gvim

VIM(1)            General Commands Manual           VIM(1)NAME
    vim - Vi rozbudowany, edytor tekstu dla programisty

SYNOPSIS
    vim [opcje] [plik ..]
    vim [opcje] -
    vim [opcje] -t znacznik
    vim [opcje] -q [plik_błędu]

    ex
    view
    gvim gview evim eview
    rvim rview rgvim rgview

OPIS
    Vim jest edytorem tekstu kompatybilnym z Vi. Może być używany do edycji
    wszelkiego rodzaju plików tekstowych. Użyteczny zwłaszcza przy edycji
    programów.

    Posiada wiele usprawnień w porównaniu z Vi: wielopoziomowe cofanie zmian,
    wiele okien i buforów, podświetlanie składni, edycja linii poleceń,
    uzupełnianie nazw plików, pomoc on-line, wizualna selekcja, itd. Zobacz
    ":help vi_diff.txt" dla podsumowania różnic pomiędzy Vimem i Vi.

    W czasie korzystania z Vima można uzyskać obszerną pomoc z systemu pomocy
    on-line dzięki poleceniu ":help". Zobacz rozdział POMOC ON-LINE poniżej.

    Najczęściej Vim jest uruchamiany do edycji pojedynczego pliku poleceniem

      vim plik

    Bardziej ogólnie Vim jest uruchamiany poprzez:

      vim [opcje] [lista plików]

    Jeśli brak listy plików edytor rozpocznie z pustym buforem. W innym
    wypadku istnieje dokładnie jedna z czterech możliwości by wybrać jeden
    lub więcej plików do edycji.

    plik ..   Lista nazw plików. Pierwsza nazwa będzie nazwą bieżącego
          pliku, który zostanie wczytany do bufora. Kursor zostanie
          umieszczony w pierwszym wierszu. Do kolejnych plików można
          przejść dzięki poleceniu ":next". By otworzyć plik, którego
          nazwa zaczyna się od myślnika należy listę plików poprzedzić
          "--".

    -      Plik do edycji jest wczytany ze standardowego wejścia.
          Polecenia są odczytywane ze standardowego wyjścia błędów,
          którym powinien być terminal (tty).

    -t {znacznik}
          Plik do edycji i początkowa pozycja kursora zależy od
          "znacznika", rodzaju etykiety goto. {znacznika} szuka się w
          pliku tags, związany z nim plik staje się plikiem bieżącym i
          wykonuje się powiązane polecenie. Zazwyczaj używa się tego
          sposobu dla programów w C, w których wypadku {znacznik} może
          być nazwą funkcji. W efekcie plik zawierający określoną
          funkcję staje się plikiem bieżącym a kursor jest umieszczony
          na początku funkcji. Zobacz ":help tag-commands".

    -q [plik_błędów]
          Zacznij w trybie quickFix. Plik [plik_błędów] zostaje
          zinterpretowany i pokaże się pierwszy błąd. Jeśli brak opcji
          [plik_błędów] nazwa pliku zostanie pobrana z opcji
          'errorfile' (domyślnie "AztecC.Err" dla Amigi, "errros.err"
          dla innych systemów. Do kolejnych błędów można przeskoczyć
          dzięki poleceniu ":cn". Zobacz ":help quickfix".

    W zależności od wywołania Vim zachowuje się inaczej (program może być
    cały czas tym samym plikiem).

    vim    "Normalny" sposób, wszystko jest domyślne.

    ex    Zacznij w trybie Ex. Przejdź do trybu Normalnego poleceniem
         ":vi". Można także uruchomić poprzez argument "-e".

    view   Zacznij w trybie tylko do odczytu. W ten sposób będziesz
         chroniony przed zapisywaniem pliku. Można także uruchomić
         poprzez argument "-R".

    gvim gview
         Wersja GUI. Uruchamia nowe okno. Można także uruchomić
         poprzez argument "-g".

    evim eview
         Wersja GUI w łatwym trybie. Uruchamia nowe okno. Można także
         uruchomić poprzez argument "-y".

    rvim rview rgvim rgview
         Podobnie jak powyżej, ale z ograniczeniami. Nie będzie można
         uruchomić poleceń powłoki lub zawiesić Vima. Można także
         uruchomić poprzez argument "-Z".

