gs

GS(1)            General Commands Manual           GS(1)NAZWA
    gs - Aladdin Ghostscript wersja 3.0 -- interpreter/przeglÄdarka

SKÅADNIA
    gs [ opcje ] [ pliki ] ...

OPIS
    Ghostscript jest jÄzykiem programowania, podobnym do jÄzyka PostScript
    (tm) firmy Adobe Systems, który z kolei jest podobny do Fortha. Gs
    odczytuje kolejno pliki i wykonuje je jako programy Ghostscripta. Po
    zrobieniu tego, odczytuje dalsze wejÅcie ze strumienia standardowego
    wejÅcia (zwykle klawiatura). Każda linia jest interpretowana osobno.
    Aby zakoÅczyÄ pracÄ z interpreterem, wykonaj komendÄ `quit'.
    Interpreter koÅczy dziaÅanie również po napotkaniu koÅca pliku.
    Bezpieczne jest wpisanie znaku przerwanai (np. Ctrl-C).

    Interpreter rozpoznaje różne niżej opisane przeÅÄczniki, które mogÄ
    pojawiÄ siÄ w dowolnym miejscu linii komend i tyczyÄ siÄ dalszych
    plików.

    InformacjÄ o pomocy można uzyskaÄ, wywoÅujÄc Ghostscript z
    przeÅÄcznikiem -h lub -?. Informacja ta zawiera też listÄ dostÄpnych
    urzÄdzeÅ.

    Ghostscript może zostaÄ skompilowany z wieloma urzÄdzeniami
    wyjÅciowymi. Normalnie otwiera pierwsze i kieruje tam wyjÅcie. Aby
    użyÄ urzÄdzenia xyz, zaÅÄcz przeÅÄcznik
      -sDEVICE=xyz
    w linii komend. Zauważ, że ten przeÅÄcznik musi poprzedzaÄ pierwszy
    plik .ps i że tylko jego pierwsze wywoÅanie ma efekt. Na przykÅad dla
    wyjÅcia na drukarce Epson, możesz użyÄ komendy powÅoki
      gs -sDEVICE=epson myfile.ps
    zamiast
      gs myfile.ps
    Możesz też wpisaÄ
      (epson) selectdevice
      (myfile.ps) run
    CaÅe wyjÅcie idzie na drukarkÄ, zamiast na wyÅwietlacz, aż do notki.
    Możesz przeÅÄczaÄ urzÄdzenia w dowolnym momencie, używajÄc procedury
    selectdevice,
      (vga) selectdevice
    lub
      (epson) selectdevice
    Jako trzeciÄ opcjÄ, możesz zdefiniowaÄ zmiennÄ ÅrodowiskowÄ GS_DEVICE,
    która przechowuje potrzebnÄ nazwÄ. Priorytety tych sposobów, od
    najwyższego do najniższego to:
      selectdevice
      (command line)
      GS_DEVICE
      (pierwsze urzÄdzenie z listy kompilacji)

    Aby wybraÄ gÄstoÅÄ wydruku na drukarce, użyj
      gs -sDEVICE=<urzÄdzenie> -r<xwym>x<ywym>
    Np. tryb najniższej gÄstoÅci na 9 igÅowym Epsonie można uzyskaÄ przez
      gs -sDEVICE=epson -r60x72
    a najwyższej przez
      gs -sDEVICE=epson -r240x72.

    JeÅli jako urzÄdzenie wyjÅciowe wybierzesz drukarkÄ, Ghostscript
    umożliwi ci kontrolowanie gdzie urzÄdzenie wysyÅa swoje wyjÅcie.
    Zazwyczaj wyjÅcie idzie na systemach uniksowych bezpoÅrednio do pliku
    scratch. Aby wysÅaÄ wyjÅcie do serii plików foo1.xyz, foo2.xyz, użyj
    przeÅÄcznika
      -sOutputFile=foo%d.xyz
    Znak %d jest specyfikacjÄ formatu printf; możesz użyÄ innych
    formatów, takich jak %02d. Każdy plik odbierze jednÄ stronÄ wyjÅcia.
    W innym wypadku, aby wysÅaÄ wyjÅcie do pojedynczego pliku foo.xyz, w
    którym poÅÄczone sÄ wszystkie strony, użyj przeÅÄcznika
      -sOutputFile=foo.xyz

    Na systemach uniksowych można wyjÅcie przesyÅaÄ przez ÅÄcze. Na
    przykÅad, aby przelaÄ wyjÅcie komendy `lpr' (która pod wieloma
    systemami Unixowymi jest komendÄ, która skÅaduje wyjÅcie drukarki),
    użyj przeÅÄcznika
      -sOutputFile=\|lpr
    Możesz też wysyÅaÄ wyjÅcie na stdout, umożliwiajÄc tworzenie ÅÄcza,
      -sOutputFile=-
    W tym wypadku musisz też użyÄ przeÅÄcznika -q, aby uchroniÄ
    Ghostscript przed drukowaniem na stdout komunikatów.

