grep

GREP(1)           General Commands Manual          GREP(1)NAAM
    grep, egrep, fgrep - druk regels af, die een patroon passen

OVERZICHT
    grep [opties] PATROON [BESTAND...]
    grep [opties] [-e PATROON | -f BESTAND] [BESTAND...]

BESCHRIJVING
    Grep zoekt de genoemde invoer BESTANDen (of `standaardinvoer' als geen
    bestanden genoemd zijn, of als de bestandnaam - werd gegeven) op regels
    die overeenkomen met het gegeven PATROON. Normaal drukt grep de
    passende regels af.

    In aanvulling hierop zijn de twee andere programma's egrep en fgrep
    beschikbaar. Egrep is gelijk aan grep -E. Fgrep is gelijk aan
    grep -F.

OPTIES
    -A NUM, --after-context=NUM
       {--nakomende-omgeving} Druk NUM regels nakomende omgeving af
       achter de passende regels.

    -a, --text
       {--text} Verwerk een binair bestand alsof het tekst was; dit is
       hetzelfde als de --binary-files=text optie.

    -B NUM, --before-context=NUM
       {--voorgaande-omgeving} Druk NUM regels voorgaande omgeving
       vóór de passende regels.

    -C [NUM], -NUM, --context[=NUM]
       {--omgeving[=]} Druk NUM regels (standaard 2) af van de uitvoer
       omgeving.

    -b, --byte-offset
       {--byte-positie} Druk de byte positie binnen het invoerbestand,
       voorafgaand aan elke regel uitvoer.

    --binary-files=SOORT
       {--binaire-bestanden=} Als de eerste paar bytes van een bestand
       aangeven dat een bestand binaire gegevens bevat, neem dan aan
       dat het bestand van de soort SOORT is. Normaal is SOORT binair,
       en grep geeft gewoonlijk of een één-regelig bericht dat een
       binair bestand past, of geen bericht als er geen overeenkomst
       is. Als SOORT without-match {zonder-overeenkomst} is, dan neemt
       grep aan dat een binair bestand niet past; dit is gelijk aan de
       -I optie. Als SOORT text is, dan verwerkt grep een binaire
       bestand alsof het tekst was; dit is gelijk aan de -a optie.
       Waarschuwing: grep --binary-files=text kan rotzooi uitvoeren,
       wat een vervelend gevolg kan hebben als de uitvoer naar een
       terminal gaat en als de terminal driver er iets van uitlegt als
       een opdracht.

    -c, --count
       {--tel} Onderdruk normale uitvoer; druk in plaats daarvan een
       optelling van de passende regels af voor elk invoer bestand.
       Met de -v, --invert-match {--omkeren-overeenkomst} optie (zie
       onder), tel niet-overeenkomende regels.

    -d ACTIE, --directories=ACTIE
       {--directories=} Als een invoer bestand een directorie is,
       gebruik ACTIE om het te verwerken. Normaal is ACTIE read {lees},
       wat betekend dat directories gelezen worden alsof het gewonde
       bestanden waren. Als ACTIE skip {overslaan} is, worden
       directories in stilte overgeslagen. Als ACTIE recurse {herhaal}
       is, leest grep alle bestanden onder elke directorie, steeds
       dieper in de directorie boom; dit is gelijk aan de -r optie.

    -E, --extended-regexp
       {--uitgebreide-reguliere-expressie} Leg PATROON uit als een
       uitgebreide reguliere expressie (zie onder).

    -e PATROON, --regexp=PATROON
       {--reguliere-expressie=} Gebruik PATROON als een patroon;
       bruikbaar voor patronen beginnend met -.

    -F, --fixed-strings
       {--vaste-string} Leg PATROON uit als een lijst vaste strings,
       verdeeld door nieuweregels, waarvan er maar één hoeft te
       passen voor een overeenkomst.

    -f BESTAND, --file=BESTAND
       {--bestand=} Verkrijg patronen van BESTAND, één per regel.
       Het lege bestand bevat nul patronen, en past daarom niets.

    -G, --basic-regexp
       {--basis-reguliere-expressie} Leg PATROON uit als een basis
       reguliere expressie (zie onder). Dit is de gewone gang van
       zaken.