OPCJE
    Opcje można podać w dowolnej kolejności, przed lub po nazwach plików.
    Opcje bez argumentów można łączyć po pojedynczym myślniku.

    +[num]   W pierwszym pliku kursor zostanie umieszczony w wierszu
          "num". Jeśli brak "num" kursor zostanie umieszczony w
          ostatnim wierszu.

    +/{wzór}  W pierwszym pliku kursor zostanie umieszczony na pierwszym
          wystąpieniu {wzór}. Zobacz ":help search-pattern" by
          dowiedzieć się jakie są możliwe wzorce wyszukiwania.

    +{polecenie}

    -c {polecenie}
          {polecenie} zostanie wykonane po tym jak wczyta się pierwszy
          plik. {polecenie} jest interpretowane jako polecenie Ex.
          Jeśli {poleceni} zawiera białe znaki musi być umieszczone w
          podwójnych cudzysłowach (zależy to od używanej powłoki).
          Przykład: vim "+set si" main.c
          Uwaga: Można użyć do 10 poleceń "+" lub "-c".

    -S {plik}  {plik} zostanie zinterpretowany po wczytaniu pierwszego
          pliku. Jest równoważne -c "source {plik}". {plik} nie może
          zaczynać się '-'. Jeśli nie podano {plik} zostanie użyty
          "Session.vim" (działa tylko wtedy jeśli -S jest ostatnim
          argumentem).

    --cmd {polecenie}
          Podobne do "-c", ale polecenie jest wykonywane tuż przed
          interpretacją jakiegokolwiek pliku vimrc. Można użyć do 10
          takich poleceń, niezależnie od poleceń od "-c"

    -A     Jeśli Vim został skompilowany ze wsparciem dla języków
          arabskich (edycja od prawej do lewej i arabska mapa
          klawiatury) ta opcja uruchamia Vima w trybie arabskim, np.
          ustawia się opcja 'arabic'. W innym wypadku pojawi się
          komunikat błędu i Vim zakończy działanie.

    -b     Tryb binarny. Ustawi się kilka opcji, które umożliwią edycję
          plików binarnych lub wykonywalnych.

    -C     Kompatybilny. Ustawia opcję 'compatible'. W ten sposób Vim
          będzie zachowywał się jak Vi, nawet jeśli istnieje plik
          .vimrc.

    -d     Uruchom w trybie diff. Powinno się użyć dwóch, trzech lub
          czterech nazwy plików jako argumentów. Vim otworzy wszystkie
          te pliki i pokaże różnice między nimi. Działa jak
          vimdiff(1).

    -d {urządzenie}
          Otwórz {urządzenie} by używać jako terminal. Tylko na
          Amidze. Przykład: "-d con:20/30/600/150".

    -D     Debugowanie. Przejdź do trybu debugowanie wykonując pierwsze
          polecenie ze skryptu.

    -e     Uruchom Vima w trybie Ex, działa tak samo jakby wywołano
          program jako "ex".

    -E     Uruchom Vima w ulepszonym trybie Ex, działa tak samo jakby
          wywołano program jako "exim".

    -f     Pierszy plan. Dla wersji GUI. Vim nie nie oddzieli się od
          powłoki w jakiej został uruchomiony. Na Amidze Vim nie jest
          uruchomiony ponownie by otworzyć nowe okno. Opcja powinna
          być użyta kiedy Vim jest wywoływany przez program, który ma
          zaczekać na koniec sesji (np. mail). Na Amidze polecenia
          ":sh" i ":!" nie będą działać.

    --nofork  Pierwszy plan. Dla wersji GUI. Vim nie oddzieli się od
          powłoki w jakiej został uruchomiony.

    -F     Jeśli Vim został skompilowany ze wsparciem FKMAP dla edycji
          tekstów od prawej do lewej i mapowania klawiatury Farsi, ta
          opcja uruchomi Vima w trybie Farsi, np. zostawią ustawione
          opcje 'fkmap' i 'rightleft'. W innym wypadku pojawi się
          komunikat błędu i Vim zakończy działanie.

