
       useammin kuin m kertaa.

    Kaksi säännöllistä lauseketta voidaan liittää toisiinsa; syntyvä
    säännöllinen lauseke vastaa mitä tahansa merkkijonoa, joka
    muodostetaan liittämällä kaksi merkkijonoa, jotka vastaavasti
    vastaavat yhteen liitettyjä lausekkeita.

    Kaksi säännöllistä lauseketta voidaan liittää toisiinsa ns.
    putkitus-merkillä (infix) |; syntyvä lauseke vastaa mitä tahansa
    merkkijonoa, joka vastaa jompaa kumpaa lauseketta.

    Toistaminen ohittaa liittämisen, joka taas ohittaa vuorottelun.
    Kokonainen lauseke voidaan laittaa sulkeisiin, jolla voidaan ohittaa
    nämä "ohitussäännöt".

    Takaisinviittaus \n, jossa n on yksinumeroinen luku, vastaa
    merkkijonoa, jota aikaisemmin etsittiin säännöllisen lausekkeen
    n:nessä sulkulausekkeessa.

    Tavallisissa säännöllisissä lausekkeissa metamerkit ?, +, {, |, (,
    ja ) menettävät erityistarkoituksensa; käytä sen sijaan versioita,
    joissa on kenoviiva edessä \?, \+, \{, \|, \(, ja \).

    Käskyssä egrep metamerkki { menettää erityistarkoituksensa; käytä
    sensijaan \{.

DIAGNOSTIIKKA
    Normaalisti ohjelman paluuarvo (tila ohjelman loputtua) on 0, jos on
    löytynyt haettuja merkkijonoja ja 1 jos niitä ei ole löytynyt. ( -v
    valitsin kääntää toiminnan.) Paluuarvo on 2, jos merkkijonossa oli
    virheitä, tiedostoja joita ei pystytty lukemaan tai muita
    järjestelmävirheitä.

BUGIT
    Lähetä bugiraportit osoitteeseen bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu.
    Varmista ennen lähettämistä, että ``grep''-sana mainitaan
    ``Subject:''-kentässä.

    Suuret toistomäärät {m,n} rakenteessa voivat aiheuttaa sen, että
    grep käyttää paljon muistia. Lisäksi, tietyt muut vaikeaselkoiset
    säännölliset lausekkeet tarvitsevat eksponentiaalisesti enemmän
    aikaa ja tilaa ja voivat aiheuttaa sen, että muisti loppuu.

    Takaisinviittaukset ovat erittäin hitaita ja voivat tarvita
    eksponentiaalisesti enemmän aikaa.GNU Project          7. Huhtikuuta 1998            GREP(1)