    -H, --with-filename
       {--met-bestandnaam} Druk de bestandnaam af voor elke passende
       regel.

    -h, --no-filename
       {--geen-bestandnaam} Onderdruk het voorvoegen van bestandsnamen
       in de uitvoer wanneer meerdere bestanden worden doorzocht.

    --help {--hulp} Geef een kort hulp bericht.

    -I   Verwerk een binair bestand als of het geen passende gegevens
       bevatte; dit is gelijk aan de --binary-files=without-match
       optie.

    -i, --ignore-case
       {--negeer-hoofd/kleine-letters} Negeer het verschil tussen
       hoofd- en kleine letters in het PATROON en in de invoer
       bestanden.

    -L, --files-without-match
       {--bestanden-zonder-overeenkomst} Onderdruk gewone uitvoer; druk
       in plaats daarvan de naam van elk invoer bestand af waar normaal
       geen uitvoer van zou zijn worden afgedrukt. Het zoeken zal
       stoppen bij de eerste overeenkomst.

    -l, --files-with-matches
       {--bestanden-met-overeenkomst} Onderdruk gewone uitvoer; druk in
       plaats daarvan de naam van elk invoer bestand af waar normaal
       uitvoer van zou zijn worden afgedrukt. Het zoeken zal stoppen
       bij de eerste overeenkomst.

    --mmap {--mmap} Als mogelijk, gebruik de mmap(2) systeem aanroep om
       invoer te lezen, in plaats van de standaard read(2) systeem
       aanroep. In sommige gevallen geeft --mmap betere resultaten.
       Echter, --mmap kan onbepaald gedrag veroorzaken (ook coredumpen)
       als het invoerbestand krimpt tijdens het lopen van grep, of als
       een In/Uit fout optreedt.

    -n, --line-number
       {--regel-nummer} Voeg voor elke regel uitvoer het regelnummer
       binnen zijn invoer bestand.

    -q, --quiet, --silent
       {--stil},{--zachtjes} Stil; onderdruk normale uitvoer. Het
       zoeken zal stoppen bij de eerste overeenkomst. Zie ook de -s of
       --no-messages {--geen-berichten} optie onder.

    -r, --recursive
       {--herhaaldelijk} Lees alle bestanden onder elke directorie,
       steeds dieper in de directorie boom; dit is gelijk aan de -d
       recurse {herhaaldelijk} optie.

    -s, --no-messages
       {--geen-berichten} Onderdruk fout berichten over niet-bestaande
       of onleesbare bestanden. Overdraagbaarheids opmerking: in
       tegenstelling tot GNU grep, voldeed traditionele grep niet aan
       POSIX.2, omdat de traditionele grep een -q ontbeerde en zijn -s
       optie zich gedroeg zoals GNU grep's -q optie. Shell scripts die
       overdraagbaar bedoeld zijn naar traditionele grep zouden beide
       -q en -s moeten vermijden en in plaats daarvan uitvoer naar
       /dev/null omleiden.

    -U, --binary
       {--binair} Behandel de bestand(en) als binair. Standaard, onder
       MS-DOS en MS-win, gokt grep de bestand soort door te kijken naar
       de inhoudt van de eerst gelezen 32KB van het bestand. Als grep
       besluit dat het bestand een tekst bestand is haalt het de CR
       {regel-overhaal} karakters uit de originele bestand inhoudt (om
       reguliere expressies met ^ en $ goed te laten werken). Het
       opgeven van -U zet dit gokken opzij, en veroorzaakt dat alle
       bestanden gelezen worden en doorgegeven worden aan het passen-
       mechanisme. Hoe dan ook, als een bestand een tekst bestand met
       CR/LF paren aan het einde van elke regel is, zal dat ervoor
       zorgen dat sommige reguliere expressies zullen falen. Deze
       optie heeft geen zin op andere platformen anders dan MS-DOS en
       MS-win.

