grep

GREP(1)           General Commands Manual          GREP(1)NÃV
    grep, egrep, fgrep - mintához illeszkedŠsorokat nyomtat

ÃTTEKINTÃS
    grep [ -[[AB] ]num ] [ -[CEFGVBchilnsvwx] ] [ -e ] minta | -ffile ] [
    fájlok... ]

LEÃRÃS
    Grep a megnevezett bemeneti fájlok -ban a megadott mintá -hoz
    illeszkedŠsorokat keres. Amennyiben nincs bemenŠfájlnév megadva,
    vagy az a - jel, a szabványos bemenetet olvassa. Alapértelmezés
    szerint grep a mintához illeszkedŠsorokat kinyomtatja.

    Három fŠváltozata van a grep -nek, melyeket a következŠopciókkal
    szabályozhatunk:
    -G   A mintá -t alap szabályos kifejezésként (basic regular
       expression) kezeli. Részletesebben lásd lentebb. Ez az
       alapértelmezett.
    -E   A mintá -t bÅvÃtett szabályos kifejezésként (extended
       regular expression) kezeli. Részletesebben lásd lentebb.
    -F   A mintá -t fix stringekbÅl álló listának veszi, melyek
       újsor-jelekkel vannak elválasztva, és amelyekbÅl
       bármelyikhez való illeszkedést keressük.
    Létezik továbbá két programváltozat: egrep és fgrep . Egrep
    hasonló, de nem azonos grep -E, -vel és kompatÃbilis a történelmi
    Unix egrep -pel. Fgrep azonos grep -F -fel.

    A grep minden változata megérti az alábbi opciókat:
    -num  Az illeszkedést mutató sorok környezetükkel együtt lesznek
       kinyomatatva, azaz ezen sorok elÅtt és utáni num számú sor
       is nyomtatásra kerül. Eközben a grep program sosem fog egy
       sort többször kinyomtatni, még akkor sem, ha ezek a
       környezetek átfedik egymást.
    -A num Az illeszkedést mutató sorok utáni num sor is nyomtatásra
       kerül.
    -B num Az illeszkedést mutató sorok elÅtti num sor is nyomtatásra
       kerül.
    -C   Azonos -2 -vel.
    -V   Kinyomtatja a grep verziószámát a szabványos hibakimenetre.
       Ezt a verziószámot célszerű csatolni minden
       hibajelentéshez. (Lásd lent.)
    -b   A kimeneti sorok elÅtt kinyomtatja a bemeneti fájlon belüli
       offset értéket. (Azaz azt, hogy a sor hányadik bájttal
       kezdÅdik a fájl kezdete után.)
    -c   Elhagyja a szokásos kimenetet, ehelyett az illeszkedést
       mutató sorok számát Ãrja ki minden fájl esetére. A -v
       opcióval (lásd lent), a nem illeszkedŠsorokat számolja.
    -e minta
       A mintá -t használja mintának. Hasznos, ha a minta - jellel
       kezdÅdik.
    -f fájl
       A mintát a fájl -ból veszi.
    -h   Több fájlban való kereséskor elhagyja a kimeneten a
       fájlnevek sor eleji kiÃrását.
    -i   Nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket sem a mintá
       -ban, sem a bemeneti fájlban.
    -L   Elhagyja a szokásos kimenetet, és csak azon fájlok neveit
       adja meg, amelyekbÅl nem származna kimenet.
    -l   Elhagyja a szokásos kimenetet, és csak azon fájlok neveit
       adja meg, amelyekbÅl származna kimenet.
    -n   A kimenet sorai elején megadja a sor bemeneti fájlon belüli
       számát.
    -q   Csendes (quiet) üzemmód: elhagyja a normális kimenetet.
       (Ilyenkor a grep -nek csak a visszatérési értéke ad
       információt.)
    -s   Elhagyja a nemlétezŠvagy olvashatatlan fájlokról szóló
       hibajelentéseket.
    -v   MegfordÃtja az illeszkedés értelmét: a mintához nem
       illeszkedŠsorokat választja ki.
    -w   Csak azokat a sorokat választja ki, amelyekben az illeszkedés
       teljes szavakból származik. Azaz az illeszkedést mutató
       szövegrész elÅtt és után nem állhat betű, szám vagy
       aláhúzásjel.
    -x   Csak teljes sorokkal való illeszkedést vizsgál.