    -g     Jeśli Vim został skompilowany ze wsparciem dla GUI ta opcja
          uruchomi GUI. W innym wypadku pojawi się komunikat błędu i
          Vim zakończy działanie.

    -h     Wyświetli krótką pomoc o argumentach linii poleceń i opcjach.
          Potem Vim zakończy działanie.

    -H     Jeśli Vim został skompilowany ze wsparciem RIGHTLEFT dla
          edycji od prawej do lewej oraz ma mapowanie klawiatury dla
          hebrajskiego, ta opcja uruchomi Vima w trybie hebrajskim, np.
          ustawi opcje 'hkmap' i 'rightleft'. W innym wypadku pojawi
          się komunikat błędu i Vim zakończy działanie.

    -i {viminfo}
          Kiedy Vim używa pliku viminfo ta opcja wskaże jakiego pliku
          użyć zamiast domyślnego "~/.viminfo". Można też ominąć
          użycie pliku .viminfo przez podanie nazwy "NONE".

    -L     To samo co -r.

    -l     Tryb Lisp. Ustawia opcje 'lisp' i 'showmatch'.

    -m     Zmiana pliku jest niemożliwa. Przestawia opcję 'write'.
          Można zmieniać zawartość bufora, ale zapisanie pliku nie jest
          możliwe.

    -M     Opcje 'modifiable' i 'write' zostaną wyłączone, tak więc
          zmiany w pliku oraz ich zapisanie nie są możliwe. Wartość
          tych opcji można zmienić.

    -N     Tryb niekompatybilny. Przestawia opcję 'compatible'. Dzięki
          temu Vim będzie zachowywał się odrobinę lepiej, ale mniej
          zgodnie z Vi nawet jeśli nie istnieje plik .vimrc.

    -n     Nie powstanie plik wymiany. Odzyskanie pliku po wypadku nie
          będzie możliwe. Wygodne jeśli instnieje potrzeba edycji na
          bardzo wolnym medium (np. dyskietce). Ten cel można osiągnąć
          także przez ":set uc=0". Można odwrócić przez ":set uc=200".

    -nb     Uruchom jako serwer edytora dla NetBeans. Zobacz dokumentację
          by dowiedzieć się więcej.

    -o[N]    Otwórz N okien w stosie. Kiedy brak N, otwórz jedno okno dla
          każdego pliku.

    -O[N]    Otwórz N okien obok siebie. Kiedy brak N, otwórz jedno okno
          dla każdego pliku.

    -p[N]    Otwórz N kart. Kiedy brak N, otwórz jedną kartę dla każdego
          pliku.

    -R     Tryb tylko do odczytu. Zostanie ustawiona opcja 'readonly'.
          Cały czas można zmieniać bufor, ale będzie istniała blokada
          by chronić przed przypadkowym zapisaniem pliku. Jeśli chcesz
          zapisać plik dodaj wykrzyknik do polecenia Ex, np. ":w!".
          Opcja -R implikuje opcję -n (zobacz poniżej). Opcja
          'readonly' może zostać przestawiona poprzez ":set noro".
          Zobacz ":help 'readonly'".

    -r     Wypisz listę plików wymiany razem z informacjami o nich.

    -r {plik}  Tryb odzyskiwania danych. Plik wymiany zostanie wykorzystany
          do odzyskania gwałtownie przerwanej sesji. Plik wymiany to
          plik z taką samą nazwą co plik oryginalny z dodanym ".swp".
          Zobacz ":help recovery".

    -s     Tryb cichy. Rozpoczęty tylko kiedy uruchomiony jako "Ex" lub
          opcja "-e" została podana przed opcją "-s".

    -s {skrypt} Zostanie wczytany plik {skrypt}. Znaki w pliku zostaną
          zinterpretowane jakby były wpisywane. To samo można osiągnąć
          poprzez polecenie ":source! {skrypt}". Jeśli osiągnięto
          koniec pliku zanim edytor zakończył działanie, dalsze znaki
          odczytywane są z klawiatury.