    -u, --unix-byte-offsets
       {--unix-byte-positie} Rapporteer Unix-stijl byte posities. Deze
       optie veroorzaakt dat grep byte posities rapporteert alsof het
       bestand een Unix-stijl tekst bestand was, o.a. met CR karakters
       eruit gehaald. Dit zal dezelfde uitkomsten opleveren als het
       laten lopen van grep op een Unix machine. Deze optie heeft geen
       gevolg tenzij de -b optie ook wordt gebruikt; het heeft geen
       gevolg op andere platformen dan MS-DOS en MS-win.

    -V, --version
       {--versie} Druk het versie nummer van grep af op de standaard
       uitvoer. Dit versie nummer zou bij alle bugrapporten gevoegd
       moeten worden (zie onder).

    -v, --invert-match
       {--omkeren-overeenkomst} Keer de manier van passen om, door
       niet-passende regels te kiezen.

    -w, --word-regexp
       {--woord-reguliere-expressie} Kies alleen regels met
       overeenkomsten die hele woorden vormen. Er wordt getest zodat
       de passende sub-string aan het begin van de regel zit, of
       voorafgegaan wordt door een niet-woord karakter. Ook moet het
       aan het einde van de regel zitten, of gevolgd worden door een
       niet-woord karakter. Bij woorden behorende karakters zijn
       letters, cijfers en de onderstreep {_}.

    -x, --line-regexp
       {--regel-reguliere-expressie} Kies alleen die overeenkomsten die
       precies met een hele regel overeenkomen.

    -y   Verouderd synoniem voor -i.

    -Z, --null
       {--nul} Voer een nul byte (het ASCII NULL karakter) uit, in
       plaats van het karakter dat gewoonlijk volgt op een bestandnaam.
       Bijvoorbeeld, grep -lZ voert een nul byte uit na elke
       bestandnaam, in plaats van de gewone nieuweregel. Deze optie
       maakt de uitvoer eenduidig, zelfs bij het voorkomen van
       bestandsnamen die ongewone karakters zoals nieuweregels
       bevatten. Deze optie kan worden gebruikt met opdrachten zoals
       find -print0, perl -0, sort -z, en xargs -0 om willekeurige
       bestandsnamen te verwerken, zelfs als die nieuweregel-karakters
       bevatten.

REGULIERE EXPRESSIES
    Een reguliere expressie is een patroon dat een set strings beschrijft.
    Reguliere expressies worden op dezelfde manier gebouwd als rekenkundige
    expressies: door met gebruik van verschillende operatoren kleinere
    delen samen te binden.

    Grep begrijpt twee verschillende versies van reguliere-expressies
    spelling: “basis” and “uitgebreid.” In GNU grep, is er geen verschil
    in bruikbaarheid tussen beide spellingen. In andere implementaties
    zijn basis reguliere expressies minder krachtig. De volgende
    beschrijving gaat op voor uitgebreide reguliere expressies; verschillen
    met de basis reguliere expressies worden naderhand samengevat.

    De fundamentele bouwstenen zijn de reguliere expressies, die passen op
    een enkel karakter. De meeste karakters, ook alle letters en cijfers,
    zijn reguliere expressies die op zichzelf passen. Elk metakarakter met
    speciale betekenis kan geciteerd worden door het vooraf te laten gaan
    door een backslash '\'.

    Een lijst van karakters omsloten door [ en ] past elk enkel karakter in
    die lijst; als het eerste karakter van de lijst het dakje ^ is, dan
    past het elk enkel karakter niet in die lijst. Bijvoorbeeld, de
    reguliere expressie [0123456789] past elk enkel cijfer. Een interval
    van karakters mag opgegeven worden door het geven van het eerste en
    laatste karakter, met een streepje ertussen. Tenslotte, bepaalde
    benoemde classes van karakters zijn voorgedefinieerd. Hun namen
    spreken voor zichzelf, en het zijn [:alnum:] {alpha numeriek},
    [:alpha:] {alphabetisch}, [:cntrl:] {controle tekens}, [:digit:]
    {cijfers}, [:graph:] {grafische tekens}, [:lower:] {kleine letters},
    [:print:] {afdrukbare tekens}, [:punct:] {interpunctie}, [:space:]
    {witruimte}, [:upper:] {hoofd letters}, en [:xdigit:] {hexadecimale
    cijfers}. Bijvoorbeeld [[:alnum:]] betekend [0-9A-Za-z], behalve dat
    de laatste vorm afhankelijk is van de POSIX localiteit en de ASCII
    karakter codering, terwijl de eerste onafhankelijk is van localiteit en
    karakterset. (Merk op dat de rechte haakjes in deze klasse namen
    onderdeel zijn van de symbolische namen, en ook gegeven moeten worden
    bij de ook al rechte haakjes die de rechte-haakjes-lijst omsluiten.) De
    meeste metakarakters verliezen hun speciale betekenis binnen een lijst.
    Om een letterlijke ] op te geven, plaats het als eerste in de lijst.
    Hetzelfde idee voor een letterlijke ^, plaats het overal behalve als
    eerste. Tenslotte, om een letterlijke - bij te voegen, plaats het als
    laatste.

