gunzip

GZIP(1)           General Commands Manual           GZIP(1)NAZWA
    gzip, gunzip, zcat - kompresuje i dekompresuje pliki

SKŁADNIA
    gzip [ -acdfhklLnNrtvV19 ] [-S rozszerzenie] [ nazwa ... ]
    gunzip [ -acfhklLnNrtvV ] [-S\fP rozszerzenie] [ nazwa ... ]
    zcat [ -fhLV ] [ nazwa ... ]

OPIS
    Gzip redukuje rozmiar podanych plików używając algorytmu Lempel-Ziv
    (LZ77). Zawsze, jeżeli jest to możliwe, do nazwy pliku dodawane jest
    rozszerzenie .gz, przy zachowaniu informacji o właścicielu pliku, trybie
    dostępu, oraz czasie dostępu i modyfikacji. (Domyślnym rozszerzeniem
    nazwy pliku jest .z dla MSDOS, OS/2 FAT, Windows NT FAT i Atari). Jeżeli
    nie podano nazwy żadnego pliku, lub podano nazwę "-", dane do kompresji
    pobierane są ze standardowego wejścia, a po skompresowaniu zapisywane na
    standardowe wyjście. Gzip kompresuje jedynie zwykłe pliki. W
    szczególności ignoruje dowiązania symboliczne.

    Jeżeli nazwa skompresowanego pliku jest za długa dla systemu plików, gzip
    obcina ją. Gzip usiłuje obcinać jedynie części nazw plików dłuższe niż 3
    znaki. (Część nazwy pliku znajduje się pomiędzy kropkami). Jeżeli nazwa
    składa się tyko z krótkich części, obcinane są najdłuższe z nich. Na
    przykład, jeżeli długość nazwy plików jest ograniczona do 14 znaków,
    gzip.msdos.exe jest kompresowane do gzi.msd.exe.gz. Jeżeli w systemie
    plików nie ma ograniczenia długości nazwy pliku, nazwa nie jest obcinana.

    Domyślnie gzip zachowuje oryginalną nazwę pliku oraz czas modyfikacji i
    dostępu wewnątrz skompresowanego pliku. Jest ona używana podczas
    dekompresji z opcją -N. Jest to użytecznie, gdy nazwa skompresowanego
    pliku została obcięta lub czas modyfikacji nie został zachowany po
    transferze pliku.

    Skompresowane pliki mogą być odtworzone do pierwotnej postaci przy użyciu
    poleceń gzip -d, gunzip lub zcat. Jeżeli oryginalna nazwa pliku zachowana
    wewnątrz pliku skompresowanego nie może być odtworzona w danym systemie
    plików, na podstawie oryginalnej nazwy tworzona jest nowa.

    Gunzip uruchamiany jest z listą plików w linii poleceń. Następnie każdy
    plik, którego nazwa kończy się rozszerzeniem .gz, -gz, .z, -z lub _z
    (wielkość znaków bez znaczenia) i w nagłówku pliku znajduje się
    prawidłowa liczba (magic number) jest dekompresowany i zastępowany
    oryginalnym plikiem bez jednego z powyższych rozszerzeń. Gunzip
    rozpoznaje też specjalne rozszerzenia nazw plików .tgz i .taz jako skróty
    dla, odpowiednio, .tar.gz i .tar.Z. Podczas kompresji pliku z
    rozszerzeniem .tar, jeżeli jest to konieczne, gzip używa rozszerzenia
    .tgz zamiast obcinania nazwy pliku.

    Gunzip może dokonać dekompresji plików stworzonych przez programy gzip,
    zip, compress, compress -H lub pack. Format pliku wejściowego jest
    rozpoznawany automatycznie. Podczas dekompresji plików w pierwszych dwóch
    formatach gunzip sprawdza 32-bitową sumę kontrolną CRC. W wypadku plików
    stworzonych przez programy pack i gunzip sprawdzana jest długość
    zdekompresowanego pliku. Standardowy format programu compress nie
    umożliwiał kontroli poprawności. Jednak niekiedy gunzip jest w stanie
    wykryć uszkodzony plik .Z. Jeżeli w trakcie dekompresji takiego pliku
    pojawią się błędy, nie należy sądzić, że plik jest w porządku, bo program
    uncompress nie zgłaszał problemów. Oznacza to tylko, że uncompress nie
    kontroluje poprawności plików wejściowych. Format plików compress -H
    systemu SCO (kompresja metodą LZH) również nie obsługuje kontroli
    poprawności, lecz także możliwe jest podstawowe sprawdzenie spójności
    pliku.