    -T {terminal}
          Przekazuje Vimowi nazwę terminalu jakiego używasz. Wymagane
          tylko wtedy jeśli nie działa automatycznie. Powinien być to
          terminal znany Vimowi (builtin) lub zdefiniowany w plikach
          termcap lub terminfo.

    -u {vimrc} Użyj poleceń z pliku {vimrc} w czasie uruchamiania.
          Wszystkie inne możliwe pliki uruchamiania zostaną pominięte.
          Używaj do edytowania plików specjalnych. Można pominąć także
          wszystkie możliwe pliki uruchamiania poprzez podanie nazwy
          "NONE". Zobacz ":help initialization" by poznać więcej
          szczegółów.

    -U {gvimrc} Użyj poleceń z pliku {gvimrc} w czasie uruchamiania GUI.
          Wszystkie inne możliwe pliki uruchamiania GUI zostaną
          pominięte. Można pominąć także wszystkie możliwe pliki
          uruchamiania GUI poprzez podanie nazwy "NONE". Zobacz ":help
          gui-init" by poznać więcej szczegółów.

    -V[N]    Tryb gadatliwy. Wypisz wiadomości o tym jaki pliki są
          wczytywane i o informacjach pobieranych i dodawanych do pliku
          viminfo. Opcjonalny argument N jest wartością 'verbose'.
          Domyślnie 10.

    -v     Uruchom Vima w trybie Vi, tak jakby program był nazwany "vi".
          Ma znaczenie tylko wtedy jeśli program nazwany jest "ex".

    -w {plik}  Wszystkie wciśnięcia klawiszy, aż do zakończenia działania
          programu, są zapisywane w {plik} . Użyteczne jeśli chce się
          stworzyć skrypt do użycia z "vim -s" lub ":source!". Jeśli
          {plik} istnieje, znaki są dopisywane.

    -W {plik}  Podobnie do -w, ale istniejący plik jest nadpisywany.

    -x     Użyj szyfrowania podczas zapisywania plików. Zostaniesz
          poproszony o podanie klucza.

    -X     Nie łącz z serwerem X. Skraca czas uruchamiania w terminalu,
          ale tytuł okna i schowek nie będą wykorzystywane.

    -y     Uruchom Vima w łatwym trybie, tak jakby program został
          wywołany "evim" lub "eview". Vim będzie zachowywał się
          bardziej jak edytor kliknij-i-wpisz.

    -Z     Tryb ograniczony. Zachowuje się jakby nazwa programu
          zaczynała się od "r".

    --     Oznacza koniec opcji. Argumenty po tej opcji będą traktowane
          jak nazwy plików. Używa się do otwierania plików, których
          nazwy zaczynają się od '-'.

    --echo-wid Wyłącznie GTK GUI: wypisz ID okna na standardowe wyjście.

    --help   Wyświetl informację o pomocy i zakończy, to samo co"-h".

    --literal  Potraktuj nazwy plików dosłownie i nie rozwiązuj
          kwantyfikatorów. Nie ma znaczenia na Uniksach gdzie powłoka
          rozwiązuje kwantyfikatory.

    --noplugin Pomiń ładowanie wtyczek. Implikowane przy -u NONE.

    --remote  Połącz się z serwerem Vima i edytuj w nim resztę plików
          podanych jako argumenty. Jeśli nie znaleziono serwera
          zostanie zgłoszony błąd a pliki zostaną otwarte w bieżącym
          Vimie.

    --remote-expr {wyrażenie}
          Połącz z serwerem Vima, rozwiąż w nim {wyrażenie} i wypisz
          rozwiązanie na standardowe wyjście.

    --remote-send {klawisze}
          Połącz z serwerem Vima i wyślij do niego {klawisze}.

    --remote-silent
          Tak samo jak -remote, ale bez ostrzeżenia kiedy nie
          znaleziono serwera.

    --remote-wait
          Tak samo jak -remote, ale Vim nie zakończy dopóki pliki
          pozostaną otwarte.