    De punt . past elk enkel karakter. Het symbool \w is een synoniem
    voor [[:alnum:]] en \W is een synoniem voor [^[:alnum]].

    Het dakje ^ en het dollar teken $, zijn metakarakters die
    respectievelijk de lege string aan het begin, en aan het einde van een
    regel passen. De symbolen \< en \>, passen respectievelijk de lege
    string aan het begin, en aan het einde van een woord. Het symbool \b
    past de lege string aan de rand van een woord, en \B past de lege
    string als het niet de rand van een woord is.

    Een reguliere expressie mag gevolgd worden door een of meerdere herhaal
    operatoren:
    ?   Het voorgaande item is niet vereist en past ten hoogste één
       maal.
    *   Het voorgaande item zal nul of meer keer gepast worden.
    +   Het voorgaande item zal één of meer keer gepast worden.
    {n}  Het voorgaande item zal precies n keer gepast worden.
    {n,}  Het voorgaande item zal n of meer keer gepast worden.
    {n,m} Het voorgaande item zal minstens n keer, maar niet meer dan m
       keer gepast worden.

    Twee reguliere expressies kunnen achter elkaar aan worden gezet; de
    reguliere expressie die dat oplevert past elk string die bestaat uit
    het achter elkaar aan zetten van twee sub-strings die de twee sub-
    expressies, respectievelijk, passen.

    Twee reguliere expressies kunnen samengevoegd worden door de invoeg
    operator |; de reguliere expressie die dat oplevert past elke string
    die of de ene, of de andere sub-expressie past.

    Herhaling heeft voorrang boven achter elkaar aanzetten, wat weer
    voorrang heeft boven wisselen. Een hele sub-expressie kan omgeven
    worden door haakjes om deze voorrangsregels te omzeilen.

    De terugverwijzing \n, waar n een enkel cijfer is, past de sub-string
    daarvóór gepast door de nde met haakjes omsloten sub-string in de
    reguliere expressie.

    in basis reguliere expressies verliezen de metakarakters ?, +, {, |, (,
    en ) hun speciale betekenis; in plaats daarvan gebruik de ge-
    backslashte {\} versies \?, \+, \{, \|, \(, en \).

    De traditionele egrep had geen ondersteuning voor het { metakarakter,
    en sommige egrep implementaties ondersteunen in plaats daarvan \{,
    overdraagbare scripts zouden { in egrep patronen moeten ontwijken, en
    zullen [{] moeten nemen om een letterlijke { te passen.

    GNU egrep probeert het traditionele gebruik te ondersteunen, door aan
    te nemen dat { niet speciaal is als het het begin zou zijn van een
    ongeldige interval opgave. Bijvoorbeeld, de shell opdracht egrep '{1'
    zoekt voor de twee-karakter string {1 in plaats van het melden van een
    spellings fout in de reguliere expressie. POSIX.2 laat dit gedrag toe
    als een uitbreiding, maar overdraagbare scripts zouden het moeten
    vermijden.

OMGEVING VARIABELEN
    GREP_OPTIONS
       Deze variabele bepaalt standaard opties, die vóór alle
       expliciete opties geplaatst zullen worden. Bijvoorbeeld, als
       GREP_OPTIONS '--binary-files=without-match --directories=skip'
       is, dan gedraagt grep zich alsof het de twee opties --binary-
       files=without-match en --directories=skip had gekregen vóór
       alle expliciete opties. Optie opgaves worden gescheiden door
       witruimte. Een backslash {\} escape't {bevrijdt} het volgende
       karakter, zodat het gebruikt kan worden om een optie te geven
       die witruimte, of een backslash {\} bevat.