    Pliki stworzone przez program zip mogą być zdekompresowane tylko, jeżeli
    w archiwum .zip znajduje się jeden plik i jest on skompresowny metodą
    'deflation'. Jest to opcja przeznaczona do konwersji plików .tar.zip do
    formatu .tar.gz. Aby zdekompresować plik .zip zawierający pojedynczy
    plik, można użyć poleceń gunzip < foo.zip czy gunzip -S .zip foo.zip.Do
    dekompresji archiwów .zip zawierających więcej niż jeden plik należy użyć
    programu unzip zamiast gunzip.

    Zcat działa tak samo, jak gunzip -c. (W niektórych systemach zcat może
    być zainstalowany jako gzcat, aby zachować oryginalne dowiązanie do
    programu compress). Zcat dekompresuje pliki z listy podanej w linii
    poleceń lub pobiera dane ze standardowego wejścia, a następnie zapisuje
    zdekompresowane dane na standardowym wyjściu. Zcat dokonuje dekompresji
    plików po sprawdzeniu, że w nagłówku pliku znajduje się właściwa liczba
    (magic number); nie jest wymagane, aby nazwa pliku miała rozszerzenie
    .gz.

    Gzip korzysta z algorytmu Lempel-Ziv użytego w programach zip i PKZIP.
    Wydajność kompresji zależy od wielkości danych wejściowych oraz
    rozmieszczenia w danych jednakowych podciągów. Dane takie, jak kod
    źródłowy lub tekst w języku angielskim są zwykle redukowane o 60-70%.
    Osiągany stopień kompresji jest przeważnie dużo większy niż przy użyciu
    kodowania LZW (używanym przez program compress), Huffmana (pack) lub
    adaptywnym kodowaniu Huffmana (compact).

    Kompresja jest przeprowadzana zawsze, nawet jeżeli plik wyjściowy jest
    większy niż oryginalny. W najgorszym przypadku narzut może wynosić kilka
    bajtów dla nagłówka i 5 bajtów dla każdego bloku o długości 32K.
    Ewentualnie współczynnik powiększenia pliku może wynosić 0,015% dla
    bardzo dużych plików. Należy zauważyć, że prawie nigdy nie zwiększa się
    liczba bloków używanych przez plik na dysku. Gzip zachowuje tryb
    dostępu, właściciela pliku oraz czas dostępu i modyfikacji pliku podczas
    kompresji i dekompresji.

OPCJE
    -a --ascii
       Tryb tekstowy. Przekształca znaki końca linii, używając lokalnych
       konwencji. Ta opcja jest dostępna jedynie na kilku systemach
       nieuniksowych. W systemie MS-DOS podczas kompresji znaki CR LF są
       przekształcane na LF, a podczas dekompresji z powrotem.

    -c --stdout --to-stdout
       Wypisuje skompresowane dane na standardowe wyjście; oryginalne
       pliki pozostają nienaruszone. Jeżeli podanych zostało kilka plików
       wejściowych, każdy z nich kompresowany jest oddzielnie. Dla
       osiągnięcia lepszej kompresji należy połączyć pliki ze sobą przed
       poddaniem ich kompresji.

    -d --decompress --uncompress
       Dekompresuje plik.

    -f --force
       Kompresuje plik nawet, jeżeli istnieją do niego twarde dowiązania
       lub plik wyjściowy już istnieje, lub też, jeżeli dane są uprzednio
       skompresowane. Jeżeli format danych wejściowych nie jest
       rozpoznany, a podana została opcja --stdout, dane zostają bez
       zmian przekopiowane na standardowe wyjście. Zcat zachowuje się w
       takim wypadku jak cat. Jeżeli opcja -f nie została podana i
       program został uruchomiony w pierwszym planie, gzip pyta
       użytkownika przed nadpisaniem istniejącego pliku.