SZABÃLYOS KIFEJEZÃSEK (REGULAR EXPRESSIONS)
    A szabályos kifejezés egy minta, amely a stringeknek egy halmazát Ã‐
    rja le. A szabályos kifejezések az aritmetikai kifejezésekhez
    hasonlóan konstruálhatók, azaz különbözŠoperátorokkal kisebb
    kifejezésekbÅl épÃthetÅk fel.

    Grep kétféle változatát érti a szabályos kifejezések
    nyelvtanának (syntax): az ``alap'' (basic) és a ``bÅvÃtett''
    (extended) változatot. A GNU grep -ben nincs különbség a kétféle
    nyelvtan által elérhetÅ funkciókban. Más megvalósÃtásokban az
    alap szabályos kifejezések kevésbé hatékonyak. A következÅ leÃ‐
    rás a bÅvÃtett szabályos kifejezésekre vonatkozik; az alap
    reguláris kifejezéseknek ettÅl való különbségeit ezután
    összegezzük.

    Az elemi épÃtÅkövek olyan szabályos kifejezések, melyek egyetlen
    karakterhez illeszkednek. A legtöbb karakter (pl. a betűk és a
    számok) szabályos kifejezések, melyek önmagukhoz illeszkednek. A
    speciális jelentéssel rendelkezŠmetakarakterek (pl. a ., *, [
    karakterek) elé backslash-t kell Ãrni, hogy speciális jelentésük
    helyett a karakterhez való illeszkedést vizsgálhassuk. (Pl. a
    mintában levŠ\[ fog illeszkedik a szövegbeli nyitó szögletes
    zárójellel.)

    A [ és ] jelek közé Ãrt karakterlista illeszkedik a listában
    szereplÅ bármely karakterhez. Amennyiben a lista a ^ jellel kezdÅdik,
    az illeszkedés a listában nem szereplŠkarakterekkel áll fenn.
    Például a [0123456789] szabályos kifejezés bármely számjegyhez
    illeszkedik.

    ASCII karakterek tartománya az elsŠés utolsó karakterek
    megadásával adható meg, ha ezeket `-' jel választja el. (Pl. [a-f]
    ugyanaz, mint [abcdef].)

    Végül a karakterek néhány speciális osztálya elÅre definiált
    névvel rendelkezik. (Ezen nevek jelentése angolul magától
    értetÅdÅ, itt kifejtjük Åket.)
    [:alnum:]
       betű vagy szám
    [:alpha:]
       betű
    [:cntrl:]
       vezérlÅkarakter
    [:digit:]
       számjegy
    [:graph:]
       grafikus karakter
    [:lower:]
       kisbetű
    [:print:]
       nyomtatható karakter
    [:punct:]
       elválasztó, központozó jel (.,;?!)
    [:space:]
       szóköz
    [:upper:]
       nagybetű
    [:xdigit:]
       hexadecimális szám

    Pédául [[:alnum:]] jelentése: [0-9A-Za-z], azzal a kitétellel, hogy
    az utóbbi forma az ASCII kódolástól függ, mÃg az elÅbbi nem, Ãgy
    átvihetÅ. (Megjegyzés: ezen osztálynevekben szereplÅ zárójelek a
    szimbolikus nevek részei, és a zárójeles listákat határoló
    zárójelek mellett ezeket is meg kell adni.)

    A legtöbb metakarakter elveszti speciális jelentését egy listán
    belül. Egy ] jelet a minta elsŠelemeként szerepeltetve csatolhatunk
    a listához. Hasonlóan a ^ jel az elsŠkivételével bármely helyre
    kerülve a `^' jelet fogja jelenteni. Végül a `-' jelet a lista
    utolsó elemeként kell Ãrni, ha nem metakarakterként akarjuk
    értelmezni.