    LC_ALL {lc alles}, LC_MESSAGES {lc bericht}, LANG {taal}
       Deze variabelen geven de LC_MESSAGES localiteit op, die de taal
       bepaalt die grep gebruikt voor berichten. De localiteit wordt
       bepaald door de eerste van deze variabelen die gezet is.
       Amerikaans Engels wordt gebruikt als geen van deze
       omgevingsvariabelen zijn gezet, of als de berichten verzameling
       niet is geïnstalleerd, of als grep niet was gecompileerd met
       talen ondersteuning (NLS).

    LC_ALL {lc alles}, LC_CTYPE {c_c soort}, LANG {taal}
       Deze variabelen geven de LC_CTYPE localiteit op, die het soort
       karakters bepaalt, o.a. welke karakters witruimte zijn. De
       localiteit wordt bepaald door de eerste van deze variabelen die
       is gezet. De POSIX localiteit wordt gebruikt als geen van deze
       omgevingsvariabelen zijn gezet, of als de localiteit verzameling
       niet is geïnstalleerd, of als grep niet was gecompileerd met
       talen ondersteuning (NLS)

    POSIXLY_CORRECT
       Als gezet gedraagt grep zich zoals POSIX.2 eist; anders gedraagt
       grep zich meer zoals andere GNU programma's. POSIX.2 vereist
       dat de opties die volgen op bestandsnamen, behandeld moeten
       worden als bestandsnamen; standaard worden dergelijke opties
       verplaatst naar het begin van de operanden lijst en worden
       behandeld als opties. Ook eist POSIX.2 dat de niet herkende
       opties als “onwettig” worden aangemerkt, maar omdat ze niet echt
       tegen de wet zijn worden ze normaal aangemerkt als “ongeldig”.
       POSIXLY_CORRECT zet ook _N_GNU_nonoption_argv_flags_ uit,
       hieronder beschreven.

    _N_GNU_nonoption_argv_flags_
       {_n_gnu niet-optie argument-wijzer vlaggen_} (Hier is N grep's
       numerieke proces ID.) Als het ide karakter van deze
       omgevingsvariabele's waarde, 1 is, beschouw het ide operand voor
       grep niet als een optie, zelfs als het er een lijkt te zijn. de
       shell kan deze variabele in de omgeving plaatsen voor elke
       opdracht die het start, daarmee opgevend welke operanden het
       resultaat zijn van wildcard expandering en daarom niet behandeld
       zou moeten worden als een optie. Dit gedrag is alleen
       beschikbaar met de GNU C bibliotheek, en alleen wanneer
       POSIXLY_CORRECT ongezet is.

DIAGNOSE
    Normaal is de eindwaarde 0 als er overeenkomsten werden gevonden, en 1
    als geen overeenkomsten werden gevonden. (De -v optie keert de
    betekenis van de eindstaat om.) Eindwaarde is 2 als er spellings
    fouten waren in het patroon, niet toegankelijke invoer bestanden, of
    andere systeem fouten.

BUGS
    Email bugrapporten naar bug-gnu-utils@gnu.org. Wees er zeker van dat
    het woord “grep” ergens in het “Subject:” veld staat.

    Grote herhalingsaantallen voor de {m,n} bouwsteen kunnen zorgen dat
    grep veel geheugen gebruikt. Daar bovenop kunnen sommige obscure
    reguliere expressies exponentieel meer tijd en ruimte vragen, en kunnen
    zorgen dat het geheugen voor grep opraakt.

    Terugverwijzingen zijn heel langzaam, en kunnen exponentieel meer tijd
    vragen.


VERTALING
    Dit is de handleiding van grep 2.4.2. Bijna alles wat tussen `{'..`}'
    staat is aanvullende vertaling, behalve de tekst over een bepaalt
    aantal keren herhalen in reguliere expressies, en hoort niet bij de
    originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.
GNU Project            2004/03/21              GREP(1)