    Aby zobaczyÄ, jakie urzÄdzenia sÄ dostÄpne, wpisz po uruchomieniu
    Ghostscripta
      devicenames ==
    ListÄ tÄ możesz zobaczyÄ też używajÄc przeÅÄczników -h lub -? w
    linii komend.

    Aby wybraÄ inny rozmiar papieru, użyj przeÅÄcznika linii komend
        -sPAPERSIZE=znany rozmiar papieru
    np,
        -sPAPERSIZE=a4
    lub
        -sPAPERSIZE=legal

PLIKI INICJALIZACYJNE
    SzukajÄc plików inicjalizacyjnych (gs_*.ps), plików zwiÄzanych z
    fontami, lub pliku dla operatora `run', Ghostscript najpierw próbuje
    otworzyÄ plik o podanej nazwie (w bieżÄcym katalogu, jeÅli nie podano
    żadnego). JeÅli to siÄ nie powiedzie, a nazwa pliku nie wskazuje
    jawnie katalogu, lub napÄdu (nie rozpoczyna siÄ od `/' na systemach
    uniksowych), Ghostscript korzysta z nastÄpujÄcych katalogów
    (odpowiednio w kolejnoÅci):

    1.   Katalogi podane przeÅÄcznikami -I w linii komend;

    2.   Katalogi podane w zmiennej Årodowiskowej GS_LIB;

    3.   Katalogi podane w makrze GS_LIB_DEFAULT w pliku makefile
       Ghostscripta (które jest ustawione na
       "/usr/local/lib/ghostscript:/usr/local/lib/ghostscript/fonts" ).

    Katalogi podane w wyżej wymienionych sposobach mogÄ byÄ pojedynczymi
    katalogami, lub listami katalogów, rozdzielonymi znakiem `:'.

ZASOBY X
    Ghostscript szuka nastÄpujÄcych zasobów dla programu o nazwie
    `Ghostscript':

    borderWidth
       SzerokoÅÄ ramki w pikselach (domyÅlnie = 1).

    borderColor
       Nazwa koloru ramki (domyÅlnie = black).

    geometry
       Rozmiar okna i jego poÅożenie WxH+X+Y (domyÅlnie NULL).

    xResolution
       Liczba pikseli x na cal (domyÅlnie obliczana z WidthOfScreen i
       WidthMMOfScreen).

    yResolution
       Liczba pikseli y na cal (domyÅlnie obliczana z HeightOfScreen i
       HeightMMOfScreen).

    useBackingPixmap
       OkreÅla czy używaÄ mechanizmu backing store do zachowywania
       okna wyÅwietlania (domyÅlnie = true).

    Zobacz tez plik `use.doc' dla kompletniejszej listy zasobów.

    Aby ustawiÄ te zasoby, wstaw je do pliku (takiego jak ~/.Xresources) w
    nastÄpujÄcej postaci:

      Ghostscript*geometry:  612x792-0+0
      Ghostscript*xResolution: 72
      Ghostscript*yResolution: 72

    NastÄpnie zaÅaduj wartoÅci domyÅlne do serwera X:

      % xrdb -merge ~/.Xresources

OPCJE
    -- nazwapliku arg1 ...
       Bierze nastÄpny argument jako nazwÄ pliku, lecz pozostaÅe
       argumenty pobiera i definiuje nazwÄ ARGUMENTS w userdict (nie w
       systemdict) jako tablicÄ tych ÅaÅcuchów, przed uruchomieniem
       pliku. Gdy Ghostscript zakoÅczy wykonywanie pliku, wychodzi do
       powÅoki.

    -Dnazwa=token
    -dnazwa=token
       Definiuj nazwÄ w systemdict na podanÄ definicjÄ. Token musi byÄ
       dokÅadnie jeden (jak zdefiniowano operatorem `token') i nie
       może zawieraÄ biaÅych spacji.

    -Dnazwa
    -dnazwa
       Definiuj nazwÄ w systemdict, której wartoÅÄ wynosi null.

    -Snazwa=napis
    -snazwa=napis
       Definiuj nazwÄ w systemdict na podanÄ wartoÅÄ napisowÄ. Jest to
       różne od -d. Na przykÅad, -dnazwa=35 jest równoważne
       fragmentowi programu
               /nazwa 35 def
       podczas gdy -s nazwa=35 jest równoważne
               /nazwa (35) def

    -q   Ciche uruchamianie - nie drukuj normalnych komunikatów
       startowych i rób to, co -dQUIET.