    --remote-wait-silent
          Tak samo jak --remote-wait, ale bez ostrzeżenie kiedy nie
          znaleziono serwera.

    --serverlist
          Wypisz nazwy wszystkich serwerów Vima jakie można znaleźć.

    --servername {nazwa}
          Użyj {nazwa} jako nazwy serwera. Wykorzystane dla bieżącego
          Vima o ile nie połączone z argumentem --remote, wtedy jest to
          nazwa serwera do połączenia.

    --socketid {id}
          Wyłącznie GTK GUI: Użyj mechanizmu GtkPlug by uruchomić gvima
          w innym oknie.

    --version  Wypisz informację o wersji i zakończ.

POMOC ON-LINE
    By rozpocząć wpisz ":help" w Vimie Wpisz ":help temat" by uzyskać pomoc
    na określony temat. Przykład: ":help ZZ" by uzyskać pomoc na temat
    polecenia "ZZ". Użyj <Tab> i CTRL-D aby uzupełnić tematy (":help
    cmdline-completion"). W plikach pomocy istnieją znaczniki by ułatwić
    skakanie z jednego miejsca do innego (rodzaj linków hipertekstowych,
    zobacz ":help"). Można w ten sposób zobaczyć całą dokumentację, np.
    ":help syntax.txt".

PLIKI
    /usr/share/vim/vim82/doc/*.txt
           Dokumentacja Vima Użyj ":help doc-file-list" aby uzyskać
           pełną listę.

    /usr/share/vim/vim82/doc/tags
           Plik znaczników służy do znajdowania informacji w plikach
           dokumentacji.

    /usr/share/vim/vim82/syntax/syntax.vim
           Globalne uruchamianie podświetlania składni.

    /usr/share/vim/vim82/syntax/*.vim
           Pliki składni dla różnych języków.

    /etc/vimrc   Globalny plik uruchamiania Vima

    ~/.vimrc    Osobiste parametry uruchamiania Vima

    /etc/gvimrc  Globalne uruchamianie gvima.

    ~/.gvimrc   Osobiste parametry uruchamiania gvima.

    /usr/share/vim/vim82/optwin.vim
           Skrypt używany w poleceniu ":options", dobry sposób do
           przeglądania i ustawiania opcji.

    /usr/share/vim/vim82/menu.vim
           Globalne uruchamianie menu gvima.

    /usr/share/vim/vim82/bugreport.vim
           Skrypt służący do tworzenia raportów o błędach. Zobacz
           ":help bugs".

    /usr/share/vim/vim82/filetype.vim
           Skrypt do wykrywania typu pliku według jego nazwy. Zobacz
           ":help 'filetype'".

    /usr/share/vim/vim82/scripts.vim
           Skrypt do wykrywania typu pliku według jego zawartości.
           Zobacz ":help 'filetype'".

    /usr/share/vim/vim82/print/*.ps
           Pliku używane do drukowania PostScriptu.

    Najświeższe wiadomości na stronie Vima:
    <URL:http://www.vim.org/>

ZOBACZ TAKŻE
    vimtutor(1)

AUTOR
    Vim został napisany przez Brama Moolenaara z dużą pomocą innych osób.
    Zobacz ":help credits" w Vimie.
    Vim bazuje na Steviem, nad którym pracowali: Tim Thompson, Tony Andrews i
    G.R. (Fred) Walter. Mało już zostało z oryginalnego kodu.

BŁĘDY
    Prawdopodobne. Zobacz ":help todo" by poznać listę znanych problemów.

    Pamiętaj że pewna ilość problemów, które mogą być uznawane przez
    niektórych ludzi za błędy są w rzeczywistości spowodowane wiernością w
    odtwarzaniu zachowania Vi. Jeśli sądzisz, że inne rzeczy są błędami
    "ponieważ Vi robi to inaczej", powinieneś przyjrzeć się bliżej plikowi
    vi_diff.txt (lub wpisać ":help vi_diff.txt" w Vimie). Sprawdź także opis
    opcji 'compatible' i 'cpoptions'.                  2006 kwi 11              VIM(1)