    -h --help
       Wyświetla ekran pomocy i kończy działanie.

    -k --keep
       Zachowuje (nie usuwa) pliki wejściowe przy kompresji lub
       dekompresji.

    -l --list
       Dla każdego skompresowanego pliku wypisuje następujące informacje:

        compressed size: rozmiar skompresowanego pliku
        uncompressed size: rozmiar zdekompresowanego pliku
        ratio: współczynnik kompresji (0.0% jeżeli nieznany)
        uncompressed_name: nazwa zdekompresowanego pliku

       Rozmiar zdekompresowanego pliku jest wypisywany jako -1 dla plików
       nie będących w formacie gzip, jak na przykład pliki .Z. Aby poznać
       rozmiar takiego pliku po dekompresji, można użyć polecenia:

        zcat file.Z | wc -c

       Po podaniu również opcji --verbose dodatkowo są wyświetlane
       następujące informacje:

        method: metoda kompresji
        crc: 32-bitowa suma kontrolna CRC zdekompresowanych danych
        date & time: pole daty/czasu oryginalnego pliku

       Aktualnie dostępne metody kompresji to deflate, compress, lzh (SCO
       compress -H) oraz pack. Suma CRC dla plików w formacie innym niż
       gzip jest podawana jako ffffffff.

       Po podaniu opcji --name podawane są dane oryginalnego pliku
       zawarte w pliku skompresowanym (nazwa, data/czas), jeżeli zostaną
       tam znalezione.

       Po podaniu opcji --verbose wyświetlany jest wspólny rozmiar i
       współczynnik kompresji wszystkich plików, chyba że nie dla
       wszystkich plików te dane są dostępne. Po podaniu opcji --quiet
       linie nagłówka i podsumowania nie są wyświetlane.

    -L --license
       Wyświetla informację o licencji i kończy działanie programu.

    -n --no-name
       Podczas kompresji nie zachowuje w skompresowanym pliku oryginalnej
       nazwy, trybu dostępu oraz czasu modyfikacji i dostępu. (Oryginalna
       nazwa jest zapisywana, jeżeli nazwa pliku będzie musiała być
       obcięta). Podczas dekompresji nie odtwarza oryginalnej nazwy pliku
       (usuwa tylko rozszerzenie.gz z nazwy pliku), nie odtwarza również
       oryginalnego pola daty/czasu - zamiast tego pole to zostanie
       skopiowane ze skompresowanego pliku. Jest to domyślna opcja
       podczas dekompresji.

    -N --name
       Podczas kompresji zawsze zachowuje oryginalne pole daty/czasu;
       jest to zachowanie domyślne. Podczas dekompresji odtwarza
       oryginalne pole daty/czasu oraz nazwę pliku. Ta opcja jest
       użyteczna na sytemach z limitem długości nazwy pliku lub po
       utracie oryginalnego pola daty/czasu po transferze pliku.

    -q --quiet
       Nie wyświetla żadnych ostrzeżeń.

    -r --recursive
       Przechodzi rekurencyjnie zawartość katalogów. Jeśli którakolwiek z
       nazw plików podanych w lini poleceń odnosi się do katalogu, gzip
       przejdzie do tego katalogu i skompresuje wszystkie pliki, które w
       nim znajdzie (lub zdekompresuje w wypadku programu gunzip).

    -S .suf --suffix .suf
       Przy kompresowaniu używa rozszerzenia .suf zamiast .gz. Można użyć
       dowolnego niepustego rozszerzenia, chociaż należy unikać innych
       niż .z lub .gz, aby uniknąć zamieszania po transferze plików do
       innego systemu.

       Przy dekompresowaniu dodaje .suf na początku listy rozszerzeń do
       wypróbowania, przy tworzeniu nazwy pliku wyjściowego z nazwy pliku
       wejściowego.