    A pont ( . ) minden karakterhez illeszkedik. A \w szimbólum az
    [[:alnum:]] szinonÃmája, mÃg \W ugyanaz, mint [^[:alnum:]].

    A ^ és a $ jelek metakarakterek, melyek rendre a sorkezdŠés -záró
    üres srtingekhez illeszkednek. Hasonlóan a \< és \> szimbólumok a
    szavak elejénél illetve végénél található üres stringhez
    illeszkednek. A \b a szóhatáron levŠüres stringhez illeszkedik,
    mÃg \B a nem szóhatáron levŠüres stringhez illeszkedik.

    Az egy karakterhez illeszkedÅ szabályos kifejezéseket a következÅ
    ismétlési operátorok egyike követheti:
    ?   Az elÅzÅ tag opcionális, és legfeljebb egyszer illeszkedik.
    *   Az elÅzÅ tag nulla vagy több alkalommal illeszkedik.
    +   Az elÅzÅ tag egy vagy több alkalommal illeszkedik.
    {n}  Az elÅzÅ tag pontosan n alkalommal illeszkedik.
    {n,}  Az elÅzÅ tag n vagy több alkalommal illeszkedik.
    {,m}  Az elÅzÅ tag legfeljebb m alkalommal illeszkedik.
    {n,m} Az elÅzÅ tag legalább n de legfeljebb m alkalommal illeszkedik.

    Két szabályos kifejezés összefűzhetÅ; a kapott szabályos
    kifejezés minden olyan stringhez illeszkedik, amely a két szabályos
    kifejezéshez illeszkedÅ két részstringbÅl állÃtható össze a
    sorrend megtartása mellett.

    Két szabályos kifejezés összekapcsolható a | infix operátorral; a
    kapott szabályos kifejezés minden stringhez illeszkedik, amelyikhez
    valamelyik részkifejezés illeszkedik.

    Az ismétlés nagyobb precedenciájú, mint az összefűzés, ami
    viszont a választóoperátornál (azaz |-nál) nagyobb
    precedenciájú. Egy részkifejezés zárójelbe tehetÅ, hogy felülbÃ‐
    ráljuk a precedenciát.

    A \n visszahivatkozást (backreference) jelöl, ahol n egy számjegy.
    Ez illeszkedik ahhoz a stringhez, amely a szabályos kifejezés ezt
    megelÅzÅ n -edik zárójeles alkifejezéshez illeszkedett.

    Az alap szabályos kifejezésekben a ?, +, {, |, (, és )
    metakarakterek elvesztik speciális jelentésüket; helyettük a
    backslash-es változatukat kell használni: \?, \+, \{, \|, \(, és \).

    Az egrep programban a { metakarakter elveszti speciális jelentését,
    helyette a \{ használható.

DIAGNOSZTIKA
    Ãltalában a kilépési állapot (exit status) 0, ha volt illeszkedés
    és 1, ha nem volt egyetlen illeszkedés sem. A -v opció megfordÃtja
    ennek értelmét.

    A 2 kilépési állapot hibát jelez: nyelvtani hiba volt a mintában
    vagy elérhetetlen a bemeneti fájl, esetleg más rendszerhiba
    történt.

HIBÃK
    A hibajelentések e-mail-en a bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu. cÃmre
    küldendÅk. GyÅzÅdjön meg róla, hogy a ``grep'' szó szerepel valahol
    a ``Subject:'' mezÅben.

    Nagy ismétlési számok a {m,n} ismétlési operátorban nagy
    memóriafelhasználást eredményezhetnek. Továbbá néhány más
    bonyolult szabályos kifejezés exponenciálisan növÅ idÅt és
    tárhelyet követelhet, és azt eredményezheti, hogy a grep kifut a
    memóriából.

    A visszahivatkozások nagyon lassúak és exponenciálisan növÅ
    futásidÅt igényelnek.

MAGYAR FORDÃTÃS
    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>GNU Project          1992 September 10            GREP(1)