    -gliczba1xliczba2
       Równoważne z -dDEVICEWIDTH=liczba1 i -dDEVICEHEIGHT=liczba2.
       Jest to dla użytku urzÄdzeÅ (takich jak okna X11), które
       wymagajÄ (lub zezwalajÄ) na podanie wysokoÅci i szerokoÅci.

    -rliczba
    -rliczba1xliczba2
       Równoważne z -dDEVICEXRESOLUTION=liczba1 i
       -dDEVICEYRESOLUTION=liczba2. Jest to dla użytku urzÄdzeÅ
       (takich jak drukarki), które obsÅugujÄ wiele rozdzielczoÅci X i
       Y. (JeÅli podana jest tylko jedna liczba, to używana jest ona
       dla rozdzielczoÅci zarówno X jak i Y.)

    -Ikatalogi
       Dodaje podanÄ listÄ katalogów na poczÄtek Åcieżki
       przeszukiwania plików bibliotecznych.

    -   Nie jest to tak naprawdÄ przeÅÄcznik. Mówi Ghostscriptowi, że
       z pliku, lub potoku nadchodzi standardowe wejÅcie. Ghostscript
       odczytuje to wejÅcie aż do koÅca pliku, wykonujÄc je jak każdy
       inny plik, a nastÄpnie kontynuuje przetwarzanie linii poleceÅ.
       Na koÅcu linii poleceÅ, Ghostscript koÅczy dziaÅanie (a nie
       przechodzi do trybu interaktywnego).

    Zauważ, że gs_init.ps powoduje, że systemdict staje siÄ dostÄpny
    tylko dla odczytu, wiÄc wartoÅci nazw zdefiniowanych przez -D/d/S/s nie
    mogÄ byÄ zmieniane (choÄ oczywiÅcie mogÄ byÄ powstrzymywane przez
    definicje w userdict, lub innych sÅownikach.)

NAZWY SPECJALNE
    -dDISKFONTS
       Powoduje, że ksztaÅty znaków bÄdÄ Åadowane z dysku za
       pierwszym napotkaniem. (Normalnie Ghostscript Åaduje wszystkie
       podczas Åadowania fontu.) Może to umożliwiÄ zaÅadowanie
       wiÄkszej iloÅci fontów do pamiÄci, spowalniajÄc renderowanie.

    -dNOCACHE
       WyÅÄcza buforowanie znaków. Przydatne tylko dla debuggowania.

    -dNOBIND
       WyÅÄcza operator `bind'. Przydatne dla debuggowania.

    -dNODISPLAY
       Powstrzymuje normalnÄ inicjalizacjÄ urzÄdzenia wyjÅciowego.
       Może to byÄ przydatne dla debuggowania.

    -dNOPAUSE
       WyÅÄcza znak zachÄty i pauzowanie na koÅcu każdej strony. Może
       to byÄ przydatne dla aplikacji, gdzie inny program kieruje
       Ghostscriptem.

    -dNOPLATFONTS
       WyÅÄcza używanie fontów, przekazanych przez podlegajÄcÄ
       platformÄ (np. X Window System). Może to byÄ potrzebne jeÅli
       fonty platformy wyglÄdajÄ gorzej niż fonty skalowalne.

    -dSAFER
       WyÅÄcza operatory deletefile i renamefile, oraz zdolnoÅÄ
       otwierania plików w innych trybach niż tylko dla odczytu.
       Może to byÄ przydatne dla skÅadowisk i innych wrażliwych
       Årodowisk.

    -dWRITESYSTEMDICT
       Pozostawia systemdict w stanie zezwolenia na zapis. Jest to
       potrzebne podczas uruchamiania specjalnych programów
       narzÄdziowych, takich jak font2c i pcharstr, które muszÄ
       obchodziÄ normalnÄ ochronÄ dostÄpu PostScript.

    -sDEVICE=urzÄdzenie
       Wybierz alternatywne poczÄtkowe urzÄdzenie wyjÅciowe.

    -sOutputFile=nazwapliku
       Wybierz alternatywny plik wyjÅciowy (lub ÅÄcze) dla poczÄtkowego
       urzÄdzenia wyjÅciowego.

PLIKI
    /usr/local/lib/ghostscript/*
       Pliki startowe, narzÄdzia i podstawowe definicje fontów.

    /usr/local/lib/ghostscript/fonts/*
       Dodatkowe definicje fontów.

    /usr/local/lib/ghostscript/examples/*
       Demonstracyjne pliki Ghostscript.

    /usr/local/lib/doc/ghostscript/doc/*
       Dokumentacja.

ZOBACZ TAKŻE
    Pliki dokumentacji (patrz wyżej).

BÅÄDY
    Zobacz grupÄ dyskusyjnÄ `comp.lang.postscript'.                 28 lipca 1994              GS(1)