    --synchronous
       Use synchronous output. With this option, gzip is less likely to
       lose data during a system crash, but it can be considerably
       slower.

    -t --test
       Sprawdza spójność skompresowanego pliku.

    -v --verbose
       Wyświetla nazwę i procent kompresji każdego skompresowanego i
       nieskompresowanego pliku.

    -V --version
       Wyświetla numer wersji oraz opcje kompilacji i kończy działanie.

    -# --fast --best
       Określa prędkość kompresji za pomocą cyfry #, gdzie -1 lub --fast
       oznacza najszybszą (lecz najmniej wydajną) kompresję, zaś -9 lub
       --best oznacza najwolniejszą (lecz najbardziej wydajną) metodę
       kompresji. Domyślną wartością jest -6 (tzn. zorientowaną na
       lepszą kompresję kosztem prędkości).

    --rsyncable
       When you synchronize a compressed file between two computers, this
       option allows rsync to transfer only files that were changed in
       the archive instead of the entire archive. Normally, after a
       change is made to any file in the archive, the compression
       algorithm can generate a new version of the archive that does not
       match the previous version of the archive. In this case, rsync
       transfers the entire new version of the archive to the remote
       computer. With this option, rsync can transfer only the changed
       files as well as a small amount of metadata that is required to
       update the archive structure in the area that was changed.

ZAAWANSOWANE SPOSOBY UŻYCIA
    Skompresowane pliki mogą być ze sobą łączone; w takim wypadku gunzip
    zdekompresuje wszystkie pliki jednocześnie. Na przykład:

       gzip -c plik1 > foo.gz
       gzip -c plik2 >> foo.gz

    Następnie

       gunzip -c foo

    jest równoznaczne z

       cat plik1 plik2

    W wypadku, gdy jeden z połączonych plików zostanie uszkodzony, pozostałe
    wciąż mogą być odzyskane (po usunięciu uszkodzonego pliku). Jednak
    znacznie lepsze efekty daje jednoczesne kompresowanie wszystkich plików:

       cat plik1 plik2 | gzip > foo.gz

    daje lepsze wyniki kompresji niż

       gzip -c plik1 plik2 > foo.gz

    Aby ponownie skompresować połączone ze sobą pliki w celu uzyskania
    lepszej kompresji, należy wykonać polecenie:

       gzip -cd stary.gz | gzip > nowy.gz

    Jeżeli skompresowny plik został utworzony z kilku plików, informacje o
    rozmiarze i sumie CRC uzyskane opcją --list dotyczą tylko ostatniego
    pliku. Informację orozmiarze wszystkich plików po dekompresji można
    uzyskać przy pomocy polecenia:

       gzip -cd plik.gz | wc -c

    Jeżeli chcesz umieścić w archiwum kilka plików, a następnie mieć
    możliwość oddzielnego ich odzyskania, użyj programów takich jak tar lub
    zip. Tar w wersji GNU obsługuje opcję -z, która powoduje wywołanie
    programu gzip w sposób niewidzialny dla użytkownika. Gzip został
    zaprojektowany jako uzupełnienie programu tar; nie może go zastąpić.

ŚRODOWISKO
    The obsolescent environment variable GZIP can hold a set of default
    options for gzip. These options are interpreted first and can be
    overwritten by explicit command line parameters. As this can cause
    problems when using scripts, this feature is supported only for options
    that are reasonably likely to not cause too much harm, and gzip warns if
    it is used. This feature will be removed in a future release of gzip.

    You can use an alias or script instead. For example, if gzip is in the
    directory /usr/bin you can prepend $HOME/bin to your PATH and create an
    executable script $HOME/bin/gzip containing the following:

       #! /bin/sh
       export PATH=/usr/bin
       exec gzip -9 "$@"

ZOBACZ TAKŻE
    znew(1), zcmp(1), zmore(1), zforce(1), gzexe(1), zip(1), unzip(1),
    compress(1)

    Format pliku gzip jest opisany w: P. Deutsch, GZIP file format
    specification version 4.3, <https://www.ietf.org/rfc/rfc1952.txt>,
    Internet RFC 1952 (maj 1996). Format deflacji zipjest opisany w: P.
    Deutsch, DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3,
    <https://www.ietf.org/rfc/rfc1951.txt>, Internet RFC 1951 (maj 1996).

DIAGNOSTYKA
    Kod wyjścia jest normalnie równy 0; jeżeli wystapi błąd, kod wyjścia jest
    równy 1. Jeżeli wystąpi ostrzeżenie, kod wyjścia jest równy 2.

    Usage: gzip [-cdfhklLnNrtvV19] [-S suffix] [file ...]
       W linii poleceń znalazły się nieprawidłowe opcje.

    file: not in gzip format
       Podany plik nie jest skompresowany (komunikat programu gunzip).

    file: Corrupt input. Use zcat to recover some data.
       Skompresowany plik uległ uszkodzeniu. Do miejsca uszkodzenia dane
       mogą być odzyskane poleceniem

         zcat file > recover

    file: compressed with xx bits, can only handle yy bits
       Plik został skompresowany (z użyciem algorytmu LZW) przez program
       obsługujący kody o większej ilości bitów niż program do
       dekompresji na tym komputerze. Należy skompresować plik od nowa
       programem gzip, który osiąga lepszy współczynnik kompresji i używa
       mniej pamięci.

    file: already has .gz suffix -- no change
       Plik z rozszerzeniem nazwy .gz nie może być ponownie kompresowany.
       Zmień nazwę pliku i spróbuj ponownie.

    file already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
       Należy odpowiedzieć "y", by nadpisać istniejący już plik wyjściowy
       lub "n" w przeciwnym przypadku.

    gunzip: corrupt input
       Program otrzymał sygnał SIGSEGV, co zazwyczaj oznacza, że plik
       wejściowy jest uszkodzony.

    xx.x% Osiągnięty stopień kompresji.
       (Tylko po podaniu opcji -v i -l).

    -- not a regular file or directory: ignored
       Gdy plik wejściowy nie jest zwykłym plikiem lub katalogiem (tzn.
       jest np. dowiązaniem symbolicznym, gniazdem, kolejką FIFO, plikiem
       urządzenia), jest pozostawiany bez zmian.

    -- has xx other links: unchanged
       Plik wejściowy ma twarde dowiązania i nie może zostać zmieniony.
       Więcej informacji można znaleźć w opisie polecenia ln(1). Użycie
       opcji -fwymusi kompresję plików mających twarde dowiązania.

OSTRZEŻENIA
    When writing compressed data to a tape, it is generally necessary to pad
    the output with zeroes up to a block boundary. When the data is read and
    the whole block is passed to gunzip for decompression, gunzip detects
    that there is extra trailing garbage after the compressed data and emits
    a warning by default. You can use the --quiet option to suppress the
    warning.

BŁĘDY
    Format gzip reprezentuje rozmiar wejścia modulo 2^32, a więc opcja --list
    zwraca niepoprawne rozmiary i współczynniki kompresji dla
    nieskompresowanych plików o rozmiarze 4 GB i większych. Aby obejść ten
    problem i poznać prawdziwy rozmiar dużego nieskompresowanego pliku, można
    wydać następujące polecenie:

     zcat file.Z | wc -c

    Opcja --list wypisuje rozmiar jako -1 i CRC jako ffffffff, jeżeli plik
    znajduje się na nośniku o dostępie sekwencyjnym.

    Niekiedy (rzadko) zdarza się, że kompresja z opcją --best daje gorsze
    rezultaty niż z opcją domyślną (-6). Niektóre pliki, w których powtarza
    się bardzo dużo sekwencji, są lepiej kompresowane programem compress niż
    gzip.

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 1998-1999, 2001-2002, 2012, 2015-2018 Free Software
    Foundation, Inc.
    Copyright © 1992, 1993 Jean-loup Gailly

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this manual
    into another language, under the above conditions for modified versions,
    except that this permission notice may be stated in a translation
    approved by the Foundation.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz
    Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Michał Górny
    <zrchos+manpagespl@gmail.com> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.               podręcznik użytkownika           GZIP(1)